Lista ogłoszeń z dnia 12 kwietnia 2012 694 ogłoszeń

83733Zespół Szkół Nr 68 w Warszawie
Dostawa jaj na potrzeby stołówki szkolnej
83729Muzeum Warmii i Mazur
przebudowa sanitariatów usytuowanych w części C na parterze w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim - etap I
83723Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego
Zorganizowanie wycieczek i kolonii w ramach projektu Kuźnia wiedzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
83721Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG LEŚNYCH ORAZ WYKONANIE PRZEPUSTÓW I OCZYSZCZENIE ROWÓW W NADLEŚNICTWIE KOBIÓR W 2012 ROKU
83719Uniwersytet Jagielloński
Dostawa dwóch dodatkowych przełączników FC w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury SAN dla potrzeb Sekcji Usług Serwerowo - Sieciowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4
83689Uniwersytet Ekonomiczny
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
83671Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Świadczenia usługi hotelarsko - gastronomicznej w zakresie spotkań i konferencji w podziale na pakiety
83669Zarząd Mienia Komunalnego
Zaprojektowanie i wykonanie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Klepackiej w Białymstoku (działki Nr 1658/2, 1658/4, 1658/5, 1659 i 1660)
83667Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WCZ/ZP/D-17/2012
83659Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla 16 rodziców zastępczych i 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
83657Miasto Jelenia Góra
Budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze - etap III - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
83647Gmina Wisła
Modernizacja drogi gminnej ul. Biała Wisełka (RGŚ.271.19.2012)
83643Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi związane z organizacją konferencji, spotkań oraz szkoleń w ramach projektów systemowych na terenie kraju
83641Komenda Stołeczna Policji
Kamizelki odblaskowe
83635Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Usługa konserwacji i napraw elektrycznych sieci zewnętrznych i instalacji w obiektach użytkowanych przez UKSW
83633Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Remont dachu krytego papa termozgrzewalną wraz z remontem mieszkania nr 6 - Sienkiewicza 11 w Rudzie Śląskiej
83631Miasto Stołeczne Warszawa
Zawarcie umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC i NNW w związku z realizacją roli Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012 TM
83629Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalu przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie
83627Straż Miejska w Łodzi
Dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego
83623Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Koszenie trawników na łącznej powierzchni 104.867 m2 i przycinka żywopłotów łącznej długości 2.941m, przy budynkach administrowanych przez ZGKiM, w sezonie 2012 i 2013.
83613Gmina Szubin
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERANIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA SZUBINA
83611Zarząd Inwestycji Miejskich
Budowa sieci wodociągowej w ul. Twardogórskiej i Pakosławskiej we Wrocławiu.
83603Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBIÓRKĘ ISTNIEJACEGO I BUDOWĘ NOWYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 NA ODCINKU OD KM 312+300 DO KM 312+800
83601Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowo-osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t
83599Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Zaprojektowanie, dostawa urządzeń i ich montaż oraz rozruch instalacji solarnej do pozyskania ciepłej wody użytkowej na 7 obiektach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego
83597Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji SAP w budynkach A,B,C i E Politechniki Rzeszowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
83595Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Wsparcie merytoryczne Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA O.Rzeszów w zakresie badań laboratoryjnych w ramach realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w Zespole ds. Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych w Laboratorium Stacjonarnym w Rzeszowie.
83593Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
83589Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Koszenie, cięcie żywopłotów oraz grabienie liści na terenach zieleni miejskiej oraz Cmentarza Centralnego
83587Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Przeprowadzenie kursu - Wprowadzenie do zawodu monter płatowców
83585Gmina Miasto Rzeszowa
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
83579Gmina Miejska Hrubieszów
WYKONANIE OZNAKOWAŃ TURYSTYCZNYCH (WITACZY) PODREGIONU GOTANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA
83571Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Wybór wykonawcy usług geodezyjnych na lata 2012 - 2013
83569Gmina Piła
Ścieżka rowerowa w mieście Pile - wzdłuż lewej strony rzeki Gwdy - od ul. 500 Lecia Piły (Mosty Królewskie) do kładki na wyspie (przy Młynie) - mała arcłitektura na placach piknikowych -dostawa i montaż.
83563Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KATEDRY CHORÓB MAŁYCH ZWIERZĄT Z KLINIKĄ WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ CPV: 30200000-1, 30236000-2
83559Śremski Sport Sp. z o. o.
WYKONANIE SKATEPARKU i SIŁOWNI PLENEROWEJ w obiekcie sportowym przy ul. Poznańskiej 15 w Śremie
83557Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/12-2012/DOP-a)
83549Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa materiałów promocyjnych.
83547Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego strażaka dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
83543Gmina Stara Kamienica
Odbudowa drogi nr 250/2 w Wojcieszycach
83537Zespół Szkół w Izabelinie
Zakup oraz dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Zespołu Szkół w Izabelinie
83535Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1315K Wielopole - Odporyszów - Breń w m. Laskówka Chorąska - II etap
83531Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Świadczenie usługi cateringowej w trakcie trwania konferencji organizowanej przez Instytut Turystyki i Rekreacji.
83523Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa ZP IBS PAN 08/2012
83521Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zorganizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 26 uczestników projektu To ja kształtuję swój los współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8351910 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Pracowni Naczyniowej na okres 12 miesięcy
83513Gmina Moszczenica
Sukcesywna dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, Sołectwa Michałów, Sołectwa Srock, OSP Kiełczówka gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
83511Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 12 miesięcy do magazynu szpitala
83509Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 w Gliwicach - modernizacja boisk szkolnych
83501Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
na projekt oraz wykonanie materiałów konferencyjnych -ZP/0243/2012
83497Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety. AEZ/S-104/2012
83493Zakład Karny w Żytkowicach
Przeprowadzenie kursów przyuczajacych do zawodu
83491Gmina Choszczno
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno, III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie oraz IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie
83481Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL)I-2012
83477Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
83475Powiat Łaski
Remont drogi Górki Grabieńskie - Siedlce Nr 2306E na długości 3 390 m, od km 0+000 do km 2+500 i od km 2+560 do km 3+450
83473Politechnika Opolska
Publikacja ogłoszeń oraz akcja informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem ekranów ledowych na potrzeby projektów unijnych oraz Działu Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/23/2012)
83439Filmoteka Narodowa
WYSTRÓJ I ARANŻACJA WNĘTRZ BUDYNKU KINA ILUZJON - MUZEUM SZTUKI FILMOWEJ PRZY UL. NARBUTTA 50A W WARSZAWIE, DLA POTRZEB FILMOTEKI NARODOWEJ
83435Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do magazynu szpitala przez okres 12 miesięcy
83433Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
EZP-2012/05/04/01
83427Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługa wykonania ekspertyz z zakresu produkcji rolniczej na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie współfinansowana ze środków pozyskanych z projektu realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Działania koordynujące i wspierające pt. Rolnictwo i efektywność energetyczna
83425Urząd Gminy w Regiminie
Numer sprawy: 05/12. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZICZYN O DŁ. OKOŁO 250M
83423Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
WYKONYWANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH
83421Gmina - Miasto Elbląg
Zapewnienie infrastruktury technicznej i telebimu do realizacji autorskiego programu imprezy Elbląska Strefa Kibica w terminie od 7.06.-2.07.2012 roku na Placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.
83417Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania
83415Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 7 ANALIZ EKO-ENERGETYCZNYCH DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY
83409Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Przeprowadzenie warsztatów - Rozwijanie kreatywności dziecka
83407Urząd Gminy Porąbka
REMONT ULICY STAWOWEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW GMINA PORĄBKA
83405Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa artykułów biurowych oraz tonerów dla Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Postępowanie nr WEiTI/75/BZP/2012/1035
83401Gmina Olszanka
BUDOWA OBIEKTU SZATNIOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA BOISKU SPORTOWYM W OLSZANCE
83391Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego
83385Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji
Wykonanie prac wstępnych przed wykonaniem badań geologicznych na Wzgórzu św. Bronisławy dla bryły Kopca Kościuszki wraz z otoczeniem
83381Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry przy ul. Księdza Jakuba Makary
83379Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi sprzątania w obiekcie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jelenie Górze wraz z dostawą środków czystości
83375Ośrodek Przetwarzania Informacji
Asysta techniczna oprogramowania bazy danych (znak sprawy: asysta-94-2012)
83367Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej dla Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych. NZP-24/04/12
83365Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych na temat Samodzielne utworzenie e-kursu związanego z wybranym fragmentem podstawy programowej
83363Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usługi serwisowej aparatu mammograficznego w Szpitalu Wolskim
83355Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Realizacja szkolenia grupowego pn. Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań.
83353Powiatowy Zarząd Dróg
Sprawa Nr 3/13/2012 r. USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.
83351Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PRZETARG NIEOGRANICZONY M- 21/2012 NA DOSTAWĘ KOMORY LAMINARNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU.
83337Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/30/12 NARZĘDZIA DO ELEKTROCHIRURGII
83331Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawa leków (uzupełnienie braków)
83323Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale chirurgii ogólnej z częścią urazową, Oddziale chirurgii naczyniowej, I Oddziale chorób wewnętrznych Pododdział endokrynologiczny oraz II Oddziale chorób wewnętrznych Pododdział diabetologiczny w Szpitalu Wolskim
83317Najwyższa Izba Kontroli
Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach oraz do Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
83311Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Przeprowadzenie działań mających na celu realizację projektu pn. Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego
83309Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce
Roczna, sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia do Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu
83299Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Konserwacja systemów klimatyzacji i wentylacji we wszystkich budynkach UCK w Gdańsku
83297Miasto Opole
Wymiana wodomierzy w zasobach mieszkaniowych Gminy Opole - Rejon I, II, III
83291Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
W-11/P-10/2012
83287Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawę sprzętu komputerowego do SPSK NR 1 PUM . OS/ZP/34/12
83281Miasto i Gmina Połaniec
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
83275Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Remont dachu - mansarda ( wymiana pokrycia łupkami na pokrycie gontami papowymi), oraz remont fragmentu pokrycia dachu papą, przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 1,1a w Grudziądzu
83273Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WYMIANA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
83269Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawa materiałów biurowych (powtórka)
83267Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie
83263Urząd Gminy Porąbka
DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO REALIZACJI ZADANIA ZWIĄZANEGO Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE
83255Gmina Grodzisk Mazowiecki
Budowa dwóch boisk piłkarskich do piłki nożnej z trawy naturalnej rolowanej oraz z trawy wysiewanej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki
83251Jednostka Wojskowa 4217
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz dostawa produktów leczniczych dla Jednostki Wojskowej 4217 w Gliwicach.
83249Gmina Niepołomice
Likwidacja barier architektonicznych na rzecz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II obszar B - szkoła przyjazna dziecku niepełnosprawnemu
83237Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie: Przeniesienia rozdzielnic oddziałowych znajdujących się w studniach kablowych pod poziomem terenu zasilających monitoring zewnętrzny telewizji CCTV, system parkingowy, punkty dostępowe sieci WLAN obiektu PGE Arena Gdańsk
83233Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ O HALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ZESPOŁEM TOWARZYSZĄCYM - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
83231Uniwersytet Zielonogórski - Dział Gospodarczy
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości
83225Gmina Rybno
Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie
83223Miasto Ełk
Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku
83219Gmina Potęgowo
ochrona ubezpieczeniowa
83217Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem papieru do drukowania oraz artykułów biurowych
83211Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawa leków (programy lekowe)
83209Gmina - Miasto Elbląg
Realizacja usługi bezpieczeństwa podczas Elbląskiej Strefy Kibica
83207Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
warzywa i owoce
83199Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
83195Zakład Komunalny "PGM"
Świadczenie usług w zakresie ochrony nieruchomości przy ul. Bytkowskiej 1B
83193Caritas Diecezji Świdnickiej
Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
83191Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Automatyczny ubijak Proctora/CBR wraz z zestawem form i ubijaków dla próbek 100mm, 150mm, 250mm
83189Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Szkolenie studentów z zakresu pilotażu w 2012 r
83185Zarząd Dróg Powiatowych
Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 3-6 na potrzeby ZDP Trzebnica.
83173Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników WPKiW S.A. w Chorzowie. Nr: 18/D/ZP/12
83171Miasto Stołeczne Warszawa
Świadczenie usług w zakresie sporządzania stenogramów oraz przekazywania Zamawiającemu transkrypcji tych stenogramów z obrad każdej sesji Rady m. st. Warszawy lub z wybranych posiedzeń komisji Rady m.st. Warszawy (stenogram)
83169Gmina Miasto Koszalin
Budowa zespołu boisk sportowych przy ul. Holenderskiej - osiedle Unii Europejskiej w Koszalinie, w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
83165Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Ochrona osób i mienia w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
83157GEOPARK Kielce
Budowa fragmentu przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem odcinka instalacji wody do podlewania- część IV w ogrodzie botanicznym w Kielcach.
83155Komenda Wojewódzka Policji
Naprawy pojazdów oraz ich obsługa techniczna
83153Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sukcesywna napojów gazowanych i niegazowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
83151Zarząd Dróg Powiatowych
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych
83141Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Świadczenie usług zapewnienia sceny wraz z jej montażem oraz jej obsługą techniczno-akustyczna podczas imprez kulturalnych na terenie WPKiW w sezonie 2012. Nr 20/U/DO/12
83139Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
83133Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"
Wykonanie remontu pokrycia dachów na: budynku maszynowni na terenie Ośrodka Moczydło, budynku głównego na terenie Ośrodka Inflancka i budynku administracyjnego na terenie Ośrodka Szczęśliwice.
83131Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA: WYKONANIU OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH Z NAZWISKIEM DO UBIORU POLOWEGO I WYJŚCIOWEGO, OZNAK ROZPOZNAWCZYCH I PROPORCZYKÓW NA BERET
83129Miasto Kalisz
Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu
83127Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
PZOZ.DZP.PN.280.3-25/2012 - ODCZYNNIKI 1
83125Zarząd Inwestycji Miejskich
Przebudowa i remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu
83121Urząd Dozoru Technicznego
Druk oraz dostawa segregatorów, podkładek i teczek z logo UDT.
83117Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka
83115Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej
83111Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu letniego dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej
83109Gmina Mosina
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej za torem kolejowym w Mosinie - etap I - część kanalizacji sanitarnej.
83101Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
83099Gmina Łoniów
Odbudowa drogi gminnej Królewice - Lipowiec w km 0+00 do 0+800
83097Województwo Lubelskie
Obsługa promocyjna projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą - OP-IV.272.32.2012.EB
83093Gmina Kołczygłowy
Remont budynku Urzędu Gminy w Kołczygłowach
83091Gmina - Miasto Elbląg
Realizacja kampanii reklamowej Elbląskiej Strefy Kibica
83087Gmina Kołobrzeg
Oznakowanie kąpielisk nadmorskich na terenie Gminy Kołobrzeg
83081Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 1
83077Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
Dostawy akcesoriów torowych - 3 Zadania.
83075Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie II gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
83073Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Odnowienie wraz z rozszerzeniem licencji na oprogramowanie COMSOL Multiphysics na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
83065Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie I gm. Lidzbark, Płośnica, Rybno, Działdowo, Miasto Działdowo, Iłowo, Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie.
83061Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Remont Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu - Etap III.
83053Instytut Nafty i Gazu
Dostawa biobójczego środka rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1
83051Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
83049Województwo Śląskie
Wyceny nieruchomości położonych w Katowicach
83043Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi-Odbudowa DW 965 na terenie Gminy Drwinia odc.020 km 0+707 - odc.040 km 0+840
83031Instytut Nafty i Gazu
Dostawa kwasu tłuszczowego oleju talowego (komponent smarnościowy) do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1
83029Gmina - Miasto Elbląg
Remont mostu przez Rzekę Elbląg zlokalizowanego w km 1 + 076 drogi wojewódzkiej nr 500 (Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu)
83027Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy artykułów spożywczych
83019Gmina Miejska Tczew
Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej fundamentów i ścian fundamentowych, odwodnienie piwnic budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie wraz z drenażem opaskowym i instalacją kanalizacji deszczowej oraz remont pomieszczeń piwnicznych
83007Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2012
83005Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy nici chirurgicznych
83003Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
82983Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie Dzielnicy Białołęka.
82981Powiat Puławski
Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej powiatu puławskiego. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Puławach
82975Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów
82969Powiat Konecki
Zakup wraz z dostawą samochodu, fabrycznie nowego (rok produkcji 2011 lub 2012), nadwozie typu BUS - 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
82967Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa druków medycznych
82961Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych
82959Miasto Ełk
PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ W EŁKU
82953Uniwersytet Wrocławski
Rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego: Ołówek, Dwudziestolatka, Słowianka i Parawanowiec.
82949Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "Osiem"
Usługi przygotowywania i dowozu posiłków
82947Powiatowy Urząd Pracy
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Logistyka hurtowo - magazynowa (pracownik hurtowni) z modułem obsługi komputera, programów magazynowych oraz kas fiskalnych, dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie realizowanego ze środków Funduszu Pracy
82941Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Zakup i dostawa komputerów, monitorów oraz drukarek Nr sprawy EZP-252-15/2012
82931Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawa łóżek szpitalnych
82929Sąd Rejonowy w Głogowie
Roboty remontowo-budowlane dachu budynku Sądu Rejonowego w Głogowie przy ul. St.Kutrzeby 2
82923Gmina Łapanów
Odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką Stradomka w ciagu drogi dojazdowej nr 75/2 w m. Wola Wieruszycka i Kamyk.
82913Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro i poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp na usługi poligraficzne na rzecz Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (CPV: 79823000-9 usługi drukowania i dostawy)
82911Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych, okresowe przeglądy wraz z wymianą zużywalnych części w aparatach do brachyterapii
82909Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Przebudowa i remont części pomieszczeń piwnicznych szpitala w celu wykonania zespołów szatniowo-sanitarnych
82897Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie
DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 X 4 DLA OSP SZCZERCÓW
82891Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - etap I (przebudowa dachu)
82887Gmina Bogatynia
Budowa i rozbudowa chodnika w miejscowości Opolno Zdrój
82881Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna dostawa jaj kurzych
82875Szkoła Policji w Pile
Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), konserw rybnych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile.
82867Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH W MIEŚCIE INOWROCŁAWIU: ULICA MARULEWSKA, ULICA MIECHOWICKA
82863Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
DOSTAWA NARZĘDZI ENDOSKOPOWYCH
82859Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi oraz sprzętu biurowego.
82857Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, pomalowanie elewacji wraz z wymianą blacharki (parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 80-82-84 w Inowrocławiu
82841Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Piaskowej w Chylicach
82833Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro i poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę 70 ton owsa do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (CPV: 03211600-9 owies) II postępowanie
82831Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Zakup wraz z dostawą tuszy/tonerów do drukarek i kserokopiarek.
82829Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie elewacji budynku, wymiana okien, roboty malarskie w budynku nr 78 na terenie JW. W Białymstoku ul. Kawaleryjska 70 - postępowanie 52/RB
82827Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa licencji i wdrożenie systemu do zlecenia i produkcji leków cytotoksycznych, zintegrowanego z systemem Hipokrates
82813Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach opiniotwórczych (insert)
82809Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ZP/124/018/U/12 Usługa edukacyjna przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w trakcie II roku studiów podyplomowych MBA
82807Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 0220T Kozłów-Ludwinów-Małogoszcz polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od km 0+537,75 do km 1+239,00 w m. Ludwinów
82805Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Remont dróg powiatowych 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice od km 0+536,70 do km 0+802,45 i 3735W Piaski - Gozdowo od km 12+930 do km 13+370,37 w m. Gozdowo
82801Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wykonanie i dostawa druków
82797Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
dostawa i montaż frezarki uniwersalnej.
82789Komenda Wojewódzka Policji
Usługa serwisu pogwarancyjnego siłowni zasilania gwarantowanego zainstalowanych w obiektach Policji na terenie województwa wielkopolskiego.
82787Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawa imoplantów DHS, DCS, gwoździ, płytek kostnych, wkrętów , drutów.
82777Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
Leki - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin
82771Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa programowalnej zamrażarki do oocytów zarodków i niesienia z kontenerem zasilającym zamrażarkę w azot. RAP.272.52.2012
82769Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Opracowanie dokumentacji projektowych
82761Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w 2012 roku - postępowanie powtórzone
82759Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Remont drogi nr 0017T Skowronno Górne - Brzeście od km 0+000 do km 1+200
82755Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych z komór osadników, studzienek kanalizacyjnych przynależnych do budynków administrowanych przez ZGKiM w Jeleniej Górze
82751Gmina Miastkowo
Dostawa kruszywa łamanego drogowego
82749Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa zespoleń do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
82743Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Naprawa dachu i pomieszczeń w budynku nr 52 w Kompleksie Wojskowym Kraków - Balice.
82741Gmina Wołomin
Rozbudowa i remont części budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4
82739Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Mała retencja wodna - remont jazów. Remont jazów w zlewni rz. Widawa, pow. Oleśnica i Wrocław.
82737Gmina Stopnica
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane drogi gminne
82733Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TZP/2-23/233/34/2012 Zakup i dostawa staplerów endoskopowych i ładunków
82727Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Remont drogi nr 0076T Niegosławice - Pełczyska - Kostrzeszyn od km 7+612 do km 8+740
82713Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1278 F os. Żubrów-Sulęcin
82705Urząd Miasta i Gminy Ryn
Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem
82703Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa przypinek w kształcie czepka pielęgniarskiego.
82701Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE
82691Szpital Powiatowy
Dostawa artykułów spożywczych do Kuchni Szpitala Powiatowego w Zawierciu przez okres 12 miesięcy - 2 pakiety - jaja , ryby
82689Powiat Tarnogórski
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety
82687Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Rozbudowa ul. Miłocińskiej w Rzeszowie - etap I - odcinek od skrzyżowania z ul. Przy Torze do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej.
82675Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Remont drogi nr 0513T Iżykowice - Słaboszów od km 1+844 do km 2+544
82669Gmina - Miasto Elbląg
Odtworzenie i przeniesienie obiektów i urządzeń infrastruktury wojskowej kolidującej z budową odcinka projektowanej ulicy klasy KDZ ½ odcinek C od ul. Mazurskiej do granicy objętej MPZP - Parking dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz droga tymczasowa do terenów wojskowych
82661Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Budowa rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej w Biskupinie
82645Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA I MONTAŻ STANOWISK LABORATORYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO WYPOSAŻENIA SAL LABORATORYJNYCH W BUD. NR 5 ZAKŁADU FIZYKI I TECHNOLOGII KRYSZTAŁÓW WAT W WARSZAWIE
82639Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
usługę na wysyłkę zaproszeń na badania cytologiczne w ramach zadań WOK
82635Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
25/B/UZ/2012 Zawieszenie banerów reklamowych UEFA- EURO 2012 na płotkach tramwajowych i wiaduktach w Gdańsku
82633Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs animatora czasu wolnego dla jednej 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.
82631Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie - Tur Górny - Tur Dolny - Pawłowice od km 0+713 do km 1+763
82621Jednostka Wojskowa 4219
Wykonanie bieżących napraw wojskowych pojazdów mechanicznych,Nr 10/12/N.
82617Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla przeprowadzenia finału ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
82615Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze, obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian studium oraz zmian planów
82613Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z robotami towarzyszącymi w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej nr 63
82595Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w walucie polskiej (PLN) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
82593Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa automatycznego podajnika próbek ciekłych jako uzupełnienie pracującego w laboratorium chromatografu gazowego VARIAN 3800 oraz kolumn kapilarnych do oznaczania kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych. RAP.272.48.2012
82589"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy"
WYROBY SANITARNE
82587Gminny Zakład Komunalny
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko.
82583Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
82581Urząd Gminy Kuryłówka
Dożywianie osób w szkołach i stołówkach na terenie Gminy Kuryłówka
82577Gmina Miejska Hrubieszów
ZBIORCZE PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ W BOCZNEJ UL. ŻEROMSKIEGO W HRUBIESZOWIE
82573Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących
82569Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Remont drogi nr 0015T Podłęże - Janów od km 1+425 do km 2+025 i od km 3+400 do km 4+000
82563Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. Znak sprawy ZP-PN/34/12
82561Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2.
82555Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio "Merkury" Spółka Akcyjna
Dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego
82553Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko
Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn
82549Gmina Czarna
Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych
82545Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa aparatury badawczej, urządzeń hydraulicznych i elektrycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
82543Prezydent Miasta Świnoujścia
Założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. - obszar objęty sekcjami mapy zasadniczej nr 320.443-2534, 2541, 2542, 2543, 2544, 320.444-2133, 2134, 2143, 2144, 2213, 2231, 2233, 330.221-0512, 0514, 0521, 0522, 0523, 0524, 330.222- 0111, 0112, 0113, 0114, 0121, 0122, 0123, 0124, 0211, 0213, 0132, 0134, 0141, 0142, 0143, 0144, 0231, 0621, 0622, 0623.
825315 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY MATERIAŁÓW I DROBNEGO SPRZETU BIUROWEGO
82515Dom Dziecka w Kowalewie
Dostawy artykułów spożywczych do Domu Dziecka w Kowalewie
82513Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Remont drogi 560972 K Mietniów Mogiłki w km 0+500 - 0+854
82511Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
Urbanistyczna obsługa urzędu.
82501Gmina Kielce
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej w Kielcach
82495Powiat Płoński
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bieżni pięciotorowej, skoczni w dal, piłkochwytów, ogrodzenia panelowego, masztu oświetleniowego, chodników, budowę kolektora deszczowego na odcinku 150 m oraz dostawę wyposażenia w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 w Płońsku
82491Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice
7/LOT/2012 - Szkolenie personelu latającego na symulatorze lotu śmigłowca Mi-8
82487Gmina Lipnica Murowana
Remont drogi na terenie Gminy Lipnica Murowana
82483Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna dostawa błon RTG i odczynników oraz chusteczek do czyszczenia ekranów mammograficznych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/33/12
82473Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi
82469Urząd Gminy
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Mieleszyn
82457Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900
82455Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu laboratoryjnego i aptecznego dla potrzeb Szpitala
82453Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa odczynników do reakcji sekwencjonowania (PCR) PN 51/12/KE
82451Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sukcesywna chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
82445Urząd Miasta Milanówka
Tablice informacyjne i pamiątkowe Projektu Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek
82443Gmina Nowa Dęba
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 r.
82439Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku o wartości szacunkowej poniżej 200.000 Euro.
82437Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa wzorców kalibrowanych certyfikowanych do defektoskopii materiałowej i geometrycznej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
82433Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa spoinomierza i sprawdzianu do spoin do pomiaru spawów płaskich do defektoskopii geometrycznej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
82427Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa spoinomierza uniwersalnego i sprawdzianu do spoin do defektoskopii geometrycznej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
82423Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa luksomierza do defektoskopii materiałowej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
82411Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Lulinie
82409Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa w km 0+030 - 0+170 i 7+300 - 8+280
116274Gmina Jeżowe
1. Przebudowa drogi gminnej Stary Nart - Pniaki od km 0 + 005,00 km do km 0 + 655,00. 2. Przebudowa drogi gminnej Krzywdy-Ludwiki nr 1023R w km 0+000 do km 0+424
116272Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
116262Gmina Kurzętnik
Przebudowa drogi w Brzoziu Lubawskim
116260Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
Dostawa i montaż wielofunkcyjnej maszyny do cięcia preimpregnatów w ŚCNTPL w Czechowicach Dziedzicach
116258Gmina Gruta
,,Budowa boisk sportowych, placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych dla samochodów w Nicwałdzie
116256Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Dostawa oleju napędowego dal Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku
116254BUDIMEX S.A.
Dostawa i montaż ogrodzenia autostrady na odcinku realizowanej Inwestycji Budowa autostrady A4 Dębica Pustynia - Rzeszów Zachodni km 537+550 - 570+300
116252Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
116248Gmina Kłodawa
Remont nawierzchni ulicy Perłowej oraz budowa chodnika w pasie drogowym ul.Tęczowej w Kłodawie
116244Powiat Tczewski
WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I POMIESZCZEŃ POMOCNICZNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA CENTRUM TRANSFERU EUROPEJSKICH SYSTEMÓW WSPARCIA ROZWOJU I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
116240Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Dostawa wyparek, pomp i suszarek laboratoryjnych
116236Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Dostawa materiałów biurowych.
116234Gmina Skała
Remonty dróg w Gminie Skała zniszczonych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2011 r.
116230Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie plenerowej imprezy masowej dla około 1000 uczestników pn.: Festiwal podwórek w dniu 27 maja 2012 r. w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej oraz organizacja występu zespołu bębniarskiego połączonego z uczestnictwem mieszkańców podczas trwania imprezy
116226Burmistrz Gminy Pniewy
Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2012
116216Gmina Dolice
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach.
116208Urząd Gminy Wejherowo
Przebudowa dróg, placów na terenie Gminy Wejherowo
116202Gmina Bochnia
Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia
116188Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, podczas jednodniowych seminariów w ramach kampanii na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+ w ramach realizacji projektu systemowego pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej
116186Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Pełnienie funkcji asystenta ds. finansowych w projekcie systemowym Ja i moja przyszłość
116184Park Narodowy Gór Stołowych
Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej Błędne Skały
116180Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Remont nawierzchni jezdni ulicy Głównej w Chorzowie na odcinku od ul. Rębaczy do ul. Kluczborskiej.
116176Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Usługi wywozu odpadów stałych z nieruchomości Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
116174Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Przetarg nieograniczony PN/06R/01/2012 na dostawę i montaż automatycznego regału do przechowywania dokumentacji medycznej
116164Gmina Jasionówka
na udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
116162Gmina Miasto Darłowo
Przebudowa parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie - etap I
116154Zakład Budżetowy "Targowisko Miejskie"
Przebudowa istniejącego budynku szaletu na Targowisku Miejskim oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
116152Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA REALIZACJI PROJEKTU CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO - REWITALIZACJA OBIEKTÓW WITD W RADOMIU
116150Wójt Gminy Haczów
Zabezpieczenie osuwiska i odtworzenie korpusu drogi gminnej Trześniów do Boczara w miejscowości Trześniów.
116148Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
116146Wrocławski Zespół Żłobków
WZZ/ZP/D-14 /2012 pasmanteria
116140Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych.
116136Powiat Niżański
Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.
116130Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
116128Gmina Włoszczowa
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły w Rogienicach na budynek mieszkalny wielorodzinny.
116122Zarząd Transportu Miejskiego
PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH
116120Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy nawierzchni dróg leśnych w leśnictwie Turka i Antonowo
116110Gmina Czechowice-Dziedzice
Przeglądy stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice
116108Urząd Gminy Złota
Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez Strugę na długości 261 mb od km 0+009 do km 0+270
116106Gmina Korzenna
DOSTAWA PREFABRYKATÓW NA DROGI GMINNE W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
116102Gmina Przerośl
Remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Przerośl.
116098Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej Miasta Ulanowa wraz z udostępnieniem jej na cele turystyczno sportowe
116096Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO RODRYSIN
116092Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Ukończenie budowy nowego obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem
116090Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła
Remont więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła - nawa północna, przedsionek
116084Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa drobiu i konserw
116082Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
DOSTAWA SPEKTROMETRU ICP - OES DLA WIOŚ KATOWICE
116080Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Przeglądy, serwis i konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z ich automatyką oraz systemami dozowania paliwa; ASK/DZP/PN-25/2012
116074Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków).
116070Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
USŁUGA PN. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH W OBIEKTACH SZPITALA PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3, UL. SZPITALNEJ 1
116068Urząd Gminy Stare Pole
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stare Pole - etap II
116066Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
Usługi szkoleniowe obejmujące przeprowadzenie kursu treningu pamięci w ramach projektu Szansa na 6
116064Centrum Szkolenia Policji
Dostawa sprzętu kwaterunkowego wraz z rozładunkiem i montażem, stanowiącego wyposażenie akademików nr 4, 5, 40, 48, 51 w związku z przygotowaniami Centrum Szkolenia Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
116060Urząd Gminy Złota
Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002 na dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920
116056Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż urządzeń do prawidłowego funkcjonowania sieci bezprzewodowej wraz z wykonaniem okablowania dla potrzeb IERiGŻ - PIB
116054Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO
116052Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi wykonania i dostawy artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektów systemowych
116048Poczta Polska S.A. w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Szczecinie
Dostawa apteczek i wyposażenia do apteczek na potrzeby jednostek obsługiwanych przez CI OR w Szczecinie
116042Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakup i dostawa odczynników diagnostycznych w tym testów radioimmunologicznych
116040Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Wykonanie usługi szkoleniowej Technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla 12 osób bezrobotnych
116038Urząd Skarbowy w Działdowie
Świadczenie usługi w zakresie obsługi bankowo-kasowej Urzędu Skarbowego w Działdowie w siedzibie Urzędu przy Placu Mickiewicza 26.
116034Urząd Gminy Dębowiec
Remont drogi Na Kruka Łazy Dębowieckie nr ew. dz. 1155, 1166 w km 0+080-0+330 zniszczonej podczas powodzi w 2010r
116028Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
1/GZWiK/2012/ZP
116020Urząd Gminy Czermin
Odbudowa ciągu dróg gminnych nr 103 302R Wola - Dłużyca Wieś - Otałęż w km 0+000 i km 1+340 oraz nr 103 304R Otałęż - Stara Droga od km 0+000 do km 0+300 - realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
116018II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego oraz ubezpieczenia na rzecz pacjentów Zamawiającego w związku ze zdarzeniami medycznymi.
116014Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
116002Gmina Wręczyca Wielka
Zakup wyposażania do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej
116000Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Remont drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Nowy Nart od km 5+020 do km 5+520
115998Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - z a j ę c i a l o g o p e d y c z n e
115996Powiat Gostyniński
Pełnienie funkcji koordynatorów ds. nadzoru merytorycznego w szkołach: Gostynińskie Centrum Edukacyjne oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie w ramach Projektu Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr projektu P O K L . 09.02.00-14-036/11
115994Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Część 1 - dostawa systemu laserowego z akcesoriami; Część 2 - dostawa suszarki próżniowej z pompą
115992Sąd Okręgowy w Poznaniu
SUKCESYWNA DOSTAWA DRUKÓW SĄDOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
115986Urząd Gminy Brochów
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł 1400 mb 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W dł 355 mb 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przesławice 380108W dł 450 mb
115984Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 110/2012.
115980Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej i krzewów na terenie powiatu bielskiego w 2012 roku. Część 01 - drogi powiatowe. Część 02 - droga wojewódzka nr 942.
115976Politechnika Śląska
Dostawa oscyloskopu cyfrowego i skopometru z funkcją multimetru. Oznaczenie sprawy OZ/D/81/BC/12
115970Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu wspomagającego transkrypcję zapisów cyfrowych z przebiegu rozpraw w sądach powszechnych na potrzeby projektu e-protokół
115964Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dostawa materiałów do produkcji i instalacji modułów Aktywnej Inteligentnej Bariery Drogowej i Mostowej
115962Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 odc. Łączyn - Potok, od km 586+875 do km 589+950 (dł. 3075 m)
115960Powiat Wadowicki
Zadanie nr 1 - Usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków; Zadanie nr 2 - Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie ustalenia przebiegu niektórych granic działek i użytków w działkach.
115958Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Podolszyna - konserwacja cieku, gm. Katy Wrocławskie, Sobótka, Mietków
115948Gmina Radzyń Podlaski
Zakup i dostawa fabrycznie nowej równiarki kołowej na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski
115944Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec
Modernizacja leśniczówki Dołgie
115936Woliński Park Narodowy
Odbudowa zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra - plaża
115934Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTU SPOŻYWCZEGO - MAJONEZU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
115928Instytut Matki i Dziecka
Odzież chirurgiczna, obłożenia i serwety
115924Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
Zakup betonu asfaltowego: Obwód Drogowy nr 3 w Korfantowie 90 ton
115922Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1
115920Gmina Lichnowy
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy
115916Burmistrz Miasta Siemiatycze
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SIEMIATYCZACH W OKRESIE MAJ 2012- KWIECIEŃ 2015
115914Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o.o.
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
115912Urząd Miasta i Gminy
Roboty budowlano - montażowe na budynku Plac Bolesława Piasta 5 w Świerzawie w ramach projektu - Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych Projekt nr UDA-RPDS.09.02.00-02-026/10-00
115908Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - z a j ę c i a k o r e k c y j n e
115906Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
115886Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH
115884Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA
Sukcesywna dostawa produktów nabiałowych
115882Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa osobistych pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych - 25 sztuk.
115880Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o.
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na lata 2012-2013
115876Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Dostawa oleju napędowego w roku 2012
115874Urząd Gminy Dzierzkowice
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Terpentyna gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,512 km
115862Agencja Rezerw Materiałowych
Wykonanie remontu rampy przeładunkowej przy magazynie nr 6 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Komorowie
115856Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
EZ/215/38/2012 - Odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych, osadników nieczystości płynnych z ul. Grodzkiej 45 i ul. Korczyńskiej 57
115850Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja szkolenia o nazwie OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE II KLASY UPRAWNIEŃ - WSZYSTKIE TYPY
115844Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Dostawa i montaż wiaty zadaszeniowej, rozwiązania systemowego o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 6m x 12m, wchodzącej w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
115840Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
wykonanie aranżacji technicznej wystawy CITIUS - ALTIUS - FORTIUS LOKALNY WYMIAR WIELKIEJ IDEI SPORTU
115830Gmina Miasto Stargard Szczeciński
przebudowa fragmentu ulicy Grodzkiej w Stargardzie Szczecińskim
115828Nadleśnictwo Bircza
Dostawa produktów rolnych na potrzeby dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich 160 pk i 178 pk administrowanych przez Nadleśnictwo Bircza - dostawy kukurydzy, siana i sianokiszonki
115822Rejonowy Zarząd Infrastruktury
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) cz. I - elektronarzędzi , b) cz. II - sprzętu technicznego infrastruktury wojskowej.
115816Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
Dostawa DWÓCH REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH kompatybilnych z oprogramowaniem ASPEL HOLCARD CR-07 wersja 2.41.10 rok 2006,
115804Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH i TESTÓW oraz INNYCH PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZENIA PRACY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
115800Gmina Izbica
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109942 L (ul. Wielka) w Tarnogórze od km 0+000 do km 0+185
115798Gmina Kielce
Budowa placu zabaw w osiedlu Na Stoku w Kielcach
115796Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną w budynkach szpitala przy ul. Szpitalnej 1
115794Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) dla WUP w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16 i ul. Ciołka 10a ( III i IV piętro), oraz dla Filii WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Świadczenie usług dotyczy obsługi połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych
115790Gmina Mełgiew
Odławianie i hotelowanie bezpańskich psów z terenu Gminy Mełgiew
115786Gmina Tarnów
Odbudowa drogi gminnej nr 692/6 , 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu w km 0+000 do 0+140 oraz drogi gminnej 659,664, 682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu w km 0+000 do 0+270 zniszczonych podczas powodzi w 2010r.
115784Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY
115780Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
dostawa oprogramowań wraz z licencjami dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
115778Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO WYKONAWCZYCH NA BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT BUDYNKÓW KOLONIJNYCH Z DOSTOSOWANIEM ICH DO WYMOGÓW OBIEKTÓW HOTELOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWYM LASÓW PAŃSTWOWYCH W POGORZELICY
115776Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych
115774Powiatowy Zarząd Dróg
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2653W w Małkini Górnej
115764Powiat Wadowicki
Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) -grupa materiałowa 1.1 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
115760Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników laboratoryjnych .
115758Gmina Celestynów
Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w klasach I-III realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pt.: Nauka i zabawa drogą do sukcesu wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów
115754Gmina Izbica
Umocnienie dna oraz odprowadzenie wód z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 109892 L w miejsc. Kolonia Tarnogóra od km 1+258.00 do km 1+445.80
115752Gmina Wodzisław
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły. Tytuł operacji: Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach Gminy Wodzisław
115744Areszt Śledczy w Sanoku
Kurs przyuczający do zawodu posadzkarz-glazurnik
115742Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. monieckiego, woj. podlaskie
115738Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Budowa zbiornika retencyjnego Okrzei w Sopocie - zadanie główne Budowa kolektora doprowadzającego wody z Potoku Karlikowskiego do zbiornika retencyjnego na odcinku K41÷SD15 - część I
115736Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
EZ/215/37/2012 - Odbiór, wywóz i utylizację odpadów o kodach 180104 i 180182*
115732Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o.
Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las.
115730Agencja Rezerw Materiałowych
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
115728Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu
CI OR10/27/2012 Kompleksowa obsługa skrzynek nadawczych oraz skrytek pocztowych
115724Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
Roboty murarsko-tynkarskie - docieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 4 w Złotowie
115720Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
Drobne roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w zakresie instalacji wod - kan, centralnego ogrzewania i gazowej, bieżąca konserwacja instalacji wewnętrznej co i cwu oraz awaryjne naprawy instalacji wod-kan, co i gazowych w ramach całodobowego pogotowia mieszkaniowego w nieruchomościach administrowanych przez zamawiającego
115712Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)
115706Gmina Przedecz
Odmulenie jeziora w Katarzynie - Gmina Przedecz
115702Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek roślinnych oraz artykułów spożywczych
115700Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Świadczenie usług pralniczych dla Ośrodków Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
115696Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy odczynników, pipet, drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz szkła i plastików do badań naukowych dla Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
115694Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. siemiatyckiego, woj. podlaskie
115690Gmina Dmosin
Remont Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie
115686Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawa słomy dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.
115682Instytut Maszyn Matematycznych
Wykonanie remontu gzymsu elewacji w budynku nr 2 Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.
115680Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.
Remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 1, 100% gminnego w Bystrzycy Kłodzkiej, znak postępowania: ZP/1//2012
115666Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
Zakup I dostawa materiałów sypkich do robót drogowych dla Zakładu Komunalnego w Suche Beskidzkiej
115642Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - t r u d n o ś c i m a t e m a t y c z n e
115638Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Struga Konarzewska - konserwacja w km 0+000 - 12+215.
115628Muzeum Narodowe w Kielcach
Dostawa sprzętu i urządzeń multimedialnych oraz wykonanie aplikacji multimedialnych na potrzeby Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach, z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur współfinansowanym w ramach działania 2.3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
115626Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawa czytników linii papilarnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
115612Powiat Leski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne-Bóbrka-Etap III
115610Gmina Lubiewo
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie
115606Miasto Ełk
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W EŁKU W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
115604Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego.
115602Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Przebudowa dachu budynku Palmiarni Miejskiej w Gliwicach obejmująca pawilon nr III ( Historyczny)
115600Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka
Przebudowa Leśniczówki Wdowin
115598Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
WYKONANIE SKŁADU KOMPUTEROWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIA TECHNICZNEGO DO DRUKU CZTERECH PUBLIKACJI DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
115596Urząd Gminy Szydłowo
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino
115594Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szkolenia dla uczestników/uczestniczek projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze-SPAWANIE MIG,MAG,TIG
115592Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Budowa budynku dla potrzeb Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej, połączonego przewiązką z istniejącym budynkiem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
115590Urząd Gminy Nowe Piekuty
budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej.
115586Główny Instytut Górnictwa
Przetarg nieograniczony na dostawę podzespołów i akcesoriów komputerowych
115584Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
115580Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
115576Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zespołów Zamiejscowych RIO: w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
115574Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
Zakup paliwa: benzyny Pb95 i oleju napędowego
115568Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
Dostawa Heparyn 10 ZP 2012
115554Gmina Wolsztyn
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie i Starej Dąbrowie
115546Powiat Niżański
Remont dróg powiatowych: Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1050R Zarzecze- przez wieś w km 0+000 - 1+361. Zadanie Nr 2:Remont drogi powiatowej Nr 1041 R Zdziary -Huta Krzeszowska w km 9+973 - 15+150.
115542Kielecki Park Technologiczny
WYKONANIE USŁUG REBRANDINGU MARKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu - projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
115540Gmina Lwówek Śląski
Budowa placu zabaw na terenie dużego skweru przy ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim
115538Urząd Gminy Dzierzkowice
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 108529L w m. Wyżnianka Kolonia gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,645 km
115536Wielkopolski Park Narodowy
Modernizacja i rozbudowa bazy edukacyjnej Wielkopolskiego Parku Narodowego
115532Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus 9-cio osobowy (kierowca + 8 osób) przystosowany do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
115530Gmina Barczewo
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny
115528Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
115522Powiat Leski
Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka - Etap III
115512Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - r e k w i z y t y s c e n o g r a f i c z n e , k o s t i u m y, s t r o j e
115508Departament Administracyjny MON
Pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatycznego, nr sprawy: 41/ZP/12
115506Gmina Pieszyce
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dotyczącej realizacji zadania p.n.: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2012 roku.
115504Gmina Niegowa
Przebudowa drogi gminnej w ul. Leśnej wraz z kanalizacją ogólnospławną w miejscowości Niegowa, Gmina Niegowa
115494Główny Urząd Statystyczny
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS
115490Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna
Usługa dozoru, utrzymania czystości w obiektach, posesjach i autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A
115488Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ZESTAWY I WYROBY DIAGNOSTYCZNE DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
115486Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
zakup i dostawa nożyków do jałowego łączenia drenów na posiadanych zgrzewarkach SCD i TSCD firmy Terumo
115484Gmina Jedlicze
Remont ciągu dróg gminnych w Jedliczu ul. Betleja, ul. Grabiny, ul. Podlas- obejmuje drogi G114662 i G114669R
115480Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Na dostawę paliwa: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez WORD Toruń Oddział Terenowy w Grudziądzu
115474Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2012.
115460Wójt Gminy Bolesławiec
BUDOWA CHODNIKÓW, PLACU ZABAW I OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WSI OCICE
115458Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Dostawy znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
115456Instytut Kardiologii
Wymiana okien aluminiowych na nowe aluminiowe z ociepleniem i obróbką ościeży okiennych w Pracowni Biochemii Klinicznej oraz w Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej w budynku B na I piętrze Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 Znak sprawy 28/2012
115446Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
115444Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
P/12/2012 DOSTAWA LEKÓW-UZUPEŁNIENIE
115440Gmina Kotla
Zakup paliw do samochodu służbowego, samochodów pożarniczych i autobusu szkolnego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Gminy Kotla
115428Powiatowy Urząd Pracy
Zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie Operator maszym do robót ziemnych klasy III
115420Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Usługi z zakresu projektowania i nadzoru budowlanego
115416Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - d y s l e k s j a
115400Gmina Kurzętnik
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZEMIENIEWIE.
115398Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego świadczenia prania dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku.
115396Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych ustawą Prawo Pocztowe
115394Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
Dostawa tektury na potrzeby Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budzetowej w Czarnem
115382Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Bulowicach przy ul. Zamkowej 29
115376Gmina Łańcut
PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
115374Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - uzupełnienie
115368Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wykonanie badania ewaluacyjnego wdrożeń usprawnień w urzędach administracji rządowej
115364Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
dostawa podgrzewacza blokowego sterowanego elektronicznie
115360Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania lub pobytu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza
115354Uniwersytet Łódzki
Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
115350Areszt Śledczy w Koszalinie
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursu przyuczającego do zawodu Brukarza w ramach PO KL
115344Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
Remont Nawierzchni utwardzonej - Parking etap II w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach
115336Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną w 2012 r. na terenie Gminy Zamość
115332Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ
115324Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
115322Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Dostawy prefabrykatów betonowych do wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych Powiatu Toruńskiego
115314Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
dostawa młynka analitycznego
115312Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych w ramach projektu pn. Szkoła nowych umiejętności realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
115308Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
dostawa artykułów papierniczych i biurowych
115304Urząd Gminy
DOSTAWĘ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ W GMINIE REWAL
115296Zamek Książąt Pomorskich
Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
115290Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
115286Dom Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.
115282Komenda Wojewódzka Policji
Remont pokrycia dachu na budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
115278Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla Powiatu Oleśnickiego
115276Województwo Małopolskie
Dostawa upominków
115270Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
dostawa energii elektrycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej
115264Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Diagnoza społeczno-zawodowa potrzeb uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
115262Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - t a b l e t y i n t e r a k t y w n e
115254Areszt Śledczy
2/PP/2012
115252Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOSTKU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZOSTEK, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
115244Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel"
Dostawa miejskiego samochodu osobowego oraz miejskiego samochodu dostawczego, przeznaczonych do budowy demonstratorów pojazdów o napędzie elektrycznym
115242Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
ZP/341/1/2012 - Organizacja i przeprowadzenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla uczestniczek i uczestników projektu pn.: Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy
115238Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego
ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA REALIZOWANEJ NA RZECZ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ UZBROJONĄ FORMACJĘ OCHRONNĄ (SUFO)
115236Instytut Morski w Gdańsku
Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu wody
115234Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
Dostawę w formie leasingu operacyjnego używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP - 7 i KP-10 na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu.
115228Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Meble medyczne różne
115220Zakład Karny
Przeprowadzenie kursu pn. Konserwator terenów zielonych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce
115216Gmina Lipnik
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne
115214Gmina Rytwiany
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach
115212Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów promocyjnych dla CI Task na potrzeby projektu MAYDAY EURO 2012 SUPERKOMPUTEROWA PLATFORMA KONTEKSTOWEJ ANALIZY STRUMIENI DANYCH MULTIMEDIALNYCH DO IDENTYFIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH OBIEKTÓW LUB NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ.
115210Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Cykliczne dostawy zestawów, cewników, dializatorów do ciągłej terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrate dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
115206Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
Roboty budowlane - ul. Dominikańska 2/4 w Górze Kalwarii
115204Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych: 1. wały rzeki Opawy, 2. Rz. Psina gm. Baborów, 3. Rz. Psina gm. Głubczyce, 4. Rz. Psina gm. Głubczyce, 5. Rz. Troja, 6. Rz. Malawa, 7. Rz. Krzanówka, 8. Rz. Morawa, 9. Rz. Ostra, 10. Rz. Złotnik
115200Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
115198Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
115188Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieraków
Przebudowa dojazdu pożarowego w Nadleśnictwie Sieraków odcinek 0+000,00 - 6+572,73
115186Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Wykonanie zabezpieczenia przed utratą stateczności murów oporowych przy ul. Janczarskiego i ul. Płomyczka w Krakowie. Znak sprawy 3/IV/2012
115180Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - m a t e r i a ł y b i u r o w e
1151784 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
115176Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi
Dostawa oleju napędowego.
115168Gmina Rokietnica
Remont dróg w miejscowości Rokietnica: · /Wielka wieś/ (dz. nr 599/2) od km 0+000 do km 0+077 · /Wielka wieś/ (dz. nr 3039) od km 0+000 do km 0+285 · /Sobolówka/ (dz. nr 740) od km 0+000 do km 0+500
115148Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Immunoglobulina
115146Gmina Polkowice
Budowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Polnej w Polkowicach w ramach zadania pn.: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy
115142Miejski Ośrodek Kultury
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu kina cyfrowego 2D i 3 D w formie leasingu operacyjnego.
115140Urząd Gminy Spiczyn
Remont dróg na terenie gminy Spiczyn
115132Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Budowa studni regulującej przepływ na kanale deszczowym Ø 1400 zbierający wodę opadową z utwardzonych terenów zakładu Tele-Foniki Kable w Ożarowie Mazowieckim
115122Gmina Regnów
Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały, gmina Regnów, - długości : 950,00 m,
115120Gmina Miejska Szczytno
Budowa dwóch boisk do gry w siatkówkę plażową w Szczytnie
115116Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - s z k o l n e i n s t r u m e n t y m u z y c z n e oraz a k c e s o r i a a r t y s t y c z n e
115114Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek - Dabrówka tj. ul. 700 lecia w Raciążku
115106Urząd Miejski w Koninie
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników Projektu Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie Nr POKL.06.02.00-30-050/11
115094Gmina Gizałki
Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w ramach Funduszu Sołeckiego
115086Wójt Gminy Uście Gorlickie
Odbudowa po powodzi drogi w miejscowości Uście Gorlickie stanowiącej dz. nr 424 długości 200m w km 0+070 ÷ 0+270
115080Gmina Trzebnica
Remont świetlicy wiejskiej w Domanowicach
115078Polski Komitet Olimpijski
obsługa podróży zagranicznych zawodników kadry kolarskiej w 2012 r.
115070Zespół Szkół Specjalnych
świadczenie usług cateringowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im.Jana Pawła II w Grajewie
115066Miejski Zarząd Dróg
System Dyscyplinowania Kierowców - SDK
115064Gmina Miasta Dębicy
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy - Świetlica Środowiskowa
115060Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawa siatek przepuklinowych polipropylenowych dla Wojrewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
115058Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi dla 4 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
115056Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Usługa druku dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
115054Gmina Żytno
Dostawa autobusu do przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Żytno
115052Zakład Komunalny
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
115044Gmina Miasto Brzeziny
Bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych
115042Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna - z a j ę c i a m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z e
115040Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 grupy
115032Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawa mebli biurowych do siedziby Rejonu w Ełku ul. Kolonia 1.
115020Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługa pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego: AC, OC samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz NW kierowcy i pasażerów na okres 12 miesięcy
115010Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasto Płock administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku
114996Województwo Podkarpackie
Umieszczenie nadruku oraz dostawę artykułów promujących Projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim podczas III Forum Innowacji w Rzeszowie.
114994Miasto i Gmina Olkusz
Modernizacja infrastruktury społecznej w Gminie Olkusz Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie
114988Prokuratura Okręgowa
Przewóz zwłok na wniosek Prokuratur Rejonowych w :Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Kartuzach, Malborku.
114986Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi szkolenia
114984Muzeum Śląskie
Wykonanie badań i przeprowadzenie prac konserwatorskich dwóch obiektów muzealnych, tj. gotyckiego tryptyku tablicowego ze św. Konradem i Cyprianem oraz gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej św. Mikołaja
114982Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Remont dachu na części wysokiej w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
114976Szkoła Główna Handlowa
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz opróżnianie pojemników na odpady segregowane
114974Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Dostawa oleju opałowego w ilości 24 000 litrów dla Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu
114970Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Usługa polegająca na opracowaniu programu i przeprowadzeniu szkolenia pn. Praca z rodziną niepełnosprawnego dziecka dla 3 grup liczących jednorazowo nie więcej niż 20 osób w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
114964Muzeum Historii Katowic
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MUZEUM HISTORII KATOWIC PRZY UL. KOPERNIKA 11/2 W KATOWICACH
114960Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa pościeli, koców, ręczników i ścierek dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierkowskiej
114946Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY NIERUCHOMOŚCI GMINY TYCHY ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH
114942Gmina Podgórzyn
Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000-1+150 w Ścięgnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ścięgnach w km 0+000 - 0+087
114936Miasto Racibórz
Wykonanie materiałów promocyjnych dofinansowanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
114934Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Przebudowa sieci zewnętrznej zasilania elektrycznego Pałacu Myślewickiego, Pałacu na Wodzie i Stajni Kubickiego na terenie parku Łazienki Królewskie.
114930Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części. Sprawa: RAP.272.53.2012.
114928Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
DOSTAWA PIĘCIU DEFIBRYLATORÓW PRZENOŚNYCH
114926Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
Zakup i dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego z dzierżawą sprzętu
114924Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
dostawa preparatu dezynfekcyjnego do mycia narzędzi chirurgicznych
114922Gmina Stupsk
Przebudowa przepustu w km 3+586 rzeki Czerwienicy w miejscowości Żmijewo-Kuce
114914Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawa artykułów biurowych. Znak postępowania DA-ZP-252-24/12
114910Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Przegląd okresowy, usunięcie usterek, dopuszczenie do użytkowania respiratorów Puritan Bennett
114908Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zakup odbiornika pomiarowego EMI z analizatorem widma - nr postępowania FE/02/03/12
114906Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KMP Gdańsk
114904Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa sprzętu medycznego dla UCK w Gdańsku.
114896Politechnika Wrocławska
Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji na terenie ZOD Politechniki Wrocławskiej przy ul. Batorego 9 w Legnicy - AC/BZP/71/2012
114892Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY STĘŻYCA W OKRESIE OD 04.05.2012 DO 29.06.2012 ORAZ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014 - REJON SZYMBARK
114890Miasto Oświęcim
Przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego
114886Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa, montaż i uruchomienie ściany wizyjnej dla KWP Gdańsk
114884Gmina Janowiec
Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Janowiec
114882Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie dzielnic Miasta Krakowa (część 1 obejmuje Dzielnicę VIII, część 2 obejmuje Dzielnice III, XI, XIII) - numer sprawy: 5/IV/2012.
114876Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie
114874Urząd Gminy
Remont zabytkowego dworku w Gromniku - siedziba Urzędu Gminy z podziałem na I i II etap.
114862Wójt Gminy Szczurowa
Remont obiektu Remizy OSP Natków w Woli Rzemykowskiej uszkodzonego w wyniku powodzi
114860Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Świniary z wprowadzeniem uzdatnienia wody podawanej do wodociągu publicznego
114858Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Gdańsku
114852Miasto Katowice
Usługi usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela w trybie art. 50 a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
114842Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń socjalnych, biurowych własnych oraz wynajmowanych na działalność statutową SRM w Chełmie SP ZOZ zlokalizowanych na terenie powiatów: Chełm, Krasnystaw i Włodawa.
114840Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja szkolenia o nazwie SPAWANIE METODAMI TIG I MAG
114838Urząd Gminy Trzebiechów
Remont drogi ul. Ogrodowa - ul. Słoneczna w Trzebiechowie
114828Gmina Myślibórz
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Myślibórz
114826Gmina Przemęt
Przebudowa terenu rekreacyjnego plaży w Osłoninie
114822Gmina Stary Dzików
BUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY KOŚCIELE W CEWKOWIE
114816Urząd Gminy Brudzeń Duży
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brudzeń Duży
114810Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB
114806Woliński Park Narodowy
Zakup materiałów budowlanych
114804Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Wynajęcia kontenerów biurowych z wyposażeniem
114800Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Dostawa sprzętu koszarowego i materiałów naprawkowych
114792Urząd Miejski w Dobrzanach
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Odargowo i Ognica w gminie Dobrzany
114786Zarząd Cmentarzy Komunalnych
TT-28-06/2012 Roboty budowlane w zakresie remontu fragmentów ogrodzenia od strony północnej i południowej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn we Wrocławiu
114784Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2012
114778Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX
114776Powiat Nowotomyski
Remont drogi powiatowej nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy- Cicha Góra- Boruja Kościelna
114774Gmina Krosno Odrzańskie
Remont ul. F. Chopina w Krośnie Odrzańskim
114772Zarząd Powiatu Rawskiego
Przeprowadzenie szkoleń Wystąpienia publiczne - radzenie sobie ze stresem oraz Coaching i delegowanie zadań pracowników dla 18 uczestników projektu STAROSTWO RAWSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowe
114770Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuczno
Modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Niekursko ul. Polna 3
114764Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu
Zawarcie jednej umowy z Powiatem Międzyrzeckim - Zarząd Powiatu na sprzedaż energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego
114762Nadleśnictwo Różanna
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różanna
114752Gmina Obsza
Modernizacja drogi dojazdowej Zamch - Kolonia
114744Urząd Miejski w Chociwlu
wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych pod zarządem Gminy Chociwel.
114740Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Kompleksowa organizacja szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z zakresu prawa zamówień publicznych
114738Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Remont w placówkach oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: remont podłóg drewnianych w salach zajęć oraz remont łazienki w Przedszkolu Nr 400 przy ul. Lokajskiego 2 w Warszawie Zadanie 2: remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie
114728Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa książek krajowych do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w 2012 roku
114724Uniwersytet Ekonomiczny
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze wszystkimi uzgodnieniami dla zadania Przebudowa Nowej Auli w Pawilonie C na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
114722Gmina Kartuzy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
114718Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie
114714Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
dostawa sprzętu medycznego do karetek
114704Wójt Gminy Uście Gorlickie
Odbudowa po powodzi przepustu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej stanowiącej dz. nr 740, 742 w miejscowości Brunary
114698Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Wykonanie przeglądów technicznych oraz napraw respiratorów i inkubatorów firmy Bear Atom na okres 12 miesięcy dla UCK w Gdańsku.
114696Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
PRACE REMONTOWE POMIESZCZENIA PODAWANIA CYTOSTATYKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE
114692Uniwersytet Gdański
Sukcesywna usługa druku Gazety Uniwersyteckiej dla Uniwersytetu Gdańskiego
114690Zarząd Powiatu w Olkuszu
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving I i II stopnia dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.
114688Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawe wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
114684Zakład Usług Komunalnych
Dostawa miału węglowego w ilości 600 ton loco kotłownia węglowa ul. Fiołkowa 2 w Rawiczu.
114678Burmistrz Strzelna
Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Strzelnie
114672Uniwersytet Gdański
Sukcesywna dostawa gazów technicznych i ciekłych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
114670Urząd Gminy Rajcza
Odbudowa drogi gminnej Myto Michałek w Zwardońiu.
114664Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Kompleksowa obsługa miejsc postojowych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania (SPP) na drogach powiatowych powiatu wałbrzyskiego w Wałbrzychu
114658Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
114650Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta
114634Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie
114628Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej oraz wentylacji mechanicznej na zadanie 42 818 Kraków
114622Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa dla SPZZOZ w Przasnyszu
114608Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24
114604Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej, gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński
114602Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
Dostawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerko zastępczych
114594Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faxów oraz nośników danych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu z podziałem na 23 części
114582Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie - Koźlu
114580Zakład Obsługi Mienia Samorządowego
Dostawa cementu
114578Wójt Gminy Uście Gorlickie
Odbudowa po powodzi mostu metodą przepustu stalowego na potoku Czarna w ciągu drogi gminnej stanowiącej dz. nr 193, 197/1 w miejscowości Czarna
114576Gmina Ryjewo
Budowa parkingu o wymiarach 25,0 x10,5 m oraz wjazdu na parking na działce nr.494/10 przy ulicy Lipowej w Sztumie
114574Wójt Gminy Bolesławiec
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SUSZKI
114572Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych.
114566Gmina Obrowo
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Łążynek gm. Obrowo
114564Urząd Gminy Rajcza
Odbudowa drogi gminnej Na Bór w stronę Działu w Soli
114554Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
7/12
114552Wójt Gminy Świerklaniec
Remont drogi - ul. Ogrodowej w Orzechu
114548Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Jedna edycja ogłoszenia prasowego w tygodnikach mazowieckich o Dniu Otwartym w filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy
114544Zarząd Transportu Miejskiego
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ PASAŻERSKIEJ W FORMIE PRZEPRAWY PROMOWEJ MIĘDZY BRZEGAMI WISŁY
114538Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Stałe, kompleksowe świadczenie usług w zakresie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia budynku głównego Urzędu Miejskiego Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 oraz ochronie fizycznej pracowników i innych osób przebywających w budynku przy ul. Katowickiej 54 poza godzinami pracy, 2) monitoringu budynku głównego wraz oficyną przy ul. Katowickiej 54, 54a, budynku przy ul. Katowickiej 53, oraz wydziału zamiejscowego przy ul. Harcerskiej 1, 3) codziennym konwojowaniu wartości pieniężnych z siedziby Zamawiającego ul. Katowicka 54 (kasa pok. 123, parter ) do siedziby Banku
114532Nadleśnictwo Okonek
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Wilcze Laski
114530Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i innych niż komunalne z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na części
114528Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 3004D w Piławie Górnej
114520Urząd Miejski w Morągu
Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu.
114516Gmina Raba Wyżna
REMONT DROGI GMINNEJ do osiedla NOWAKÓWKA w Skawie.
114514Szpital Powiatowy
Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników
114504Gmina Walim
Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim
114502Szpital Powiatowy
Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników
114498Nadleśnictwo Głogów
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg leśnych w Nadleśnictwie Głogów. Łączna długość dróg leśnych przeznaczonych do nadzoru wynosi 18 859 mb.
114492Areszt Śledczy
1/PP/2012
114486Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka
Zakup i dostawa środków medycznych: Zadanie 1 - leki Zadanie 2 - środki dezynfekcyjne Zadanie 3 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku Zadanie 4 - materiały opatrunkowe Zadanie 5 - środki do odkażania i leczenia ran Zadanie 6 - opatrunki specjalistyczne
114480Urząd Miasta
Remonty bieżące alejek w parkach i na zieleńcach
114476Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w siedzibie Zamawiającego
114444Stołeczna Estrada
Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 40 tys. uczestników WIANKI nad WISŁĄ 2012, która odbędzie się na Podzamczu w Warszawie 23 czerwca 2012
114438Województwo Mazowieckie
Wykonanie i dostawa materiałów promujących Województwo Mazowieckie
114432Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POMP INSULINOWYCH DLA PACJENTÓW SPDSK RejZamPub/22/2012
114424Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.
Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan
114412Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
114402Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości biała min. 46%
114394Urząd Gminy
1.Termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Królowej Jadwigi (Apteka). 2.Termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Jana Pawła II (Ośrodek Zdrowia).
114380Starostwo Powiatowe
Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego.
114374Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka min. 46%
114366Urząd Gminy
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś
114360Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego MÓJ POMYSŁ NA BIZNES w ramach projektu innowacyjnego Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
114358Nadleśnictwo Dobieszyn
Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 74 i nr 75 w leśnictwie Studzianki
114352Gmina Sulechów
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kije - zadanie A. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Klępsk - zadanie B. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Głogusz- zadanie C.
114350Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Mieszanka uzupełniająco-mineralna dla krów mlecznych KM (2,5%)
114348Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Remont 65 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy
114346Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Zaprojektowanie i wybudowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa z drogą wojewódzką nr 881 Łańcut - Żurawica
114336Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów: Nowe technologie w drukarstwie w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
114324Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawy obłożeń, fartuchów i serwet chirurgicznych - jednorazowego użytku, sterylnych
114322Gmina Jeleśnia
Remont drogi gminnej Do Rusina w Przyborowie wraz z remontem mostu
114314Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Roboty budowlane w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Etap II: Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń
114304Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa odcinków dróg powiatowych.
114296Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha
MODERNIZACJA OGRODZEŃ PRZY LEŚNICZÓWKACH ROZTOKI, LACHOWICE, JASIEŃ, WEŁCZA I JASZCZUROWA
114288Gmina Ostrów Wielkopolski
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia bloku kuchenno-żywieniowego i mebli do pomieszczeń dydaktycznych Publicznego Przedszkola w Lewkowie, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
114286Urząd Gminy w Biszczy
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 229 000 złotych
114282Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie remontu posadzki hali napraw oraz instalacji elektrycznej w kanałach budynku warsztatu zlokalizowanego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
114240Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów: Nowe technologie w introligatorstwie w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
114236Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
114234Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH 2
114232Zarząd Dróg Powiatowych
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1015 R Jamnica - Zbydniów od km 3+650 do km 4+710 dł. 1060mb w m. Kotowa Wola
114222Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego
114220Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa gazów medycznych i dzierżawę butli dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp.
114204Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie
Wygenerowano dnia 26 marca 2017 20:44:36