Lista ogłoszeń z dnia 19 lutego 2013 1978 ogłoszeń

71856Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie: dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej do obiektu położonego w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3.
71854Gmina Pszczew
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew
71852Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Gnieźnie
Dostawy masy mineralno - asfaltowej produkowanej na zimno do siedziby GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie (ilość ogólna 30 Mg)
71850Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Leśny.
71848Gmina Chęciny
Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego
71846Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Konserwacja wentylacji mechanicznych zainstalowanych w budynkach WSOSP.
71844Gmina Piaski
Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze
71842Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Dostawa mleka i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej Leśny.
71840Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
12/0213/DN/UE - Zakup specjalistycznej aparatury badawczej dla Laboratorium wysiłku fizycznego AWFiS z podziałem na 5 części - ETAP IV
71838Zarząd Dróg Powiatowych
DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO
71836Biebrzański Park Narodowy
zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i leśnych
71834Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Dostawa nawozów mineralnych w roku 2013
71828Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Zakup i dostawa środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk
71826Urząd Gminy w Tymbarku
Przebudowa drogi Polnej w miejscowości Tymbark.
71824Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla RDW Ostrów Wlkp.
71822Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
SZP 3820 - 6/13 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
71820Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla uczestników projektu pn. Krok w dorosłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
71818Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
71816Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów i koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu facylitacji, w ramach dwuczęściowego badania Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
71810Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Utworzenie Dolnośląskiego Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Innowacji
71806Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu
71804Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Zakup emulsji asfaltowej
71802Gmina Zakliczyn
Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Kończyska, Gwoździec, Zakliczyn ul. Łukówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
71800Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Organizacja i realizacja usługi konferencyjnej na potrzeby projektu systemowego pn. Podkarpackie Szkolenie Informatyczno Metodyczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71798Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa mikrokalorymetru dla Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
71796Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Budowa stanowiska egzaminacyjnego dla psów ratowniczych na poligonie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu
71794Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze
71792Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi transportu sanitarnego na terenie i poza terenem miasta Poznania.
71790Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej linii do produkcji paliwa alternatywnego.
71788Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawa tonerów, taśm i atramentów do urządzeń biurowych
71786Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa wytłaczarki dwuślimakowej walcowej dla Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
71782Gmina Trzcianka
Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka.
71778Sąd Apelacyjny w Gdańsku
świadczenie usług dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
71776Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pn.: Wykształceni Technicy
71774Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2013
71770Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Dostawa podręczników wraz z ich drukiem na potrzeby projektu systemowego Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w ramach POKL.09.04.00-18-133/08
71768Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa wzorców do sprawdzania dokładności wskazań, w ramach systemu pomiaru charakterystyk metrologicznych i struktury geometrycznej powierzchni
71766Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wykonanie prac remontowych w obiektach Sądów podległych pod Apelację Gdańską
71764Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"
Usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego15 w Łodzi
71762Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego
7175625 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 145 NA TERENIE JW. 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
71754Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"
Usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Sterlinga 9 w Łodzi
71752Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Kardiologii Inwazyjnej u dzieci.
71750Urząd Gminy w Skórczu
Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach
71748Polskie Koleje Państwowe S.A.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego RABKA ZDRÓJ.
71746Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii - prace budowlane
71744Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawa znaków drogowych, konstrukcji wsporczych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2013 dla sieci dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
71742Gmina Tryńcza
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza -Etap I
7174025 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ROBOTY BUDOWLANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, KONSERWACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH, NAPRAWA OPASKI ODWADNIAJĄCEJ I CHODNIKÓW BUDYNKU NR 4 NA TERENIE JW. 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
71738Nadbałtyckie Centrum Kultury
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonywanie sukcesywnych usług drukarskich dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
71736Powiat Świecki
Przeprowadzenie zajęć - Magazynier z obsługą operatora wózków jezdniowych dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem i Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu uczestniczek i uczestników Projektu pn.: Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy IV
71734Polskie Koleje Państwowe S.A.
Wwykonanie przebudowy dworca kolejowego Rabka Zdrój
71732Gmina Padew Narodowa
Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury
71728Urząd Gminy Brudzeń Duży
Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży - I etap
71726Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
WYMIANA SIECI ELEKTRYCZNEJ W PODZIEMNEJ EKSPOZYCJI MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WYROBISKACH CHODNIKOWYCH I KOMOROWYCH MARIA TERESA I RUSSEGGER - III POZIOM KOPALNI SOLI WIELICZKA
71724Gmina Limanowa
Budowa placów zabaw przy Zespołach Szkół w miejscowościach Męcina, Mordarka i Stara Wieś I
71722Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna
REMONT BUDYNKU W CELU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO DOMU DZIECKA MŁODYCH ORLĄT Z PRZEZNACZENIEM NA NADWIŚLAŃSKIE CENTRUM BIZNESU W DZIERZGONIU NA DZIAŁCE NR 451, OBR. DZIERZGOŃ
71720Centrum Projektów Informatycznych
Dostawa urządzeń sieciowych
71718Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
13/0213/DN/UE - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu sportowego oraz sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb AWFiS w Gdańsku w ramach projektu `Oliwska Kuźnia Olimpijczyków` z podziałem na 3 części.
71716Polskie Koleje Państwowe S.A.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego LĘBORK.
71714Gmina Krosno
Przeprowadzenie w latach 2013 i 2014 zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie, uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7171225 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
REMONT BUDYNKU NR 41 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
71710Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w części objętej zasięgiem działania zamawiającego - Przetarg nr 2 na 2013 r.
71708Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie trzech dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie
71706Gmina Lidzbark Warmiński
Odnowa miejscowości Pilnik poprzez wykonanie placu zabaw oraz modernizacji infrastruktury sportowej
71704Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach oraz usługa prowadzenia szatni w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18
71702Gmina Świlcza
Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice: Zastawie I, Zastawie II i Czekaj
71700Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Pełnienie funkcji opiekuna grup szkoleniowych kursu j. angielskiego w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
71698Powiat Człuchowski
Zaprojektowanie linii technologicznej dla projektowanej okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz myjni pojazdów w miejscowości Czarne ul. Leśna na dz. Nr 8/1 oraz zakup i dostawa wraz z montażem zaprojektowanych w linii technologicznej urządzeń
71696Gmina Góra Kalwaria
Kopanie i czyszczenie rowów oraz wykonanie przepustów przy drogach gminnych w 2013 roku
71694Gmina Krosno
Przeprowadzenie w roku 2013 zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71692Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
dostawa wraz z instalacją elementów uzupełniających ekspozycję historyczną w laboratorium amunicyjnym nr 3, wchodzącą w skład Wystawy Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk
7169025 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 40/8080 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3519 W BIAŁYMSTOKU
71688Sąd Apelacyjny w Krakowie
Konserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi zamówień centralnych realizowanych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie na potrzeby jednostek administracyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z przygotowywaniem raportów z danych zgromadzonych w systemie
71686Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zorganizowanych wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w lutym 2013 roku
71684Gmina Góra Kalwaria
Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku
71682Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
Zakup energii elektrycznej
71680Polskie Koleje Państwowe S.A.
Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Lębork
71678Powiat Świecki
Przeprowadzenie zajęć z zakresu prawa jazdy kategorii B dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu i Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem - uczestniczek i uczestników Projektu pn.: Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy IV
71676Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
PN 13/13 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi
71674Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
Przedmiotem zamówienia jest wybór personelu do realizacji usługi edukacyjne obejmującej przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu: Szkoła dla KAŻDEGO! nr projektu POKL.09.01.02-06-246/12, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 51 im Jana Pawła II w Lublinie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
71672Gmina Miasta Gdyni
Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską, w tym przebudowa i budowa kanałów deszczowych w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
71670Gmina Spytkowice
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Spytkowice w miejscowośiach : Spytkowice,Bachowice,Ryczów,Miejsce,Półwieś
71668Gmina Krosno
Przeprowadzenie w latach 2013 i 2014 zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71666Burmistrz Gminy Pniewy
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie z pomieszczeniami OSP wraz z infrastrukturą.
71662Burmistrz Gminy Pniewy
MODERNIZACJA TERENU ŁAZIENEK W PNIEWACH POŁOŻONYCH PRZY UL. JEZIORNEJ.
71660Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
Zakup oprogramowania medycznego
71658Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2013 r.
71656Instytut Książki
Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i organizacją III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej Kraków 2013
71654Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa mebli medycznych wraz z montażem znak sprawy SPL/07/PN/2013
71652Gmina Krosno
Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 kursu SEP -eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv oraz egzaminu kwalifikacyjnego elektryka E dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
71648Gmina Spytkowice
Rozbiórka i budowa nowego mostka na potoku Spytkowickim w km 0+625,00 w ciągu drogi gminnej ul. Spadzista w miejscowości Spytkowice
71646Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
Przeprowadzenie poradnictwa przez doradcę zawodowego i psychologa w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości
71644Gmina Nowe
-Rewitalizacja Jeziora Czarownic w miejscowości Nowe- w ramach Projektu pn. Rewitalizacja Jeziora Czarownic w miejscowości Nowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
71642Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Sukcesywna dostawa jaj dla potrzeb PCEN w Rzeszowie wraz z Oddziałami
71640Gmina Tłuszcz
Świadczenie Usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
71638Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Zakup wyposażenia do internatu i kwater internatowych tj. meble, sprzęt AGD (chłodziarko-zamrażarki) i RTV (telewizor
7163625 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU GARAŻOWYM NR 132 NA TERENIE JW 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
71634Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
71632Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
dostawa zestawu spadochronu celnościowo - treningowego oraz cyfrowych automatów spadochronowych - numer Zp/pn/16/2013
71630Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
Zakup koparko - ładowarki
71628Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
Dostawa podręczników i filmów dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach w ramach projektu Dać szansę na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
71626Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2013 r.
71624Agencja Mienia Wojskowego
Odśnieżanie nieruchomości
71622Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie.
71618Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta - ratownicze badania archeologiczne
71616Gmina Boguchwała
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguchwale
71614Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Jelnej
71612Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Świadczenie 24 godziny na dobę w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem, utratą zdrowia lub innymi zagrożeniami budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z dziedzińcem oraz ludzi i rzeczy w nim się znajdujących ze szczególnym uwzględnieniem ochrony eksponatów prezentowanych w Muzeum. Zamówienie obejmuje również usługę dozoru sal wystawowych, obsługę recepcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
71610Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Wywóz i utylizacja nieczystości ciekłych i osadów ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się w obiektach administrowanych przez ANR OT Poznań do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków - postępowanie nr 016/POZ/19/2013
71608Gmina Limanowa
Przebudowa drogi gminnej 340477K Siekierczyna - Morgi
71606Gmina Spytkowice
Rozwój bazy sportowo -rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę , nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku pawilonu sportowego LKS ASTRA Spytkowice
71604Gmina Myszyniec
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap III
71602Jednostka Wojskowa nr 3293
Dostawa materiałów elektrycznych, materiałów wodno-kanalizacyjnych, gaz i c.o. oraz materiałów ogólnobudowlanych.
71598Gmina Rokietnica
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2013 roku.
71596Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawa materiałów budowlanych
71594Powiat Suwalski
Remont i przebudowa zabytkowej kordegardy w Dowspudzie, ktora zostanie zrealizowana w projekcie pn. Aktywna młodzież ożywia zabytki, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 2013.
71592Gmina Łańcut
DOSTAWA KRUSZYW NATURALNYCH NA REMONTY DRÓG W GMINIE ŁAŃCUT WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ROZŚCIELENIEM W ILOŚCI ok. 2000 t w 2013 r.
71588Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
71586"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakup usługi sprzątania pomieszczeń siedziby TK Telekom sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Kijowskiej 10/12A wraz z obsługą terenu przyległego do budynku. NR postępowania LA-02/01/2013
71584Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2013
71582Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Wykonanie przebudowy instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru SAP w budynku O-2 Polskiego Radia S.A., ul. Modzelewskiego 59 (znak sprawy: BZ/SZP-79/12)
71580Jednostka Wojskowa 4226
Usługa w zakresie świadczenia obsługi prawnej
71578Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Temida w Świnoujściu
71570Powiat Brzeziński
Przeprowadzenie kursu barmańskiego dla uczestników projektu pn.: Praktyka czyni mistrza- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
71568Gmina Bełchatów
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bełchatów wraz z jednostkami podległymi.
71566Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
PASZA DLA GRYZONI LABOLATORYJNYCH, znak sprawy: AZP-2401-04/2013
71564Gmina Stara Kornica
Modernizacja drogi gminnej w m. Kiełbaski- Makarówka
71562Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu wraz z wymianą pokrycia (nr sprawy: ZP-40/13)
71560Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Świadczenie usług cateringowych w ramach Projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej
71558Powiat Opolski
pRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2614L Karczmiska - Wymysłów - Kolonia Niezabitów na odcinku od km 0+020 do km 4+543 o łącznej długości 4523 m
71556Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7
71554Powiatowy Urząd Pracy
Usługa szkoleniowa, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia o nazwie Kurs remontowo - budowlany z montażem rusztowań.
71552Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Roboty budowlane związane z dobudową windy cztero-przystankowej do istniejącego budynku Przychodni nr 1 w Kolbuszowej wraz z przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do budynku.
71550Gmina Myszków
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - W RAMACH PROJEKTU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI SOLARNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
71548Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawa paliwa 2
71546Zespół Szkół Nr 4
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: barmańskiego I stopnia, kelnerskiego, obsługa kasy fiskalnej oraz kursu kwalifikacyjnego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pn: Zostań zawodowcem
71544Urząd Gminy w Radzanowie
Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5
71540Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
71538Tyski Sport S.A.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników Tyskiego Sportu S.A.
71536Gmina Dmosin
Sukcesywny zakup paliwa w 2013r. na potrzeby Gminy Dmosin
71534Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
71532Starostwo Powiatowe
Organizacja wycieczki turystycznej do Włoch w dniach 27.04.2013 r. -05.05.2013 r.
71530Gmina Nowe
Wykonanie usługi polegającej na bieżącej naprawie dróg gminnych na terenie gm. Nowe
71526Gmina Łańcut
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
71524Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach-Obwód Drogowy w Cybince.
71522Agencja Mienia Wojskowego
usługa transportu
71518Gmina Wieprz
ZP/PN/3/2013 Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wieprz
71514Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-024/2013
71512Miasto Oświęcim
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu
71510Powiat Tarnogórski
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego
71508Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia ochronnego, roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
71506Powiatowy Urząd Pracy
Usługa szkoleniowa, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia o nazwie Spawanie - dwie metody
71504Nadleśnictwo Łochów
Dostawa sortów mundurowych w 2013 r
71502Zarząd Powiatu w Limanowej
Budowa odkrytego boiska wraz z bieżnią oraz infrastrukturą techniczno - drogową i utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej - Etap I.
71500Gmina Miasto Biłgoraj
Budowa(przebudowa) parkingu i drogi wewnętrznej przy ul. Zamojskiej 20 w Biłgoraju.
71496Gmina Stara Kornica
Remont budynku, budowa ogrodzenia na cokole, utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej z wydzieleniem 6 miejsc postojowych Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy
71494Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Organizacja i przeprowadzenie kursów doskonalących w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71492Gmina Węgorzewo
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo.
71490Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonanie projektu przebudowy i wentylacji pomieszczeń Zakładu Immunologii z przeznaczeniem na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION, znak sprzwy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-050/2013
71488Uniwersytet Ekonomiczny
Dostawa aparatury laboratoryjnej - 1 sztuki Okulografu dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
71486Politechnika Opolska
Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Politechniki Opolskiej
71484Powiat Jasielski
Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz opracowanie warunków technicznych dla projektu p.n.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną
71482Gmina Czerwonak
Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego oraz pozostałych obiektów będących własnością Gminy Czerwonak
71480Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
dostawa materiałów do międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, pasków testowych do czytnika Clinitek Adwentus, odczynników chemicznych i testów paskowych, testów do oznaczania elektrolitów w pocie oraz barwników
71478Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Dostawa komputera przenośnego i urządzeń wielofunkcyjnych - 2 sztuki
71476Gmina Raba Wyżna
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka - Czarny Dunajec, polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Raba Wyżna i Bielanka, na odcinku nr 1 - odc. 020 km 0+019,40 - odc. 020 km 2+495,32 i na odcinku nr 2 - odc. 020 km 2+697,17 -odc. 030 km 1+941,33
71474Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługa zapewnienia dostępu do uaktualnień systemu ANTREZ Medical Software oraz sprawowanie serwisu technicznego systemu ANTREZ Medical Software przez okres 12 miesięcy.
71472Uniwersytet Jagielloński
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w USA, Japonii, Chinach i w trybie regionalnym EPO dla zgłoszenia Katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu i sposób wytwarzania katalizatora do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu (P 395905, PCT/PL2012/000065) wraz z wniesieniem opłat urzędowych. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.
71468Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi szkoleniowe polegające na podniesieniu kompetencji osobowościowych oraz zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej
71464Gmina Zaręby Kościelne
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe.
71462Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.16.2013 zakup w 2013 r. paliw ciekłych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy
71460Bank Gospodarstwa Krajowego
Szkolenia e-learningowe dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego
71456Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji
71454Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DO LICENCJI PILOTA SZYBOWCOWEGO DLA 18 UCZNIÓW KLASY LOTNICZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYMSTOKU
71452Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Brodnia Kolonia, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie
71450Gmina Barczewo
Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Barczewo
71448Gmina Brzeźno
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowymi na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice gm. Brzeżno
71446Zakład Komunalny w Halinowie
Dostawa wodomierzy modularnych JS 2,5 DN 20 o magnetycznej transmisji wraz z uszczelkami wodomierzowymi DN 20 oraz opasek plombujących numerowanych DN 20.
71444Gmina Miasto Biłgoraj
Budowa ul. Rutkiewicz i ul. Walasiewiczównej w Biłgoraju.
71442Urząd Gminy Biały Dunajec
ROBOTY REMONTOWE CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH W GMINIE BIAŁY DUNAJEC
71440Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Modernizacja zespołu laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: ZAD I - w Instytucie Inżynierii Materiałowej przy al. Piastów 19; ZAD II - w Katedrze Techniki Cieplnej przy ul. Sikorskiego 39
71438Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawę odczynników biochemicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
71436Gmina Barciany
Budowa budynku hali sportowej w Barcianach
71434Gmina Warka
Przebudowa ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce
71432Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Przebudowa dróg osiedlowych ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju
71426Powiat Chełmski
dostawa fabrycznie nowych tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Chełmie
71424Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu pod nazwą: Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej
71422Agencja Mienia Wojskowego
Wycinka drzew znajdujących się na nieruchomościach będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.
71420Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawa 20 sztuk krzeseł konferencyjnych typu ISO i 10 sztuk krzeseł biurowych obrotowych
71418Nadleśnictwo Gościeradów
Zakup i dostawa piasku naturalnego kopanego do leśnictw Antoniów, Nowiny, Stawki i szkółki leśnej w Marynopolu
71416Gmina Baranowo
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminie Baranowo
71414Urząd Gminy Szydłowo
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016
71412Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Budowa Siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Okulickiego 9D w Radomiu - drugi etap
71410Gmina Miasto Biłgoraj
Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 154 w Biłgoraju
71408Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
71406Gmina Czerwonak
Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym na terenie Gminy Czerwonak
71404Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach IBD przy ul. Pasteura 3 w Warszawie, znak sprawy: AZP-2402-01/2013
71402Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ORAZ OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADANIA -BUDOWA BIALSKOPODLASKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY W ŻEROCINIE
71400Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa apartu USG dla Poradni Ginekologicznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-23/2013)
71396Urząd Miejski w Krzeszowicach
Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. Rozwiń skrzydła w Szkołach Podstawowych Gminy Krzeszowice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71394Gmina Przytyk
Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku.
71392Gmina Miasta Gdyni
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
71390Miasto Białystok
Bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach
71388Gmina Miasto Brzeziny
Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, mebli i środków czystości dla potrzeb realizacji projektu Przedszkole oknem na świat.
71386Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Części zamienne do samochodów Lublin i Star
71384Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
71380Politechnika Warszawska
Przewóz dzieci pracowników Politechniki Warszawskiej na kolonię letnią w Sarbinowie Morskim (tam i z powrotem) 29.06.2013 r. i 16.07.2013 r., znak sprawy ZP/U/SE/4/2013
71376Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
8/W3/D/2013
71374Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa bonów towarowych
71372Urząd Miasta Zielonka
Wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych na terenie gminy Zielonka
71368Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie kompleksowej dok.projektowej w stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 wraz z zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji.
71366Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Remont linii kablowych NN dla zasilania i oświetlenia obiektów GDDKiA na terenie Rejonu w Tarnowie przy ul. Zakładowej 6
71364Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonoowego w Rzeszowie
71362Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
Zakup i instalacja sprzętu komputerowego
71358Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Brodnia, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie
71356Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa worków foliowych PE, folii polietylenowej w rolkach dla Szpitala Bielańskiego ZP-10/2013
71354Gmina Jaktorów
Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ulicy Alpejskiej, ulicy Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Chylice Kolonia Gmina Jaktorów.
71344Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych
71342Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 - 2 CZĘŚCI
71340Łódzki Ośrodek Geodezji
Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych i opracowanie na ich podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT), cyfrowej ortofotomapy z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 oraz aktualizacja bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych, dla obszaru o powierzchni 388,4 km2
71338Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa dróg gminnych ul. Nowej, ul. por. Zb. Matuli i ul. Bocznej w Radomyślu Wielkim
71336Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Wykonywanie usług polegających na odbiorze z siedziby Zamawiającego, wyłapywaniu z terenu administracyjnego miasta Wejherowa, przyjęciu i przetrzymywaniu w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania)
71334Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
wykonywanie usług transportowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
71332Gmina Brenna
WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BRENNEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 3
71330Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Wykonanie dla MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej instalacji 2 silników gazowych o mocy elektrycznej ok. 600-850 kW każdy w elektrociepłowni Hajdów w celu zwiększenia możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów do produkcji energii odnawialnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego ww. dokumentacją.
71328Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-15/2013)
71326Gmina Krobia
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PN. BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE KROBIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
71324Gmina Warka
Przebudowa sieci i przyłączy energetycznych z napowietrznych na kablowe na ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce
71322Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
71320Dom Pomocy Społecznej
Przygotowanie, dostawa oraz podawanie posiłków i napoi w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
71314Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego - paski identyfikacyjne, igły specjalistyczne dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-16/2013
71312Urząd Miejski w Chojnowie
Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z oświetleniem drogowym w Chojnowie
71310Komenda Wojewódzka Policji
Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
71308Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"
Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu 377 podłączeń do sieci kanalizacyjnej w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
71306Gmina i Miasto Witkowo
Zakup energii elektrycznej
71304Miasto Ostrołęka
Opracowanie projektu Miejskiego Systemu Informacji dla miasta Ostrołęki
71302Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
Przebudowa części magazynu na Laboratorium Badań Chemicznych w obiekcie ITB MORATEX przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 3.
71296Gmina Miasta Władysławowo
utrzymanie rowów melioracyjnych oraz bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Władysławowo
71292Muzeum Narodowe w Krakowie
Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu, a w razie niemożności doręczenia, zwrotu przesyłek pocztowych wraz z ich codziennym odbiorem z siedziby Zamawiającego
71290Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy leków.
71288Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dokonanie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch badań opinii społecznej dotyczących określenia poziomu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, postrzegania zmian w sieci dróg krajowych oraz postrzegania kampanii informacyjno- edukacyjnej w powyższym zakresie. Badania zostaną zrealizowane w ramach programu -Drogi Zaufania- program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych- realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10.
71286Gmina Pińczów
Zakup paliw na potrzeby samochodów służbowych Gminy Pińczów oraz samochodów i sprzętu pożarniczego jednostek OSP z terenu Gminy Pińczów.
71284Wrocławski Zespół Żłobków
USŁUGI SERWISU I KOSERWACJI SPRZĘTU AGD W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA. ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-09/WZŻ/2013
71282Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wynajem powierzchni reklamowej od Klubu Żużlowego Kolejarz Opole
71280Jednostka Wojskowa 4929
Przeprowadzenie szkolenia językowego z języka angielskiego Nr 6/13/N
71278Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działki zajętej pod drogę publiczną - Aleję Wojska Polskiego w Radomiu.
71276Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji analityczno - projektowej oraz zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i świadczenie usług serwisu programowego strony internetowej w ramach projektu pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
71274Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa pieczywa do ZOL im. Sue Ryder
71272Gmina Miasto Sieradz
Ochrona osób i mienia obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
71270Gmina Łomianki
Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/10.
71268Gmina Miasto Leżajsk
Dostawa wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Leżajsku
71266Uniwersytet Wrocławski
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo UWr. Część 1: Materiały konferencyjne, Część 2: Druki, Część 3: Torby, Część 4: Torba konferencyjna i plecak, Część 5: Ceramika, Część 6: Tekstylia, Część 7: Upominki, Część 8: Parasole
71264Wrocławski Zespół Żłobków
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA. ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-07/WZŻ/2013
71262Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA
Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 11 miesięcy
71260Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ŚWADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU
71258Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.
71256Miasto Białystok
Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku
71254Zarząd Powiatu we Włodawie
Przetarg nieograniczony - wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Włodawskiego
71252Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o.
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Grzegorze
71250Gmina Miejska Kościerzyna
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH
71248Urząd Gminy w Mniowie
Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa masztów o wysokości 19,4 m wraz z zasilaniem energetycznym w Zaborowicach i w Serbinowie.
71246Zarząd Powiatu w Bochni
Zarząd Powiatu ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie Usług Inwestora Zastępczego dla zadania realizowanego przez zamawiającego w ramach projektu pn. : Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat B: opieka Społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
71244Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Zakup i dostawa artykułów papierniczych, biurowych i wkładów drukujących do urządzeń laserowych i atramentowych
71240Gmina Lublin
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy al. Kraśnickiej 223
71238Powiat Tucholski
Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie
71234Urząd Morski w Słupsku
Dostawa plotera wielkoformatowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem
71232Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
Przebudowa ulicy Krakowskiej i Tylnej w Tarnowskich Górach - II etap
71230Krajowe Centrum ds. AIDS
kompleksowa organizacja szkoleń majacych na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS dla pracowników medycznych oraz osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie podstawowej wiedzy na temat HIV i AIDS
71226Gmina Osjaków
Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków - remont nawierzchni ulicy Kościelnej
71224Gmina Góra
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi w m. Włodków Dolny,,
71222Gmina Siemianowice Śląskie
Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
71218Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Remont wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach forum oraz na stołówkach w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie.
71216Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Remont lokali mieszkalnych - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
71210Agencja Mienia Wojskowego
Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz projektu podziału nieruchomości.
71208Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Przeprowadzenie szkoleń: obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71206Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Świadczenie usług w zakresie mycia okien i powierzchni szklanych w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
71204Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego
83/2013 - dostawa energii elektrycznej
71202Gmina Rokitno
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rokitno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
71200Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 6.
71198Narodowe Centrum Kultury
Nagrywanie video trzech seminariów /Genealogie Pamięci/ i hosting materiałów video
71194SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków do Apteki Ogólnodostępnej
71192Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Usługi dotyczące porządkowania dokumentacji RPO WD
71190Komenda Wojewódzka Policji
Świadczenie usług w zakresie wykonywania gwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych pojazdów marki RENAULT FLUENCE i KIA CEED wraz z ich naprawami
71188Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Świadczenie usług w zakresie utrzymania stałej sprawności technicznej aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Stacji Dializ Kliniki Nefrologii
71186Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dostawa kopert klejonych na mokro do siedziby Zamawiajacego.
71184Gmina Biała Podlaska
Remonty liniowe dróg gruntowych gruzem betonowym w miejscowościach : Czosnówka, Roskosz, Swory,Hrud, Wólka Plebańska.
71182Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Dostawa komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, projektorów, urządzeń biurowych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu pn. Przedszkole dla malucha
71180Urząd Gminy Gowarczów
Część 1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z elementami sieci w miejscowości Gowarczów (kanał C, CC, CH) Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowarczów (kanał B, C)
71178Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem sieciowym dla uruchomienia pracowni komputerowej oraz węzła sieci w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II
71176Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Organizacja konferencji podsumowującej w Krakowie - projekt LIFE+ - Nr referencyjny: EZ-2710-2-13
71174Gmina Postomino
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko w miejscowości Jezierzany
71172Gmina Lubań
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim
71170Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych II
71168Gmina Jaświły
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły
71162Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. POSTĘPOWANIE NR 0160.08.2013
71160Gmina Zaręby Kościelne
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone.
71158Gmina Miejska Lubin
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBINA ZWANEGO PLANEM MIEJSCOWYM NR 55
71152Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał anty-HCV, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego
71150Gmina Biskupiec
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w msc. Biskupiec ul. Podgórna
71148Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszaawie (ZP-21/2013)
71146Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzec
Dostawa sortów mundurowych leśnika i odzieży ochronnej bhp do Nadleśnictwa Międzyrzec w 2013 r.
71144Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Wykonanie usługi z zakresu ochrony środowiska w pasie drogowym budowanej autostrady A-1 na odcinku Toruń - Stryków, odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850, polegającej na usunięciu i transporcie do miejsca przetwarzania oraz na przetworzeniu odpadów kości o kodzie 02 02 80* - Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
71142Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Pielęgnacja zieleni przydrożnej w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Strzelińskiego: wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach, wycinka zakrzaczeń.
71140Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
71138Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap II ul. Ligonia w Krzyżowicach
71134Gmina Góra
,,Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla włączenia ulicy Paderewskiego w drogę wojewódzką nr 324,,
71132Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Dostawa elektrod do termoablacji
71130Gmina Staszów
Nadzór inwestorski nad przebudową placu targowego w ramach zadania pn. Modernizacja targowiska w Staszowie
71128Gmina Tryńcza
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka -Zawisłocze
71126Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa oprogramowania edukacyjnego - pakiet Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013 Education lub równoważnego, 31 stanowisk, licencja bezterminowa oraz dostawa programu komputerowego AutoCAD 2013 Education New SLM lub równoważnego - 15 szt. stanowisk KC-zp.272-94/13
71124Muzeum Wojska Polskiego
Usługi drukowania dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
71122Ministerstwo Skarbu Państwa
świadczenie usług wsparcia technicznego sieci Ministerstwa Skarbu Państwa
71120Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. zo.o.
Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski
71118Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-22/2013
71116Rejonowy Zarząd Infrastruktury
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH Nr 133, 134 i 145 W SKŁADZIE DUNINÓW DLA POTRZEB 4 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ WE WROCŁAWIU
71114Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
71112Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.21.2013 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych przy realizacji zadania nr 163/2011 Dostosowanie obiektów Zakopiańskiego Centrum Edukacji na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej
71110Miasto i Gmina Gołańcz
Modernizacja dachu w ZS Panigródz
71108Gmina Polkowice
Budowa kolektorów deszczowych - Etap II w ramach zadania Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej
71104Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Dostawa macierzy dyskowej
71100Gmina Dolice
Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie dz. nr 141/4 Gmina Dolice
71098Centrum Szkolenia Policji
Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach
71096Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego p. n. Planta - melioracje użytków rolnych
71094Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawa pasków do glukometrów, środków czystości, woreczków śniadaniowych, zestawów obłożeń do wszczepiania stymulatorów, elektrod do litotryptera, ręczników, ścierek, kocy, poduszek oraz bielizny i pościeli szpitalnej z bawełny w podziale na 6 części, sprawa ZP.3520/7/13
71092Białowieski Park Narodowy
Remont i modernizacja obiektów małej architektury na szlakach turystycznych na terenie BPN
71090Politechnika Opolska
Zawarcie umowy ramowej na usługi cateringowe dla Politechniki Opolskiej
71088Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Dostawa podłoży diagnostycznych do hodowli prątków z próbek krwi w systemie automatycznym wraz z dzierżawą aparatu diagnostycznego , Nr postępowania 4/E/P/2013
71086Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
dostwa sprzętu komputerowego
71084Gmina Majdan Królewski
Przebudowa gminnego targowiska stałego - Mój Rynek - w Majdanie Królewskim
71082Bank Gospodarstwa Krajowego
Dostawa kart mikroprocesorowych z nadrukiem (BZP/9/DI/2013)
71076Gmina Ogrodzieniec
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
71074Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawa myjni-dezynfektora do basenów i kaczek - 1 szt.
71072Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach
71070Gmina Lubań
Przebudowa drogi gminnej Dymińsko Dolna w Uniegoszczy
71068Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
sprawa 14/P/2013 Usługi notarialne w zakresie prostowania udziałów w aktach notarialnych i KW
71066Powiat Niżański
Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły.
71064Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do punkcji żyły podobojczykowej
71062Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie dokumentacji pn. Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775
71060Nadleśnictwo Janów Lubelski
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTARCZENIEM APARATÓW TELEFONICZNYCH NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA JANÓW LUBELSKI
71058Gmina Miejska Dzierżoniów
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 5 pod funkcję sportową
71056Miasto Suwałki
KOMPUTERYZACJA 2013
71054Gmina Fajsławice
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedliskach Drugich, gm. Fajsławice. Etap II
71050Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
71048Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami oraz siecią wodociągową w miejscowości Lubogoszcz i Sława
71046Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawce na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek pocztowych
71042Gmina Szamocin
PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z ODNOWIENIEM ELEWACJI BUDYNKU OCHOTYNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZAMOCINIE
71038Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wosku kostnego oraz klipsów Raney dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-20/2013).
71030Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
Świadczenie usługi polegającej na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i terenów stanowiących dawny Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, w miejscowości Widzew, ul. Szkolna 14, gm. Ksawerów, powiat pabianicki, województwo łódzkie
71028Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o.
Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl
71026Urząd Morski w Słupsku
Roboty czerpalne na terenach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku w 2013 roku
71024Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont Pracowni Endoskopii w budynku Głównym Szpitala w Malborku, znak sprawy PCZ.ZP.5/13
71022Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości 100 ton
71020Urząd Miejski w Orzyszu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.
71018Powiat Tarnogórski
Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2013 roku
71014Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad projektem
71010Zespół Szkół Technicznych
Organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Lesku
71008Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław
71006Gmina Olsztyn
Dostawa i montaż jonosondy na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
71004Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Przeglądy okresowe i naprawy samochodu dostawczego Renault eksploatowanego w RDW Ostrów Wlkp. w 2013 r.
71002Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA
Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie
70998Sąd Apelacyjny w Lublinie
Dostawa drukarek atramentowych i kompletów atramentów
70996Muzeum Henryka Sienkiewicza
REMONT BUDYNKU MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA W WOLI OKRZEJSKIEJ, REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA I PROMOCJA MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
70994Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości dla SPZZOZ w Kozienicach
70992Gmina Szamocin
NADBUDOWA ŁĄCZNIKA PRZY HALI SPORTOWEJ W SZAMOCINIE
70990Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Wykonanie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej przy skrzyżowaniu ul. Asfaltowej i Olczaka do ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z założeniami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
70988Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku B z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SP ZOZ Wolsztyn, współfinansowanych z Programu wyrównywania różnic między regionami II oraz przez Starostwo Powiatowe Wolsztyn
70986Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN w Krakowie
70984Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w ramach projektu: Wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A współfinansowanego ze środków PFRON.
7098211 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych.
70980Miasto i Gmina Trzemeszno
Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno
70974Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/21/2013 Dostawa dwóch przełączników dla infrastruktury sieciowej Budynku nr 1, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 7;
70972Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Modernizacja pracowni RTG
70970Gmina Chorzele
Rozbiórka obiektów budowlanych: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego, budynku mieszkalnego trzyrodzinnego, budynku garażowego położonego przy ul. Kościelnej w Chorzelach
70968Gmina Złoty Stok
Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku
70964Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.
70962Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Pielęgnacja boiska trawiastego do piłki nożnej o powierzchni 7.714 m2 z systemem nawadniania na kompleksie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. 3-go Maja 51 w Polkowicach
70960Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Modernizacja wylotu z Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie.
70956Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego
70950Powiat Tarnogórski
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn
70948Gmina - Miasto Elbląg
Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa i wyposażenie Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Królewieckiej 195 B w Elblągu w ramach zadania pn.: Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
70946Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
usługę udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego pomostowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
70940Gmina Nur
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nur
70936Urząd Gminy w Michałowie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałów etap II w miejscowości Sędowice, Wrocieryż, Jelcza Wielka, Jelcza Mała, Pawłowice, Tur Dolny, Tur Piaski, Tur Górny
70932Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Dostawa warzyw i owoców
70930Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie: CERTYFIKOWANY GRAFIK KOMPUTEROWY
70928Urząd Miasta Kołobrzeg
Wykonanie obsady konstrukcji kwietników przestrzennych oraz ich bieżące utrzymanie na terenie miasta Kołobrzeg
70924Gmina Miasta Władysławowo
budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Średniej we Władysławowie
70922Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
PZD.3210.3.2013 Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach : 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
70920Urząd Gminy
Przebudowa drogi gminnej Kudypy-Gronity
70918Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013
70916Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawa artykułów do pracowni medycyny nuklearnej wg pakietów 1 - 5
70914Zarząd Powiatu Grajewskiego
Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (nr 2668B), ul. Wąsoska (nr 2665B) i ul. Majewskiego (nr2666B) do mostu.
70912Gmina Goleniów
Budowa noclegowni dla osób bezdomnych w miejscowości Budno, gmina Goleniów
70910Urząd Gminy
Sporządzenie projektu budowlanego dobudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach: 3673/2, 3673/3, 3673/4, 3676, obręb Nieczajna, gmina Dąbrowa Tarnowska i wykonania tych sieci.
70908Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Szkolenie pn.: Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D.
70904Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl w roku 2013
70902Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2013 r. na terenie działania Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu
70900Gmina Rząśnia
Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Rząśnia
70898Gmina Dzierzążnia
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA PAŃSKA (dz. nr 48) w km 0+000 - 0+821
70896Urząd Gminy w Psarach
Remonty cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
70894Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
70890Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w krotoszynie
Dostawa chemii basenowej dla krytej pływalni w Krotoszynie przy ul. Mahle 4
70888Gmina Krzyżanowice

Przebudowa chodnika przy ulicy Ogrodowej w Krzyżanowicach
70886Powiat Świdwiński
Przebudowa ulic powiatowych Kolejowej i Lipowej w miejscowości Sławoborze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
70882Urząd Dozoru Technicznego
Wwynajęcie ośrodka wraz z obsługą cateringową na szkolenia dla klienta organizowane przez Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach, znak sprawy: ZP-DS-14/13
70880Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
70878SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Przeglądy oraz naprawy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi z podziałem na 21 Pakietów-PN/137/ZP/U/2013
70876Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie
Wykonanie modernizacji systemu zabezpieczeń technicznych dla obiektów Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Rzeszowie
70874Miasto Katowice
Opracowanie projektu wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców na parterze i I piętrze budynku administracyjno - biurowego w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 1
70872Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Modernizacja ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie, na odcinku od ulicy Ząbkowskiej do ulicy Otwockiej.
70868Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Przebudowa układu drogowego ul. Szymanowskiego w Pruszczu Gdańskim
70866Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu ACCURUS 800 CS
70864Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Wymiana okien w pomieszczeniach Wzmożonego Nadzoru Alergologicznego przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 66
70862Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU.
70858Gmina Nowogard
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych administrowanych przez Gminę Nowogard
70850Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Zakup wraz z dostawą zestawów do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu ASD oraz zestawów do zamykania przetrwałego przewodu tętniczego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
70848Urząd Gminy w Starej Błotnicy
Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
70846Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup Koparko -ładowarki
70840Wójt Gminy Krypno
Przebudowa drogi w miejscowości Zastocze wraz z towarzyszącą infrastrukturą
70836Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej w Pruszkowie dz. nr ew. 14 obr. 19
70834Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
70832Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero, papieru termoczułego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek kodów paskowych i nagrywarek płyt CD
70830Powiatowy Zarząd Dróg
Usługa zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu 20% mieszanki piaskowo-solnej
70828Rejonowy Zarząd Infrastruktury
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH Nr 155, 156, 157, 170 W SKŁADZIE DUNINÓW DLA POTRZEB 4 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ WE WROCŁAWIU
70826Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Dostawa kruszywa bazaltowego płukanego do powierzchniowych utrwaleń o frakcji 2-5 i 5-8 wraz z transportem do OD Racot i do OD Zaniemyśl w 2013 r.
70824Nadleśnictwo Jarocin
Remont i wymiana nawierzchni placów i szlaków technologicznych w Szkółce Leśnej - deszczownia 1, 2, 4
70822Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa zestawów do mocowania płata kostnego po trepanacji i kraniotomii dla W. Sz. S. W Radomiu
70820Gmina Warka
Budowa sieci wodociągowej, ul. Potokowa w Warce
70816Zespół Szkół w Przykonie
Usługa odwozy uczniów po dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.
70814Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Realizacja badania ewaluacyjnego pt: Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
70812Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
WYKONANIE INSTALACJI AUDIOWIZUALNEJ W ODDZIALE OBSERWACYJNO ZAKAŹNYM SPZOZ w ŁUKOWIE
70810Wojewódzki Szpital Zespolony
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
70808Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa środków czystości na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
70806Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla klientów pomocy społecznej - kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
70804Powiat Legionowski
Przeprowadzenie szkolenia Komputerowe prawo jazdy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie
70802Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
70800Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
70794Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w celu doposażenia sal do kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - S.P.Z.O.Z.
70790Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: - odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora biochemicznego PENTRA 400 wraz z serwisem, - odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora badań gazometrycznych, elektrolitów i oksymetrii COBAS b221 (4), - odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i zużywalnych do diagnostyki alergologicznej, - odczynników laboratoryjnych do diagnostyki infekcyjnej.
70786Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wymiana wind w budynkach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w ramach projektu --Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS--
70784Wojewódzki Szpital Zespolony
EZ/ZP/19/2013 Zakup i dostawa programowalnych pomp baklofenowych wraz z akcesoriami do dokanałowego podawania leku.
70782Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
70780Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników jednodniowych posiedzeń Podkomitetu Monitorującego, Regionalnych Sieci Tematycznych i innych spotkań organizowanych w ramach kosztów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
70778Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w 2013 r.
70776Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
70774Gmina Będzino
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych , klasy I-III, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino
70772Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Nadleśnictwa Gryfice
70770Zakład Karny Nowogard
4/żyw/13/14
70768Urząd Miejski w Kórniku
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Dachowa
70766Gmina Dygowo
Projekt techniczny na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo
70762Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów zawodowych Elementy rękodzieła w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
70760Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m. st. Warszawy
Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego obozu językowego z nauką języka angielskiego na terenie Polski w lipcu 2013 r. w ramach realizacji projektu Szansa dla wszystkich
70758Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Udzielenie licencji i wdrożenie systemów wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz dostawa i konfiguracja tablic interaktywnych
70756Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
70754Gmina Lubniewice
Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Lubniewicach
70752Zakład Karny
Cykl szkoleń dla osadzonych (znak sprawy 4/2013)
70750Regionalny Szpital
Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożaru w Budynku B i D oraz łączniku E i F w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
70748Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 0+000 ÷ 38+378
70746Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w radomiu
70744Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
Dostawa specjalistycznego pojazdu do obsługi kanalizacji
70740Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH BYDGOSKA, PÓŁWIEJSKA, AKACJOWA,LIPOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA W KALISZU POMORSKIM
70738Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych, dla potrzeb poszczególnych Kliniki i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na pięć części.
70726Gmina Bobrowice
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach.
70724Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2013ROKU
70722Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Remont toalety w budynku Urzędu Miasta Chorzów (toaleta 227a).
70720Gmina Gorzyce
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Gorzyce w roku 2013
70718Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inżyniera Projektu/Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji składającej się z dwóch zadań
70714Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Wynajem koparki z obsługą operatorską
70712Miasto Kalisz
Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem.
70710Gmina Nagłowice
Remont - Przebudowa drogi gminnej nr 002318 T (Caców- Dziadówki Ciernieckie- Przysłów) w km 0+000 - 0+536 długości 536 mb i szerokości 5,00 mb
70708Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Zakup i dostawa wyrobów betonowych związanych z robotami drogowymi
70706Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Wykonanie osłon energochłonnych U-15a segmentowych na drodze ekspresowej S3
70704Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawę środków czystości i worków na odpady znak sprawy WCZ/ZP/D-11/2013
70702Gmina Gózd
Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek OSP na terenie gminy Gózd
70698Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Manasterz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 7+086
70696Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
Dostawy wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
70694Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder
70690Gmina Szamocin
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: NOWY DWÓR, LIPA, SWOBODA, JAKTOROWO, SZAMOTY
70688Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawa produktów chemicznych do receptury.
70686Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie
Przetarg paliwo
70684Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi transportowe samochodami ciężarowymi samowyładowczymi i ładowności minimum 20 ton
70682Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
Kurs - Opiekun dzienny nad dziećmi do lat 3
70680Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 od km 76+440 do km 76+891
70678Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup mieszanki mineralno- bitumicznej do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2013 roku
70674Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Rozbudowa systemu informatycznego InfoMedica oraz dostawa systemu bazodanowego
70672Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
WYNAJEM CIĄGNIKA WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CZOŁOWY I DWIE PRZYCZEPY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE W ROKU 2013
70668Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
SUKCESYWANA DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
70666Areszt Śledczy w Hajnówce
Dostawa warzyw
70660Miasto i Gmina Gołańcz
Przebudowa drogi Laskownica Wielka
70658Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Remont przepustu przez rów bez nazwy w km 203+547 drogi krajowej nr 19 w m. Łukowisko
70656Gmina Michałowice
Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych, nr sprawy: ZP.2712.10.2013
70654Nadleśnictwo Bełchatów
Przebudowa budynku warsztatowego, modernizacja budynku garażowego, modernizacja wiaty, modernizacja ogrodzenia, remont kotłowni, rozbiórka magazynu paliw.
70650Powiat Krakowski
wykonanie operatów szacunkowych
70646Gmina Podegrodzie
Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w m. Stadła
70644Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkiełek mikroskopowych, nożyków mikrotomowych, kasetek, gąbek i pokrywek histopatologicznych, pojemników na odpady medyczne oraz akcesoriów do spirometru PNEUMO
70642Gmina Białogard
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STANOMINO W GMINIE BIAŁOGARD
70640Gmina Bychawa
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego (przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107210L od km 0+714 do km 0+884 oraz od km 1+024 do km 1+204 w miejscowościach Gałęzów-Kolonia Pierwsza i Gałęzów-Kolonia Druga.
70636Szpital Specjalistyczny Nr 1
Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii
70634Górnośląski Park Etnograficzny
Obsługa zwiedzających oraz opieka nad obiektami zabytkowymi w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
7063017 Terenowy Oddział Lotniskowy
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do GMP śmigłowców MI-14 oraz drogi łączącej lotnisko śmigłowcowe z lotniskiem samolotowym w Darłowie - zadanie 56354. Wymiana warstwy ścieralnej drogi startowej lotniska samolotowego w Darłowie - zadanie 56355. Remont nawierzchni dla potrzeb lądowiska dla śmigłowców w Darłowie - zadanie 56356.
70628Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Dostawa drukarek do okładek akt sądowych na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji poznańskiej
70626Zespół Szkół Zawodowych
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie, ul. Maszewska 6; 72 - 100 Goleniów
70624Gmina Stryków
Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek
70622Urząd Gminy i Miasta
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Findera w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r
70620Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu
Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie WAM OReg. Poznań - I część
70612Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Wykonanie adaptacji infrastruktury emisyjnej na III piętrze bloku H w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17, na potrzeby emisji programu TVP Rozrywka
70606Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7, przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie
70604Urząd Gminy
Sporządzenie projektu budowlanego dobudowy sieci wodociągowej na działkach w obszarze I ograniczonym ul. Szarwarską, Ulinów potokiem Szarwaczanka i lasem Beleryt i wykonania sieci wodociągowej w tym obszarze, w ramach pozycji budżetowej Projekty + dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy D.T.
70602Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2 i przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 66
70600Politechnika Opolska
Dostawa stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów samochodowych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/D/13/2013
70598Gmina Węgliniec
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2013 roku
70596Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Przebudowa Alei 3-go Maja w Słupsku
70594Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi w Lisewie - etap II.
70592Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków i wyrobów medycznych
70588Gmina Sierakowice
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Sierakowice w roku 2013
70582Urząd Gminy Wilamowice
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem terenu w Hecznarowicach
70574Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych na okres 6 miesięcy dla UCK
70572"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz ubrań ochronnych i pościeli z włókniny
70570Województwo Łódzkie
1) Wykonanie usług publikacji ogłoszeń i artykułów prasowych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim 2) Usługa publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej (w ramach województwa łódzkiego) 3) Publikacja reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych, wkładek do gazet na potrzeby projektu: Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne
70568Wojewódzki Szpital Okulistyczny
Usłuiga kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
70566Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawa części zamiennych do motocykli służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych
70564Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Dostawa środków transportu w postaci samochodu ciężarowego wyposażonego w HDS oraz samochodu typu furgon.
70562Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Dostawa książek i wydawnictw 2013 roku dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego .
70560Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
70558Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy gazów medycznych
70556Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
Świadczenie usług wsparcia lokalnej sieci komputerowej Ministerstwa Środowiska oraz prowadzenie prac konserwacyjno-logistyczno-organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci - Help desk IT
70554Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod tytułem: Przebudowa wejścia głównego do budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ wraz z rozbiórką estakady, dobudową windy dla niepełnosprawnych oraz infrastrukturą zewnętrzną budynku przy ul. Kartezjusza 2 w Warszawie
70552Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego należących do Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim
70550Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
nr postępowania PN 12/13 przetarg nieograniczony na dostawę materacy przeciwodleżynowych
70548Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Nr sprawy 05/B/DT/12: Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury Parkingowej wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją urządzeń oraz budową dedykowanej instalacji teletechnicznej i światłowodowej
70546Gmina Bychawa
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego (przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107226L w miejscowości Zaraszów, gm. Bychawa od km 0+550 do km 0+710.
70544Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Przebudowa oraz rozbudowa budynku magazynowo - socjalnego w celu zmiany użytkowania na archiwum zakładowe w budynku GDDKIA w Kolbuszowej
70542Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
70538Gmina Sanniki
Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury
70536Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawa bonów towarowych dla pracowników
70532Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej, dla 12 osób w wieku 18 - 25 lat. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
70530Gmina Miasto Łęczyca
Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy
70528Gmina Dąbrowa Górnicza
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
70526Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr POIG 01.03.01-00-128/08, pn. Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
70520Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA W ZABRZU
70516Instytut Ogrodnictwa
Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług internetu bezprzewodowego dla Instytutu Ogrodnictwa
70514Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozaszkolnych pn. Kurs zarządzania dokumentacją w instytucji dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
70512Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
na wykonanie palowania metodą mikropali wciskanych pod fundamenty budynku mieszkalnego oficyny przy ul. Dunikowskiego 16 w Gliwicach
70508Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji)
dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego w zakresie wydania książek. A-280-2/2013
70506Gmina Sanniki
Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury (w ramach zadania dostawa wyposażenia)
70504Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29 w Gliwicach - modernizacja boisk szkolnych.
70500Areszt Śledczy w Krasnymstawie
Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu technolog robót wykończeniowych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnym. Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu monter mebli biurowych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnym. Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu technolog robót wykończeniowych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnym.
70496Miejski Zarząd Dróg
Budowa Systemu Informacji Miejskiej poziomu P1 i P4 oraz poziomu P2 w wyznaczonym obszarze miasta Płocka
70494Gmina Repki
Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 3926W w Repkach
70492Zarząd Zieleni Miejskiej
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
70490Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
dostawy Materiałów Pomocniczych do Sterylizacji
70486Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Obsługa ratownicza kąpielisk sezonowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie w sezonie letnim 2013 roku
70484Gmina Babimost
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
70478Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych
70476Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie
Sprzątanie pomieszczeń w Przychodni MSW w Słupsku, ul. Lelewela 58 i Al. 3-go Maja 1
70474Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie.
70472Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć z przedmiotów: Fizjologia zwierząt z elementami anatomii oraz Różnorodność i taksonomia zwierząt na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00
70470Powiatowy Urząd Pracy
Usługa szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie: PROFESJONALNA KOSMETYCZKA
70468Gmina Korzenna
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w wymiarze maksymalnie 30 godzin (nie mniej niż 10 godzin) we wskazanych przez Zamawiającego 5 miejscowościach na terenie Powiatu Gorlickiego
70466Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy
Usługa w zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku.
70464Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Ogłowienie i pielęgnacja drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich: nr 310 w m. Czempiń od km 5+202 do km 6+089, nr 308 w m. Kościan od km 47+607 do km 47+937 na terenie działania RDW Kościan
70462Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawa wózka widłowego elektrycznego wysokiego podnoszenia oraz dostawa wózka widłowego elektrycznego prowadzonego
70460Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
70458Gmina Oława
Rozbudowa wodociągu w m. Godzikowice, ul. Kwiatowa; Marcinkowice, ul. Słoneczna; Owczary - Łukowice Brzeskie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice, ul. Słoneczna i Wiosenna; Owczary - Łukowice Brzeskie
70456Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
Usługa przeprowadzenia dla 12 osób profesjonalnego kursu zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - 135, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
70452Gmina Miejska Żory
Bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Żory
70448Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
Wykonanie remontu i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 15
70444Gmina Dobryszyce
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dobryszyce
70442Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.
70440Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej miasta Gdyni według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD)
70436Urząd Gminy w Godzianowie
Remont stacji uzdatniania wody w Zapadach
70434Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Zakup i dostawa sprzętu medycznego, materiałów ochronnych jednorazowego użytku, papierów rejestracyjnych i akcesoriów do aparatów medycznych oraz do sterylizacji
70432Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Zakup i sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego nowych materiałów eksploatacyjnych tonerów i tuszy do urządzeń drukujących użytkowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu.
70430Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
Dostawa wraz z transportem i montażem płyt fundamentowych do laboratorium Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej położonej w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A-18
70428Gmina Długołęka
ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WYBRANYCH DRÓG W MIRKOWIE - ETAP II (ULICE: BRZOZOWA, TOPOLOWA, ŚWIERKOWA, SOSNOWA)
70426Gmina Bychawa
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego (przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107237L w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gm. Bychawa od km 0+000 do km 0+100 oraz od km 0+780 do km 1+120.
70424Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Związku Międzygminnego EKO - PRZYSZŁOŚĆ oraz zakup wyposażenia.
70422Gmina Lisia Góra
Remont cząstkowy dróg gminnych na rok 2013
70420Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie strażnicy lotniskowej straży pożarnej na terenie JW 4653 Darłowo.
70418Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
70416Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 PORAJ - POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWĘ DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 6+334 DO KM 7+445 ORAZ OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSOWOŚCI PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO - ODCINEK I - PRZEBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA, KANALIZACJI I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD KM 6+334 DO KM 7+445
70412Urząd Gminy Głusk
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112454 L - ul. Kwiatów Polnych wraz z włączeniem do drogi woj. Nr 835 w miejscowości Ćmiłów, gmina Głusk
70410Sąd Rejonowy w Kielcach
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA
70408Gmina Goleniów
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Goleniów
70406Urząd Gminy Wilamowice
Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim
70402Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Dostawa odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
70400Gmina Rusiec
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną
70398Gmina Stara Biała
Dostawy kruszyw do remontu dróg na terenie gminy Stara Biała
70396Urząd Gminy Turek
Budowa placu zabaw w miejscowości Cisew; Budowa placu zabaw w miejscowości Kowale Księże; Budowa placu zabaw w miejscowości Obrzębin
70394Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Remont dachu na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Dalborowice ul. Namysłowska 16 i 18 działka nr 416/2 gm. Dziadowa Kłoda, powiat oleśnicki
70390109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Obsługa systemu informatycznego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
70388Gmina Długołęka
USŁUGI POCZTOWE W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 1 PRAWA POCZTOWEGO, POLEGAJĄCE NA ŚWIADCZENIU USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW NA RZECZ URZĘDU GMINY DŁUGOŁĘKA
70386Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Zakup fabrycznie nowego remontera do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego
70384Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Usługa konserwacji albumów
70380Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Dostawa pudeł dla realizacji zadań statutowych OKE w Krakowie związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2013 r
70376Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dostawa serwera, napędu taśmowego, przełącznika sieciowego oraz urządzenia KVM w celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego systemu teleinformatycznego w lokalizacji przy ul. Kłobuckiej 21
70374Urząd Gminy Bobrowniki
Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie Parku w Rogoźniku
70368Zarząd Nieruchomości Miejskich
Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego w budynkach Gminy Brzeg zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
70366Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawa materiałów biurowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie
70364Miasto Sulejówek
Utrzymanie bieżące dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Sulejówek, wraz z dostawą kruszywa drogowego oraz destruktu asfaltowego
70362Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Dostawę części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300 oraz do sprzętu STHIL będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich Ostrów Wlkp.
70360Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki
Dostawa sprzętu komputerowego i zakup usług dostępu do Internetu oraz wsparcia technicznego dla uczestników projektu Dostęp do Internetu oknem na świat.
70358Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Prace polegające na remoncie i montażu instalacji domofonowej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 6 części
70356Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia nawierzchni pod dwa przystanki autobusowe w zatokach przy ul. Płochocińskiej w Warszawie
70352Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach - nadzór autorski.
70346Gmina Miasto Gniezno
Promocja Miasta Gniezna przez sport
70342Gmina Rzezawa
Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku we wsi Łazy
70338Nadleśnictwo Dojlidy
Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Dojlidy w 2013r.
70334Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa niwelatora elektronicznego precyzyjnego z wyposażeniem- 9 zestawów
70332Gmina Szelków
Menadżer projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków
70330Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Dostawa akumulatorów kwasowych do samochodów służbowych Policji
70326Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
70324Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu Politechniki Łódzkiej Centrum Kształcenia Międzynarodowego (w skrócie CKM) położonego przy ul. Żwirki 36 budynek nr A 16 wraz z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego i obsługą szatni.
70322Gmina Brwinów
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym dolomitowym na podbudowie z tłucznia betonowego
70320Gmina Chmielnik
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury
70318Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
dostawa implantów do artroskopii - 2 zadania
70314Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
Przebudowa drogi gminnej Lubków-Wilczy Las - etap II-Lubków Wieś
70312Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawa druków medycznych i administracyjnych
70310Zakład Karny w Nysie
Usługa szkoleniowa KURS HYDRAULIKA wraz ze szkoleniem aktywizacyjnym
70308Sąd Rejonowy w Opolu
Dostawa druków, ksiąg ewidencyjnych, okładek, etykiet i klipsów archiwizacyjnych
70304Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu
70300Gmina Telatyn
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Telatyn
70298Gmina Zagnańsk
Monitoring terenu w Centrum Zagnańska w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 - Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej złożonego do osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast.
70296Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wycinka drzew przydroznych (242 szt.) oraz zwiezienie pozyskanego z wycinki materiału drzewnego (grubizny) z pasa drogowego na wskazane miejsce składowania tj. Obwody Drogowe.
70292Uniwersytet Szczeciński
dostawa i montaż wyposażenia łazienkowego na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
70288Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy
Organizacja wyjazdów edukacyjnych i biwaków naukowych w ramach projektu Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
70286Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
usługi sprzątania pomieszczeń Centrali KRUS w Warszawie
70284Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Druk oraz dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 w Warszawie.
70282Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedaży biletów dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na części: -Zadanie 1-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania; -Zadanie 2-dostawa sprzętu fotograficznego; -Zadanie 3-dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu sprzedaży biletów
70280Gmina Kłaj
Remont dróg gminnych: Ostra - DK 75 nr ew. 560250 K w msc Targowisko w kilometrażu 0+000 - 0+150 i 0+450 -0+966 (tj 0,666 km) Północna nr 560252 K w msc. Targowisko w kilometrażu 0+327 - 0+447 (tj, 0,12 km)
70278Miasto i Gmina Sztum
Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie,
70276Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 1 w Piasecznie
70272Gmina Mogilno
Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej
70270Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w zakresie Technolog robót wykończeniowych
70266Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
ZP.271.01.2013 Przebudowa (modernizacja) świetlic wiejskich w miejscowościach Stęgosz i Żerniki gmina Żerków
70262Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Organizacja 2-dniowego szkolenia w dniach 19-20 marca 2013r.
70260Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie GEO-INFO 6 Mapa dla: gmina Kobyla Góra obręb ewidencyjny Bałdowice, Kuźnica Myślniewska, Myślniew, Parzynów, Pisarzowice, Rybin, Zmyślona Ligocka
70258Gmina Wólka
Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47
70256Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków
SUKCESYWNA DOSTAWA KAMIENIA DO REMONTU DRÓG
70254Urząd Gminy w Radzanowie
Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno
70252Gmina Bolesław
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2013 r
70250Gmina Miejska Giżycko
Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin
70248Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
DOSTAWA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH, PŁYT CD ORAZ BATERII
70246Powiat Kolbuszowski
Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica -Raniżów - Głogów Małopolski
70244Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Zakup masy bitumicznej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w 2013 roku - część I.
70242Uniwersytet Wrocławski
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem): 4 stacje robocze, notebook, drukarka i serwer NAS dla Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
70240Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
Dostawa zabawek, artykułów biurowych, środków czystości i środków opatrunkowych na realizację projektu p.n. /Aktywny powrót Mam do pracy/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
70238Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o granulacji 2/5 mm i emulsji modyfikowanej na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2013
70234Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
DRWAL-OPERATOR PILARKI
70230I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
70228Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego, części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części).
70226Powiatowy Urząd Pracy
PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE CZTERECH SPECJALNOŚCI
70224Zarząd Budynków Miejskich
Przebudowa części budynku przy Alejach Zjednoczonej Europy 45A na potrzeby Muzeum Miejskiego.
70222Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów jednorazowych chirurgicznych, ładunków do wielorazowych staplerów, ładunków do wielorazowej klipsownicy i klipsownic jednorazowych pistoletowych
70220Miejski Zarząd Oświaty
Świadczenie usług w zakresie dowozu młodzieży z tyskich placówek ponadgimnazjalnych na wizyty studyjne w roku 2013
70218Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa części budynku mieszkalnego - pomieszczenia garażu na pomieszczenie biurowe kancelarię w m. Chlebice 12 na działce nr 205
70216Gmina Brenna
Stanowisko do obserwowania nietoperzy w ramach projektu p.n. Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej
70212Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Pełnienie nadzoru naukowo-technicznego na etapie opracowywania Koncepcji Programowej dla inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska
70210Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Dostawy odczynników i dzierżawę aparatu do oznaczeń immunologicznych
70202Gmina Sławno
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Punktu przedszkolnego w Boleszewie do dnia 31 stycznia 2015 r., z wyłączeniem miesiąca lipca 2013 r. oraz lipca 2014 r
70200Komenda Stołeczna Policji
Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Komendy Stołecznej Policji.
70196Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa gazów medycznych
70194Gmina Janowice Wielkie
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
70190Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Dostawa paliw płynnych
70186Powiat Jasielski
Odbudowa dróg powiatowych oraz mostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
70184Dom Pomocy Społecznej
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM
70182Gmina Somianka
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele
70180Gmina Krosno
Przeprowadzenie w latach 2013 i 2014 zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
70176Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla potrzeb przebudowy strzelnicy garnizonowej w Czerwieńsku.
70174Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II
dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło
70172Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawa zestawu urządzenia diagnostyczno-testowego nr CTM/BZ/ZZ/17/13
70170Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni
70168Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy realizowanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
70166Gmina Murowana Goślina
Profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2013 roku
70164Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta
Prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie, w ramach projektu pn. Szkoła czyni Mistrza - program rozwojowy ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łukowie
70162Gmina Sławno
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu pn. Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno
70160Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Dostawa komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu LIFE+ pn: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów.
70154Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SZW w Suwałkach
70152Gmina Ornontowice
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŚWIĄTYNIA DUMANIA -PARK ARCHANIOŁA W ORNONTOWICACH
70148Opera na Zamku
Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2013 oraz usługi reklamowe dla Opery na Zamku w Szczecinie
70146Gmina Sieraków
Rewitalizacja parku miejskiego w Sierakowie
70142Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
przebudowa pracowni radioizotopowej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej wraz z dostawą dwóch komór do znakowania radiofarmaceutyków oraz wyposażenia laboratorium
70140Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w ilości 12000 l.
70138Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
70136Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Dostawa filtrów typu DIASAFE PLUS do aparatów do hemodializy typ 5008 i 4008s firmy Fresenius
70134Wójt Gminy Sochaczew
Wykonanie konserwatorskich robót elektrycznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sochaczew w latach 2013 -2015
70132Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Przybiernowski Bór Bagienny - wykonanie budowli piętrzących na rowach
70130Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Centrali ARiMR
70126Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO J. U. tj. papieru do KTG, nakłuwaczy - nożyków do testów alergicznych, igieł, kaniul, zestawów do punkcji opłucnej, osłonek medycznych, testów ciążowych, szczoteczek chirurgicznych, szczoteczek do mycia rurek dotchawicznych, papieru do ekg i papieru do zapisu próby wysiłkowej.
70124Sąd Apelacyjny w Lublinie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu
70120Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 6 POZNAŃ PÓŁMARATON
70118Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów Konfiguracja infrastruktury sieciowej Windows Serwer 2008 w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
70114Hala Sportowo-Widowiskowa Zakład Budżetowy
Wykonywanie i obróbka zdjęć z wydarzeń odbywających się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni
70112Areszt Śledczy
Kurs Fryzjerski
70110Politechnika Białostocka
Prowadzenie konserwacji klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Politechniki Białostockiej w latach 2013-2015
70108Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Dostawa artykułów reklamowych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, na potrzeby Projektu Inżynieria materiałowa - przyszłość gospodarki
70104Gmina Kobiele Wielkie
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie
70102Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa leków
70098Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem robót wykończeniowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w Łukęcinie, woj. zachodniopomorskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Ośrodka Wczasowego oraz wykonanie studni głębinowej w Łukęcinie
70094Powiat Łęczycki
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy
70088Gmina Kruszwica
Przebudowa drogi gminnej w Racicach-etap II
70086Pomorski Urząd Wojewódzki
Wykonanie remontu korytarzy oraz wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 WAG-VIII.272.3.2013.AD
70082Miasto Międzyrzec Podlaski
Przebudowa ulicy Kordiana w Międzyrzecu Podlaskim
70080Urząd Miejski w Krzeszowicach
Mój Rynek - remont placu targowego w Krzeszowicach.
70078Gmina Kwilcz
Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację kąpieliska gminnego nad Jeziorem Młyńskim.
70074Gmina Zambrów
Budowa budynku garażu w Tabędzu
70070Gmina i Miasto Żuromin
Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin
70068Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Dostawa rur stalowych ocynkowanych Ø 60 mm z transportem do Obwodu Drogowego w Racocie i do Obwodu Drogowego w Zaniemyślu w roku 2013
70066Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 OD KM 27+133 DO KM 27+408 (UL. DĄBROWA I UL. POWSTAŃCÓW ŚL.) W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCICE
70064Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
OBSŁUGA SERWISOWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA ORAZ RESPIRATORÓW
70062Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
Inwentaryzacja i digitalizacja zasobów drogowych Gminy Piaski w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
70058Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Inkubatora Medialno-Artystycznego w ramach projektu Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w Lublinie - Inkubator Medialno-Artystyczny
70056Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka
przetarg nieograniczony Nr 01/51/2013 na: Sprzedaż kart plastikowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarki FARGO HDP5000 dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
70054Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 7 pakietów. WIW.AD.272.1.3.2013
70048Stołeczna Estrada
Zakup fabrycznie nowej konstrukcji sceny na bazie systemu rusztowań wraz z blatami scenicznymi
70046Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawa błon rentgenowskich, błon, odczynników i kaset do mammografii oraz błon do kamer cyfrowych DRYSTAR 3000 i drukarki termicznej DRYPIX 2000
70040Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wsparcie techniczne infrastruktury informatycznej - SZ-23/02/2013
70038Wójt Gminy Skórzec
Remont budynku Urzędu Gminy w Skórcu
70036Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Przebudowa lokali mieszkalnych z podziałem na trzy odrębne lokale mieszkalne znajdujące się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 96
70034Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP) I - 2013
70032Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.
7003017 Terenowy Oddział Lotniskowy
Budowa płaszczyzny lotniskowej wraz z instalacjami zewnętrznymi oraz montaż i posadowienie hangaru typu lekkiego dla statków powietrznych M-28 Oksywie Gdynia Babie Doły - zadanie 54300.
70022Województwo Łódzkie
wykonanie opracowania naukowo-badawczego dotyczącego kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb województwa łódzkiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi
70020Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa warzyw i owoców
70018Wójt Gminy Budziszewice
Urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice
70016Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego w Płocku - Etap I
70014Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Dostawę wraz z instalacją wyposażenia budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku w sprzęt ICT oraz sprzęt pozostały w tym serwery, stacje robocze, laptopy wraz z oprogramowaniem
70012Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów JRG Nr 3 w Pasłęku
70010Gmina Podegrodzie
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy
70008Powiat Krakowski
przeprowadzenie kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
70006Powiat Jędrzejowski
Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej w Jędrzejowie przy ulicy Armii Krajowej 9
70002Gmina Wieliczka
Budowa boiska sportowego w Brzegach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
70000Kielecki Park Technologiczny
PUBLIKACJA REKLAMY PRASOWEJ W KWARTALNIKU I ZAMIESZCZENIE INTERNETOWYCH BANERÓW REKLAMOWYCH W BRANŻOWYM OGÓLNOPOLSKIM PORTALU KWARTALNIKA POŚWIĘCONYCH TEMATYCE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I UŻYTKOWANEGO
69996POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Dostawa emulsji asfaltowej oraz mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno
69992Gmina Mircze
Bankowa obsługa budżetu gminy Mircze oraz jednostek organizacyjnych
69990Powiat Nowodworski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Nowa Wrona oraz Nowiny w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim
69986Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych pn. Kurs obsługi konsumenta
69984Gmina Goleniów
Wykonanie robót remontowo-budowlanych, elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie
69972Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
SPRZĘT SERWEROWY I SIECIOWY ORAZ OPROGRAMOWANIE DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
69970Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu uzupełniającego do zabiegów neurochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-17/2013)
69966Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa siatek przepuklinowych
69964Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
Usługa szkolenia osób bezrobotnych - ABC przedsiębiorczości - znak sprawy ON-2521-1/2013
69960Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych w 2013 r.
69958Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Obsługa laboratoryjna na zadania z zakresu: rozbudowy, przebudowy i remontów odcinków dróg wojewódzkich w 2013 roku dla ŚZDW Kielce
69948Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Remont drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do drogi krajowej nr 8 oraz utwardzenie poboczy drogi wojewódzkiej nr 388 Polanica Zdrój - Stara Łomnica - odcinkami. CPV 45233142-6.
69944Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przebudowa istniejącej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego 16 w Sierpcu (Etap III) - Zakup i montaż dźwigu osobowego i platformy schodowej - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar B, realizowanego przez Powiat Sierpecki jako projekt pn.: Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Sierpcu.
69942Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
dostawy pasków testowych do mierzenia poziomu glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów (zamówienie: LAS-92-PN/3-2013)
69940Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
69938Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i risografu
69936Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów Symulacja sieci komputerowych w programie Packet Tracer w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
69934Urząd Miasta Płocka
Remont wodotrysków i fontann przy ul. Tumskiej oraz fontanny Afrodyta na pl. Stary Rynek.
69924Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
wynajem autokarów wraz z kierowcą do przewozu studentów na wycieczki technologiczne
69922Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ZP12/2013 Dostawa urządzeń komunikacyjnych wraz z oprogramowaniem
69920Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH - NR SPRAWY: EA-2-2013
69916Gmina Łącko
Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania p.n.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko
69914Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Przetarg nieograniczony ZP -07/13 na usługi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych (szpitalnych) dla SP ZOZ MSW w Krakowie
69912Urząd Gminy Dorohusk
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 -osobowego wyposażonego w urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych
69910Gmina Stolno
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz
69908Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
69906Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
69904Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Dostawa chromatografu cieczowego z automatycznym podajnikiem próbek , detektorem UV-VIS oraz kolektorem frakcji. Postępowanie Nr WCH.2420.7.2013.AB
69892Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dostawa i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
69890Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawic
69884Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkoleń na operatora maszyn do robót ziemnych kl. III w okresie: marzec 2013r. - luty 2015r.
69882Województwo Łódzkie
Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek
69880Prokuratura Okręgowa w Katowicach
Usługi wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych
69878Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK
69876Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów
69874Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa szwów chirurgicznych
69872Ośrodek Pomocy Społecznej
PROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. STARTUJ Z ROZMACHEM -AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE W GMINIE SKOCZÓW NR UDA.POKL.07.01.01-24-133/08-06 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
69866Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Dostawa z montażem i instalacją rozdzielnicy niskiego napięcia (NN) w kontenerowej stacji transformatorowej dla zadania 2PL 15003 - Budowa i rozbudowa składu MPS
69864Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 r.
69862Gmina Mikołajki
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap II
69858Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
MODERNIZACJA PLACU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓL TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3, CHORZÓW, UL. ST. BATOREGO 37
69856Gmina Wieliczka
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
69854Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych na terenie miasta Skarszewy (GOPS Skarszewy)
69852Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Wprowadzanie danych, komputerowe maszynopisanie i dodatkowe usługi biurowe. znak OL/251-17/2013
69850Agencja Mienia Wojskowego
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH - postępowanie nr 41/ZP/13
69848Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów animacji ukierunkowanych na dynamiczne strony internetowe W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
69846Gmina Lisków
Przebudowa drogi w zakresie chodnika w miejscowości Żychów
69844Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Usługi kurierskie na rzecz OKE w Krakowie w 2013 r
69842Gmina Krzepice
Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Krzepice w 2013 r. w kwocie 450.000,00 zł.
69840Gmina Kamieniec
Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na przedszkole wraz z rozbudową w Konojadzie
69838Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Organizacja międzynarodowej konferencji XLVIII Zakopane School of Physics: Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology
69836Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Usługa drukowania i dostawy biuletynów, ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
69834Urząd Gminy w Parzęczewie
WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIBLIOTECZNYCH ORAZ BIUROWYCH DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PARZĘCZEWIE I JEJ FILII W CHOCISZEWIE.
69832Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim
69828Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Zakup i dostawy świeżych warzyw
69826Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
KUPNO MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ NA GORĄCO - 2013R.
69822Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZAKUP I DOSTAWY TESTÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
69820Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24.
69818Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa wyposażenia szpitala - według 5 pakietów
69816Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock
69814Gmina Długołęka
ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI UL. POLNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NAWIERZCHNI, JEDNOSTRONNYM CHODNIKIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWĄ ODCINKA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZYCE, GMINA DŁUGOŁĘKA
69812Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa wyrobów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów/ sprzętu do Laboratorium Mikrobiologiczno - Toksykologicznego dla SPWSZ w Szczecinie
69808Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa 5 000 sztuk antyleukocytarnych filtrów do KKCz
69806Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Roboty budowlane polegające na modernizacji urządzeń dźwigowych poprzez wymianę 2 szt. urządzeń dźwigowych osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku diagnostycznym i łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z usługą konserwacji wymienionych urządzeń przez okres 48 miesięcy.
69804Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
69802Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni hemodynamiki dzieci
69800Gmina Stąporków
Budowa towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - pięciu miejsc odpoczynku przy rezerwatach przyrody oraz w miejscowościach Czarna i Wielka Wieś
69794Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
dostawa materiałów zużywalnych do aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu
69790Gmina Siewierz
Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz parkingów i chodników na terenie Gminy Siewierz
69788Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 450 Kalisz- Opatów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
69786Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
Dostawa samochodu osobowego do przewozu 7-8 osób
69778Miasto Jasło
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle
69776Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Ochrona mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu
69774Urząd Gminy w Godzianowie
Wyposażenie sali widowiskowej w Godzianowie
69770Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN
69768Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Dostawa masy na zimno z transportem do Obwodu Drogowego w Racocie i Obwodu Drogowego w Zaniemyślu. Przewidywana wielkość zamówienia - 110,0 t.
69766Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
Dostawa oleju grzewczego, napędowego i benzyny w roku 2013. Część nr 2 - dostawa oleju grzewczego
69764Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH, BUDOWLANYCH ORAZ NARZĘDZI
69762Urząd Gminy Garwolin
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Miętne gm. Garwolin etap. II.
69760Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych"Prząśnik"
Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w Grecji (Kreta) dla pracowników DPS Prząśnik
69758Urząd Gminy Zakroczym
Adaptacja budynku usługowo-handlowego na przedszkole w Zakroczymiu
69754Wójt Gminy Sochaczew
Dostawa kruszywa mineralnego dla potrzeb utrzymania dróg gminnych w latach 2013-2014
69750Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dostawa materiałów biurowych i papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
69748Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Budowa budynku dwukondygnacyjnego o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.
69744Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Prace przedprojektowe w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich
69736Urząd Gminy w Karsinie
Zadrzewienie oraz pielęgnacja terenu w miejscowości Wiele.
69734Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.
69730Gmina Subkowy
Usługi biegłych - rzeczoznawców majątkowych
69728Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Dostawa zestawu HPLC z gradientem LPG do zastosowań analitycznych i semiseparatywnych. Postępowanie Nr WCH.2420.8.2013.AB
69726Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
Przebudowa i remont świetlicy w Szteklinie
69724Miasto Kalisz
Wykonanie izolacji ścian piwnicznych oraz drenażu wokół budynku II LO przy ul. Szkolnej 5 w Kaliszu
69722Agencja Mienia Wojskowego
WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH (OT AMW W GORZOWIE WLKP.)
69720Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa w Tarnowie
69716Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
GENERALNY WYKONAWCA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH Etap II: Modernizacja budynku szkoły
69714Urząd Miejski w Łapach
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym, Wiejski Dom Kultury Łapy Szołajdy w Łapach Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie
69710Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków do dezynfekcji
69708Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
69706Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi prania firan i zasłon w obiektach NBP w Warszawie
69704Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Warszawie
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ NAŚWIETLANIA, DRUKU, OPRAWY I DOSTAWY PUBLIKACJI NR SPRAWY: OIWa - 2800 -2/13
69698Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni
69696Gmina Ogrodzieniec
Przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej oferty inwestycyjnej Gminy Ogrodzieniec wraz z zakupem niezbędnych materiałów promocyjnych
69694Uniwersytet Warszawski
Opracowanie katalogu pomieszczeń użytkowych wynikającego z dokonanych uzgodnień z przyszłymi użytkownikami dla II etapu budynku Centrum Nowych Technologii Ochota- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)
69686Urząd Pracy m.st. Warszawy
WYKONANIE BADAŃ DLA ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY M.ST. WARSZAWY OSÓB BEZROBOTNYCH LUB OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI KATEGORII PRAWA JAZDY C, C+E, D ORAZ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ
69684Urząd Gminy
Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie
69682Gmina Chmielnik
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych.
69678Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
Roboty zduńskie
69676Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Projekt graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji książkowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z sukcesywną dostawą
69674Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb WORD w Opolu
69672Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na realizację usług badawczych
69670Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku (zmiana konstrukcji dachu).
69668Gmina Lesko
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LESKO
69664Gmina Mikołajki
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap I
69662Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji Fitoremediacja- Skuteczny zabieg sozotechniczny
69660Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach położonych na terenie gmin należących do ZKGZL
69658Instytut Elektrotechniki
Dostawa wykrojów z blachy dla NME
69656Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej do Laboratorium KWP w Bydgoszczy
69652Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawy w 2013 roku wyposażenia placów zabaw na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
69650Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi i oprzyrządowania do duodenoskopu oraz akcesoriów do pracowni endoskopowej
69648Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
nr postępowania PN 11/13 - przetarg nieograniczony na dostawę materacy i pokrowców na materace szpitalne
69646Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Dostawa do sidziby zamawiającego pionowych znaków drogowych wraz z mocowaniami i elementów bezpieczenstwa ruchu
69644Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawa pieczywa Nr sprawy EZP-252-6/2013
69638Urząd Gminy Lipinki
Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Lipinkach
69636Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
Dostawa art. ogólnospożywczych i mrożonek
69634Zakład Karny w Tarnowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zajęć aktywizacyjnych
69632Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Remont elewacji z częściowym dociepleniem budynku przy ul. Małej 5 w Wałbrzychu
69630Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB JEDNOSTEK GARNIZONU MAZOWIECKIEGO POLICJI
69628Jednostka Wojskowa Nr 5350
Dostawa wraz z montażem 87 szt. opon do pojazdów Mercedes i naczep Goldhofer dla Jednostki Wojskowej 5350 w Świętoszowie.
69626Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
Dostawa miału i tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi
69622Gmina Mirsk
Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, napraw nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwodnienia dróg na terenie Gminy Mirsk
69618Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Wykonanie ubikacji spłukiwanych wraz z remontem podłączenia do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wód opadowych z rur spustowych dla budynków przy ul. Niepodległości 287 i 289 w Wałbrzychu
69616Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
DOSTAWA AKCESORIÓW RÓŻNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - 5 ZADAŃ.
69614Gmina Tarnowiec
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa
69612Ochotnicze Hufce Pracy Podlaska Wojewódzka Komenda
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia beneficjentom projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69610Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizacja obchodów 10. rocznicy powstania PSI (Proliferation Security Initiative), znak: BDG-752/107/2012
69606Uniwersytet Rzeszowski
DOSTAWA SPRZĘTU DLA POTRZEB INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU
69602Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
OCHRONA NAJCENNIEJSZYCH EKOSYSTEMÓW KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO - ETAP III- TERENOWE PRACE REMONTOWE
69600Zarząd Dróg Wojewódzkich
Sprzątanie ulic, chodników oraz terenów zielonych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW Nidzica z podziałem na 5 części.
69596Gmina Miasta Rypina
Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych
69594Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
DOSTAWA STOŁU OPERACYJNEGO DO CIĘĆ CESARSKICH oraz STOŁU OPERACYJNEGO OGÓLNOCHIRURGICZNEGO
69590Miasto Ełk
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Ełku - 2013r
69586Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Dostawa materiałów budowlanych wg zestawienia oraz rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na zad. 42 346 Kraków
69584Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa środków ochrony roślin w 2013 r. do : a. COBORU, S.D.O.O. w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław,pow. Mielec, woj. podkarpackie, b. COBORU, S.D.O.O. w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Skołoszów, 37-716 Orły, pow. Jarosław, woj. podkarpackie c. COBORU, S.D.O.O. w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Nowy Lubliniec 1 A, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów,woj. podkarpackie, d. COBORU, S.D.O.O. w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla, pow. Krosno woj. podkarpacki
69582Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
Dostawę i montaż dźwigu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych w trzy kondygnacyjnym budynku przeznaczonym na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim wraz z sufitem podwieszanym na parterze w budynku głównym
69580Izba Celna w Białej Podlaskiej
Dostawa artykułów biurowych
69574Gmina Głowaczów
Przebudowa drogi gminnej w m. Grabnowola Kolonia w gminie Głowaczów
69568Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 449 Syców- Błaszki w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
69566Urząd Gminy w Maciejowicach
Zakup usługi dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice
69562Gmina Tuchów
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Tuchów.
69560Starostwo Powiatowe
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywickiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w nowym Zamku Habsburgów w Żywcu
69558ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
dostawa i montaż uszkodzonych części do aparatu rtg firmy GE, typ: Precision RXI rok produkcji 2010
69550Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
Zatrudnienie trenerów pracy do wdrażania Modelu Zatrudnienia Wspieranego osób z niepełnosprawnością intelektualną i po kryzysach psychicznych z terenu powiatu kamiennogórskiego
69546Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Naratów 65/6 , 65/7 pow. górowski oraz Działosza 4E/4 i 4E/5 pow. oleśnicki
69542Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów ADOBE PHOTOSHOP W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
69540Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
69538Gmina Chodel
Zagospodarowanie do funkcji rekreacyjno-turystycznej zalewu i terenu wokół zalewu w Chodlu oraz poprawa estetyki miejscowości poprzez: Dostawę małej architektury do zagospodarowania i oznakowania terenu oraz elementy wyposażenia kąpieliska wodnego i plaży
69536Miasto KOstrzyn nad Odrą
Odnowienie, metodą cienkowarstwową z mikrokulkami odblaskowymi, oznakowania poziomego dróg, którymi zarządza Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
69532Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
sukcesywna dostawa produktów leczniczych i dietetycznych, znak zp/2/2013
69526Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp na 2013r.
69524Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia i programowania baz danych w ramach projektu Szkolenia szansą na rozwój realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
69522Gmina Tłuchowo
REALIZACJA I ETAPU OPERACJI/PROJEKTU Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tłuchowo- ul. Leśna (I etap ) oraz w miejscowości Rumunki Jasieńskie (II etap)
69518Gmina Zbąszynek
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie Zbąszynka
69516Urząd Gminy
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszów, Anielin, Zagrody, Mniszew
69514Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawa materiałów biurowych do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego..
69506Urząd Miejski w Morągu
Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu
69504Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Prace związane z badaniem ścieków deszczowych i roztopowych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
69500Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 0,545 km
69498Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń sanitarnych parteru, I i II piętra w budynku Administracyjnym J
69496Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Opracowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do udzielenia zamówienia na dokończenie budowy pn. Budowa autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku Sójki(bez węzła) - Kotliska (z węzłem), Zadanie II odcinek 2/sekcja1/ od km 245+800 do km 261+000
69492Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku
Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo - Drwały gm. Wyszogród - Etap II
69488Gmina Przesmyki
Dostawa żwiru, kruszywa drogowego oraz usługa równiarki drogowej i koparko-ładowarki w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2013 roku na terenie Gminy Przesmyki
69486Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
dostawa rękawic medycznych
69484Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Świniary - rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku Nowa Dęba - Bojanów - Nisko w km 28+491 ÷ 61+696.
69482Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej (UA.271.1.2013.JBS)
69478Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach
69476Burmistrz Miasta i Gminy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko na odcinku km 81.330 do km 83.910 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Wolica Siesławska, gmina Busko-Zdrój
69474Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
przeprowadzenie specjalistycznego kursu Pełnomocnik systemu ISO 9001 DP/2310/28/13
69472Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Remont drogi wojewódzkiej nr 746 Żarnów - Końskie w m. Pomorzany od km 12+000 do km 12+825 na dł. 825 mb.
69470Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Usługa serwisowa systemu RIS/PACS
69468Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 314,315,316 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
69466Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2013
69464Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
modernizacja jednostki obliczeniowej, znak sprawy: PN-04-2013
69462Urząd Gminy w Jastrzębi
Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia
69456Gmina Raciąż
DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z OSPRZĘTEM DODATKOWYM
69454Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie odbudowy dróg powiatowych
69452Muzeum Miejskie Wrocławia
Dostawa sprzętu komputerowego
69450Miasto Zamość
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Wydziałów Urzędu Miasta Zamość
69448Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
69446Uniwersytet w Białymstoku
Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku
69444Nadleśnictwo Myślibórz
Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Krusze oddz. 393 x, 393 y, 393 dx, 412 a, 413 a, 413 b, 413c
69442Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
69438Gmina Baranów
Przebudowa dróg gminnych w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Baranów w następujących miejscowościach: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Podleśna dz. nr ewid. 307/1, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości kaski ul. Długa dz. nr ewid. 307/1, 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drybus dz. nr ewid. 135, 73, 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszyce dz. nr ewid. 175
69436Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
dostawa i montaż: Systemu łączności cyfrowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z wyposażeniem ambulansów służącym organizacji powiadamiania o wyjeździe oraz systemowi wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji zespołów wyjazdowych Działu Ratownictwa Medycznego
69434Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Szkolenie ABC prowadzenia działalności gospodarczej.
69432Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
wykonanie projektu przebudowy ul. Batorowskiej w Batorowie wraz z nadzorem autorskim
69430Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Koszenie poboczy i skarp rowów w ciągach dróg wojewódzkich nr 378,385,395 i 396 administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w 2013 r.
69426Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów ADOBE DREAMWEAVER W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
69422Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Wzmocnienie stropu nad piwnicą w archiwum Inspektoratu ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 37/39
69420Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości łącznej 250 Mg - loco Obwody Drogowe w: Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie i Staszowie
69418Urząd Gminy w Przyłęku
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie)
69414Urząd Gminy Sobienie Jeziory
Przebudowa targowiska w miejscowości Sobienie Jeziory
69412Komenda Wojewódzka Policji
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. Lubuskiego.
69410Urząd Gminy Lubawa
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubawa
69406Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla IFJ PAN w Krakowie
69402Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego na potrzeby wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przeznaczonego do kontroli oraz wizytacji na miejscu projektów oraz innych zadań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013
69400Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2810L Krzemień - Chrzanów - Goraj od km 16+816,00 do km 17+745,20
69398Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawa sprzętu sportowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
69394Miasto Oświęcim
Wykonanie przebudowy budynku i konstrukcji dachu
69392Gmina Janów Lubelski
Nasadzenia kwiatowe z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2013 r
69390Gmina Troszyn
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn.: Projekt zamienny budynku remizo-świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym
69388Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo.
69386Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa klipsów tytanowych, kanek Yankauer oraz sprzętu laparoskopowego - 4 pakiety
69384Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG) do stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.
69382Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
7/W3/D/2013
69378Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KM PSP Elbląg, JRG Nr 1 i JRG Nr 2 w Elblągu
69376Komenda Wojewódzka Policji
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego
69370Gmina Nakło nad Notecią
obsługę geodezyjną dla potrzeb Gminy Nakło nad Notecią
69368Miasto Katowice
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
69366Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa oświetlenia ul. Czerwonych Kosynierów w Płocku
69362Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie
69360Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Budowa chodnika w m. Jany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 279
69356Nadleśnictwo Piaski
Remont budynku mieszkalnego do pow. 150 m2-Piaski, ul. Drzęczewska 3e
69350Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 447 Antonin- Grabów n/Prosną w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
69348Miasto Białystok
Wykonanie nasadzeń roślin i ich pielęgnacja w kwietnikach na terenie miasta Białegostoku oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości i porządku na skarpie przy Kościele Katedralnym i na Placu im. dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy
69346Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Wykonanie prac remontowych w obiektach Centrum Administracyjnego placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tczewie i Narkowach
69340Powiat Wąbrzeski
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące.
69338Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni automatycznych Olympus: ETD 3-PAA oraz ETD-3(Basic)GA
69336Powiat Krakowski
wykonanie dokumentacji geodezyjnej
69330Urząd Miejski w Skwierzynie
Remont ul. Rynek w Skwierzynie i przebudowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszego realizowana w ramach zwiększenia atrakcyjności lokalnej grupy rybackiej POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE
69328Miasto Białystok
Budowa ulicy Milowej na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ulicy Stoczni Gdańskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Milowej z ulicą Stoczni Gdańskiej i ulicą Wodną w Białymstoku oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
69326Zakład Karny
kursu Spawacz metodą MAG wraz z zajęciami aktywizacyjnymi dla skazanych w Zakładzie Karnym w Głubczycach
69324Miasto Ruda Śląska
Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta Ruda Śląska, w celu uregulowania ich stanu terenowo - prawnego
69322Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Wymiana pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach
69318INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ Nr referencyjny DI/01/SPP-etapII/2013
69316Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 - BOLEWICE - NOWY TOMYŚL - WOLSZTYN - WRONINIEC NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
69314Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów ADOBE FLASH W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
69312Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów nabiałowych
69310Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III
69308Gmina Barlinek
Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki w Barlinku współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
69304Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Dostawa w miejsce wbudowania wyrobów asfaltowych dla potrzeb remontów cząstkowych dróg gminnych w Gminie Świerklany
69302Miasto Radomsko
Wykonywanie wycen nieruchomości
69300Zarząd Dróg Powiatowych
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
69298Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO
69296Gmina Miasto Nowy Targ
Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2013 r.
69294Gmina Nowe
Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2013 r
69290Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zakup i dostawa odzieży roboczej dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego
69288Gmina Susiec
Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi do celów turystyczno - wypoczynkowych
69286Urząd Gminy Słupia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia
69284Gmina Godów
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów
69282Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakup części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
69272Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Sukcesywna dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego dla potrzeb Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach
69270Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
przetarg nieograniczony Nr WB/37/01/13 na dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z inkubatorem i kamerami
69264Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW, NAPRAW I KONSERWACJI SAMOCHODÓW MARKI SUZUKI EKSPLOATOWANYCH W MAZOWIECKIM ODDZIALE REGIONALNYM ARIMR
69260Muzeum Narodowe w Poznaniu
AZ-2-2013 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem dotyczącym robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap II
69258Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
Dostawa tlenu medycznego ciekłego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/4/2013
69254Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o nadwoziu sedan kompakt (rok produkcji 2013)
69252Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi naprawcze sprzętu do zimowego utrzymania dróg w czasie sezonu zimowego 2013/2014
69250Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
Całodobowa, fizyczna ochrona obiektów, mienia i osób Jednostki Wojskowej Nr 3949 i 4229 w Skwierzynie.
69248Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18
69246Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów
69244Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Świadczenie usług prawniczych
69242Powiat Będziński
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Będzińskim w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014
69236Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 0+000 - 4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 5 - rozbudowa wału wiślanego w km od -0+110 do km 0+240 wraz mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie.
69234Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa produktu leczniczego Zelboraf 240 mg (Vemurafenib), Pn-31/13/EK
69232Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
AG/zp/VIII/2013
69230Województwo Śląskie
Usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym trzech numerów Biuletynu Informacyjnego pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim
69228Gmina Wieluń
Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie gminy Wieluń
69222Miasto Zamość
Budowa ulicy bocznej Granicznej w Zamościu
69218NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o.
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK
69216Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
69210Gmina Łapanów
Budowa chodnika z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 966 w odc.130 km 0+583 - odc.140 km0+437 - etap II.
69208Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100.
69202Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dostawa i montaż klimatyzatorów
69198Gmina Łącko
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko
69196Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Wykonanie wycinki drzew, krzewów i usunięcie karpiny i gałęzi na 12 działkach leśnych
69194Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
remont schodów wejściowych i tarasu w Przedszkolach: Nr 51 przy ul. Chrzanowskiego 7 i Nr 153 przy ul. Chrzanowskiego 19 w Warszawie
69190Izba Celna w Gdyni
Postępowanie na świadczenie usług naprawy i przeglądów pogwarancyjnych pojazdów służbowych Izby Celnej w Gdyni i Urzędu Celnego w Gdańsku
69188Zarząd Dróg Powiatowych
Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych w m. Morąg
69186Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy materiałów laboratoryjnych i odczynników
69184Główny Inspektorat Sanitarny
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego
69182Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Serwis systemu Cogisoft Kadry i Płace na lata 2013-2015 oraz zapewnienie prawa do nowych jego wersji
69178Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju.
69176Gmina Nielisz
WYKONANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZCE ZBIORNIKA WODNEGO NIELISZ
69174Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Montaż platformy towarowej (schodowej) w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5 w Warszawie
69172Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
69170Burmistrz Miasta Turku
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG WEWNĘTRZNYCH I ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU
69166Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 445 Odolanów- Ostrów Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
69162Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Kontrola zarządcza w urzędzie pracy - wymiar teoretyczny i praktyczny w 2013 r.
69160Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa wraz z rozładunkiem kostki, obrzeży i krawężników do prac na drogach powiatowych w powiecie szczecineckim.
69152Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz dostawą odczynników diagnostycznych do oznaczania hormonów oraz markerów dla Zakładu Markerów Nowotworowych .
69150Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wykonanie zindywidualizowanych i długofalowych usług konsultingowych i doradztwa dla NGO oraz indywidualnych osób fizycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - CIW Rzeszów.
69148Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzetu specjalistycznego do UNIMOGA oraz dostawa części zamiennych w 2013r.
69146Wrocławski Zespół Żłobków
DOSTAWA PAPIERU HIGIENICZNEGO ORAZ WORKÓW DO OBIEKTÓW WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW. ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-14/WZŻ/2013
69144Gmina Lipusz
Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową
69142Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Remont drogi powiatowej Nowe Żukowice-Nowa Jastrząbka-Wyręby (dr. nr 1377K/dz. nr 871/3, 392/2, 389/1, 389/2) Nowe Żukowice, Nowa Jastrząbka w km.0+500 - 0+800, 1+300 - 1+500, 3+200 - 4+300, 4+700 - 5+800 powódź, intensywne opady deszczu 2010 oraz remont drogi powiatowej Janowice-Szczepanowice (dr. nr 1397K /dz. nr 12, 498, 112) Janowice, Szczepanowice w km 1+100 - 1+400, 2+450 - 2+850, 7+100 - 7+600, 8+400 - 10+150 powódź, intensywne opady deszczu 2010
69140Powiat Łańcucki
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ŁAŃCUCIE
69136Urząd Gminy Zabierzów
Wykonanie: podziałów działek, wyznaczenia (wznowienia) punktów granicznych, rozgraniczenia działek, wykazów synchronizacyjnych, zmiany użytku gruntowego oraz aktualizacji bazy działek programu EWMAPA 9.01.
69134Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych wytwarzanych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
69132Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
Koordynator projektu BIEG NA ORIENTACJĘ - ORIENTUJ SIĘ W ŻYCIU w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69130Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawa papierów rejestracyjnych do urządzeń medycznych na okres 24 miesięcy
69128Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej
69126Urząd Miejski w Szczuczynie
Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej (104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy Pawełki (104260B)
69124Powiat Nyski - Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1531 O w miejscowości Jasienica Dolna
69122Powiat Wielicki
Zakup usług organizacji kursów zawodowych: baristycznego, barmańskiego, kelnerskiego i carvingu w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w roku 2013
69118Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej dla PZD Starogard Gdański
69116Nadleśnictwo Ostrołęka
Przebudowa leśnych dróg pożarowych na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka
69114Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wykonanie i dostawa budynku jednorodzinnego w systemie kontenerowym
69112Gmina Wieliczka
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podstolicach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
69102Gmina Niebylec
Budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 1931 Niebylec - Żarnowa w miejscowości Gwoździanka - etap I
69100Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
ABC własnego biznesu
69096Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Kompetencje - doświadczenie - praca - Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
69094Urząd Gminy w Godzianowie
Remont elewacji zewnętrznej Sali widowiskowej w Godzianowie
69092Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
Zadanie 1 Dostawa tabletów. Zadanie 2 Dostawa sprzętu komputerowego. Zadanie 3 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania i skanowania.
69090Miasto Gorzów Wlkp.
Utrzymanie bieżące wraz ze świadczeniem usług dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa Wlkp
69088Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973
69086Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Budowa i przebudowa ogrodzenia na nieruchomości WOMP w Kielcach
69082Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Wybór realizatorów zajęć w Projekcie systemowym pn. Będzińska szkoła równych szans realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
69078Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej
69076Politechnika Koszalińska
Dostawa tabletów dla Politechniki Koszalińskiej
69072Wojewódzki Urząd Pracy
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SPOTKAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GRANTU EURES 2012,2013
69070Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Dostawa węgla, eko groszku i miału węglowego - postepowanie nr 016/POZ/16/2013
69066Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto.
69056Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do układania na zimno w ilości 72 Mg
69054Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2
69048Prezydent Miasta Tychy
Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego - w systemie projektuj-buduj
69046Agencja Rezerw Materiałowych
Wykonanie modernizacji budynku magazynowego - przebudowa posadzki i rampy przeładunkowej oraz wymiana bram w budynku magazynowym nr 9 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie
69042Urząd Gminy
Remonty nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg gminnych
69038Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 (ul. Gnieźnieńska) w Koszalinie
69036Gmina Krosno
Przeprowadzenie w latach 2013 i 2014 zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, uczestników projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69034Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa odzieży i obuwia dla lekarzy, pielęgniarek i zespołów ratownictwa medycznego, odzieży i obuwia roboczego
69032Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Dostawa i montaż na używanym podwoziu Mercedes Atego 2528 fabrycznie nowej zabudowy przeznaczonej do zbiórki i transportu odpadów bytowych o pojemności 21m3
69030Gmina Tuczępy
Dostawa koparko- ładowarki dla Gminy Tuczępy
69028Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i drukarek
69024Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013
69022Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn- Ostrzeszów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
69020Sąd Rejonowy w Wadowicach
Ochrona fizyczna mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Wadowicach oraz odbiór i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju
69018Gmina Łagów
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
69014Gmina Goleniów
Remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
69012Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973
69002Miasto Gorzów Wlkp.
Ochrona fizyczna budynków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z posesjami
68998Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
AG/zp/VII/2013
68996Województwo Podkarpackie
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych randze krajowej i międzynarodowej.
68992Gmina Płoniawy-Bramura
Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu
68984Burmistrz Miasta Zambrów
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
68980Gmina Mszczonów
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów
68976Gmina Solec Kujawski
Utrzymanie terenów zielenie miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski w 2013 roku.
68970Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
INŻYNIER dla Zadania: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III.
68968Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony nr 10/PN/13 na dostawę pieluch jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych
68966"Opera Krakowska" w Krakowie
Kompleksowa obsługa techniczna sceny dla celów zadań własnych i imprez obcych
68964Gmina Siemianowice Śląskie
Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna
68958Gmina Krasocin
Przebudowa dróg gminnych w 2013 r. - nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie boiska do siatkówki.
68956Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
Sukcesywna dostawa produktów grupy CPV 15100000-9. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Wędliny kod CPV 15131130-5 dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
68952Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi prawnicze dla 32 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji
68948Gmina Mielec
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem
68946Nadleśnictwo Janów Lubelski
Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w 2013 r.
68944Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów - prawo jazdy kategorii B w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
68940Powiat Tczewski
DOKOŃCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
68938Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Sukcesywna dostawa kopert oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego- Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. znak:OL/251-13/2013
68936Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Szamocinie, ul. Ogrodowa 8 do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
68934Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 53 w budynku przy ul. Puławskiej 4-6-8 w Warszawie
68932Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawa materiałów zużywalnych oraz sprzętu do sterylizacji
68928Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Budrysów, z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
68924Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia"
Zakup i dostawa mięsa i wędlin drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 15 a w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 euro do progów unijnych
68922Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin
68920Gmina Padew Narodowa
Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa
68918Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Wykonanie stałej obsługi serwisowej i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych oraz indywidualnych klimatyzatorów i wentylatorów istniejących w budynkach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie przez okres 2 lat
68916Szpital Powiatowy
Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
68914Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Usługi transportowe, transport drogowy osób dorosłych. Wynajem Busa z kierowcą i sprzętem na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
68910Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj na odcinku od drogi krajowej nr 94 (dawna DK nr 4) do drogi krajowej nr 75 na dł. 999 m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj na dz. nr 69/1 i 69/2, obr. Grodkowice, jedn. ew. Kłaj na dł. 95 m
68906Opera na Zamku
Świadczenie usług transportowych
68902Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mogilno w okresie od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2015r.
68898Gmina Łańcut
BUDOWA HYDROFORNI H5 DLA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY DRODZE GOŚCIŃCZYK W HANDZLÓWCE
68894Gmina Lisia Góra
Budowa drogi gminnej w m. Nowe Żukowice dz. nr. 393 i 298 Laski - Marek
68888Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Przedmioty umundurowania użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej w tym: część I: Mundury wyjściowe i służbowe część II: Krawaty część III: Rękawiczki letnie i zimowe część IV: Sznury galowe oficera część V: Koszule część VI: Półbuty wyjściowe męskie część VII: Półbuty służbowe męskie część VIII:Paski do spodni część IX: Berety część X: Swetry część XI: Kurtki ¾ z podpinką część XII: Dystynkcje i emblematy część XIII: Czapki zimowe służbowe część XIV: Skarpety letnie i skarpety zimowe część XV: Pokrowce na mundur
68886Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Usługi w zakresie ochrony osób, obiektu i mienia oraz monitoringu i konserwacji systemów alarmowych dla Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. I. Łukasiewicza 2
68884Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2013 roku.
68882Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W CZĘSTOCHOWIE
68872Zarząd Dróg Wojewódzkich
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2013 roku
68870Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część I
68868Gmina Fabianki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki - Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami - zadanie IIa Bogucin
68866Starostwo Powiatowe w Mławie
OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE
68860Urząd Gminy Huszlew
Bankowa obsługa budżetu Gminy Huszlew i jednostek organizacyjnych Gminy Huszlew na okres od 01.03.2013 r. do 28.02.2016 r.
68858Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
68856Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
P/5/2013 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI NEURORADIOLOGICZNEJ
68854Urząd Gminy Kamienica
IRG/271/4/13 UZUPEŁNIENIE WODOCIĄGÓW W GMINIE KAMIENICA ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY - cz. III SIEĆ WODOCIĄGOWA W KAMIENICY ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYŁĄCZA WODY MINERALNEJ I ŹRÓDLANEJ W SZCZAWIE
68850Gmina Grodków
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2013r.
68848Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej (MGR.271.1.2013.EPW)
68846Gmina Łabunie
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łabuniach
68844Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
kontynuacja zagospodarowania przestrzennego podwórza kwartału ulic Mieszka I, Krasińskiego, Mickiewicza, Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp. - wykonanie II etapu prac związanych z odprowadzeniem wody deszczowej.
68840Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawa szwów chirurgicznych, hemostatyków wchłanialnych, implantów chirurgicznych i środka oftalmologicznego. Sprawa znak: ZP.3520/9/13
68838Gmina Będzino
Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strachomino i Wierzchomino
68832Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych ich zwrotów
68828Stowarzyszenie "Region Beskidy"
Wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjnych
68826Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
11/0213/RN - Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz roboty towarzyszące
68824Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszków w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
68822Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Pielęgnacja żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich (4,200 km na terenie miast - RDW Kościan) polegająca na dwukrotnym cięciu w ciągu roku w 2013 roku
68820Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu grysów i zastosowaniu emulsji asfaltowej na terenie powiatu oławskiego w ilości do 500 ton
68818Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zakup emulsji asfaltowej K1-65, dla Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie (Przetarg 4/D/2013)
68814Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ MIENIA STACJI HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ W MILEJEWIE
68812Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Dostawa słupków do tablic i znaków drogowych dla RDW Kartuzy
68810Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2013 roku.
68806Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
Dostawa i montaż windy osobowej do budynku Głównego Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego SPZOZ w Nałęczowie
68804Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
68800Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 0+000 ÷ 46+162
68796Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów komunalnych (nieczystości stałych) z posesji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100 (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/13)
68794Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa hydrożelowego uszczelniacza do opony
68792Urząd Miejski
Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach
68788Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
wykonanie remontu pokryć dachowych na 3 budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM przy ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp.
68786Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych tomografu komputerowego Siemens Somatom Emotion 16
68784Gmina Mońki
Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w 2013 r
68780Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno
68778Powiatowy Obwód Dróg
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko-ładowarki na potrzeby Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.
68772Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Pracowni Diagnostycznych. Znak sprawy ZP-PN/13/13
68770Gmina Sulmierzyce
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1500 E i 1901 E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowy chodnika, wjazdów i ciągu pieszo - rowerowego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1500 E na odcinku Sulmierzyce - Antoniówka w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej (etap I) i ciągu pieszo - rowerowego (etap II, III i IV)
68768Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
Dostawy mleka i artykułów mleczarskich
68764Gmina Zbrosławice
Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem i oprogramowaniem
68760Gmina Sulechów
Prowadzenie zajęć JAK TO DZIAŁA? zgodnie z projektem Widzę i rozumiem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
68756Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Jeleniej Górze
Wymiana istniejącej nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszo - jezdnych zlokalizowanych na terenie Sanatorium MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14 - Etap III
68754Wójt Gminy Dobra
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Dobra
68750Gimnazjum Nr 6
dostawa żywności do Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze przy ul. Chopina 18a z podziałem na zadania- liczba zadań 9.
68746Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy ulicy Malborskiej w Warszawie, polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni publicznej według koncepcji Zamawiającego
68744Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 4 szkoleń związanych z realizacją projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
68742Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
zakup i montaż hangaru typu lekkiego - numer Zp/pn/2/2013
68740Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2013roku: Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Zadanie nr 5
68738Gmina Trzciana
Remont istniejącego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Leszczynie
68736Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Zakup usługi szkolenia zawodowego pod nazwą: zdobnik ceramiki 731609 w formie przyuczenia do pracy dorosłych - zajęcia teoretyczne oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu z części teoretycznej i praktycznej
68734Szkoła Podstawowa im. B. Prusa
DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
68732Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Aparat do mierzenia wielkości cząstek i potencjału zeta
68730Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej w Łącku.
68726Gmina Chełmno
Zakup i dostawa tłucznia (o granulacji 0 - 31,5 mm), gruzu betonowego( o granulacji 0-65 mm) oraz żużla na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Chełmno.
68720Miejski Zarząd Dróg
Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2013 roku
68718Gmina Trzcianka
Budowa slipów oraz budowa pomostów na jeziorze Sarcz w Trzciance.
68714Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Dostawa kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz kontrastów do badań naczyniowych
68712Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym dla 56 uczestników projektu systemowego pn. Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie
68702Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa ubrań i obłożeń chirurgicznych z włókniny i flizeliny
68700Gmina Skąpe
Budowa chodnika na działkach nr 26/94 i 97/1 obręb Niesulice oraz 468 obręb Ołobok w m. Niesulice
68698Województwo Śląskie
Opracowanie merytoryczne i druk Biuletynu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w Województwie Śląskim
68696Gmina Miejska Tczew
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych i/lub remontowych realizowanych w 2013 r. przez Gminę Miejską Tczew
68694Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Dostawa wyłączników mocy 3-biegunowych dla IFJ PAN w Krakowie
68690Uniwersytet Warszawski
Dostawa autoklawu i wirówki - WF-37-09/13
68688Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Zakup i dostawa igieł dializacyjnych
68686Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych, obejmująca trzy zadania z następujących tematów: Zadanie nr 1: Operator żurawi HDS - kurs zakończony egzaminem państwowym przed komisją UDT Zadanie nr 2: Operator koparki jednonaczyniowej kl. III Zadanie nr 3: Operator koparkoładowarki kl. III
68684Wejherowskie Centrum Kultury
02/2013/UN - Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.
68680Centrum Kształcenia Praktycznego
Dostawa polegająca na zakupie paliw do samochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
68674Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
68672Gmina Miasto Ozorków
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa
68670Powiat Tczewski
OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA TERENU GMINY TCZEW, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW ORAZ GMINY SUBKOWY
68666Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla SP ZOZ Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50
68664Gmina Dąbrowa Górnicza
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Hałdy Jadwiga i aktualizacja dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dla terenu Kazdębie w ramach zadania inwestycyjnego Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej.
68662Gmina Solec Kujawski
Dostawa i montaż wyposażenia do świetlic wiejskich we wsiach Przyłubie i Chrośna w Gminie Solec Kujawski.
68660Gmina Lisków
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lisków
68654Ośrodek Przetwarzania Informacji
Szkolenia zawodowe dla pracowników Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych (szkolenia-45-2013)
68652Powiat Przysuski
Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego PZDP w Przysusze przy ulicy Świętokrzyskiej 52
68632Gmina Tuszyn
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaży na potrzeby obiektów gminnych oraz oświetlenia ulicznego Gminy Tuszyn
68628Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów GSM w 2 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
68624Gmina Oława
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siedlce w gminie Oława
68622Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Remont części drogi powiatowej nr 1026K w Regulicach na długości 710 mb i drogi powiatowej nr 1055K w Regulicach i Alwerni na długości 1690 mb.
68620Szkoła Podstawowa nr 10
Ekomodernizacja szkoły podstawowej nr 10 w Bielawie
68616Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI I ALARMOWANIA NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ 45 WOG
68610Gmina Wołczyn
Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn
68606Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WEDŁUG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I FORMULARZA CENOWEGO
68604Urząd Miejski w Łapach
Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach
68602Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I CIEKŁYCH W MIEJSCA WSKAZANE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
68596Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
dostawa kompletnego systemu dwuosiowego sterowania teleskopem 1M-SST
68592Urząd Gminy Łowicz
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Łowicz w 2013 roku
68590Zespół Szkół Publicznych w Dargini
Dostarczenie oleju opałowego do Zespołu Szkól w Dargini
68584Burmistrz Miasta Turku
PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W TYTUŁACH O ZASIĘGU LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ORAZ WYDAWANIE WKŁADKI INFORMACYJNEJ GMINY MIEJSKIEJ TUREK W 2013 ROKU
68582Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/ 37 /13 Zakup i dostawa bielizny pościelowej i poduszek
68580Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
AKTUALIZACJA ZASOBÓW MAPOWYCH DLA GAZOCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA REMBELSZCZYZNA-GRANICA RP ODC. REMBELSZCZYZNA-PODLASIE DN 700 WRAZ Z ODEJŚCIEM DN 150 DO SRP ŁOSICE NA TERENIE DZIAŁANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE
68578Miejska Biblioteka Publiczna
Zakup i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
68576Gimnazjum Nr 2
dostawa żywności do Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 z podziałem na zadania - liczba zadań 8
685744 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica
68572Gmina Zaręby Kościelne
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby
68566Starostwo Powiatowe
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.
68564Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie: czerwiec, lipiec, sierpień 2013r (120 skierowań)
68558Urząd Miejski Oława
REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.KUTROWSKIEGO 13,15,15A W OŁAWIE
68554Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy leków, opatrunków, drobnego sprzętu i materiałów medycznych
68550COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Dostawa spektometru drogą leasingu operacyjnego
68548Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawy jaj kurzych świeżych, owoców i warzyw (sprawa nr 10/ZP/WTiZ/13)
68546Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie
Dostawa kamer IP do Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie
68544Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne w ramach projektu Dziś nauka, jutro sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
68538Urząd Gminy w Bielicach
Przebudowa drogi gminnej Nowe Linie - Chabowo
68536Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
Szkolenia dla osób bezrobotnych
68532Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej, z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
68530Gmina Grębów
Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu
68522Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
EZ/215/12/2013 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
68516Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 25+116 w m. Kamienica
68514Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
6/W3/D/2013
68510Urząd Gminy w Sokolnikach
Wykonanie robót budowlanych - modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Rysiu
68508WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie
Wycinka drzew przydrożnych na terenie RDW Czarnków
68504Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
68502Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Zamówienie dostawy :Zakup tonerów i bębnów światłoczułych do urządzeń drukujących wg załącznika.
68500Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Stargardzie Szczecińskim
68498Gmina Karpacz
wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych ul. Krótka 5 w Karpaczu
68494Gmina Tarnowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa
68492Starostwo Powiatowe
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w roku 2013 w zakresie zwrotu działek dożywotnich i siedliskowych
68488Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
SUKCESYWNA DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU, CIEKŁEGO TLENU I CIEKŁEGO DWUTLENKU WĘGLA ORAZ OBSŁUGA SERWISOWA ZBIORNIKÓW I PAROWNIC DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH (CCTW) W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1, NA OBIEKCIE BUDOWLANYM NR 12
68482Gmina Giżycko
Utworzenie miejsca rekreacji wypoczynku w miejscowości Sterławki Małe, Gmina Giżycko
68480Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania I edycja 2013
68478WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew przydrożnych
68476Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa elektrod, drenów oraz kabli do systemu elektroanatomicznego Carto XP
68472Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Kartuzy
68470Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
68468Gmina Rzezawa
Remont budynku szkoły podstawowej w Ostrowie Królewskim
68464Urząd Gminy w Przyłęku
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki
68460Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim
68458Gmina Podegrodzie
Odbudowa drogi gminnej Jasna nr 293669 K w miejscowości Olszanka w km 0+025 - 0+600, Odbudowa drogi gminnej Konieczny nr 293653 K w miejscowości Olszana w km 0+000 - 0+840
68456Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie przy ul. Wierzyńskiego 3
68454Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Przetarg nieograniczony ZP -08/13 na usługi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych (Tarnów, Nowy Sącz) dla SP ZOZ MSW w Krakowie
68450Gmina Żołynia
Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne
68446Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Skład, druk, oprawa oraz dostarczenie do Centrali i Oddziałów Regionalnych publikacji informacyjno-promocyjnych
68440Wójt Gminy Bogoria
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2013 roku.
68434Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Wylanie betonu wraz z pompą podawczą na budynkach mieszkalnych na zad. 1734 Nisko
68432Gmina Wisła
Remont schodów zewnętrznych Amfiteatru w Parku Kopczyńskiego w Wiśle
68430Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Lębork
68426Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu
Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie i Publicznego Gimnazjum w Ruszczy w pomoce dydaktyczne w ramach projektu Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
68424SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa pistoletu do biopsji stercza do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie- powtórka
68418Gmina Lisia Góra
Odnowa Centrum Wsi Nowa Jastrząbka - Etap II
68412Gmina Żukowo
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W ROKU 2013 na potrzeby Urzędu Gminy Żukowo oraz jednostek OSP
68408Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
AKTUALIZACJA, WYDRUK I MONTAŻ PLANÓW SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ PLANSZ Z INFORMACJĄ O USŁUGACH TAXI W PODŚWIETLANYCH PUNKTACH INFORMACYJNYCH MSI
68406Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Zakup kruszyw na zadanie 42 346 Kraków
68404Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kruczkowskiego w Piasecznie.
68402Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakup oleju napędowego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.
68400Gmina Mucharz
Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba
68394Urząd Gminy Słupia
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA -ETAP I 1)UTWARDZENIE PLACU FESTYNOWO-TARGOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM OGRODZENIA ORAZ 2)WYKONANIE OGRODZENIA PLACU SZKOŁY GIMNAZJUM W SŁUPI ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA -ETAP II 1)Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 2)Budowa chodników i miejsc parkingowych
68392Miasto Suwałki
Zakup komputera stacjonarnego w ramach realizacji projektu nr LPR1/010/109 pn.: Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013
68388Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.06.2013r. do 30.04.2016r.
68382Instytut Nafty i Gazu
Dostawa ER27 -inhibitora rdzewienia do paliw do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1
68380Uniwersytet Jagielloński
Ustne tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne - z języka angielskiego/ niemieckiego/hiszpańskiego/rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki/hiszpański/rosyjski - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 23.03-26.03.2013r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, wraz z usługą transkrypcyjną oraz usługą pisemnego tłumaczenia tekstów i materiałów związanych z konferencją, w terminach wskazanych w treści SIWZ
68376Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony nr 12/PN/13 na dostawę ubrań, obuwia, czepków operacyjnych wielorazowego użytku
68374Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
a)Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej,b)Dalba zwrotna w przyszłej przystani rybackiej w Krynicy Morskiej-Leśniczówka,c)Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie
68372ZOZ Szczytno
dostawa opatrunków
68370Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2013 roku.
68366Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
68362Powiat Krakowski
wykonanie operatów szacunkowych
68356Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa serwera bazodanowego z systemem operacyjnym, macierzą dyskową wraz z usługą migracji baz danych Oracle, licencji Microsoft Office dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
68354Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawa płynów infuzyjnych
68350Komenda Wojewódzka Policji
Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego
68346Gmina Krasnystaw
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez budowę drogi gminnej klasy L Nr 109757 L Łany - Kolonia Zastawie
68344Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Tchórznica Włościańska gmina Sabnie, oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ludwinów gmina Jabłonna Lacka zgodnie z uzgodnionymi Projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków, (zakończenie prac na dz. 30.09.2013)
68342Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
Rozbiórka budynków i remont budynku warsztatowego Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem
68340Powiat Niżański
Dostawa materiałów dydaktycznych, na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
68336Politechnika Warszawska
Świadczenie cyklicznej usługi cateringowej podczas spotkań organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach realizacji projektu Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską
68334Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ulanowie
Program POKL - Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów
68332Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Budowa budynku garażowo - magazynowego, Rejon w Zambrowie
68330Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
68328Urząd Miasta
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Chełmińska w Świdwinie
68326Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
zakup tarcicy iglastej obustronnie obrzynanej (gat. sosna ) w ilości 140m3
68324Gmina Brójce
Budowa sceny wraz z zapleczem w Woli Rakowej
68322Miasto Białystok
Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi oraz odebranymi w wyniku interwencji na terenie Miasta Białegostoku
68320Urząd Skarbowy
Zarządzanie nieruchomością przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp.
68318Gmina Knurów
Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy
68316Nadleśnictwo Bełchatów
Budowa zbiornika p-poż.
68314Przedszkole Miejskie Nr 3
Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3
68312Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
68310Urząd Gminy Sośnie
Przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Pawłów
68308Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
Dostawa materiałów biurowych dla Nieruchomości i Opłat Lokalnych sp. z o.o. w Szczecinie w 2013 roku
68302Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zadanie Nr 1: Dostawa paliw do samochodów osobowych i sprzętu będących w posiadaniu Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy Zadanie Nr 2: Dostawa paliw do samochodów osobowych i sprzętu będących w posiadaniu Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej Zadanie Nr 3: Dostawa paliw do samochodów osobowych i sprzętu będących w posiadaniu Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej Zadanie Nr 4: Dostawa paliw do samochodów osobowych i sprzętu będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
68296Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich o szer. 0,75m od krawędzi jezdni oraz oczyszczanie wysepek i chodników na całej ich szerokości na terenie działania RDW Kościan w 2013 roku
68286Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2013 roku.
68284Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
FABRYCZNIE NOWA I ZAGREGOWANA MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA DO MYCIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, LAPAROSKOPOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
68280Burmistrz Gminy Kozienice
Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79
68276Gmina Jemielnica
Przygotowanie i organizację pięciodniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Wiedza i umiejętności. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
68272Gmina Kłodzko
Zakup sprzętu komputerowego - II przetarg
68270Wójt Gminy Wodynie
Budowa pawilonu turystycznego Wioska Tradycji Rolniczej
68266Miasto Zamość
Realizacja usługi audytu projektu pt. Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej. Projekt został wybrany do współfinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
68264Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem
68262Gmina Brójce
Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu wraz ze sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu
68260Gmina Kruszwica
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2013
68256Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
68254Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
wykonanie usługi, opracowanie programu dla zadania pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski
68250Gmina Stoczek Łukowski
Remont siedziby Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Stoczek Łukowski
68248Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Wymiana okien w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni
68246Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiająceg w zakresie ich obsługi oraz naprawami i przeglądami w okresie trwania gwarancji.
68238Urząd Gminy Zabierzów
Wycena nieruchomości gruntowych. W szczególności zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wyceny 25 działek niezabudowanych, 2) wykonanie wyceny służebności gruntowych lub służebności przesyłu - w ilości 5 opracowań, 3) obliczenie wysokości opłaty planistycznej - w ilości 20 opracowań, 4) ustalenie wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogi publiczne - w ilości 10 opracowań.
68226Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
68222Gmina Ułęż
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
68218Kielecki Park Technologiczny
WYKONANIE USŁUG REBRANDINGU MARKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
68212Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2013 roku.
68210Gmina Stryszawa
REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA
68206Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości zlokalizowanej w Ostrołęce, przy ul. Sienkiewicza 56
68204Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa mikroskopu i ekstensometrów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
68196Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawa farby do poziomego oznakowania dróg
68194Miasto Ruda Śląska
ROWEREM PRZEZ MIASTO -trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
68192Urząd Morski w Szczecinie
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby UMS
68188Gmina Turośl
Zakup materiałów budowlanych do rozbudowy budynku Ośrodka zdrowia w Turośli
68184Izba Celna w Poznaniu
Usługa sprzątania
68180Zakład Lasów Poznańskich
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Lasów Poznańskich ul. Wiankowa 1, 61-049 Poznań
68178Wójt Gminy Ostróda
Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki na działce 155/3
68172Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Zakup sprzętu komputerowego
68168Ochotnicze Hufce Pracy Podlaska Wojewódzka Komenda
Usługa kompleksowego sprzątania obiektów użytkowanych przez jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku
68166Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Kontrolny nadzór naukowo - badawczy w zakresie badań geotechnicznych i konstrukcji żelbetowych na budowie stopnia wodnego Malczyce w km 300 rzeki Odry.
68164Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
dostawa tonerów i tuszy do drukarek
68162Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
dostawa materiałów biurowych w ramach zadania: Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
68158Gmina Czempiń
Domostwo w Słoninie - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy.
68156Powiat Głogowski
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W OKRESIE 10.04.2013 R. - 09.04.2014 R.
68152Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie
68150Wójt Gminy Ostróda
Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w Wałdowie
68146Gmina Podegrodzie
Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania z oczyszczalni w Podrzeczu
68138Miasto Mińsk Mazowiecki
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i utwardzeń terenu wraz z budową 3 miejsc parkingowych na nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 3 i Miodowej 4 w Mińsku Mazowieckim
68136Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Budowa głównego złącza pomiarowo-zasilającego, linii zasilającej z rozdzielnią w budynku Przystani Wodnej oraz kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle
68128Gmina Stryszawa
REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA
68124Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki II
68120Gmina Leżajsk
Budowa wodociągu na terenie Gminy Leżajsk
68118Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w systemie kart płatniczych.
68116Gmina Pierzchnica
Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu- przebudowa dachu
68114Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Usługę wydruku i oprawy publikacji wraz z dostawą w ramach realizacji projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
68112Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości oraz sprzątaniu terenu posesji nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ciołka 10A
68110Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego siedmioosobowego poniżej 3,5 tony
68106Gmina Rudniki
Przebudowa drogi gminnej nr 101024 O w Julianpolu
68104Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. : Przebudowa drogi woj. Nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym - wraz z wykonaniem sprawozdania z realizacji nadzoru
68098Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni Spotkania ze sztuką w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
68096Burmistrz Gminy Kozienice
Przebudowa sieci centralnego ogrzewania w budynku zabytkowej oficyny i budynku wieży w Kozienicach
68094Jednostka Wojskowa 4340
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI W TRANSPORCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 W SZCZECINIE ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340
68092Urząd Gminy Małdyty
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie innowacyjnych zajęć malarskich w ramach projektu (Akademia innowacji) w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach
68088Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego w latach 2013 - 2014
68086Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do ZWiK sp. z o.o. przez Inwestorów zewnętrznych w ramach programu budowy podłączeń Nie zwlekaj - podłącz się, II edycja
68084Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy.
68080Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Stawiam na siebie - efektywna integracja społeczno - zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
68076Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-2
68074Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH - GŁUBCZYCE, GRODKÓW, OLESNO I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2013R.
68070Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego - kurs przygotowującydo egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
68068Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
68064Gmina Wręczyca Wielka
Remonty dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych
68062Miasto Białystok
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Daliowej oraz na włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W.Sławińskiego w Białymstoku.
68060Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie (realizowanej przez co najmniej jedną osobę) oraz sprzątaniu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Chrobrego 29 w Warszawie
68058Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Przebudowa wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43, na funkcję sali audiowizualnej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy..
68054Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie biletów lotniczych międzynarodowych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
68052Gmina Miasta Rypina
Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - budynki nr 6 i 7, plac zabaw, chodniki i zieleń
68050Gmina Turośl
Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego Gminy Turośl
68042Urząd Gminy w Przyłęku
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy - Łagów
68036Gmina Miasta Gdyni
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadania pn.: Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni
68032Gmina Miasta Radomia
Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu
68030Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-1
68028Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa zestawu do LDL-aferezy metodą HELP
68024Urząd Gminy Zabierzów
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Kobylany w 2013 roku.
68016Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815(060) w miejscowości Stara Kraśnica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
68014Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy: ZP/N/14/13
68012Miasto Białystok
Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru
68008Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Gołutowo na odcinku Rychliki - Gołutowo
68006Urząd Gminy Zabierzów
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Pisary w 2013 roku.
68002Gmina Miasto Grudziądz
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu crossover
67998Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.Mieszka I
BUDOWA (REMONT) BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2
67994Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny
W10/ZP/01/13
67992Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Modernizacja obiektów Zbiornika Wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów
67990Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zakup i montaż zewnętrznego systemu do szybkiego desantowania ratowników ze śmigłowca Sokół W-3A
67988Województwo Śląskie
Dostawa i montaż mebli biurowych
67980Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem (prefabrykacją), zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem konstrukcji stalowych belek podsuwnicowych wraz z elementami konstrukcyjnymi zapewniającymi komunikacje po tych belkach. Miejsce świadczenia usługi: Huta Pokój w Rudzie Śląskiej , budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 miejscowość Prawików, gmina Wołów ,województwo Dolnośląskie
67978Burmistrz Gminy Kozienice
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu
67970Urząd Gminy Zabierzów
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Nielepice w 2013 roku.
67966Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Zakup stolarki drzwiowej na zad. 42 346 Kraków
67962Gmina i Miasto Żuromin
Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie - część A
67960Gmina Iłża
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu
67958Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Wykonanie badań jakości ścieków opadowych w zakresie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych.
67956Urząd Miasta i Gminy Drobin
Remont i przebudowa budynku OSP w Kozłowie
67954Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie (znak sprawy ZP-31/13)
67950Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Budowa leśnego szlaku Nordic Walking w Gdyni
67948Drawieński Park Narodowy
Ocena dotychczasowych zabiegów oraz zaplanowanie zabiegów na ekosystemach nieleśnych DPN
67944Urząd Gminy Zabierzów
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Młynka w 2013 roku.
67940Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
BUDOWA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH (OR) W LOKALIZACJACH DAWIDY I WARSZAWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
67938Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
Dostawa sprzętu medycznego j.uż. (II postępowanie) PN 07/DZP/2013
67936Gmina Brzozów
Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. gruntowych nr 2773/2, 2773/1, 2777/9, 2788, 2376/4, 2379/5, 2777/7, 2777/6, 2777/16, 2768, 2777/15, 2783, 2345/3 w Brzozowie.
67934Miasto Chełm
Usuwanie, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie miasta Chełma w 2013 roku
67932Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Dobudowa przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz remont korony kominów ponad połacią dachową wraz z wymianą poszycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Szlacheckiej 4 w Bielsku-Białej
67930Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
wykonanie mechanicznego profilowania nawierzchni żwirowej dróg powiatowych w 2013r
67926Gmina Pruchnik
Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
67922Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych
Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła przyrodniczego pn. Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze
67914Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa, rozładowanie, wniesienie, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych oraz mediów przedmiotu zamówienia, tj. mebli laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMP, ul. Grunwaldzka 6
67912Gmina Miasto Częstochowa
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, ul. Zamenhofa 23 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy
67910Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Zorganizowanie wycieczki zawodowej Iwonicz - Tychy (FIAT) - Brzeg (Wrocław) - Pilmet - Gliwice (Opel) w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
67908Zarząd Dróg Powiatowych
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w okresie wiosennym i jesiennym
67904Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
sukcesywna dostawa kostki betonowej, obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych
67900Urząd Gminy
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek
67894Urząd Miejski w Morągu
Budowa dróg i ulic w gminie Morąg: Zadanie Nr 1 Budowa ulicy Mazurskiej w Morągu Zadanie Nr 2 Budowa drogi we wsi Strużyna
67892Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej
Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach wraz z garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
67890Wójt Gminy Łubniany
Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
67888Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa odczynników do ilościowego oznaczania metabolitów steroidów, aminokwasów, katecholamin, prekursorów porfiryny IX metodą chromatograficzną dla UCK
67882Gmina Końskie
Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany
67878Departament Administracyjny MON
Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania ARIS oraz świadczenie usługi konsultacji, nr sprawy: 143/ZP/12
67868Gmina Kruszwica
Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap I
67866Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
usługi wprowadzania danych do systemu komputerowego POLTAX - ZPK 16/2013
67864Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym (znak sprawy ZP-37/13)
67862Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Usługi tłumaczenia dokumentacji prawniczej i administracyjnej niezbędnej do rozpatrywania wniosków dotyczących egzekucji międzynarodowej w Oddziale ZUS w Opolu
67860Miejski Zarząd Dróg
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika przy ul. Wrzosowej w Toruniu
67858Gmina Susiec
Budowa drogi gminnej Nr 111740L w Suścu -ul. Piaskowa od km 0+003,50 do km 0+510,70, dł. 507,20 m, ul. Słoneczna od km 0+268,00 do km 0+408,30, dł 140,30 m - o łącznej długości 675,50 m
67852Obsługa Komunalna Gminy Sejny
Zakup autobusu używanego do przewozu dzieci - szczegółowy opis - załącznik nr 1 do SIWZ Kod CPV - 34121000-1
67848Spółdzielnia Mieszkaniowa
Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XV, XVIII, XIX i XX *Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Witosa nr 15, 17, 18, 19 w Jarosławiu*
67846Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
przetarg na dostawę interferonu naturalnego
67844Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
dostawy materiałów opatrunkowych
67840Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Sprzedaż - dostawa wyrobów betoniarskich wg potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2013 r.
67838Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno-Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł. 1,094 km
67834Urząd Miejski w Koninie
Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie
27565Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa aparatu do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych
27561Nadleśnictwo Ruszów
Dostawa artykułów biurowych
27557Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Wykonanie przedłużenia przelewów bezpieczeństwa wraz z osłoną dla instalacji odwodnienia dachu membranowego Stadionu Narodowego w Warszawie.
27555Gmina Zakliczyn
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni w Woli Stróskiej - etap III
27553Gmina Oleśnica
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa
27551Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawa odczynników do badań diagnostycznych.6 części
27549Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Budowa Leśniczówki w Koziczynie
27547Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej
Przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Ratownika Medycznego: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
27545Gmina Moryń
Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu
27543Gmina Otwock
Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock
27539Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych okręgu bydgoskiego wraz z odśnieżaniem dachów i utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych
27537Gmina Miejska Iława
Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.6.2013
27535Zarząd Mienia Komunalnego
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku część IV - nr sprawy: TT/DZ/3412/10/13
27533Muzeum - Zamek w Łańcucie
Zakup sprzętu do rewaloryzacji, utrzymania i pielęgnacji zabytkowego Parku w Łańcucie
27531Wójt Gminy Perlejewo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyla. Projekt pn. Dobra droga, bezpieczna droga
27529Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej
27527Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle
Świadczenie usług serwisu sprzątającego obiektu Krytej Pływalni oraz pozostałych obiektów MOSiR w Jaśle
27525Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Remont osady leśnej leśnictwa Sarnowo w Maczkowie - II przetarg nieograniczony
27523Gmina Lubenia
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Lubenia w ramach projektu POKL -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubnia
27521Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM; znak sprawy: AEZ/S-020/2013
27519Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA. ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935. ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935.
27515Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
27513Powiat Lubelski
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności
27511Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
Adaptacja sali nr 147 na pomieszczenia biurowe typu OPEN - SPACE
27509Powiat Tarnogórski
Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013.
27505Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych w latach 2013 - 2014 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Bydgoszcz
27503Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa oraz wykonanie instalacji nowych urządzeń radiowej sieci przemiennikowej, w skład których wchodzi 7 zestawów retransmisyjnych z osprzętem, 3 serwery z systemem operacyjnym, 4 licencje na oprogramowanie wirtualny przemiennik, 1 licencja oprogramowania do obsługi radiotelefonów i przemienników, 2 terminale dyspozytorskie ALL-IN-ONE z mikrofonami biurkowymi oraz integracja urządzeń z istniejącym wojewódzkim systemem łączności cyfrowej opartym na przemiennikach DR 3000 firmy MOTOROLA oraz systemem alarmowania opartym na rozwiązaniu digitexCZK_IP
27501Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Konserwacja oraz serwis systemu informatycznego C3M funkcjonującego w administracji rządowej i samorządowej na poziomie województwa oraz w samorządach powiatowych województwa wielkopolskiego
27499Jednostka Wojskowa 4784
Usługa w zakresie obsługi prawnej jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 4784 w Rzeszowie
27497INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ROZWÓJ ŚWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ ETAP I Nr referencyjny DI/01/SBPP-etapII/2013
27493Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy produktów do dezynfekcji
27491Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki - 3 miesiące
27489Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne w okresie 12 miesięcy
27485Szkoła Policji w Pile
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obiektu hali sportowej o pomieszczenie siłowni, sale judo oraz sale do sportów walki Szkoły Policji w Pile.
27483Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywna dostawa testów do analizy szczepów Clostridium difficile, znak sprawy: AEZ/S-057/2013
27481Powiat Jasielski
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na odbudowie dróg powiatowych oraz mostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
27479Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sukcesywna dostawa książek na potrzeby bibliotek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Lublinie w roku 2013
27477Polska Organizacja Turystyczna
Zorganizowanie i przeprowadzenie programu edukacyjno-szkoleniowego składającego się z cyklu szkoleń dot. przygotowania do przyjmowania turystów z rynków: chińskiego, japońskiego i indyjskiego dla regionalnych organizacji turystycznych, administracji samorządowej oraz organizacji i stowarzyszeń turystycznych, wydawnictwa poszkoleniowego, strony internetowej oraz dwóch ogólnopolskich szkoleń centralnych
27475Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
27473Gmina Dąbrowa Chełmińska
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
27471Gmina Wadowice Urząd Miejski
Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w roku 2013
27469Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny
27467Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do pojazdów: Część 1 Renault MIDLUM, PREMIUM, Część 2 DAF LF 55220,55210 Część 3 MULTICAR M26, FUMO M30 Część 4 Mercedes Sprinter 313 CDI Część 5 URSUS 5314
27465Gmina Miejska Iława
Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Postępowanie znak OO.271.5.2013
27463Gmina Miejska Zgorzelec
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu podwórka zlokalizowanego przy budynkach przy ul. Wolności 1-7 w Zgorzelcu
27461Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) 2 szt. samochodów ciężarowych Renault Master na ambulanse sanitarne typu C, dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
27457Gmina Stary Sącz
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego: drogę gminną 294193K ul. Cyganowicka w km 0+000-0+259, drogę gminną 294194K ul. Witosa w km 0+000-1+192, drogę gminną 294271K Moszczenica Niżna - Lipie w km 0+000-0+645, drogę gminną 294272 K Moszczenica Niżna - Do Przedszkola w km 0+000-0+088, drogę gminną 294270 K Moszczenica Niżna - Lipie - Barcice w km 0+000-4+694.
27455Komenda Stołeczna Policji
Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów
27453Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa programu komputerowego Mathcad 15.0 lub równoważnego + Prime 2.0 Win/Edu/University Edition 25 Floating lub równoważny + roczny kontrakt serwisowy (licencja bezterminowa) dla WGiG KC-zp.272-107/13
27451Urząd Miejski w Morągu
Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg
27449Urząd Miejski Gminy Kłecko
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kłecku
27447Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 5 operatów szacunkowych w celu określenia wartość rynkowej nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej, 1905 Roku, Młodzianowskiej, Słowackiego, Zubrzyckiego, stanowiących własność Skarbu Państwa.
27445Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy materiałów szewnych
27443Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum I
Opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej dla nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54 / Narutowicza 1 w Łodzi w ramach Programu Mia100kamienic
27441Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dostawa teczek wiązanych, zielonych z nadrukiem do siedziby Zamawiających.
27439Centrum Sportu i Kultury
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym AQUAPARK (basen)
27437Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wykonanie nakładek asfaltowych w Woli Gołkowskiej, Gmina Piaseczno.
27435Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nadbudowy budynku Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pawińskiego 7 w Warszawie. Znak sprawy: AEZ/S-049/2013
27433Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
WARP-1/13 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o
27431Narodowy Instytut Dziedzictwa
Usługi ubezpieczeń dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa
27429Gmina Lublin
Wznowienie i stabilizacja 300 punktów granicznych rurami pcv o średnicy W-50 i o długości L-0,5 m oraz okazanie granic działek położonych w Lublinie
27425Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartość rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Kozienickiej, Potkanowskiej, Kolejowej, stanowiących własność Skarbu Państwa.
27423Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Remont pustostanu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 48 i nr 1B w budynku mieszkalnym przy ul. Sławińskiej 4.
27421Gmina Wola Krzysztoporska
Modernizacja Domu Ludowego w Kozierogach
27419Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
Leasing fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu dla Centrum Technologii Audiowizualnych.
27417Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa oprogramowania dla Wydziału Metali Nieżelaznych AUTODESK Design Academy 2013 Education New SLM lub równoważnego - 20 licencji KC-zp.272-105/13
27415Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A., Centrum Infrastruktury, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa
Dostawa papieru perforowanego.
27411Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego - w systemie projektuj i buduj
27409Gmina Łomianki
Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina - zad. 32/08
27407Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą
27405Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Zakup artykułów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS we Wrocławiu.
27403Gmina Wadowice Urząd Miejski
Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne drzewostanu na terenie Gminy Wadowice
27397Urząd Miejski w Morągu
Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Morąg w 2013 roku
27395Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - opony letnie
27391Gmina Otwock
Wykonanie inwestycji p.n. Budowa ul. Zygmunta
27389Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - opony motocyklowe
27387INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ROZWÓJ DZIERŻONIOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ Nr referencyjny DI/01/DPP-etapII/2013.
27381Gmina Nurzec-Stacja
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nurzec-Stacja
27379Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
27377Gmina Długosiodło
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło
27375Gmina Bralin
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie
27373Gmina Celestynów
Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt pt.: Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie.
27371Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy wyrobów do sterylizacji
27367Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu
Remont świetlicy wiejskiej w m. Jabłoń
27363Gmina Kęsowo
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kęsowie
27359Gmina Świercze
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze II etap
27355Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
27349Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Naprawa i odbudowa znaków aktywnych zasilanych z baterii słonecznych i sieci energetycznej (z wyłączeniem znaków D-6 zasilanych z sieci) zainstalowanych na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie na drogach Rejonów: Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Radom, Siedlce, Zwoleń
27347Starostwo Powiatowe
Odbudowa Mostu Trzebińskiego na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna w km 0+131 - II etap robót z zadania pn. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (Most Trzebiński), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w miejscowości Żywiec w km 0+131,50
27343Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Modernizacja stacji łączności kryptograficznej w JW. 2823 Poznań - Babki - wykonanie robót budowlanych
27341Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Budowa połączenia systemu kanalizacji deszczowej od komory przy ul. Husarskiej do kanału tłocznego w ul. Pałacowej
27339Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
27337Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Obsługa techniczna spotkań (warsztatów lub konferencji) organizowanych przez Zamawiającego
27329Gmina Kościerzyna
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w ramach projektu pn.: Stolemowe Szlaki - wzmocnienie infrastruktury turystycznej w Gminie Kościerzyna w miejscowościach: Wdzydze Kiszewskie, Wielki Podleś, Stawiska, Kaliska Kościerskie, Częstkowo oraz Dobrogoszcz
27327Urząd Dozoru Technicznego
Świadczenie usług kurierskich lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych na rzecz jednostek UDT. Znak sprawy: ZP-AL-18/13
27325Gmina Staszów
Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja targowiska w Staszowie
27323Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Zadanie nr 55036 - Budowa stacji łączności kryptograficznej oraz podstacji łączności krypto w JW. 1156 Poznań - Krzesiny - wykonanie robót budowlanych (18/WZI/13/WB)
27321Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Usługa cało-eksomowego sekwencjonowania próbek ludzkiego DNA
27319Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej
27315Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remont nawierzchni dróg - Remont ul. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju
27313Gmina Wadowice Urząd Miejski
Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie miasta Wadowice w 2013r.
27311Starostwo Powiatowe
Dostawa wyposażenia i oprogramowania pracowni obróbki skanerem CNC dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
27309Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-19/2013)
27299Gmina Dąbie
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Szczawnie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie.
27295Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.18.2013pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych przy realizacji zadań inwestycyjnych nr 160/2011 Adaptacja budynku przy ul. Spyrkówka 20A na cele socjalne oraz nr 001/2012 Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób niedysponujących lokalem mieszkalnym.
27293Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego
USŁUGA CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW WCOiRNR W ŁODZI WRAZ Z DZIERŻAWĄ KUCHNI SZPITALNEJ
27291Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
27289Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Wykonywanie konserwacji oraz naprawa dźwigów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
27285Urząd Miejski w Głownie
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach. ITB.272.01.2013/WK
27283Gmina Radzanowo
Świadczenie usługi transportu lokalnego na trasie Białkowo-Rogozino-Płock w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo
27281Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Świadczenie usług ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie. Nr 07/U/DA/13
27277Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wymiana stolarki okiennej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach termomodernizacji - etap II, III, IV
27275Samorząd Województwa Pomorskiego
Organizacja i przeprowadzenie kursu: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
27273Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Termomodernizacja ściany tylnej budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12.
27269Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych podczas prowadzenia robót ziemnych przy: Rozbudowie ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 137 od km 76+440 do km 76+891 - wraz z opracowaniem wyników badań
27263Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na dostawę koszulek naczyniowych mających zastosowanie w elektrofizjologii
27261Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Konserwacja i dokonanie robót naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Wilanów
27259Komenda Stołeczna Policji
Dostawy olejów silnikowych i środków smarowych (WZP-354/13/29/T)
27257Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa testów paskowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2013).
27253Politechnika Wrocławska
Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Domu Studenckim T-19 PWr przy ul. Wittiga 8 we Wrocławiu, znak:AC/BZP/34/2013
27249Gmina Biała Podlaska
Remonty cząstkowe dróg gruntowych gruzem betonowym w miejscowościach na terenie Gminy Biała Podlaska w ilości 1000 m3
27247Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Wykonanie badań geoelektrycznych - elektrooporowych metodą sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) na pow. 221,1995 ha obręb Mirowo, gm. Skarszewy
27245Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego filtrów do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych ( KKP) w ilości 3 000 sztuk.
27243Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zakup wraz z dostawą olejów oraz smarów stosowanych do śmigłowców typu Eurocopter EC135 P2+ oraz samolotów typu Piaggio P.180 Avanti i Piaggio P.180 Avanti II - 3 zadania
27239Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Świadczenie usług ochrony osób i mienia. na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie. Nr 06/U/DA/13
27237Politechnika Poznańska
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usług cateringowych podczas Targów Pracy realizowanych w ramach projektu Wiedza dla gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
27235Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty porządkowe na obiektach inżynierskich na terenie miasta Rzeszowa.
27233Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup biletów lotniczych i kolejowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy i Rady m. st. Warszawy na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników i radnych oraz osób włączonych w realizację projektów finansowanych z projektów pomocowych Unii Europejskiej w 2013r. i 2014r.
27231Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy asortymentu elektrycznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie
27229Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Przebudowa dróg gminnych i chodnika na terenie Gminy Miechów
27227Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do testów rozciągania, ściskania i zginania dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/D/12/2013
27225Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Termomodernizacja wybranych obiektów Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
27223Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ 10 USŁUG STANOWIĄCYCH ANALIZĘ ZUŻYCIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH WRAZ Z PROGRAMEM POPRAWY WYKORZYSTANIA ENERGII ORAZ PLANEM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG NORMY PN-EN ISO 50001:2012 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KRĘGI INNOWACJI - ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH NARZĘDZI WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA W OBSZARACH O DUŻYM POTENCJALE WZROSTU
27221Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Świadczenie usługi prawnej w okresie 12 miesięcy na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w zakresie usług doradczych polegających na świadczeniu pomocy prawnej w toku przygotowania i prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
27219Gmina Rokiciny
DOKOŃCZENIE BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W ROKICINACH - KOLONII
27217Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA TYPU RACK WYPOSAŻONEGO W 12 DYSKÓW 3,5 CALOWYCH O POJEMNOŚCI 2TB TYPU HOT PLUG
27215Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawa ultrasonografu do badań położniczo-ginekologicznych
27213Gmina Nurzec-Stacja
Roboty budowlane związane z realizacją funduszu sołeckiego na terenie gminy Nurzec-Stacja.
27207Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawa sprzętu medycznego
27205Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
Organizacja zajęć i kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
27201Gmina Jabłonka
Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka w roku 2013
27199Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg wojewódzkich położonych na terenie miast: Puławy, Nałęczów i Dęblin oraz na odcinkach dróg nr 824, 826 i 830
27191Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Obsługa CAMO szybowców w Akademickim Ośrodków Szybowcowych w Bezmiechowej
27189Gmina Mściwojów
Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza
27187Województwo Łódzkie
Przygotowanie i realizacja promocji projektu in4health obejmująca opracowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu, strategii marketingowej oraz planu kampanii informacyjno-promocyjnej
27185Gmina Dygowo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice
27183Gmina Krasnystaw
Budowa oświetlenia ulicznego w Latyczowie
27181Gmina Dobre Miasto
Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji targowiska miejskiego z budową ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu, odwodnienia, instalacji wod-kan w Dobrym Mieście na działkach nr 86/12, 99/2, 82, 89 położonych w obrębie 1 miasta Dobre Miasto
27179Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawy sukcesywne systemu próżniowego do badania krwi
27177Gmina Wiązowna
Prowadzenie Zajęć Pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół - IV edycja dla uczniów Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie oraz uczniów Publicznego Gimnazjum w Zakręcie
27175Uniwersytet Zielonogórski
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego
27173Województwo Podkarpackie
Dostawa artykułów promujących województwo podkarpackie.
27171Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie prac remontowych budynku nr 2- hala sportowa w kompleksie przy ul. Wrocławskiej 21
27167Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice w m. Górki, Ruda Talubska, Kolonia Izdebno w km 3+705 ÷ 8+500
27165Zakład Karny w Kamińsku
Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego nabiału i tłuszczów roślinnych
27163Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach IFE LONDYN, odbywających się w dniach 17-20 marca 2013 r
27161Zakład Karny Kraków Nowa-Huta
ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodów: a. monter izolacji termicznych z modułem spawania metodą MAG-135 wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej b. technolog robót wykończeniowych - malarz powierzchni zewnętrznych wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej
27157Gmina Gościno
B/DOKUMENTACJA DROGOWA/2013
27155Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o.
Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy
27153Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przebudowa wiaty magazynowej oraz inne roboty budowlane
27151Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH DLA KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
27149Gmina Jabłonka
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Jabłonka w 2013 roku
27147Gmina Miejska Lubin
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 57
27145Gmina Bytów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH - część realizowana przez Gminę Bytów
27141Centralna Komisja Egzaminacyjna
WYBÓR 2 CZŁONKÓW DO 2 ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH (Z HISTORII I WOS) DZIAŁAJĄCYCH W KOMPONENCIE MODERNIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW INNYCH NIŻ OBOWIĄZKOWE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W PROJEKCIE PILOTAŻ NOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH REALIZOWANYM PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKICH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, PRIORYTET III - WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, DZIAŁANIE 3.2 ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
27139Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/3/01/13
27137Miasto Radomsko
Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska w 2013 r.
27135Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Dostawa Leków
27133Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Usługa bieżącego utrzymania dwóch boisk piłkarskich w Ostrowie Wielkopolskim.
27131Prezydent Miasta Zawiercie
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym i pompownią ścieków w ramach Projektu Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A.
27129Urząd Gminy Zamość
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Hubale, nr 110417 L i 110416 L
27127Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów na potrzeby wydziałów w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.
27125Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
27123Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Ocena skuteczności przejść dla zwierząt oraz prowadzenie monitoringu śmiertelności ptaków na odcinku drogi ekspresowej S7 Elbląg-Pasłęk-Miłomłyn wraz z węzłem Raczki i opracowanie właściwych raportów
27121Wrocławski Park Wodny S.A.
Sukcesywna dostawa napojów i opakowań do napojów dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.
27117Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku mieszczącej Zakład Toksykologii, Collegium Universum, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2c wraz z wyposażeniem.
27115Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością - praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
27113Gmina Wadowice Urząd Miejski
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
27111Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bezgotówkowy zakup paliw: etyliny Pb-95 oraz oleju napędowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.
27109Centralne Biuro Antykorupcyjne
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie sortowania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ich ewentualnych zwrotów
27107Gmina Strzegom
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu
27105Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO J. U., UKŁADÓW ODDECHOWYCH ORAZ WAPNA DO POCHŁANIACZA DO APARATÓW DO ZNIECZULENIA, tj. MASEK, CZEPKÓW I UBRAŃ CHIRURGICZNYCH, FARTUCHÓW FOLIOWYCH I OCHRONNYCH ORAZ OCHRANIACZY NA BUTY, KOSZUL DLA POŁOŻNIC, ZESTAWÓW OCHRONNO - ZABIEGOWYCH
27103Gmina Kudowa-Zdrój
Rewitalizacja osiedla Fabrycznego w Kudowie-Zdroju - etap II
27101Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Zakup graniczników betonowych wraz z usługą ich stabilizacji na potrzeby prac wykonywanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
27099Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.15.2013 sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji zadania nr 65/2011 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
27095Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie zabudowy wspólnego stoiska dla MRiRW, ARR, ARiMR, ANR i KRUS podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH odbywających się w dniach 8-10 marca 2013 r. w Kielcach
27093Gmina Biskupiec
Budowa budynku socjalnego w Kobułtach
27089Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Realizacja usług szkoleniowych w zakresie: Prawo jazdy kat.D do B z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat.D Prawo jazdy kat.C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat.C Prawo jazdy kat.C+E z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
27087Urząd Morski w Słupsku
Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Morskiego w Słupsku w sezonie grzewczym 2013/2014
27085Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
UKWIECENIE I ZAKRZEWIENIE PASÓW DROGOWYCH MIASTA PRZEMYŚLA
27083Gmina i Miasto Stawiszyn
Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki
27081Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno - edukacyjno -konferencyjnej galerii z zabudową atrium, ETAP II (dokończenie robót).
27079Gmina Międzyrzecz
Rozbudowa i przebudowa budynku Sali - Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu
27077Powiat Pszczyński
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego i całodobowe przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
27069Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, w ramach projektu pn. Szkoła czyni Mistrza - program rozwojowy ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łukowie
27067Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny
Remont attyki wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej
27065Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawa napędu akumulatorowego
27061Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs trenerski dla 5 doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektu: Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Znak sprawy: ZP/5/2013.
27059Gmina Solec - Zdrój
Utrzymanie dróg na terenie gminy Solec-Zdrój w 2013 roku
27055Rządowe Centrum Legislacji
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników
27051Rządowe Centrum Legislacji
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników RCL
27049Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
Dostawa środków czystości, artykułów chemicznych oraz gospodarczych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem
27047Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na: dostawy materiałów stomatologicznych oraz drobnego sprzętu stomatologicznego z podziałem na pięć części dla Zakładów UMB.
27045Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawa różnych materiałów i artykułów biurowych w ramach Projektu BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego
27043Gmina Grodzisk Mazowiecki
Usługi kontroli sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki
27039Gmina Leżajsk
Utwardzenie placu i dojazdu przy budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dębnie w ramach zadania Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Dębnie
2703721 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Świadczenie obsługi prawnej dla 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego II
27035Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
16/ZP/13 Przebudowa pomieszczeń budynku Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (ROO) dla potrzeb funkcjonowania Oddziału Medycyny Paliatywnej realizowanego w ramach projektu pt. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego.
27031Urząd Miejski w Zabłudowie
Usługi i dostawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg w Gminie Zabłudów
27023Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
zakup i dostawa materiałów biurowych dla PUP w Czestochowie
27021Gmina Miejska Zgorzelec
Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 - dokumentacja projektowa
27015Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
Dostawa olejów silnikowych.
27013Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Sukcesywne dostawy z podziałem na 35 zadań: 1. środków antyseptycznych do odkażania skóry i błon śluzowych, 2. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, 3. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni, 4. produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, 5. roztworu myjącego, 6. parafiny ciekłej 7. akcesoriów dla Centralnej Sterylizatorni
27011Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonicznych aparatów komórkowych dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jego ośrodków. znak sprawy: N1-ZP/271/4/2013
27007Gmina Kęty
Roboty awaryjne dotyczące napraw nawierzchni dróg, chodników oraz urządzeń i elementów pasa drogowego na terenie gminy Kęty w 2013 r.
27005Gmina Barczewo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny
27003Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa fabrycznie nowych fantomów szkoleniowych do Katedry Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
27001Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
26999Jednostka Wojskowa 4217
Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie 1 oraz 2 - według normy STANAG 6001 z podziałem na dwa zadania
26995Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dostawa aparatury badawczej, pomiarowej, urządzeń elektromechanicznych oraz elementów elektronicznych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
26993Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świadczenie usługi w zakresie obsługi prawnej
26991Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Usługa geodezyjna polegająca na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz mapy z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod pompownie ścieków na terenie gmin Kielce, Masłów i Zagnańsk
26989Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 Inowłódz - Dęborzeczka od km 29+300 do km 34+600 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno -Żarnów
26987Urząd Miejski w Sławie
Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czernicą wraz z chodnikiem dla pieszych i oświetleniem oraz utwardzenie gruntu przy istniejących zjazdach w ul. H. Pobożnego w Sławie
26985Starostwo Powiatowe w Brzesku
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzesku
26983Gmina Bytów
Zabezpieczenie i oznakowanie cennych przyrodniczo drzew na terenie Gminy Bytów.
26981Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
Dostawę telewizorów LED dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem
26979Politechnika Śląska
Organizacja pobytu uczestników konferencji pn. XXVI Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn. Oznaczenie sprawy: OZ/U/13/DM/13
26975Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
DOSTAWA TESTÓW (WSKAŹNIKÓW) DO STERYLIZACJI
26973Miejski Zarząd Dróg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 1 w rejonie dworca PKP we Włocławku do obiektu bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek
26971Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia- Zdroju
26969Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Szkolenia zawodowe
26967Gmina Jastków
Przebudowa drogi gminnej Nr 106009L i przebudowa drogi wewnętrznej lokalnej położonej na działce nr ewid. 609 w miejscowości Kolonia Tomaszowice
26965Zarząd Dróg Powiatowych
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych
26963Miasto Stołeczne Warszawa
Obsługa serwisowo-materiałowa czterech drukarko-kopiarek Océ Vario Print 2110, jednej wielofunkcyjnej wysokonakładowej, kolorowej drukarko-kopiarki Océ CPS 800 oraz jednej kopiarki Océ 3165NC, zlokalizowanych w siedzibach Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36 i ul. Kredytowej 3 w Warszawie
26959Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Opracowanie dokumentacji technicznych
26957Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B
26955Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim.
26953Politechnika Świętokrzyska
Usługa przeprowadzenia egzaminu na certyfikat Certyfied SolidWorks Associate dla minimum 40 studentów z kierunków zamawianych WMiBM w ramach projektu Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 4.1.2, Umowa UDA- POKL.04.01.02-00-147/09-00, zadanie 5, punkt 31.
26947Gmina Wisła
RGŚ.271.9.2013.JP: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła
26945Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Dostawa sprzętu komputerowego (VII części)
26941Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
wykonanie robót malarskich i remontowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w Łukęcinie, woj. Zachodniopomorskie KC-zp.272-110/13
26937Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Przekształcenie do postaci numerycznej 140 000 stron dokumentacji geodezyjnej wchodzącej w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umożliwiającej prowadzenie zasobu w technologii numerycznej
26935Gmina Czerniejewo
UTWORZENIE STREFY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY CZERNIEJEWO W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM
26933Gmina Pyskowice
Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie Pyskowic
26931Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/9/2013-Dostawa Produktów Leczniczych (zadania 1-8)
26927Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków, produktów do stomatologii i środków dezynfekcyjnych (WPS.VI-ZA/ZP-02/13)
26925Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Przeprowadzenie badania marketingowego dotyczącego wykorzystania biletów okresowych emitowanych przez MZKZG w Gdańsku , ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz PKP SKM w Trójmieście w Gdyni oraz znajomości oferty biletów metropolitalnych na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
26921Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu
zakup i dostawa galanterii biurowej, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek w 2013r. dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
26919Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Remont mostu nad rzeka Kłodnica w ciągu ul. Zwycięstwa w Gliwicach.
2691717 Terenowy Oddział Lotniskowy
Opracowanie Programu Inwestycji (PI) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania 54400 pn. Przebudowa drogi startowej i dróg kołowania lotniska Siemirowice
26915Najwyższa Izba Kontroli
dostawy materiałów biurowych i komputerowych
26913Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługa składu, łamania, naświetlania, druku kart świątecznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
26911Gmina Miejska Kościerzyna
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
26907Politechnika Białostocka
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego
26903Gmina Wadowice Urząd Miejski
Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta i gminy Wadowice w 2013 r.
26899Miejski Zarząd Dróg
Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie wraz z transportem, loco wskazane przez Zamawiającego, miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 3 części.
26895Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Bieszczadzkiej i Dmochowskiego wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do budynków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
26893Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych do realizacji kursów szkoleniowych do Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
268915 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
USŁUGI POLEGAJĄCE NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA APTEKI SZPITALNEJ - SQ LOGIC APTEKA
26889Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą
26885Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługa wydruku oraz dostawa do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach materiałów promujących usługi rynku pracy w związku z organizacją XVI Ogólnopolskich Targów Pracy
26879Gmina Kęty
Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2013 r.
26877Miejski Zarząd Oświaty
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, elektronicznego dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
26875Urząd Gminy Zamość
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej - organizacja konferencji
26873Powiat Wadowicki
Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek przeznaczonych do bieżącego wykorzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach
26871Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie dokumentacji pn. Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488
26869Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny
Dostawa sadzonek do odnowień wiosną 2013 roku dla Nadleśnictwa Brzeziny
268675 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
26863Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Dostawa papieru, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i ploterów na potrzeby Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz jego Rejonowych Oddziałów
26861Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Budowa pomnika W hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie
26857Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie dokumentacji pn. Remont mostu w m. Strzmiele w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 w km 26+869
26855Gmina Bobolice
Remont drogi gminnej w miejscowości Boboliczki
26851Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne Politechniki Gdańskiej
26847Gmina Łęczyca
Budowa Centrum Sportowego w m. LEŹNICA MAŁA gm. Łęczyca
26845Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie
Ocieplenie ścian budynku V Domu Studenta Politechniki Łódzkiej
26841Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą w Czarnym Borze
26839Urząd Morski w Szczecinie
Przeprowadzenie działań promujących Projekt pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście -Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia
26837Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Publikacja ogłoszeń w prasie na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
26835Urząd Miejski w Morągu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Morąg
26831Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.
26829Gmina Miejska Lubin
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 56.
26825114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy artykułów delikatesowych
26821Gmina Strzelce Opolskie
Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe
26819Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Zakup specjalistycznych usług doradczych na rzecz Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
26817Gmina Miasto Pionki
Utylizacja 21 ton skrystalizowanej formaliny znajdującej się na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach
26813Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego Etap I - km 9+815 do km 11+573 zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW - ETAP I - POWIAT GDAŃSKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 - 2013.
26811Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów komórkowych wraz z utrzymaniem lub przyłączeniem dotychczasowej numeracji i zakupu nowych numerów
26809Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa drenów i worków do aparatu DOSIBAG
26807Gmina Gidle
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
26805Ośrodek Sportu i Rekreacji
BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W ZAWIERCIU
26803Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych dla promocji medialnej projektu Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II
26801Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawa mebli i żaluzji w ramach projektu: Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu
26797Gmina - Miasto Elbląg
Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu
26795Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Wycięcie drzew i usunięcie przetamowań z gałęzi na rzece Bobrza (nieuregulowana) w km 13+400 - 14+200 w m. Kielce, ul. Zalesie i na rzece Sufraganiec w km 5+600 - 5+800 przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach
26793Powiat Legionowski
przebudowa układu komunikacyjnego w Legionowie
26791Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO USŁUGOWYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
26789Śląski Ogród Zoologiczny
Dostawy w roku 2013 siana i słomy w balotach jako pożywienia dla zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
26787Najwyższa Izba Kontroli
Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz wykonania obsługi awaryjnej dla urządzeń i systemów funkcjonujących na potrzeby strefy ochronnej II w Centrali NIK
26785Burmistrz Miasta Bielawa
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pułaskiego-Kilińskiego
26783Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
dostawa środków dezynfekcyjnych wg formularza cenowego nr 9/2013
26779Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Udostępnienie pomieszczeń oraz organizowanie zajęć praktycznych z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego dla studentów pielęgniarstwa studia stacjonarne w semestrze letnim 2012/2013
26777Urząd Gminy Rudziniec
Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Słupsko - etap I realizacja w latach 2010 - 2011 i etap II realizowany w latach 2012 - 2013
26775Miasto i Gmina Buk
Odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego farbą akrylową na drogach gminnych i powiatowych (odcinki miejskie) na terenie gminy Buk.
26773Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. BUDOWA PRZEPUSTU W M. CHWARSZCZANY W CIĄGU DROGI WOJ. NR 127 W KM 12+981
26771Muzeum Lubelskie w Lublinie
Usługa polegająca na nadzorze, zarządzaniu oraz rozliczeniu całości zadań mających na celu realizację projektu: KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW LUBLINA - KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ I ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO ORAZ BRAMY KRAKOWSKIEJ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki (Inwestor Zastępczy) - II część.
26769Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na usługę wydawniczą publikacji realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26765Jednostka Wojskowa nr 4198
Wykonanie usługi przeszkolenia personelu Służby Meteorologicznej do wymogów ICAO i WMO.
26759Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 306 LIPNICA - BUK - STĘSZEW NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
26757Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Utrzymanie czystości na terenach miejskich, w przejściu podziemnym oraz płatnych miejscach parkingowych na terenie miasta Koszalina
26755Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Organizacja czterech dwudniowych szkoleń dla liderów odnowy wsi, które odbędą się w dniach 12-13.04.2013r, 26-27.04.2013r., 4-5.10.2013r. 18-19.10.2013r., dla maksymalnie 120 osób w ramach czterech spotkań, po 30 osób na każdym szkoleniu.
26753Urząd Miejski w Strumieniu
Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami
26751Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Remont dwóch toalet (damskiej i męskiej) w Katedrze Techniki Cieplnej przy ul. Sikorskiego 39, obiektu będącego w zasobach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
26747Gmina Kondratowice
Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kondratowice
26743Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Wyłączenie z ruchu czterech obiektów mostowych na drodze krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+423 (Jagłowice), 35+574 (Konin Żagański), 35+788 (Koninek), 37+901 (Iłowa Żagańska)
26741Agencja Rezerw Materiałowych
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń dźwignicowych w SARM w: Ełku, Kamienicy Królewskiej, Szepietowie i Wąwale
26737Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
26735Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 NOWY TOMYŚL - GRODZISK - KUNOWO NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
26733Straż Miejska Wrocławia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Straży Miejskiej Wrocławia
26731Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Dostawa podłoży w probówkach gotowych do użycia
26729Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Nadzór inwestorski nad wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej
26725Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dwukrotne czyszczenie oraz konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz separatorów znajdujących się w Laboratorium Drogowym z podziałem na 7 zadań
26723Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przy ul. Hallera 1
26719Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych
26717Uniwersytet Jagielloński
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie..
26715Powiat Gliwicki
WYKONYWANIE USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET IX PO KL
26713Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawa sprzętu RTV
26709Politechnika Wrocławska
Remont wewnętrznej instalacji c.o. i instalacji gazu w DS. T-19 PWr - 2 zadania, znak:AC/BZP/25/2013
26707Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302,307 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
26705Gmina Łopuszno
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno - I etap
26703Gmina Staszów
Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - remont parteru
26701Powiat Koszaliński
BUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW PRZY UL. LEŚNEJ 2 W SARBINOWIE działka nr 285, 55/1, obręb Sarbinowo, gmina Mielno
26693Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i filarków w budynkach Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowych przy ul. Waryńskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej Nr 11)
26691Gmina Opoczno
WYCENA NIERUCHOMOŚCI w 2013 roku
26687Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"
Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku ośrodka kulturalno-edukacyjnego w Benowie
26681Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku
26679"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Zakup i dostawa środków antyseptycznych, środków dezynfekcyjnych oraz odczynników chemicznych
26677Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Sukcesywny wywóz ścieków bytowych z bezodpływowych zbiorników oraz udrażnianie zatkanych instalacji sanitarnych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych będących w zasobie ANR OT we Wrocławiu
26675Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy koncentratów do prowadzenia hemodializ dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.
26673Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
1. Wykonanie instalacji umożliwiającej odbiór aktualnych programów telewizyjnych i radiowych nadawanych z nadajników naziemnych, dostępnych na terenie miasta Koszalina, w wersji cyfrowej (DVB-T). 2. Obsługa konserwacyjna wykonanej instalacji polegająca na utrzymaniu jej w pełnej sprawności eksploatacyjnej
26671Burmistrz Miasta i Gminy
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: *Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach programu *Mój Rynek**
26669Gmina Oława
Dostawa gruzu ceglano - betonowego i tłucznia oraz wynajem maszyn budowlanych dla potrzeb Gminy Oława
26667Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawy sukcesywne m.in. substytutów kostnych, cementów kostnych i koncentratów bogatopłytkowych
26663Gmina Ulan-Majorat
Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żyłki
26659Gmina Radomyśl Wielki
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic na Oś. Firleja (ulicy Bojanowskiego i Curyłły w Radomyślu Wielkim)
26657Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa chłodziarek oraz dostawa i montaż wodo oszczędnych perlatorów do wylewek i pryszniców oraz węży dostosowanych do perlatorów.
26655Jednostka Wojskowa 4620
USŁUGA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW
26653Nadleśnictwo Lubniewice
Usługi w zakresie pełnienia dyżurów ppoż. w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2013
26649Gmina Jelcz-Laskowice
Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
26647Gmina Mielec
Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
26637Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawy sukcesywne endoprotez i implantów ortopedycznych
26633Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu - Etap II, III
26629Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 2013 r.
26627Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w obiektach oświaty i wychowania na terenie miasta Gdańska
26625Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
przetarg nieograniczony Nr WB/CENT-03W/13 na zakup mikroskopów - zestaw 2 sztuk dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
26621Miasto Ruda Śląska
Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej, ul. Solidarności
26619Gmina Opole Lubelskie
Przebudowa ulicy Lipowej i ulicy Nadstawnej w Opolu Lubelskim oraz drogi gminnej w miejscowości Wólka Komaszycka
26617Gmina Kartuzy
Wykonanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską
26615Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
dostawa pieczywa
26613Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303,312 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6
26611Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Winnicznym 9 i 9AB w Szczecinku: Zadanie nr 1 - Plac Winniczny 9, Zadanie nr 2 - Plac Winniczny 9AB w Szczecinku
26609Gmina Strzegom
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJACYCH WSZELKIE OSADY
26607Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Kompleksowe usługi poligraficzne dla Muzeum PPP na 2013 r.
26605Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy oraz w Poradni p/gruźliczej.
26603Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Piaseczna
26601Gmina Łęczyca
Termomodernizacja budynku OSP we wsi MIKOŁAJEW gm. Łęczyca
26599Powiat Tarnogórski
Zakup wraz z dostawą tuszów, tonerów, taśm i części zamiennych
26597Gmina Świebodzin
Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów
26595Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
dostawa materiałów biurowych do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego.
26593Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Usługi okrzesywania drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 190 i 242
26591Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
26587Gmina Kielce
Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.
26583Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawy materiałów do badań tomograficznych
26581Zespół Opieki Zdrowotnej
Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne ZOZ Chełmno
26579Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów: KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik, KPP w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew
26577Powiat Tarnogórski
Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24
26575Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Usługa drukowania świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego wraz z dostawą dla MCDN ODN Kraków, MCDN ODN Tarnów, MCDN ODN Oświęcim. N1- ZP/271/5/2013
26571Szpital Morski im. PCK
Dzierżawa analizatora do elektroforezy wraz z dostawą odczynników
26565Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
26563Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/07-2013/DOP-a).
26559Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Nasadzenie drzew i krzewów na terenie położonym w części północnej zagospodarowanego stoku Dębowca ( rejon stacji dolnej) przy ul. Karbowej 55 w Bielsku-Białej.
26557Szpital Morski im. PCK
Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników
26555Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem
26553Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Środki do utrzymania czystości ogólnego zastosowania
26551Urząd Gminy w Płońsku
Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2013 roku
26549Gmina Krzyżanów
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
26547Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawy sukcesywne przyrządów używanych na salach operacyjnych
26545Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
26543Zakład Zieleni Miejskiej
Koszenie w pasach drogowych wraz z ich uporządkowaniem na terenie miasta Katowice.
26541Gmina - Miasto Elbląg
Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Browarnej 1 w Elblągu w ramach Projektu Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu
26537Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach
Leasing nowego wielofunkcyjnego nośnika narzędzi wraz z wyposażeniem na podstawie dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40, 55 - 011 Siechnice
26535Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
OBSŁUGA PRAWNA
26531Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa wodoszczelnego pH-metru - KC-zp.272-98/13
26527Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Przebudowa obiektu oświatowego przy ul.Wokalnej 1 w Warszawie na potrzeby Przedszkola Nr 126
26525Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH
26523Urząd Gminy
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii
26519Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+430,37 do km 68+482,00 oraz od km 68+936,00 do km 69+042,00 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa
26517Gmina Czersk
Dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk.
26513Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Brzeg
26507Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych.
26501Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Dostawa paliwa ciekłego dla KW PSP w Warszawie
26499Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Wynajem koparko-ładowarki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Szamocinie, ul. Ogrodowa 8 do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
26495Gmina Skalbmierz
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
26491Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję drogową pn.: Budowa ul. Jeziorko w Kielcach na odcinku od ul. Na Ługach do dz. Nr ewid. 402
26487Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ul. Łódzkiej
26481Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca (powtórka dla Pakietów nr 31, 40). Nr sprawy DZP/07PN/2013
26479Gmina Chełm
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka, ul. boczna Jarzębinowej
26475Zarząd Budynków Komunalnych
Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
26473Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego w 2013 r..
26467Gmina Lubenia
Budowa ogrodzenia boiska sportowego ogólnodostępnego w Lubeni
26461Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Wynajem koparko-ładowarki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
26457Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wykonanie robót budowlanych i montażowych dla inwestycji pn. Przebudowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór w Samotworze ul. Główna 2a gmina katy Wrocławskie (19/2, 19/3, 19/4), sprawa numer RAP.272.15.2013
26453Gmina Miasto Kowal
Sukcesywne dostawy kostki betonowej, krawężników i obrzeży wraz z transportem do Kowala.
26451Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Obwodnica Olkusza - Etap II
26447Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 39 w Gliwicach - modernizacja boisk szkolnych.
26445Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawa roztworu do wstrzyknięć przy niedokrwistości w przewlekłej niewydolności nerek u chorych dializowanych - Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta inj.
26443Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usuwanie awarii znaków aktywnych na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 2 zadania - nr postępowania 014/13.
26435Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
26433Miasto Bielsk Podlaski
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Ratusza Bielskiego.
26427Urząd Gminy
Budowa zbiorników przeciwpożarowych przy szkole z salą gimnastyczną w Mierzynie na działce Nr 269/159
26425Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i drobiu na okres od 1 kwietnia do 30 września 2013 r. dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami
26421Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Usługa informatyczna: wspomaganie informatyczne procesu zarządzania projektem inwestycyjnym pn. Budowa Centrum GEO-INFO-HYDRO przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Dotacji Celowej. (Sprawa nr RAP.272.12.2013)
26419Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej do 31.12.2013 r.
26417Gmina Kielce
Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Hiszpanii dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Miasta Kielce
26415Gmina Czempiń
Gościniec Donatowo - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy.
26407Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy programu antywirusowego, drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
26405Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI BIERAWA
26403Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Budowa chodnika prawostronnego w ciągu DW nr 791 na odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do przystanku autobusowego za skrzyżowaniem z ul. Sportową (tj. odc. 190 km 0+375-0+640) w m. Lgota. - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.
26395Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zakup i dostawy leków różnych i środków kontrastowych
26393Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i tabletów dotykowych
26387Gmina Międzyrzecz
RENOWACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO NA OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM GŁĘBOKIE
26375Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26369Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/6/13 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ RĘKAWICE JEDNORAZOWE
26365Gmina Miękinia
Wilkszyn - Miłoszyn - droga dojazdowa do gruntów rolnych
26361Gmina Dźwierzuty
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty
26357Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych
26351Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wsparcie procesu inwentaryzacji usług świadczonych w sieciach szerokopasmowej transmisji danych
26349Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku pn. Spawanie metodą MAG 135/136 - TUV
26345Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Windy
26341Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr10 - Fiat Stilo
26339Gmina Stepnica
Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla OSP w Stepnicy
26335Gmina Miasto Szczecin
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie wraz z przebudową cieku Bystry Rów. Etap IIIa - Przebudowa i uzbrojenie ul. Podmokłej, na odcinku od ul. Jemiołowej do granicy działek nr 98 i 26/ oraz cieku Bystry Rów na odcinku od ul. Nowokresowej do ul. Rodzinnej
26333Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr 9 - Opel Astra H
26331Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka
Przebudowa leśniczówki Koryciny
26329Gmina Radomyśl Wielki
Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i placów (droga gminna Dąbie - Zagrody - 500 m; droga gminna Partynia za kanałem na Ryczka - 250 m; droga gminna Dulcza Wielka - Łęg- 350 m; droga gminna Dulcza Mała - Budy- 240 m; parking gminny przy skrzyżowaniu ulic Wałowej i Kochanowskiego w Radomyślu W.)
26325Miejski Zarząd Dróg
Sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.
26323Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr8 - Układ hamulcowy
26319Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
UTRZYMANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W ZAKRESIE MYCIA I USUWANIA GRAFFITI ORAZ CZYSZCZENIE DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z PLAKATÓW I GRAFFITI - NA TERENIE M. ST. WARSZAWY. DZP/11/PN/8/13
26317Gmina Galewice
Zakup wraz z dostawą samochodami samowyładowczymi do miejscowości Galewice
26315Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr. 7 - Filtry
26313Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zakup gryzu bazaltowego płukanego, frakcji 2/5 dla obwodów drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie
26309Gmina Brwinów
WYKONANIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY WŚRÓD DZIEWCZĄT ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE BRWINÓW
26307Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr 6 - Fiat Ducato
26305Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej do wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. Nr 123, poz. 739 ).
26301Gmina Swarzędz
Termomodernizacja Przedszkola nr 3 w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej 21
26297Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie robót budowlanych stanowiących realizację projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. pn. ,,Mieszkam ładnie i bezpiecznie - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8 w Świnoujściu
26293Powiat Goleniowski
Przebudowa części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej
26291Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
ORGANIZACJĘ REJSÓW EDUKACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UDZIAŁ ŻEGLARSKIEJ REPREZENTACJI SZCZECINA W REGATACH THE TALL SHIPS RACES 2013
26289Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
Dostawa warzyw i owoców oraz artykułów spożywczych dla dzieci dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Grójcu
26287Miasto Łańcut
Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego oraz ulicę Traugutta w Łańcucie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bepieczeństwo-Dostępnośc-Rozwój.
26285Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Wykonanie projektów organizacji ruchu na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów
26283Gmina Stare Kurowo
Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Zdobywać szczyty
26281Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawa cysterny - dystrybutora paliwowego - numer Zp/pn/18/2013
26279Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawa i montaż dygestorium oraz mebli laboratoryjnych dla Katedry Farmakologii oraz Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
26277Gmina Barczewo
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo.
26275Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO z podziałem na 2 pakiety
26271Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie remontu części pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Łochowie
26267Zarząd Powiatu Zgierskiego
Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Zgierskiego i Skarbu Państwa.
26265Wójt Gminy Kaźmierz
BUDOWA PLACU ZABAW W KAŹMIERZU WRAZ Z ELEMENTAMI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
26263Powiatowy Urząd Pracy
Operator sprzętu ciężkiego
26259Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów
26255Gmina Stepnica
Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP w Stepnicy
26253Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Zakup i dostawa tonerów i atramentów dla potrzeb Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
26251Gmina Swarzędz
Dostawa wraz z sadzeniem i pielęgnacją roślin kwietnikowych wiosennych, letnich i jesiennych na terenie miasta Swarzędz
26249Urząd Gminy Czernica
Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej w ilości do 2800 ton
26247Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawa wiskoelastyków
26245Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych systemem własnym Spółki Wodociągi Kieleckie.
26243Gmina Swarzędz
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta Swarzędza
26241Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
PN-14/13 DOSTAWA PORTÓW DONACZYNIOWYCH I IGIEŁ DO PORTÓW
26237Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawa emulsji kationowej C65B3 PU/RC (K1-65) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w roku 2013
26233Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Południowej i ul. Ogrodowej w Piasecznie
26231Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Usługi archiwizacji materiałów archiwizacyjnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnych (kategorii B) Przedmiot 1 obejmuje szacunkowo 102,0 metrów bieżących Przedmiot 2 obejmuje szacunkowo 76,50 metrów bieżących Przedmiot 3 obejmuje szacunkowo 72,50 metrów bieżących.
26229Gmina Ulan-Majorat
Remont, przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i dobudową garażu OSP w miejscowości Sętki
26227Gmina Lubenia
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz pługa do odśnieżania na potrzeby Gminy Lubenia
26225Gmina Czersk
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk
26223Gmina Żukowo
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW STAŁYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWO
26221Gmina Leśniowice
Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów - Teresin od km 0+000 do km 1+183.
26219Urząd Gminy Gowarczów
Dostawa zestawu komputerowego z oprogramowaniem i laserowej drukarki.
26217Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna
26215Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.24.2013 świadczenie usług polegających na utrzymaniu dodatkowych terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Zakopane
26213Narodowy Instytut Dziedzictwa
Sadzenie i zakup materiału roślinnego w ramach projektu: Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego w Łęknicy w latach 2011 - 2013
26205Jednostka Wojskowa 3811
Zakup i dostarczenie materiałów do analiz dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie
26203Powiatowy Urząd Pracy
Prawa jazdy kat. D do B lub D do C
26201Gmina Obryte
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem
26199Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
26197Miasto Ostrołęka
Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce
26195Urząd Gminy
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości
26191Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
2ZP/13 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego w ul. Rolnej, dz. nr 241/1, 241/13 obr.18 w Koszalinie
26189Powiat Jasielski
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych na potrzeby promocji projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
26185Powiatowy Urząd Pracy
Prawa jazdy kat. C lub C+E
26181Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wykonanie 41 szt. przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych na sieci dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
26179Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna
Dostawa artykułów biurowych
26177Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa zestawu do obserwacji mikroskopowej (Sprawa Nr RAP.272.14.2013)
26175Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BEZGOTOWKOWY ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
26171Gmina Woźniki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki
26167Gmina Gostynin
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lucieniu
26163Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 657 Złotoria - Lubicz(droga nr 10) od km 2+800 do km 5+700 dł. 2,9 km przez m. Nowa Wieś , gmina Lubicz wraz z koncepcją odwodnienia
26155Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PALIWA
26151Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Obsługa systemu informatycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
261475 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW
26145Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów biurowych dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
26139Narodowy Instytut Dziedzictwa
Obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie: Część I: Usługi cateringowe i restauracyjne; Część II: Usługi hotelarskie
26135Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Roboty zduńskie w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w rejonie Administracji Domów Mieszkalnych nr 5 w Gorzowie Wlkp.
26131Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Usługa przeprowadzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe dla 110 osób posiadających wykształcenie magisterskie na dowolnym kierunku i posiadających przygotowanie pedagogiczne, pracujących w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
26121Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Zostań Dobrym Inżynierem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
26117Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa profesjonalnych środków czystości oraz asortymentu do utrzymania higieny w COZL na okres 24 miesięcy - 4 zadania
26113Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/10/13 ŚRODKI DO MYJNI ETD 2 PLUS I ETD 3
26111Gmina Jerzmanowa
Budowa chodnika w kierunku drogi nr 329 w Smardzowie.
26109Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. świętego Brata Alberta w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności w okresie od 2 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013 dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni w dwóch Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa tj.: a) Dom Pomocy Społecznej ; 33 - 101 Tarnów ;ul. Czarna Droga 48 ; NIP: 873-16-93-217 b) Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ; 33-100 Tarnów ; ul. Szpitalna 53 ; NIP: 873-00-10-162
26107Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa książek i podreczników dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części)
26103Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 KM 16+513 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO MOSTU PRZEWIDZIANEGO DO ROZBIÓRKI WRAZ Z KOREKTĄ ŁUKU POZIOMEGO DROGI W M. STARE KOLNIE
26101Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy leków
26093Gmina Nisko
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce
26089Gmina Biskupiec
Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu
26083Gmina Kielce
Uzupełnienie i aktualizacja Bazy Danych Ofert Inwestycyjnych
26081Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa roztworów do zabezpieczania cewników
26077Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Świadczenie usług pomocy komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sztumie
26075Miasto Zabrze
Przygotowanie filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze w wersji 5 minutowej w językach polskim i angielskim, aktualizacja posiadanych przez miasto folderów inwestycyjnych w wersji elektronicznej w językach polskim i angielskim oraz nagranie przygotowanych materiałów promocyjnych na nośniki danych typu pendrive (1000 szt.)
26071Gmina Krobia
WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH - MASĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ ORAZ RENOWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH - EMULSJĄ ASFALTOWĄ NA DROGACH GMINNYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA
26065Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla przesyłek listowych krajowych o wadze do 350 g w zakresie przyjmowania, doręczania oraz przesyłek zwrotnych w roku 2013 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
26059Gmina Bielsk Podlaski
Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk Podlaski.
26051Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
26037Pogotowie Ratunkowe
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
26035Urząd Miasta i Gminy Drobin
Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin
26029Samorząd Województwa Pomorskiego
dostawę zestawów pomocy dydaktycznych do Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego w związku z realizacją projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
26025Miasto Suwałki
Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn: Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
26023Miasto Rybnik
Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania
26021Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g, ust. 11 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kat. C i D dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
26019Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW
26017Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Orion" w Ciechocinku
Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ORION w Ciechocinku
26013Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
dostawa materiałów opatrunkowych
26011Gmina Zagórz
Rozbudowa i remont części budynku Domu Ludowego w miejscowości Łukowe
26007Nadleśnictwo Drawno
Dostawe 25 ton kukurydzy do Nadleśnictwa Drawno - magazynu w m. Borowiec
26005Gmina Poniec
Przebudowa ul. Prusa i części ul. Sienkiewicza w Poniecu
26003108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Usługa kompleksowego ubezpieczenia 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku
25989Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu
25987Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów p-poż w PCT
25983Gmina Końskie
Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach
25979Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa sukcesywna oleju napędowego dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu, sprawa numer RAP.272.11.2013
25977Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
25975Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w 2013 roku etap 1 - nadzór inwestorski i archeologiczny nad przebudową dróg i budową oświetlenia ulicznego we wsi Szymanowo
25973Burmistrz Włodawy
KREDYT DŁUGOTERMINOWY 2013 rok
25971Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:22:56