Lista ogłoszeń z dnia 28 czerwca 2013 855 ogłoszeń

252204Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości poniżej 130.000 EURO na dostawę artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Chraplewie
252202Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości poniżej 130.000 EURO na dostawę artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Szamocinie.
252198Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Inspektor Nadzoru Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie - etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie
252196Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garażowy
252188Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
252186Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Dostawa instrumentów Carla Orffa w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
252184Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Przebudowa , rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki w Biernatowie
252180Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dostawa materiałów instalacyjnych do modernizacji sieci wodociągowych na terenie gminy Rudna
252178Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na kancelarię leśnictwa oraz przebudowa kominów w lokalach nr 1 i 2 budynku leśniczówki w Leśnictwie Chełmiec
252174Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
Dostawa mebli szkolnych
252172Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości poniżej 130.000 EURO na dostawę artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Niechanowie.
252170Jednostka Obsługi Szkół
Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki, z terenu gminy Siechnice do szkół we Wrocławiu i z powrotem po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania w okresie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015
252168Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Różny osprzęt do aparatury medycznej
252166Gmina i Miasto Sianów
1. Rekreacyjno turystyczne centra wsi na terenie Gminy Sianów - place zabaw. 2. Rekreacyjno turystyczne centra wsi na terenie Gminy Sianów - boiska wielofunkcyjne.
252164Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Wykonanie ogrodzeń upraw leśnych z siatki ogrodzeniowej na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród w 2013 roku
252162Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1
252160Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa leków (19 części). Znak sprawy 2013/PN/APT/04
252156Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
252154Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Produkcja 6 filmów promujących tematykę 6 działów matematyki prezentowanych na 6 wyspach Archipelagu Matematyki - Nr ref. WMiNI-39/130/AM/13
252148Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA (WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ) OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI
252146Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych Develop na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
252142Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie
wykonanie robót budowlanych - węzeł cieplny c.o. i wentylacji, wymiana stolarki okienno-drzwiowej-elewacja płn.-zach. oraz dostawa i montaż regałów bibliotecznych przesuwnych z napędem ręcznym, w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie
252140Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa pH metru z wyposażeniem oraz termostatu z wyposażeniem. Pakiet nr 2 - Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza. Pakiet nr 3 - Dostawa wagi precyzyjnej. Pakiet nr 4 - Dostawa zestawu do filtracji i odgazowywania buforów wraz z filtrami. Znak sprawy: AEZ/S-150/2013
252138Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja kursów językowych i obsługi komputera dla uczestników projektu systemowego Aktywni i efektywni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
252136Tarnogórskie Centrum Kultury
Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby Tarnogórskiego Centrum Kultury w ramach zadania: Modernizacja Sali Widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury.
252134Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację programu Drogi Zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10
252130Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań objętych projektem Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
252124Gmina Skoroszyce
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sidzinie
252122Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Robota budowlana - Remont elewacji budynku nr 3 przy ul. Koszykowej 82 C w Warszawie, oznaczenie sprawy: ZP-23-Log-2013.
252120Urząd Gminy w Drwini
Wybór operatora wykonawczego w ramach projektu ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Drwinia,, w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
252114Gmina Cegłów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów.
252112Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 oraz przebudowa dróg leśnych nr 6b, 6a, 6c, 1d z przeznaczeniem na dojazdy pożarowe w leśnictwie Lubiechów.
252110Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski
252106Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej pt. Zaufajne drogi w prasie w 2013 r. w ramach programu Drogi zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych.
252104Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa i montaż mebli dla zakładu Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
252084Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
252080Centrum Badań Kosmicznych PAN
Ochrona technologii kosmicznych poprzez zgłoszenia patentowe kluczowych wynalazków z dziedziny mechatroniki i robotyki kosmicznej
252078Powiat Brzeziński
Modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gmina Rogów
252076Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakup i dostarczenie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzętu do infrastruktury systemów informatycznych oraz wykonanie integracji posiadanego urządzenia z systemem zarządzania siecią, z możliwością składania ofert częściowych
252074Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
252064Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Budowa ciągu ulicy Wilanowskiej - Jeziorki o długości 1197 mb na odcinki od ul. Granicznej do ul. Dworskiej w Piasecznie.
252060Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu
Usługi szkoleniowe dla 21 osób beneficjentów projektu Szansa dla aktywnych programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pcim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1 i poddziałanie 7.1.1
252056Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego w Żurominie - nr postępowania 068/13
252046Centrum Kultury i Promocji Gminy
Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo
252040Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
252036Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie
Dostawa materiałów do budowy kanalizacji
252032Urząd Gminy
Długoterminowy kredyt dla Gminy Witonia
252022Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawa 2 sztuk autoklawu laboratoryjnego pionowego dla Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-59/ZP/13
252020Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie dokumentacji projektowej
252018Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Produkcja 50 (pięćdziesięciu) matematycznych zadań interaktywnych skierowanych do uczennic - Nr ref. WMiNI-39/140/AM/13
252010Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4231W Miedzna - Tchórzowa w km od 0+000 do km 1+200 dł. 1,2 km
252006Gmina Sulejów
Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie
252002Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Remont poziomów c.o. w budynkach nr 1,2,3 oraz naprawa lokalnych nieszczelności instalacji c.o. w budynku nr 4 przy ul. Oczki 1 w Warszawie, spr. nr ZP-21-Log-2013
251996Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Prace budowlano-konserwatorskie przystosowania chałupy mieszkalnej na potrzeby muzealne, wybudowanie otwartej z trzech stron, jednoprzestrzennej wiaty gospodarczej, oraz remontu zabytkowej remizy strażackiej i budynku gospodarczego realizowane w ramach zadania pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę- ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu samorządu woj.pom.
251992Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego.
251988"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
Zakup i dostawa odczynników i testów do analizatora bakteriologicznego mini Api oraz analizatora do posiewów krwi wraz z podłożami i innymi odczynnikami bakteriologicznymi i serologicznymi.
251984Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
251974Gmina Końskowola
ROZBUDOWA SYSTEMU WODNO - ŚCIEKOWEGO W GMINIE KOŃSKOWOLA
251970Gmina Szubin
SZKOLNE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
251958Gmina Kłoczew
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłoczewie
251954Miasto Inowrocław
Wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
251950Instytut Morski w Gdańsku
Dostawa kabli sygnałowych i złączek wodoodpornych. Dostawa akcesoriów do sondy CPT. Dostawa opakowań na próbki i rdzenie. Dostawa sprzętu bosmańskiego.
251944Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1.
251930Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2013 / 2014 - VI zadań
251924Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku przy ul. Heweliusza 6 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
251922Narodowe Centrum Kultury
Produkcja płyt DVD z filmem pt. /Punkt oparcia/ w rez. Anny Ferens wraz z opakowaniem i broszurą
251916Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawa kamer zewnętrznych wraz z montażem i uruchomieniem uzupełnienia monitoringu zewnętrznego i ( Telewizji Dozorowej CCTV) obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu; USK/DZP/PN-90/2013
251914Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe - nr postępowania 062/13.
251908Gmina Miejska Szczytno
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Szczytnie przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku
251904Urząd Gminy Filipów
Modernizacja drogi przez wieś Szafranki
251902Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i posadzek w budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a w Katowicach
251900Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Paleczka w km 13+500 - 14+000 w m. Palcza, gm. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie
251896Gmina Września
Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
251894Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
251890Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.
Usługi w zakresie prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych - dźwigów osobowych oraz podnośników dla niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe w Warszawie
251888Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
251886Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Modernizacja schodów wejściowych oraz podestów przed drzwiami wejściowymi do budynków przy ul. Pomorskiej 10,11
251884Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim
Doposażenie przedszkola Jestem, więc tworzę - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim
251880Zarząd Powiatu Olsztyńskiego
Organizacja II Edycji Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego (część artystyczna, logistyka, ubezpieczenie imprezy)
251876Gmina Gołdap
Modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej w Gołdapi
251872Gmina Jedlicze
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Moderówce w ramach programu Radosna Szkoła
251868Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Zestaw do rejestracji i analizy promieniowania jonizującego - część 1
251866Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów do przewozu osób dostosowanych jako pojazdy specjalne dla potrzeb Straży Pożarnej, w tym: Część I: Pojazd specjalny do przewozu min. 22 osób + kierowca Część II: Pojazd specjalny do przewozu 8 osób + kierowca
251862Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Wykonanie instalacji SAP, częściowa wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, roboty murarskie i malarskie w ZSSChiO w Jarosławiu
251854Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Czarna Woda - konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Sobótka.
251850Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku w ramach programu Radosna Szkoła.
251848Urząd Miasta i Gminy
BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU: MICKIEWICZA I LEŚNYM W RZEPINIE.
251846Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie koncepcji, analizy geomechanicznej i projektu technicznego zabezpieczenia komory Maria Teresa V poz. III
251844Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
251836Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
roboty budowlane w przedmiocie Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.
251832Nadleśnictwo Ruszów
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych w Borach Dolnośląskich w ramach projektu LIFE 11NAT/PL/428 na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Ruszów - obejmującą część obwodu łowieckiego nr 73, administrowaną przez Nadleśnictwo Ruszów
251830Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Usługa serwisu bielizny szpitalnej
251828Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, oraz rękawic .
251822Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBWODOWEJ ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE GROCHOWIE
251818Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawę wszczepialnych defibrylatorów serca
251814Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550 oraz od km 50 + 334,30 do km 51 + 533 o długości 3,5037km
251810Gmina Długołęka
USŁUGA POLEGAJĄCA NA OPRACOWANIU: PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DŁUGOŁĘKA DLA TERENU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WILCZYCE ORAZ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WILCZYCE ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI RAMISZÓW, GODZIESZOWA, MIRKÓW; GMINA DŁUGOŁĘKA
251806Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp
251804Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Remont pomieszczeń biurowych i remont garażu w KPP Głogów ul. Obrońców Pokoju 17
251800Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DO SZPITALA SPZOZ ŁASIN
251796Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa leku Cisplatin
251794Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
251790Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
Wymiana i montaż 4 kotłów centralnego ogrzewania w budynku kotłowni.
251788Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Usługa odbioru i utylizacji odpadów. Znak postępowania DA-ZP-252-34/13
251782Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w pomieszczeniach Szpitala Nowowiejskiego
251780Uniwersytet Warszawski
Roboty remontowe w branży elektrycznej i budowlanej w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99
251776Urząd Miejski w Kowarach
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowary
251768Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
zakup i dostawa zestawów komputerowych, serwerów, urządzeń monitoringu i kamer do systemów monitoringu środowiska, switchy, wsparcia technicznego oraz licencji oprogramowania na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
251766Gmina Świątniki Górne
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
251762Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Budowę połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką we Wrocławiu - Zadanie I - od ul. Trzebnickiej do wiaduktu kolejowego
251754Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskim
251750Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Zadanie 1. Budowa szybu wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - budynek C w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89/91, Zadanie 2. Remont pomieszczeń - budynek C w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89/91
251748Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie
Dostawa wyposażenia dla Szkół Podstawowych w Legionowie
251740Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
USŁUGA DRUKU KSIĄŻEK nr DZP.381.30.2013.UG
251738Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzyki-Kaczyna w Rzykach - etap II
251736Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Nr sprawy 62/ZP/2013. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
251734Gmina Tarnów
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych: nr 622, 636 ul. Spacerowa w Koszycach Małych w km 0+000 do 0+680 nr 677/30, 684/1-3 ul. Księżycowa w Koszycach Wielkich w km 0+000 do 0+531 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
251730Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa podłoży transportowo-wzrostowych i odczynników do prowadzenia rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej - 3 grupy
251726Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
Dostawa artykułów spożywczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o.
251724Gmina Karnice
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną - na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014
251722Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa filtrów bakteryjnych do respiratorów SERVO I
251718Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37 w Ciechanowie
251702Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH
251700Gmina Słaboszów
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zbigały - do pól dł. 500mb
251696Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wymiana wodomierzy z radiowym odczytem w budynkach przy ul. Złotej 9, 11, Pomorskiej 16, 17, 18, Królowej Jadwigi 2, 5, 6, 7 w Olsztynie
251692Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Obsługa prawna SPSK nr 5 SUM w Katowicach
251686Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Wynajęcie sal szkoleniowych wraz z usługą hotelarsko - gastronomicznej do przeprowadzenia warsztatów usprawniających umiejętności wychowawcze rodzin zastępczych w ramach projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni
251680Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej w budynku diagnostyczno - zabiegowym i adaptacja pomieszczenia w magazynie materiałów łatwopalnych
251676Urząd Miejski
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, złotówkowego w kwocie 2.000.000,00 zł. (słownie : dwamiliony złotych).
251672Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach
251666Wójt Gminy Szczurowa
Wykonanie więźby dachowej na budynku komunalnym w Dołędze
251662Nadleśnictwo Lubaczów
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w Nadleśnictwie Lubaczów
251658Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Rudniki, gmina Ryjewo- roboty poscaleniowe.
251654Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi szkoleniowe
251652Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku przy ul. Kotlarza 10B w Katowicach.
251650Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 8 części
251646Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego
251644Gmina Szreńsk
Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż przy dzwonnicy kościoła, część ulicy Budzyn w miejscowości Szreńsk, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 751, 754, 755, 757, 802
251638Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarządzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga wojewódzka Nr 168
251634Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
świadczenie usługi obejmującej sprawowanie obsługi technicznej obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie
251632Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Dostawa ambulansu medycznego z wyposażeniem
251630Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa szybkich testów kasetkowych opartych na bazie immunochromatografii do celów diagnostyki in vitro dla HBs Ag, anty HCV i anty HIV 1+2
251626Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa strzykawek niskooporowych, igieł, filtrów, cewników i zestawów do znieczuleń
251624Politechnika Śląska
Rozbudowa mikroskopu stereoskopowego Zeiss Stemi 2000-C o system akwizycji obrazu. Oznaczenie sprawy OZ/D/129/JP/13.
251620Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Świadczenie usług drukowania i dostawy druków promocyjnych i materiałów edukacyjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
251618Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07
251614Urząd Gminy Dubiecko
Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
251608Starosta Rzeszowski
Mapa numeryczna dla obrębu Wólka Podleśna
251606Nadleśnictwo Niedźwiady
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ZAGRODY LEŚNICZEGO LEŚNICTWA ŁĘKINIA
251602Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z instalacją c.o. oraz technologią kotłowni gazowej, wewnętrzną instalacją gazową i instalacją wspomagania c.w.u. kolektorami słonecznymi
251598Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Kalibracja systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z montażem czujników w m. Wólka przy drodze krajowej nr 10 w km 372+900
251596Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie: Kurs prawa jazdy kat. B dla 56 osób
251594Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa zestawu interaktywnego (1 szt.) w ramach projektu pn. Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw KC-zp.272-359/13
251592Gmina Piła
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet II; Działanie 2.2.; Schemat I
251590Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu Biotechnologia - kierunek z przyszłością, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki do Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
251588Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych i stacjonarnych wraz z drabiną do wysokich półek, regałów magazynowych, regałów na opony, stołu roboczo - narzędziowego oraz wózka transportowego
251586Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ZP/U/9/2013
251578Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2013).
251576Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach Projektu systemowego Daj sobie szansę - inwestuj w siebie , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Kurs małej gastronomii z przygotowaniem pokazu kulinarnego
251572Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawa ręczników i bielizny pościelowej oraz innego asortymentu lekkiego hotelowego dla WDW JURATA DW/O/JS/PZP/J-15/2013
251554Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń pralni z przeznaczeniem na archiwum
25155212 Terenowy Oddział Lotniskowy
Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych - na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej na lotnisku Dęblin
251550Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno - eksploatacyjnej aparatów medycznych i stacji uzdatniania wody, niezbędnych do dializowania pacjentów w Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
251548Urząd Miasta i Gminy
Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie.
251546Gmina Kunice
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica - Ziemnice
251544Gmina Starachowice
Wykonanie ul. Wylotowej wraz z odwodnieniem - odcinek 1
251540Zarząd Powiatu Łobeskiego
ZAŁOŻENIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) ŁĄCZNIE Z ZAŁOŻENIEM NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ (NMZ) DLA OBRĘBÓW 2 i 5 MIASTA ŁOBEZ
251532Gmina Nowogród Bobrzański
Remont drogi gminnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu - działka nr 198/6
251530Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej.
251528Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
103/ZP/13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
251522Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
251516Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
ocieplenie północnych ścian budynków mieszkalnych - front i lewa oficyna , położonych na terenie nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 142 w Łodzi.
251514Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szewo Grabina, gm. Lubień Kujawski, pow. włocławski
251506Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza
MONTAŻ POMP CIEPŁA W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE
251502Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Dostawa kontenerów typu mulda
251494Miasto Węgrów
Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej:Rozbudowa drogi gminnej Nr 420866W - ulicy Gajowej w Węgrowie
251490Gmina Miasto Zgierz
Przebudowa ulicy Głowackiego wraz z fragmentem ulicy Łódzkiej i placu Jana Pawła II w Zgierzu
251488Miasto i Gmina Pleszew
Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie wraz z budową chodnika zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie
251486Powiat Bytowski
ORGANIZACJĘ USŁUG NOCLEGOWYCH WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW STAŻY ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU W ZAWODZIE JAK RYBA W WODZIE WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
251482Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o.
kompleksowa termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obiekcie pływalni w Obornikach - I etap
251480Komenda Wojewódzka Policji
Wykonanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
251476Gmina Siedlec
Ścieżka rowerowa Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń
251474Nadleśnictwo Janów Lubelski
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE KRUSZYNA - ETAP II
251470Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 77, ulicy Dowborczyków 23, Nawrot 47, Nawrot 49 i Piotrkowskiej 118 w ramach Programu MIA100KAMIENIC
251468Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie
Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2013/2014
251466Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa urządzeń do Pracowni Biochemiczno-Toksykologicznej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
251446Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Zalesie w km 5+214-5+300 w m. Aksmanice gm. Fredropol pow. Przemyśl
251444Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa pojemników na odpady komunalne dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego
251442Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
251440Muzeum Miedzi w Legnicy
Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XVw. obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej: wykonanie sygnalizacji p.poż. i instalacji antywłamaniowej. Projekt realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
251434Miasto Jelenia Góra
Roboty budowlane i konserwatorskie na terenie parku przy Kościele Łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze w ramach projektu p.n.: Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego
251432Gmina Pruszcz Gdański
Budowa parku rekreacji w Straszynie przy ul. Pocztowej w Gminie Pruszcz Gdański
251430Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawa odczynników dla Politechniki Gdańskiej
251426Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Odprowadzenie wód technologicznych z Warzelni, wymiana pomp
251422Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa akcesoria do radiosondażowych pomiarów profili ozonu
251412Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Roboty ogólnobudowlane - Piłsudskiego
251410Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Rembów 52, 26-035 Raków, woj. Świętokrzyskie, tel(41) 35-35-114, fax(41) 35-35-114
251404Gmina Olsztyn
nadanie ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu za rok 2012
251402Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Położenie sieci komputerowo - telefonicznej oraz montaż systemu alarmowego na parterze i I piętrze w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
251400Jednostka Wojskowa 4213
Remont dachu oraz wymiana instalacji odgromowej w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowego 2388 w Kłodzku przy ul. Walecznych 59. Nr sprawy: INFR/326/2013
251398Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR
251396Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Wymiana wykładzin podłogowych na PCV
251394III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO
251390Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę profilometru pomiarowego na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską, nr sprawy ZP/D/55/2013
251382Gmina Adamów
Budowa świetlicy wiejskiej w Sobisce etap II wykonanie pierwszej kondygnacji
251380Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką nr 834 o przebiegu: Bełżyce - Niedrzwica Duża -Bychawa - Stara Wieś III, na terenie powiatu lubelskiego, w km 0+000 do km 10+512 oraz wniosków w celu uzyskania decyzji Wojewody Lubelskiego potwierdzającej nabycie mienia - nieruchomości na rzecz Województwa Lubelskiego
251378Gmina Drelów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drelów
251374Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
251372Gmina Kościerzyna
Budowa sieci i okablowania obiektów szkolnych w ramach projektu pn.: eAdministracja - szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna
251370Nadleśnictwo Trzciel
Naprawa odcinków dróg tłuczniem i równanie równiarką w Nadleśnictwie Trzciel.
251368Gmina Międzybórz
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap IB
251366Zakład Karny
DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO I NADZORU WIZYJNEGO CCTV (znak sprawy 14/2013)
251364Gmina Krosno
Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu (opracowanie dokumentacji)
251360Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum I
Opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej dla nieruchomości przy ul. Tuwima 46, Zachodnia 76, Zachodnia 99, Zielona 6 w Łodzi w ramach Programu Mia100kamienic
251358Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usunięcie przełomów typu ciężkiego na drodze wojewódzkiej Nr 381 relacji Wałbrzych - Kłodzko w km 53+815 - 54+055 str. prawa oraz odmulenie rowów, ścinka pobocza, uzupełnienie pobocza i wymiana warstwy ścieralnej przed przełomem. CPV 45233142-6
251350Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Dostawa materiałów biurowych
251348Gmina Słubice
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki rowerowej i chodników Słubice - Kunowice
251346Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Dostawa serwerów, macierzy, urządzeń bezpieczeństwa UTM, przełączników LAN i usługi konfiguracji
251344Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Budowa budynku strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej w Porcie Lotniczym Zielona Góra,Babimost
251338Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Stacja pomp Nowe Polichno - gm. Santok
251336Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
Rozbudowa ul. Kmiecika
251334Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dostawa artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I, II, III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
251332Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Roboty remontowe i renowacyjne w budynku szkoły sala nr 3,4, biblioteka, siłownia, korytarze, klatka schodowa, łazienki, roboty malarskie i posadzkarskie.
251328Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa druków do systemu HINZ
251326Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Budowa układu kogeneracyjnego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
251324Gmina i Miasto Środa Śląska
Modernizacja i rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
251318Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania - ZP/BO-4-2500-26/GI-2500-38/2013
251314Areszt Śledczy
Dostawy ziemniaków do AŚ Piotrków Tryb.
251312Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
251310Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
Usługi sprzętowe na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej
251306Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/90/13 Dobór, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie skraplacza freonowego chłodzonego powietrzem.
251300Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
Organizacja i przeprowadzenie grupowych szkoleń dla uczestników projektu systemowego Aktywność szansą rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
251298Jednostka Wojskowa 4938
Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i krat w budynku nr 1 WKU Radom administrowanym przez JW 4938.
251296Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu zabezpieczenia technicznego składu Drawno w techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów zlokalizowanych w m. Drawno.
251292Jednostka Wojskowa 4213
Naprawa trałów przeciwminowych. Nr sprawy: INŻ.-SAP/324/2013
251288Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
Wykonanie operatów szacunkowych
251276Urząd Gminy Santok
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Gralewie
251272Gmina Słomniki
Remont i Adaptacja salki gimnastycznej na salę lekcyjną w budynku Zespołu Szkół w Waganowicach.
251268Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa projektora wizyjnego - rzutnika. Sprawa RAP.272.80.2013
251260Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Gimnazjum nr 16 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9
251258Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-164/2013)
251256Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Roboty remontowe pomieszczeń laboratoryjnych, seminaryjnych i socjalnych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Collegium Anatomicum UMP, ul. Święcickiego 6
251254Gmina Zalewo
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku szkolnym 2013/2014
251252Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizacji inwestycji pod nazwą Adaptacja na cele biurowe poddasza dawnego dworu Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie ul. Ksawerów 13
251248Uniwersytet Szczeciński
Usługa zakwaterowania w hotelu 25 przyjezdnych uczestników konferencji Pt. Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach w terminie 17/18 października 2013r
251242Gmina Miejska Świdnik
Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kopernika w Świdniku
251240Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Przetarg nieograniczony Nr UMW / AZ / PN - 38 / 13 na: Sukcesywna dostawa paliw ciekłych do pojazdów służbowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
251234Powiat Drawski
2 przetarg - Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczeń, podziałów nieruchomości i innych czynności technicznych i prawnych (zadanie VII).
251232Dom Pomocy Społecznej
Budowa instalacji C.W.U. - montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
251230Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Dostawy leków przeciwnowotworowych (zamówienie: LAS-774-PN/23-2013)
251226Gmina Miasta Sopotu
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niepodpiwniczonych, położonych przy al. Niepodległości 640a w Sopocie.
251222Jednostka Wojskowa 4213
REMONT POKRYCIA DACHU Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKACH NR 103 I 104 NA TERENIE JW 4229 W JASTRZĘBIU. NR SPRAWY: INFR/332/2013
251214Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Usługi transportu sanitarnego dla SPS ZOZ Zdroje
251204Gmina Świebodzice
Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Świebodzice wraz z Jednostkami Podleglymi
251192Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiorników wodnych oraz aktualizacja instrukcji gospodarowania wodą wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód, dla zbiorników Dzierżno Duże , Dzierżno Małe oraz zbiornika Pławniowice
251190Gmina Tułowice
Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.
251186Gmina Pokrzywnica
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 495.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych kredytów i pożyczek
251184Nadleśnictwo Drawsko
Budowa drogi przeciwpożarowej nr 30 pomiędzy drogą wojewódzką nr 175 a drogą leśną nr 109 na działkach nr -873, 874, 875, 827, 828, 829, 830, 801, 802, 803, 765, 766, 678 obręb 0067 Poźrzadło, - 679, 680, 681, 629, 630 - obręb 0077 Borowo
251182Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Zakup i dostawa regranulatów do Oddziału Zamawiającego w Tarnowie
251180Gmina Grudziądz
Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2013 roku w wysokości 2 500 000,00 PLN
251178Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługa polegająca na organizacji praktyk zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu wraz z transportem i wyżywieniem w związku z realizacją projektu pt. Wyższe kompetencje - efektywne kształcenie
251176Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w roku akademickim 2013/2014
251172Gmina Krosno
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe
251170Szpital Miejski w Przemyślu
Dostawy materiałów, odczynników oraz testów do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawą zestawu sprzętu do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej mikrometodą żelową
251164Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, KSIĄŻEK MEDYCZNYCH ORAZ RECEPT
251158Jednostka Wojskowa 4340
DOSTAWA MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW DO USUWANIA SKUTKÓW WYCIEKÓW SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
251156Gmina Ostrów Wielkopolski
Przebudowa ulicy Skośnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, Etap II, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
251152Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ADALIMUMAB 40MG X2 -LEK STOSOWANY W ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIU STAWÓW
251148Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Przebudowa części piwnic, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przyłącza wodociągowego wraz z hydroforem w budynku przy ul. Panasa 1A w Olsztynie
251146Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
DOSTAWA ENDOPROTEZ DLA SP ZOZ KRAŚNIK.
251144Narodowe Centrum Kultury
druk książki pt.: /Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w kulturze atrakcji Łodzi/ o numerze ISBN 978-83-63631-42-0
251138Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Remont dachów budynków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: ZAD I - Remont dachu hali A budynku WTMiT przy al. Piastów 41; ZAD II - Remont dachu budynku WBiA przy al. Piastów 50
251136Gmina Zambrów
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ WE WSI WOLA ZAMBROWSKA długość 610m
251134Nadleśnictwo Milicz
Prace remontowo-budowlane w obrębie mieszkania służbowego Nadleśnictwa Milicz w miejscowości Brzezie 35, 56-300 Milicz
251132Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Sukcesywna sprzedaż i dostawa środka do odtłuszczania na potrzeby produkcyjne Oddziału Zamawiającego w Tarnowie oraz produktów do pielęgnacji ciała, twarzy, środków czyszczących i baterii na potrzeby dalszej odsprzedaży w Kantynach Oddziałów Zamawiającego w Tarnowie i Wadowicach
251130Powiat Niżański
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik wraz z mostem na rzece San.
251128Gmina Sulejów
Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice
251126Urząd Gminy Zakroczym
Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Zakroczymiu
251124Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie
Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników
251120Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
251116Urząd Gminy Wielkie Oczy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy
251114Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
251112Areszt Śledczy
Zamówienie na dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie produktów spozywczych - makaron, mąka, kasze, produkty sojowe i in.
251104Gmina Wieliczka
Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie ( krytej pływalni) dla dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat z terenu Gminy Wieliczka w okresie od 08 lipca do 30 sierpnia 2013 r. (39 dni roboczych).
251102Komenda Portu Wojennego
NAPRAWA AWARYJNA DOKOWA ORP SARBSKO
251100Gmina Stryków
Rozbudowa strażnicy OSP Koźle
251094Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych
251090Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remont drogi krajowej nr 59 m. Giżyckoul. moniuszki, tj. od km 3+350 do km 4+670 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Gizycku
251088Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)
251086Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Zakup i jednorazowa dostawa barwników i tworzyw sztucznych do Oddziału Zamawiającego w Tarnowie
251084Centrum Nauki Kopernik
Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
251082Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
dostawa implantów neurochirurgicznych
251080Powiat Nowosolski
Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu drogi powiatowej nr 3406F w km 0+245 przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli
251076Jednostka Wojskowa 4213
Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynkach nr 29 i 33 w kompleksie wojskowym nr 2837 we Wrocławiu przy ul. Granicznej 13
251070Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych i hydraulicznych etap II siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przy Al. Tysiaclecia PP 4
251068Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Zakup i dostawa Leku Erwinase
251064Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa obwodowych rur do respiratora
251062Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa książek na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
251060Gmina Nekla
Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo
251058Nadleśnictwo Drawsko
Budowa drogi przeciwpożarowej nr 13 pomiędzy drogami leśnymi nr 2 i 3 na działkach nr 457, 483, 665, 664 obręb 0048 Żołędowo
251056Prezydent Miasta Świnoujścia
BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KARSIBORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU
251054Gmina Kleszczów
Opieka dla bezdomnych psów w schronisku; IZP.271.1.11.2013
251046Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku m. Piła (obwodnica) od m 181+050 do km 182+000, dł. 0,950 km
251042Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL. OPOLSKIEJ 21
251036Powiat Drawski
2 przetarg - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
251030Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Załadunek materiału drogowego na Bazie Materiałowej w Wysoczanach
251028Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie
roboty budowlane w Budynku nr 3 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279 - Wykonanie głównego przyłącza do kanalizacji deszczowej wraz z orurowaniem i niezbędnymi urządzeniami oraz wykonanie izolacji podziemnej części murów
251026Gmina Baranów
Budowa drogi Mroczeń - Grębanin - dojazdowej do pól
251024Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
druk materiałów informacyjno - promocyjnych dot. działań Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w zakresie przedsiębiorczości i zasobów ludzkich
251022Gmina Miejska Biała Podlaska
Druk oraz dostawa do Urzędu Miasta Biała Podlaska miesięcznika społeczno-kulturalnego (Pryzmat).
251016Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w II połowie 2013r.
251014Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont sanitariatów i natrysków w Miejskim Przedszkolu nr 25 w Katowicach przy ul. Mieszka I 13
251012Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej
251010Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego
251002Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu
Obsługa notarialna w zakresie sporządzania umów notarialnych dla wykupywanych nieruchomości w 2013 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez WZMiUW w Warszawie Oddział w Radomiu
251000Burmistrz Miasta Turku
WYKONYWANIA W LATACH 2013-2016 USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UTRZYMANIU ZIELENI W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ULIC MIEJSKICH WRAZ Z OMIATANIEM CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ULIC MIEJSKICH.
250998Wojewódzki Urząd Pracy
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SPOTKANIA PANELU EKSPERCKIEGO W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKIE WYZWANIA
250996Jednostka Wojskowa 4213
Konserwacja ciągów komunikacyjnych przy budynkach typu BRDA w kompleksie wojskowym 4333 w OSPG w Dusznikach Zdrój. Nr sprawy: INFR/333/2013
250994Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno
250992Gmina Sławno
Dostawa mebli przedszkolnych, mebli kuchennych i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn: Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno
250984Gmina Dąbrowa Górnicza
Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Al. Zwycięstwa - Nadrzeczna
250982Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa protez ocznych
250976Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami
250974Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa dr.pow. nr 1306R Pilzno-Szynwałd km 0+735-1+350
25097226 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
REMONT STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 131 WARSZAWA - REMBERTÓW
250970Wójt Gminy Dubeninki
Dostawa mieszanki kruszywa na remont drogi Rogajny - Budwiecie
250958Gmina Wyszków
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wyszkowie
250952Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506 D w miejscowości Poniatowice
250948Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Rurociągi pulpy piaskowej, montaż pomp pulpy piaskowej oraz separatora płuczki piasku wraz z dostawą urządzeń.
250940Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Termomodernizacja Budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju
250938Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Dostawy wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie nr sprawy -D/Kw-220-06/13
250934Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wykonanie przegród dymoszczelnych i systemu oddymiania w ramach przebudowy i dostosowania ośrodka Relaks do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
250932Urząd Miejski w Śremie
Modernizacja kanalizacji deszczowej POM
250928Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
PRZEWÓZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BISKUPICE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
250916Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie przyłącza wody - ul. Sowińskiego 1/Chłopickiego 2 w Toruniu.
250914Starostwo Powiatu Grodziskiego
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek w dwóch niezależnych częściach:
250908Gmina Wodzisław
Dowóz i odwóz uczniów szkół na terenie Gminy Wodzisław w roku szkolnym 2013/2014
250902Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Przygotowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ulica Droga do Olczy 26 przez okres 3 lat
250900Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Montaż barier ochronnych przy dk nr 36
250890Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ REMONT MURKÓW WEJŚCIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. GŁÓWNEJ 21 W CHORZOWIE
250888Gmina Góra Św. Małgorzaty
Remont czterech odcinków dróg gminnych i trzech odcinków dróg dojazdowych położonych na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty o łącznej długości 2.170 mb
250884Uniwersytet Rzeszowski
Przygotowanie treści i przeprowadzenie kursów kształcenia na odległość przeznaczonych dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Matematyka w ramach projektu Matematyka klucz do sukcesu
250882Urząd Gminy Gręboszów
Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Wola Żelichowska koło Sęka, działka nr 588 obręb Wola Żelichowska
250872Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont ogrodzeń w granicy Jednostek terenowych stanowiących zaplecze dla potrzeb administracyjnych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego: ZADANIE Nr 1 - Baza Koniaczów i Ruszelczyce - RDW Jarosław ZADANIE Nr 2 - Baza Lisie Jamy - RDW Lubaczów
250866Gmina Radomin
Modernizacja drogi gminnej o długości 200 mb w miejscowości Dulsk gmina Radomin
250864Gmina Moszczenica
Pełnienie roli Managera Projektu: E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
250860Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW SZKOLENIOWYCH
250854Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
Serwis pogwarancyjny drukarek
250852Gmina Łąck
Utwardzenie dróg na terenie gminy
250846Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w Lesznie na Al.21 Października - odcinek od przejścia podziemnego przy Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej
250840Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podziałem na pakiety
250834Uniwersytet Warszawski
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu cieczowego z podwójną detekcją DAD i FLD dla Centrum Nowych Technologii UW
250830Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na terenie Wrocławia w obiektach hotelarskich o standardzie trzygwiazdkowym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
250828Komenda Portu Wojennego
Remont sanitariatów w budynku nr 5/4310
250820SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa środków czystościowych, sprzętu gospodarczego, naczyń jednorazowych; pojemników na zużyte igły i strzykawki; dozowników; koszy; papierów med. EKG,USG, KTG, EEG i żeli; worków na odpady; pieluchomajtek i pieluch jednorazowych; zestawów jednorazowych dla noworodków do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
250810Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego
Przebudowa pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul Szpunara 20
250808Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Spawanie metodą MAG i TIG dla 24 osób bezrobotnych w 2 grupach po 12 osób
250796Urząd Gminy Brudzeń Duży
Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014.
250792Gmina Nekla
Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Dąbrowskiego w Nekli - etap I
250788Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych aparatu angiograf AXIOM ARTIS DFC n/s: 35833 oraz stacji hemodynamiki AXIOM SENSIS n/s: 3541 (rok produkcji 2007, producent Siemens), zwanych dalej aparaturą, stanowiących wyposażenie oddziału Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni.
250786Narodowe Centrum Kultury
Produkcja i insertowanie do książek edukacyjnej płyty DVD pt. /Lest we forget/
250784Gmina Łącko
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ŁĄCKO
250780Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa mebli socjalnych oraz rolet wewnętrznych
250770Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
Przeprowadzenie kursu zawodowego Technolog robót wykończeniowych w budownictwie d
250764Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont kuchni z zapleczem oraz remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17
250760Wójt Gminy Ostróda
Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki mieszkalne w miejscowości Szyldak
250756Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
03700- Przebudowa ul Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Modrzejewskiej we Wrocławiu
250752Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego MAXIMUS AminMicro RZEPAK lub nawóz równoważny
250750Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów
Budowa osady Leśnictwa Słupia
250748Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dostawa mebli na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
250738Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakup i dostawa drukarek kart personalizowanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
250736Gmina Łuków
Remont wyznaczonych odcinków dróg tłuczniem kamiennym i żwirem
250732Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Remont elewacji lodowiska w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35
250730Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im Romana Turczynowicza w Warszawie
WYKONANIE PODŁOGI BALETOWEJ DLA POTRZEB OSB W WARSZAWIE
250726Gmina Nowogard
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r.
250714Gmina Bierawa
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2.
250710Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane polegające na częściowej wymianie stolarki okiennej na PCV, oszklenie drugą szybą okien i świetlików nad halą warsztatowa budynku nr 88 zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1
250708Gmina Parczew
Budowa parkingu miejskiego przy ul. Warszawskiej w Parczewie
250706Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa mięsa drobiowego, ryb oraz mrożonek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
250704Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego ADOB Mn IDHA lub równoważny
250702Urząd Gminy Dubiecko
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Nienadowa, Iskań i Słonne w ramach programu PROW 2007-2013
250688Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa owoców, jabłek oraz słodyczy dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
250682Urząd Gminy Brudzeń Duży
Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014
250680Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - według 2 pakietów
250676Gmina Brwinów
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów
250670Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Część I: Remont sali gimnastycznej w budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Część II: Remont sali gimnastycznej głównej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
250666Nadleśnictwo Myślibórz
Wymiana pokrycia dachu oraz stolarki okiennej na budynku leśniczówki w Leśnictwie Krusze
250664Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego BASFOLIAR 12 4 6+amino lub nawóz równoważny
250652Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Dostawa piasku
250648Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
wykonanie usługi w zakresie opróżniania lokali gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zwalnianych w wyniku eksmisji i zgonu mieszkańca
250642Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Dostawy mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu na portzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
250634Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Przebudowa chodnika na ul. Moniuszki w Oleśnicy
250626Jednostka Wojskowa Nr 4724
Zakup usługi wykonania materiałów promocyjnych
250622Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Uszycie umundurowania dla Wewnętrznej Służby Ochrony i odzieży roboczej dla Zespołu Pomocy Muzealnych i Sekcji Monitoringu Wizyjnego oraz dostawa dodatkowych przedmiotów umundurowania
250618Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prace remontowe wraz z pracami towarzyszącymi wybranych pomieszczeń w pawilonie nr 6
250616Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zakup 6 szt. stacji roboczych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
250612Urząd Miejski w Żelechowie
Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów
250610Gmina Moszczenica
Modernizacja/Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przy rondzie w Moszczenicy.
250608Urząd Miasta Bydgoszczy
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ SZTUCZNEJ TRAWY BEZZASYPOWEJ PRZEZNACZONEJ DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ZAWISZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY
250606Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Realizacja działań skierowanych do młodzieży oraz osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych) - uczestników Projektu systemowego Serwis Rodzinny w ramach aktywnej integracji, w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
250602SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawa leków do apteki szpitalnej
250600Wójt Gminy Szczurowa
Remont remizy OSP we Wrzępii
250592Gmina Prusice
Budowa placu zabaw w Prusicach
250586Gmina Maszewo
Rozbudowa świetlicy w Maszewie /Budowa komina oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i podjazdu/ wraz z budowa parkingów w Maszewie, Gm. Maszewo.
250584Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ZP.10.2013 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych
250580Urząd Gminy Puck
Wykonanie otworu zastępczego nr 3A wraz z likwidacją otworu nr 3 na terenie ujęcia wody w Połczynie, Likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wody w Łebczu, Likwidacja studni nr 3 i nr 4A na terenie ujęcia wody w Werblini
250568Gmina Czernice Borowe
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu
250566Gmina Nekla
Budowa drogi gminnej w m. Stępocin
250558Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL, edycje XIII-XVI - ankietowanie internetowe
250548Gmina Boniewo
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo część II Budowa przydomowej wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osiecz Mały.
250546Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawa jałowych materiałów szewnych w rozbiciu na 9 samodzielnych części
250538Gmina Rudna
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W M.KĘBŁÓW
250526Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
wymiana instalacji elektrycznej (I etap) wraz z robotami budowlanymi przyziemia w budynku Zespołu Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
250522Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie
Dostawa mięsa i wędlin dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie
250520Kancelaria Sejmu RP
Remont pomieszczeń agregatów i komór chłodniczych zlokalizowanych w piwnicach budynków F i K Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8 wraz z zakupem i montażem agregatów chłodniczych
250514Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
PN 33/13 - przetarg nieograniczony na dostawę materacy i pokrowców na materace szpitalne
250512Politechnika Wrocławska
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla Politechniki Wrocławskiej
250502Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawa opakowań sterylizacyjnych i wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu CZMP - ZP/75/2013
250496Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego BASFOLIAR 36 extra lub nawóz równoważny
250488Urząd Miejski w Radzionkowie
Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
250484Uniwersytet Warszawski
Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach wyposażenia sieci lokalnej dla Centrum Nowych Technologii UW
250478Gmina Moszczenica
Modernizacja/Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Na Łasia w Staszkówce.
250476Zespół Szkół Komunikacji im.Hipolita Cegielskiego
Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego przy ul. Czajczej 14 w Poznaniu
250472Wójt Gminy Ładzice
Przebudowa drogi wewnętrznej urządzonej na części działki nr ewidencyjny 1725 w obrębie Wola Jedlińska w gminie Ładzice
250468Zespół Szkół Energetycznych
Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Nauka kluczem do dobrej pracy
250466Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Zakup obrabiarki skrawającej dwufunkcyjnej z możliwością programowania CNC i pracy konwencjonalnej z montażem w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
250460Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DRUKÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
250458Sąd Okręgowy w Elblągu
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Elblągu
250454Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej WLZ, ADM w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2013/G
250446Nadleśnictwo Lipusz
Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Lipusz w 2013 roku
250440Gmina Miasto Złotów
Zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych na biura MOPS w Złotowie
250438Gmina Rypin
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w szkole podstawowej w Starorypinie Rządowym 13 na izby lekcyjne z dobudową klatki schodowej
250434Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Kamieniec w km 0+192- 0+233 w m. Nienadowa gm. Dubiecko
250430Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 3 miesięcy
250428Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach szkoleń dla nauczycieli uczących języka polskiego lub w języku polskim, organizowanych przez ORPEG PCN w kraju (stacjonarnych i on-line) lub poza granicami Polski oraz na redakcję i skład materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem materiałów publikowanych on - line na rok 2013.
250406Gmina Dalików
Rozbudowa linii oświetlenia na terenie gminy Dalików
250402Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koszalinie przy ul. Bogusława II 39.
250400Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
250398Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego EPSO Microtop lub nawóz równoważny
250394Gmina Modliborzyce
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
250388Miasto Zabrze
Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej - dostawa i montaż wyposażenia oraz elementów wystroju wybranych pomieszczeń 1 piętra i pomieszczeń skarbnika w budynku przy ul. Prof. Religi 1
250384Dom Pomocy Społecznej
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim etap I - wymiana stolarki okiennej w pokojach mieszkańców na I piętrze budynku
250378Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego OSD Bor lub nawóz równoważny
250376Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
Dostawa jednej nowej komory dekompresyjnej
250374Gmina Wicko
Budowa infrastruktury rekreacyjnej będącej sposobem na integrację społeczną oraz dającą możliwość rozwijania sprawności ruchowej i wyobraźni dzieci w miejscowościach Wicko i Skarszewo w Gminie Wicko.
250364Miasto Gorzów Wlkp.
Pomiar i ujawnienie w mapie zasadniczej m. Gorzowa Wlkp. prowadzonej w systemie numerycznym EWMAPA budynków wykazanych w dotychczasowej mapie jako pochodzących z digitalizacji pierworysu
250360Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Nizinnej i Jordanowskiej w Płocku
250358Jednostka Wojskowa 4213
Dostawa materiałów sanitarnych dla JW 4213 we Wrocławiu. Nr sprawy: INFR/298/2013
250356Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz do dokarmiania dolistnego ADOB Bor lub nawóz równoważny
250354Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 6
250338Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Stymulator rozwoju roślin TERRA SORB lub nawóz równoważny
250322Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
: Konserwacja - potok Szewnia Miłka w km 0+400-16+545, Kanał P-I w km 2+500-3+500 m.Osada Leżachoeska, Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Jarosław: gm.Jarosław i gm.Miejska Jarosław
250318Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz wieloskładnikowy YARA MILA 14 14 21 lub nawóz równoważny
250310Urząd Gminy Głusk
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wilczopolu- Kolonia
250302Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Wapno nawozowe z magnezem PHYSIOMAX 975 lub równoważne
250298Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG. Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/2/2013
250296STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM"
WYKONANIE OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU ZDROJU
250294Gmina Kobierzyce
Dostawa i montaż wyposażnenia podgrzewalni posiłków do świetlic w Dobkowicach i Chrzanowie, w podziale na dwa zadania.
250292Urząd Miejski Wąsosza
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz
250286Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Przebudowa ulicy Wincentego Pola w Wieliczce
250282Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 5
250280Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Łagiewniki w roku szkolnym 2013/2014
250262Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
dostawy materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej
250258Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Dokończenie instalacji teletechnicznych w budynku przedszkola w ramach zadania Budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej
250250Gmina Bierawa
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
250244Jednostka Wojskowa 1128
Przetarg na usługi wykosu i usunięcia masy roślinnej z terenu lotniska w Pruszczu Gdańskim
250242Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice
Remont sali gimnastycznej i 3 pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej oraz łazienek na parterze i I piętrze w budynku Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - nr sprawy: ZOEAS.ZP.2712.01.2013
250228Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 4
250226Gmina Myszków
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MYSZKOWIE
250222Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch aparatów do oznaczeń morfologii na okres 24 miesięcy.
250220Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach oświatowych w Bielsku-Białej (Przedszkole nr 14, 16, 39,50; Gimnazjum nr13)
250218Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
250216Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2
Remont dachów budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu
250212Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawa artykułów wyposażenia wnętrz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
250210Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych
250196Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Leśny.
250192Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Zodiak ul. Grunwaldzka 106a we Wrocławiu. (Sprawa nr RAP.272.77.2013)
250190Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.26.2013.ASz)
250184Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURNYCH W BUDYNKU KPP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
250182Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
usługa organizacji wycieczki do Hiszpanii (Loret de Mar)
250178Gmina Niepołomice
Wyłonienie Wykonawcy Promocji w ramach projektu: ,,Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych,,
250174Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łagów
Budowa budynków gospodarczych w miejscowości Planta i Widełki oraz zagospodarowanie terenu zaplecza technicznego Nadleśnictwa Łagów
250166Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno-promocyjne dotyczące promocji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap III
250164Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu mławskiego, woj. mazowieckie
250156Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Remont nawierzchni parkingu nr 3 usytuowanego między budynkiem głównym szkoły a budynkiem internatu
250150Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Remont opaski przeciwwilgociowej i wejść do budynku Inspektoratu ZUS w Zamościu
250148Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przeprowadzenie cyklu dwudniowych szkoleń merytorycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
250146Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokoi nr 07, 08, 09 i 10 w budynku A wraz z dokumentacją techniczną w branży elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
250144Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku
250140Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ODDZIAŁU ZUS W SZCZECINIE
250138Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyń - Etap II
250136Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą narzędzi kompatybilnych z urządzeniem ERBE VIO 300 D dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
250132Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa cieczy ciężkiej - wodnego roztworu heteropoliwolframianu sodu
250128Zarząd Dróg Wojewódzkich
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie
250126Gmina Złocieniec
Przebudowa drogi gruntowej w m. Kosobudy dł. 1,00 km szer. 4,00 m na dz. nr 144/1 w obrębie 0051 Kosobudy. Rodzaj budowy B
250124Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zakup preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, nr sprawy PN - 107/13/MS
250118Miasto Suwałki
Opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej ułożenia typowej linii kablowej nN 0,4 kV dla potrzeb iluminacji budynków w obrębie Placu M. Konopnickiej w Suwałkach
250114Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok - Bukowsko w miejscowości Wolica od km 8+630 do km 9+650
250110XX Liceum Ogólnokształcące
Wykonanie robót remontowych w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu
250106Wrocławski Zespół Żłobków
Wykonanie projektów przestrzennego zagospodarowania terenu w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków: Żłobek nr 1 przy ulicy Lwowskiej 20, Żłobek nr 3 przy ulicy Białowieskiej 27, Żłobek nr 4 przy ulicy Kłodnickiej 25, Żłobek nr 5 przy ulicy Dokerskiej 5, Żłobek nr 6 przy ulicy Krowiej 1, Żłobek nr 10 przy ulicy Brodatego 17, Żłobek nr 11 przy ulicy Hubskiej 39, Żłobek nr 13 przy ulicy Wieczystej 107, Żłobek nr 15 przy ulicy Łukowej 37, Budynek Administracyjny przy ulicy Fabrycznej 15 we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-28/WZŻ/2013
250100Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCYCH ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKTACH SZPITALNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
250096Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor), drukarek i switchy
250094Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach
Dostawa samochodów specjalnych dla Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach
250092Miasto Rybnik
Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku - dostawa i montaż straganów.
250090Uniwersytet Zielonogórski Dział Inwestycji
Remont w Domach Studenckich: Ziemowit i Vicewersal.
250084Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia - Kosina - Gać - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych od km 10+387 do km 10+712 w m-ci Kosina. Długość odcinków chodnika L=325 mb .
250080Urząd Miejski w Koninie
Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie
250076Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
Dostawa mięsa drobiowego.
250072Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
Remont ul. Koszyckiej
250070Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
dostawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków inwalidzkich, stołu sekcyjnego
250066107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości
250060Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grel
250056Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
250046Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego Dobudowa basenu solankowego w S.U. PERŁA BAŁTYKU w Kołobrzegu.
250038Gmina Koronowo
Dostawa sprzętu komputerowego
250036Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ubezpieczenie brzegów z ukształtowaniem koryta rz. Kamiennej w m. Borownia (gm. Ćmielów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie)
250034Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Remont łazienek w budynkach wielomieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. gen. Z. Sadowskiego 1,3,5,2,4 i 6 w Szczecinie
250018Gmina Świerklany
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Kościelna) w Świerklanach od km 9+094 do km 9+844 (od ul. Strażackiej do Ośrodka Zdrowia)
250010Miasto Radomsko
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieku naturalnego Rzeka Radomka w 2013 roku
250008Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach instrumentów aktywnej integracji na potrzeby projektu systemowego Jutro idę do pracy! MOPS w Ełku.
250004Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w obiektach dwóch kompleksów wojskowych zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 18 A (70-240 Szczecin) i Narutowicza 10A (70-231 Szczecin).
250002Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Wapno BALTIC GRADE I EXTRA lub równoważne
250000Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawa miękkich opakowań sterylizacyjnych do sterylizacji parowej i gazowej (rękawy typu papier-folia, papier i włóknina sterylizacyjna w arkuszach) w 3 pakietach w okresie 18 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSzZ w Elblągu.
249994Szkoła Podstawowa Nr 43 w Lublinie
Dostawa różnych artykułów spożywczych oraz świeżych produktów garmażeryjnych
249992Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu Aktywny Debiut
249990Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
Przebudowa schodów wejściowych do budynku oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
249980Urząd Miejski w Koninie
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KONINIE
249972Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz potasowy KORN KALI lub równoważny
249970Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Remont chodnika w ciągu ul. Metalowej na odcinku od ul. Floriana Szarego do wjazdu na posesję nr 8 w Szczecinie
249964Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Udostępnienie w okresie 36 miesięcy w pomieszczeniach Zamawiającego siedmiu wysokonakładowych wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z oprogramowaniem systemowym do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku oraz wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej udostępnionych urządzeń w ww. okresie
249960Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz EUROFERTIL PLUS NPS 49 lub nawóz równoważny
249956Gmina Ustrzyki Dolne
Zakup, dostarczenie, montaż i zainstalowanie system monitoringu CCTV IP wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami .
249950Gmina Tuchów
Przebudowa chodników, zieleni publicznej wraz z małą architekturą i instalacją energetyczną zlokalizowanych na dz. nr 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1756/5, 1756/6 w Tuchowie
249948Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Chełm
249938Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie
1.ROZBUDOWA BUDYNKU INTERNATU O KLATKI SCHODOWE I ETAP INWESTYCJI-klatka wschodnia. 2.REMONT POMIESZCZENIA PRALNI INTERNATU. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6
249926Burmistrz Miasta Bielawa
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa
249922Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej: 1. Most n/rz. Wartą w ciągu ul. Bugajskiej, 2. Wiadukt nad drogą gospodarczą w ciągu DK-1, 3. Most w ciągu ul. Ludowej.
249920Urząd Gminy w Ciężkowicach
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁAWNEJ
249912Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nawóz SPPROFOS 26 lub nawóz równoważny
249906Jednostka Wojskowa 1158
Remont kotłowni oraz sieci CO
249904Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawa oprzyrządowania meteorologicznego - postępowanie powtórzone
249900Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Etap I. Przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej na budowę stacji klimatologicznej IV rzędu w Paprotkach. Etap II. Przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej na budowę nowych automatycznych telemetrycznych stacji wodowskazowych II rzędu: Oława, Ścinawa i Nowa Sól na rzece Odrze
249892Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dostawa sprzętu komputerowego - nr postępowania FE/04/06/13
249890Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
DOSTAWY WG 3 ZADAŃ: ZADANIE NR 1 -DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SIECI LAN DLA SZPITALA ZADANIE NR 2-DOSTAWA PŁYT CDREWRITABLE /DWD ZADANIE NR 3-DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW; USK/DZP/PN-85/2013
249882Białowieski Park Narodowy
Dostawa dwóch wózków akumulatorowych (pojazdów użytkowych, elektrycznych) z osprzętem
249868Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Zakup , dostawa i montaż 13 szt garaży blaszanych dla samochodów osobowych przy ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach
249864Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Część nr 1 zamówienia: Potok Uszewka: wał prawy w km 0+000-9+840, wał lewy w km 0+000 - 9+765 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówienia: Potok Borowa Struga: wał lewy w km 0+000-3+600, wał prawy w km 0+000-3+600 - konserwacja bieżąca. Potok Przyrowicie Stawiska: wał prawy w km 0+000- 1+450 - konserwacja bieżąca.
249858Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
budowa remizy strażackiej wraz z częścią biblioteczną oraz przebudowa pomieszczeń po remizie i bibliotece w Lusowie
249848Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Świadczenie usług w zakresie gwarancyjnych przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zainstalowanych w jednostkach terenowych ZUS w Lubinie ul. Drzymały 12 oraz w Jaworze ul. Gagarina 5.
249844Gmina Kawęczyn
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól w Kowalach Pańskich
249838Gmina Brody
Przebudowa drogi gminnej nr 1524035 Ruda - Styków od km 1+970 do km 2+090 dł. 120 mb
249836Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Brzeziny w dni nauki szkolnej
249834Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Bielcza w km 0 +610 ÷ 0+700 w m. Jaśliska, gm. Jaśliska, pow. krośnieński , woj. podkarpackie
249828Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Realizacja systemu monitoringu parametrów technologicznych dla przepompowni i wodociągów lokalnych w Łodzi
249824Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grojcu
Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej Grojec i z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2013/2014
249822Urząd Gminy
Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Wolanów
249820Województwo Mazowieckie
Realizacja spotkań 5 inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie 5 strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej, w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)
249802Ministerstwo Gospodarki
Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów okresowych i napraw samochodów Ministerstwa Gospodarki
249798Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu Close neighbours in 21st century - new communications and perception realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach Programu Lithuania-Poland-Russia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Nr referencyjny projektu ILPR.02.02.00-28-137/10-00
249794Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawę gastroskopu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
249792Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa obłożeń chirurgicznych
249780Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zakup, dostawa z rozładowaniem i wniesieniem fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z fabrycznie nowym oprogramowaniem komputerowym do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku o wartości szacunkowej poniżej 200.000 Euro.
249766Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Rzeka Gniła Obra w km 18+574÷33+793, gm. Zbąszynek, Szczaniec
249764Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: Bądź aktywny - zmień swoje życie - 2
249762Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
249760Gmina Książki
Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Książki
249754Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Skawina
249748Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec
Remont dróg leśnych w leśnictwach Łopian, Patoka oraz remont parkingów w leśnictwach Koszwice ,Kokotek
249744Gmina Zambrów
Budowa ciągu pieszo-rowerowego: A. Wola Zambrowska - Stary Laskowiec B. m. Zambrów - Długobórz Drugi
249742Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego
249740Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Rzeka Widawa - remont jazu, m. Kruszowice, gm. Bierutów
249738Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sukcesywną dostawę papieru kserograficznego dla jednostek organizacyjnych Uczelni - postępowanie powtórzone
249732Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
249722Gmina Wałbrzych
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu SZKOŁA OD NOWA w zakresie remontu i przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu
249716Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Krasnystaw
249700Gmina Turawa
Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
249696Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
Dostawa kopert z nadrukiem i bez nadruku na II półrocze 2013 r. dla ZUS Oddział w Krakowie
249690Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA MGOPS W BUSKU-ZDROJU
249688Powiat Bolesławiecki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D - Etap III - Pasternik - Wierzbowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
249668Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawa pieluchomajtek
249662Urząd Gminy Winnica
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły.
249648Gmina Miasto Złotów
Remont, przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Jeziorna w Złotowie
249644Gmina Tarczyn
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki
249638Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej
WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W PIWNICACH BUDYNKU CZĘŚĆ A ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁĘCZNEJ
249632Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
249626Gmina Podegrodzie
Remont drogi rolniczej Granicznej w miejscowości Naszacowice
249620Gmina Świątniki Górne
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach
249616Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa stołu operacyjnego dla potrzeb CBO w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-90/2013).
249610Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego w Częstochowie
249606Gmina Wąbrzeźno
utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i Węgorzyn
249604Miasto Kwidzyn
Remont schodów zewnętrznych, wiatrołapu oraz elewacji wejścia głównego w budynku szkoły Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie
249602Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku
Roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i podbudową od strony trybuny stadionu na terenie OSiR w Kłobucku.
249592Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania
249590Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
REMONT BUDYNKU ZOL W KIETRZU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DPS W KLISINIE FILIA KIETRZ ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW DOSTOSOWUJĄCYCH W/W BUDYNEK DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
249584Gmina Krzykosy
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 800.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2013r.
249582Gmina Czchów
Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów- Jurków
249580Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Realizacja szkolenia w zakresie realizacji przez wychowawców, nauczycieli szkolnych, programu opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci i młodzieży
249572Prezydent Miasta Tychy
Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu OW Paprocany
24955826 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Zakup części i filtrów samochodowych
249550Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
przetarg nieograniczony na dostawę płynów do dializ i akcesoriów PN 35/13
249548Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Wykonanie przeglądów okresowych węzłów cieplnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, agregatów wody lodowej oraz systemu BMS w obiektach Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.
249546Burmistrz Miasta i Gminy
Remont drogi wewnętrznej Młyny - Borzykowa, gmina Busko-Zdrój
249540Miasto Kwidzyn
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie
249536Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
Ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostkach terenowych
249534Jednostka Wojskowa Nr 1189
Artykuły biurowe
249524Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
Remonty okresowe w siedzibie II Oddziału ZUS w Łodzi - Zduńska Wola budynek A, Biuro Terenowe w Pajęcznie i Poddębicach
249518Politechnika Lubelska
BZP/PN/66/2013 Zakup urządzeń sieciowych umożliwiających prowadzenie szkoleń w ramach Akademii CISCO na poziomie CCNA
249516Gmina Włocławek
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku
128189Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Świadczenie usługi żywieniowej w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
128181Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ
PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDUNKU ZESPOŁU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI W JANOWICACH WIELKICH ETAP II - Oddział rehabilitacji neurologicznej - skrzydło zachodnie
128173Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Budowa szkieletu sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej
128171Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie
Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ Nr LIFE11 NAT/PL/432
128169Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie
Dostawa paliw dla Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu
128159Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA REMONT NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI REALIZONEGO W RAMACH PROGRAMU MIA 100 KAMIENIC
128153Gmina Kłodawa
Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych na ulicy Makowej w Kłodawie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
128151Polska Organizacja Turystyczna Ośrodek w Sztokholmie
Zakup powierzchni outdoorowej na terenie Wielkiej Kopenhagi w okresie 26 sierpnia 2013 do 08 września 2013 w ilości 300 (trzysta) tablic reklamy zewnętrznej w formacie 175 cm x 118,50 cm, wraz z produkcją (drukiem) i obsługą.
128131Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Usługi projektowe
128129Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowego wyjazdu integracyjnego dla 45 osób z grupy pieczy zastępczej oraz 2 osób z PCPR w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
128127Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Qiagen; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Biomerieux; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Abcam.
128123Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ
SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ANTYSEPTYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU, Z PODZIAŁEM NA 8 PAKIETÓW
128121Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ZP33/2013 Dostawa sprzętów medycznych do karetek WSPR w Olsztynie
128117Gmina Chocianów
Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 w ciągu komunikacyjnym ulic: Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15.
128115Powiat Brodnicki
Zakup plotera, skanera i kopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
128109Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Usługa polegająca na przygotowaniu opracowania pod tytułem - Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki.
128101Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
52/P2013
128091Muzeum Narodowe w Warszawie
Dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych wraz ze zdalnym sterowaniem do oświetlenia fasad Gmachu Głównego i dziedzińców.
128081Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla hali sportowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy
128077Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zajęcia wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych
128071Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
128063Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa testów do diagnostyki mikologicznej nr PN 113/13/KE
128049Urząd Gminy Gołcza
Odbudowa dróg gminnych w Szreniawie, Przybysławicach oraz w Wysocicach
128047Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawa i uruchomienie 1 sztuki kserokopiarki dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr spr: DZP/CM/242/3-78/ZP/13
128039Gmina Radzanów
Konserwacja dróg gminnych gruntowych
128033Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków legitymujących upoważniających ich posiadacza do nabycia towarów i usług w określonych punktach handlowych, zwanych bonami towarowym
128031Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i adaptacji dwóch garaży na cele magazynowe w budynku oficyny Pałacu Pusłowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2013
128021Gmina Łobez
PEŁNIENIE FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA I ZASTĘPCY PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU PN. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOBZIE MAO (MEASURE AUTHORISING OFFICER).
128019Gmina Stepnica
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych w stacji uzdatniania wody w m. Miłowo i m. Łąka
128013Gmina Kwidzyn
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gurcz
128011Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Przebudowa laboratorium kultur roślin tkankowych in vitro na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17, obiekcie ZUT w Szczecinie
127999Gmina Strawczyn
Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn
127989Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
Wymiana przeszklenia wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni DELFIN w Kozienicach wraz z konserwacją konstrukcji
127983Gmina Olsztyn
nadanie ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu za rok 2012
127981Powiatowy Urząd Pracy
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia grupowego pod nazwą: FRYZJER - STYLISTA
127979Gmina Będzino
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino - etap II
127977Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawa art. biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
127975Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania
127973Politechnika Świętokrzyska
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie A z zakresu języka angielskiego (na terenie Końskich) - w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127971Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
127969Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Budowa budynku strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej w Porcie Lotniczym Zielona Góra,Babimost
127965Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 PLN
127955Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Przebudowa ulicy Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do mostu wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym
127949Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa, instalacja i uruchomienie myjni dezynfektorów
127945Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - 2 pakiety
127943Gmina Sośnicowice
Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach
127941Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont wiaty na materiały do z.u.d. na Bazie RDW Rymanów w Brzozowie
127939Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Zakup urządzeń komputerowych oraz licencji oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
127923Politechnika Świętokrzyska
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie A z zakresu języka niemieckiego - w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127917Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH
127913Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWGO
127911Gmina Miejska Świdnik
Budowa szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku w ramach programu Radosna Szkoła
127909Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
Dostawa aparatury transmisyjnej
127907Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie
Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 4x4 dla OSP Janków.
127905Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
USŁUGA UBEZPIECZENIA Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie ( 2 PAKIETY)
127899Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie- Etap II wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
127893Przedszkole w Rozprzy
Dostawa żywności dla Przedszkola w Rozprzy.
127889Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Remont sanitariatów i pionów kanalizacyjnych oraz dwóch pokoi w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
127885Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej - dodatkowy zakres rzeczowy w ramach zadania inwestycyjnego - modernizacja i rozbudowa składu MPS w KPW Gdynia.
127875Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
127871Gmina Żurawica
Prowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Żurawica w latach 2013-2015
127867Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Wzorcowanie i kalibracja sprzętu laboratoryjnego w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe
127865Gmina Miejska Świdnik
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w ramach programu Radosna Szkoła
127861Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Budowa separatorów na wylotach istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Jeziornej wraz z przebudową rowu otwartego do jeziora Staw Miejski ul. Okrzei w Debrznie
127857Ministerstwo Skarbu Państwa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia akcji spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie
127849Urząd Miasta
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia projektu W drodze do sukcesu
127845Politechnika Świętokrzyska
Dostawa książek drukowanych na potrzeby szkoleń z języka angielskiego, organizowanych w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127843Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127835Ochotnicza Straż Pożarna w Nędzy
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Nędza
127829Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYKONANIE OKRESOWEJ 5 - CIO LETNIEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ESTETYKI I JEGO OTOCZENIA ORAZ OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU I INSTALACJI NARAŻONYCH NA SZKODLIWE WPŁYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW WYSTĘPUJACYCH PODCZAS UŻYTKOWANIA OBIEKTU, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH - VI CZĘŚCI
127817Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Naprawy i remonty w budynkach mieszkalnych w Czeladzi będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
127807Urząd Miasta
Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji projektu W drodze do sukcesu
127801Uniwersytet Wrocławski
Świadczenie usług transportowych na rzecz Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego związanych z przeprowadzką budynku BUWr. z ul. K. Szajnochy 10 do nowego gmachu Biblioteki na ul. F. Joliot-Curie 12: Część I i Cześć II
127797Gmina Olesno
REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI NIWKI
127793Gmina Jarosław
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW
127789Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kopernika 38 w Lidzbarku Warmińskim
127787Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - etap I
127781Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy, o którym mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dla stażystów rozpoczynających staż po 01.10.2012 r., zgodnie z SIWZ i jej załącznikami
127779Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie
127777Politechnika Świętokrzyska
Zapewnienie poczęstunku uczestnikom szkoleń - na potrzeby szkoleń organizowanych w Końskich w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127773Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podział działki nr 117/1 z k.m. 1 obrębu Lipniki o powierzchni 7,79 ha na dwie działki oraz działki nr 119/2 z k.m. 1 obrębu Lipniki o powierzchni 8,43 ha na dwie działki położonych w gminie Kamiennik, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.77.2013.U
127771Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/39/13 NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
127765Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o.
127761Nadleśnictwo Bircza
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa drogi leśnej Kamienna Górka - Stara Bircza
127755Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
127751Urząd Miejski w Choroszczy
Udzielenie kredytu w wysokości 2 836 661 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2013 r.
127749Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawa środków oftalmologicznych. Sprawa znak: ZP.3520/33/13
127747Gmina Brenna
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle
127733Gmina Miejska Lubin
Remonty awaryjne, bieżące dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina
127717Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie robót niezbędnych do budowy zaplecza sanitarnego przy podłużni Wałczyn w rejonie komory Stajnia Gór Wschodnich na poziomie III Kopalni Soli Wieliczka
127715Gmina Międzyrzecz
Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w miejscowości Wyszanowo
127705Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Wymiana i montaż wodomierzy w m: Stargard Szczeciński, Choszczno, Nowogard, Goleniów, Szczecin
127701Areszt Śledczy
11/T/2013
127691Urząd Miejski w Blachowni
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
127683Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie
127679Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dostawa mobilnych szafek (wózków) do przechowywania sprzętu komputerowego
127675Gmina Ropa
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Projektu pn Od bierności do samodzielności w Gminie Ropa
127669Urząd Gminy Niwiska
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
127665Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
W4/2013/05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie: Analizatora do pomiaru energii powierzchni metodą chromatografii inwersyjnej (wraz wyposażeniem) na potrzeby Katedry K48 Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
127663Nadleśnictwo Dukla
Remont dwóch dróg leśnych i dwóch składów drewna
127661Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Asysta Techniczna Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (EOD) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
127657Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o.
Dostawa nowych pojemników 120 , 240 , 1100 litrów plastikowych na odpady komunalne
127653Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wykonanie robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej w ul. Noskowskiego, ul. Wielkopolskiej, ul. Czeskiej, Oś. Zachód , ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim.
127649Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim
127643Gmina Miasta Brodnicy
Dostawa komputerów, oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia, modernizacja oraz obsługa serwisowa komputerów w ramach realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy
127637Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych
127635Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu
Budowa chodnika w Milczu
127633Miejskie Centrum Usług Socjalnych
sukcesywna dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
127631Gmina Mikołów
Dostawa i konfiguracja Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi (SZOK) w Urzędzie Miasta Mikołów
127629Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa licencji na oprogramowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
127627Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TERMOIZOLACJA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP ZOZ W CHOSZCZNIE
127625Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawę sprzętu komputerowego
127619Województwo Lubelskie
Dostawa sprzętu komputerowego, przełącznika sieciowego i oprogramowania z podziałem na części.
127615Gmina Swarzędz
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu
127609Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji zawodowej, zdrowotnej oraz społecznej w formie 14dniowego turnusu rehabilitacyjnego, w ramach realizacji projektu Aktywizacja-szansą na lepszą przyszłość
127591Gmina Starogard Gdański
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach
127589Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych
127587Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2234L Nałęczów - Charz - Wojciechów od km 2+182 do km 4+365 (2 183 mb)
127585Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Remont ul Głębokiej
127583Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego
127577Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Dostawę sprzętu komputerowego
127575Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Remont nawierzchni wraz z uzupełnieniem i profilowaniem poboczy i skarp oraz odmuleniem rowów drogi krajowej nr 63 Wisznice - Sławatycze na odcinkach: od km 390+900 do km 391+340, od km 391+940 do km 394+485 o łącznej długości 2,985 km
127569Zarząd Budynków Komunalnych
Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
127563Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim
Dostawa służbowego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego dla Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
127561Gmina Ostrowice
Modernizacja ścieżki rowerowej na trasie Połczyn - Złocieniec w granicach administracyjnych Gminy Ostrowice
127559Gmina Kraśnik
Budowa ujęcia wody podziemnej wraz z budynkiem hydroforni i infrastrukturą techniczną w Spławach Drugich na dz. ewid. 371/7 Gmina Kraśnik
127557Gmina Stęszew
Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem nawodnienia boiska hokejowego o w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy.
127555Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Dychowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1128 F w km 2+429 na odcinku Barłogi - Dachów - II
127549Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Włodawa.
127547Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji
Przeprowadzenie zajęć ekologicznych dla dzieci w wieku 3 -4 lat w oddziałach przedszkolnych na terenie gm. Szubin w ramach projektu Idę do przedszkola.
127545Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąclecia
Wykonanie robót remontowych w wydawalni posiłków na I piętrze Szkoły Podstawowej nr 25 im.Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 17
127543Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego
127539Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Usługa serwisowa i nadzoru systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/38/2013
127537Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
USŁUGI TRANSPORTU OSÓB UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE
127531Gmina Nowa Ruda
Odbudowa mostu dz. nr 54/3 i 54/2 przy posesji nr 3
127527Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa materiałów ortopedycznych, klamer Crutchfielda, dozymetrów oraz fartuchów do ochrony radiologicznej
127525Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania w obszarze polityki społecznej pn. Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego - diagnoza społeczeństwa obywatelskiego.
127523Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny
W10/ZP/10/13
127521Centralna Komisja Egzaminacyjna
Wybór 4 członków do 3 zespołów przedmiotowych (fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie) działających działających w komponencie Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym w projekcie PILOTAŻ NOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH realizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskich Funduszy Strukturalnych, Priorytet III - Wysoka Jakość Systemu Oświaty, działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.
127517Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
sprzęt i aparaturę medyczną
127503Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym
127501Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
dostawa testów diagnostycznych i kontrolnych do analiz mikrobiologicznych, filtrów do cieplarek oraz materiału odniesienia
127499Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanych przez NFZ
127489Wojskowa Akademia Techniczna
STAŁA KONSERWACJA DRZWI PRZESUWNYCH I NAGRZEWNICY W BUD. NR 3 (DOM ASYSTENTA) ORAZ NAGRZEWNICY W BUD. NR 100 (SZTAB)
127485Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Elementy barier energochłonnych
127481Urząd Gminy Osielsko
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2013 r.
127477Zarząd Dróg Powiatowych
Ułożenie warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice
127475Gmina Oborniki Śląskie
Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz.
127473Powiat Iławski
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru wiejskiego gminy miejsko - wiejskiej Susz zgodnie z zatwierdzonym projektem
127471Urząd Gminy w Jedlińsku
ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO 4X4 Z MODUŁEM RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP JEDLIŃSK
127469Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA ZESTAWU SPEKTRORADIOMETRU DO JEDNOCZESNEJ REJESTRACJI REFLEKTANCJI W ZAKRESIE 350-2500nm
127467Zakład Aktywności Zawodowej
Dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3499 kg.
127461Gmina Czarny Bór
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy
127459Gmina Miejsce Piastowe
REMONT DRÓG ROLNICZYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WROCANKA I TARGOWISKACH.
127455Burmistrz Kobylina
Budowa placu zabaw w Kobylinie
127443Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Przebudowa pomieszczeń piwnic SPZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7 na Pracownię Kardiometryczną
127437Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Produkcja i emisja spotów informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL i PO PT 2007-2013. Nr postępowania: DOA-IV.272.38.2013. Część I: Produkcja spotów wizerunkowych funduszy europejskich na podstawie koncepcji kreatywnej (w tym scenariuszy) przekazanej przez Zamawiającego, Część II: Produkcja spotów informacyjnych funduszy europejskich na podstawie koncepcji kreatywnej (w tym scenariuszy) przekazanej przez Zamawiającego, Część III: Emisja spotów wizerunkowych i informacyjnych funduszy europejskich w województwie opolskim.
127435Gmina Tłuszcz
Wykonanie fundamentów pod budynek zaplecza socjalnego i szatni przy Zespole Szkół w m. Stryjki
127433Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
1. Spawanie w metodach MAG 135 i MIG 131, 2. Spawanie w metodach MAG 135 i TIG 141.
127429Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Wymiana ciepłomierzy w m: Szczecin ul. Łukasińskiego 37a, Świnoujście ul. Moniuszki 11-11a
127427Urząd Gminy Potok Wielki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Potok Wielki
127425Gmina Goleniów
Oszacowanie wartości 35 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
127423Powiat Ciechanowski
OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ i PROJEKTU MODERNIZACJI I ZAŁOZENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ W OBSZARZE CZĘŚCI: 1. m. CIECHANÓW - cz. obrębu ŚRÓDMIEŚCIE, PODZAMCZE, SCALENIE I CHRZANÓWEK. 2. gm. CIECHANÓW - cz. obrębu NIESTUM i PRZĄŻEWO. 3. gm. OPINOGÓRA - cz. obrębu PRZEDWOJEWO, WŁADYSŁAWOWO i CHRZANÓWEK
127421Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2013/2014
127409Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Rosnera we Wrocławiu
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do 5 pokoi gościnnych w hotelu Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu
127407Urząd Gminy w Kowali
na dostawę Internetu i zestawów komputerowych dla uczestników Projektu pn. e-Kowala - nowoczesna gmina; dostawę Internetu w ramach projektu: WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion
127399Jednostka Wojskowa 4226
DOSTAWA LICENCJI DO KLUCZA LICENCYJNEGO DO OPROGRAMOWANIA PROJEKTOWANIA PROCEDUR LOTNISKOWYCH.
127393Gmina Brzozów
Budowa garaży wieloboksowych w Brzozowie przy ul. Rynek 7
127391Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Dostawa środków czystości i narzędzi do utrzymania czystości na potrzeby PWSTE w Jarosławiu.
127387Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
modernizacja systemu oświetlenia hali basenowej
127377Miasto Ostrołęka
Remont nawierzchni jezdni ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Ostrołęce
127371Gimnazjum w Zagrodnie
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Zagrodno do Gimnazjum w Zagrodnie w terminie od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.
127369Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Wykonanie i dostawa wraz z montażem 5 szt. fabrycznie nowych posypywarek automatycznych oraz 3 szt. pługów odśnieżających dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie
127351Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
dostawa zgłębników jednorazowego użytku oraz zestawów pomp do żywienia dojelitowego
127345Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podział działki nr 117/1 z k.m. 1 obrębu Lipniki o powierzchni 7,79 ha na dwie działki oraz działki nr 119/2 z k.m. 1 obrębu Lipniki o powierzchni 8,43 ha na dwie działki położonych w gminie Kamiennik, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.77.2013.U
127335Ośrodek Sportu i Rekreacji
REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Część 1 REMONT BUDYNKU PRZY AL. 3 MAJA 6B W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Część 2 REMONT OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. BELZACKIEJ 106 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
127333Kancelaria Senatu
dostawa do Kancelarii Senatu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych
127329Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Dostawa i montaż klimatyzatorów, znak sprawy: AZP-2401-12/2013
127325Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
dostawy art. chemii gospodarczej (3)
127323Wójt Gminy Gilowice
Odbudowa Przepustu Okularowego na Mały Obiekt Mostowy na Potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1 + 040 w Gilowicach
127319Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa klimatyzatorów dla Politechniki Rzeszowskiej
127315Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Transport i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2013/2014
127311Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Śląskiego, przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Samorząd Województwa Śląskiego
127307Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługa w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego i prawo do aktualizacji dla systemu antyspamowego McAfee MFE Email & Web Sec Appl 3300 1 Yr GL + NBD dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie
127305Gmina Wolsztyn
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
127299Województwo Śląskie
Dostawa i montaż ergonomicznych foteli na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
127291Gmina Bliżyn
Zmiana konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół w Bliżynie wraz z instalacją odgromową.
127281Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawę kardiomonitorów do SPSK NR 1 PUM OS ZP 57 13
127279Urząd Gminy Damasławek
Rekultywacja składowiska odpadów w Niemczynie
127277Wielkopolskie Centrum Onkologii
Przedłużenie wsparcia technicznego dla urządzeń UTM
127271Gmina Łęki Szlacheckie
Remont dróg dojazdowych i wewnetrznych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2013 r.
127269Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
127267Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Stabilizacja graniczników betonowych w ramach prac wykonywanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
127265Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia
127261"Uzdrowisko Rabka" S.A.
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z obiektów Spółki Uzdrowisko-Rabka w Rabce-Zdroju.
127259Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbiczynie
Zmiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sumowo Gmina Zbiczno działka nr 94/15
127257Gmina - Miasto Elbląg
Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu
127247Jednostka Wojskowa 3674
Usługę wynajmu statku powietrznego wraz z niezbędną infrastrukturą do wykonania oraz zabezpieczenia skoków spadochronowych we wrześniu 2013 r.
127243Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa cewników i zgłębników jednorazowego użytku
127239Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych
127237Gmina Radzanowo
Rozbudowa wraz z przebudową Domu Ludowego w Rogozinie
127233Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej
Remont ul. Drwali w Międzybrodziu Bialskim - etap I w km 0+210 do km 0+310
127227Gmina Sędziszów Małopolski
Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Małopolskim
127209Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku
Budowa sieci wodociągowej Jadwisin ulica Jabłoniowa
127203Białostocki Ośrodek Kultury
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DO BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁYMSTOKU
127197Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
Zakup odczynników i testów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
127195Nadleśnictwo Karczma Borowa
Przebudowa drogi wewnętrznej przy siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa
127189Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Wierch Poroniec - Morskie Oko z podziałem na zadania, zadanie nr 2 - przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 960 z drogą powiatową nr 1649K wraz z uwzględnieniem dostępności parkingu na Palenicy Białczańskiej oraz przejścia granicznego na Łysej Polanie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
127185Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej
Remont ulicy Do Suchego w Międzybrodziu Bialskim - etap I w km od 0+075 do km 0+175
127181Powiat Świdwiński
Dostawa soli kamiennej drogowej (DR) luzem z antyzbrylaczem do produkcji mieszanki piaskowo - solnej wykorzystywanej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego w ilości 270 Mg wraz z transportem Wykonawcy
127179Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na remont i przebudowę budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji
127177Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła o powierzchni 240 m2 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40
127159Gmina Brzeziny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba (obręb Rożenno) gm. Brzeziny
127157Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku garażowym nr 34 w Czarnem.
127155Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wykonanie remontu kompleksowego budynku Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, II Komisariat Policji ul. Psie Pole 7, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
127153Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem zamówienia są dostawy 4 źródeł radioaktywnych Ir 192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych aparatu mHDR
127137Zarząd Dróg Powiatowych
Mikroprojekt: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice
127129Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
Dostawa dozowników tlenu
127125Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z opracowaniami przedprojektowymi dla zadania: remont nawierzchni drogowych oraz placów utwardzonych, miejsc parkingowych i chodników w PB Hel wraz z budową kanalizacji deszczowej.
127115Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Wykonanie projektu budowy pompowni wraz z rozdzielnią Pompownia Pstrowski dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS - Pompownia Pstrowski
127113Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu impairmentu dla pracowników UKNF
127109Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/40/13 AKCESORIA DO NOŻA HARMONICZNEGO
127107Gmina Budzyń
Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń
127091Powiat Kłobucki
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
127075Gmina Woźniki
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2013 - 2014
127065Instytut Matki i Dziecka
Produkty lecznicze i materiały opatrunkowe
127053Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Jadwinów-Dalechowy-Dzierszyn- -Imielno-Imielnica-Sobowice-gr. powiatu (Pińczów) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobowice od km 10+850 do 11+180, długości 330 mb szerokości 1,5 mb
127051Ośrodek Pomocy Społecznej
Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
127049Urząd Miejski w Pszczynie
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 10 przy ul. Zawadzkiego 5 w Ćwikicach
127045Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa szczepionek dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
127043Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Zakup 700 (słownie: siedmiuset) ton węgla kamiennego sortyment orzech II, przeznaczonego do palenia w piecach, wraz z dowozem do około 700 osób - klientów Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa
127035Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego firmy DUTCHMED, EMED oraz BERCHOLD dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.
127029Związek Międzygminny "Ekologia" w Jędrzejowie
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
127027Gmina Mikołów
Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów) NASA - etap II
127019Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa artykułów kancelaryjnych
127013Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
SUKCESYWNE DOSTAWY TAŚM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU, ZESTAWÓW DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI DNA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET
127011Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Wykonanie wierconych studni chłonnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków w Marklowicach
127003Gmina Firlej
Zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju
127001Urząd Miejski w Strumieniu
Przebudowa ul. Rycerskiej w Zbytkowie- etap I w ramach zadania inwestycyjnego Budowa dróg w Gminie Strumień
126991Brzeskie Centrum Medyczne
dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych i staplerów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
126985Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie robót murarskich na elewacji oraz drobnych napraw dekarskich budynku przy ul. Drzymały 8 w Katowicach
126973Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
Dostawa środków czystościowych, naczyń i sprzętu jednorazowego
126965Gmina Drawsko Pomorskie
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Drawsko Pomorskie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie
126957Gmina Włocławek
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku- Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku
126955Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, sprzętu komputerowego, w tym stacjonarnego zestawu komputerowego, kserokopiarki, komputera przenośnego oraz drukarki w ramach projektu Integracja naukowa obszaru pogranicza polsko - ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007- 2013
126953Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Docieplenie budynku wraz z wymianą krat w budynku nr 9, Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13
126951Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Remont pomieszczeń w Domu Studenta w Poznaniu, ul. Wroniecka 19/20
Wygenerowano dnia 26 marca 2017 20:43:41