Lista ogłoszeń z dnia 26 sierpnia 2013 577 ogłoszeń

344102Gmina Sułoszowa
Remont przepompowni ścieków w miejscowości Sułoszowa I
344100Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane z zakresu remontu pokrycia dachu, elewacji, opasek odwadniających budynku hydroforni Nr 1 i remontu pomieszczeń w budynku Nr 2 w Trzciańcu. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/68/2013
344098Jednostka Wojskowa 4784
Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu przy ul Lwowskiej 4 w Rzeszowie Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/63/2013
344094Gmina Łagów
REMONT MOSTU W ŁAGOWIE NAD KANAŁEM ŁĄCZĄCYM JEZIORO ŁAGOWSKIE I JEZIORO TRZEŚNIOWSKIE WRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.
344092Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
344086Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej
Przetarg nieograniczony na organizację wyjazdu i pobytu w Finlandii w ramach realizacji projektu WP Akademia Wsparcia 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
344078Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego na potrzeby świadczenia usług proinnowacyjnych
344074Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypaniu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek (obniżenie posadzek w garażu), a także wydłużeniu 11 sztuk bram garażowych - II ETAP
344072Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o.
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie na potrzeby Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. wraz z dobudową windy.
344070Zarząd Zieleni Miejskiej
Rewitalizacja palcu Adama Asnyka w Poznaniu
344064Zespół Szkół Ogólnokształcących
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu Edukacji rok to dobry krok
344062Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4
Zakup usług edukacyjnych zaplanowanych w projekcie Przyszłość - to my
344060Wójt Gminy
Remont drogi do pól rolniczych w miejscowości Czarna Góra
344056Urząd Gminy Jejkowice
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej
344050Wrocław 2012 Sp. z o.o.
Świadczenie usług doradztwa podatkowego
344048Gmina Wiązowna
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby
344046Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych
344042Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz sprzętu jednorazowego do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy typu VISALIS S500 firmy ZEISS
344040Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zajęcia wyjazdowe dla młodzieży do Karpacza
344038Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Montaż zestawów pomiarowych dla monitoringu stanów wody w zbiornikach i na rzekach w obrębie stopni piętrzących z przekazem radiowym do ZZN
344036Powiat Wołomiński
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania pn. Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej, gmina Wołomin
344032Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu Praca od zaraz! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
344026Gmina Nowogród Bobrzański
Zakup energii elektrycznej
344022Gmina Łuków
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbie
344020Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Berlinie
WYKONANIE I ARANŻACJA ZGODNIE Z PROJEKTEM POLSKIEGO STOISKA NARODOWEGO (PSN) NA TARGACH TURYSTYCZNYCH W 2014 ROKU: CMT Stuttgart i REISEN Hamburg, DLA POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BERLINIE
344018Prezydent Miasta Zawiercie
Wykonanie projektu instalacji kanalizacji deszczowej, odwadniającej ulicę Żółwią oraz teren przyległy do ulicy bocznej od ul. Bzowskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzywej dz.57/7, Orzeszkowej 7, Nowowiejskiej 9, Weneckiej 17, Mokrej dz. nr 4098/2, Przepiórczej 10, Podmiejskiej 5, Modrzewiowej dz. nr 3718/1, w ramach zadania pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie .
344016Gmina Nowe Miasteczko
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
344014Zespół Szkół Technicznych
Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla 20 osób i Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) dla 20 osób.
344010Gmina Lublin
Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych - 2 części
344008Gmina Góra
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa drogi ul. Klonowa w m. Góra,,.
344006Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych w relacjach Komendy Powiatowe Policji - jednostki Państwowej Straży Pożarnej
344000Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Urządzenie do sekwencjonowania nowej generacji.
343998Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim
Remont świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ostrowie Lubelskim
343996Pomorski Urząd Wojewódzki
świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy
343990Dom Pomocy Społecznej
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na rok 2013
343978Politechnika Częstochowska
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
343974Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
343972Urząd Gminy w Belsku Dużym
Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi
343966Województwo Mazowieckie
Zakup usługi kompleksowej organizacji cyklu 12 jednodniowych seminariów w ramach projektu pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
343962Nadleśnictwo Kłodawa
Adaptacja pomieszczenia garażu na funkcje kancelaryjno biurowe wraz z zagospodarowaniem terenu w leśniczówce leśnictwa Kłodawa
343954Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice z ul. Dworcową w Suszu. Przebudowa skrzyżowania z ul. Piastowską, roboty zamienne i dodatkowe
343948Miasto Rybnik
Dobudowa przedsionka wejściowego do budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin
343946Gmina Łopuszno
Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE
343942Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego częściowo finansowana z projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 pt. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce, nr UDA/POIG.01.03.01-00-133/09
343934Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy ZP-37/LOG/SKW.
343930Powiatowy Urząd Pracy
Brukarz
343928Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
Wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w siedzibie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
343926Instytut Badań Edukacyjnych
Badanie wykorzystania środków europejskich dla rozwoju współpracy między szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami - II etap (drugi przetarg), znak sprawy: IBE/70/D/2013
343914Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Prace budowlane polegające na remoncie posadzki w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38
343908Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Czerniejewo
Modernizacja leśniczówki Karw
343898Powiatowy Urząd Pracy
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY SYSTEMU WIRTUALIZACJI WRAZ Z WDROŻENIEM, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM ORAZ SZKOLENIEM
343892Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: ABC działalności gospodarczej - dla 5-ciu osob bezrobotnych
343890Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stała konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i agregatów chłodniczych
343884Straż Miejska Wrocławia
Remont i przebudowa budynku Straży Miejskiej Wrocławia wraz z wymianą bramy wjazdowej na dziedziniec przy ul. Wysokiej 6
343882Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Prace budowlane polegające na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38
343880Powiatowy Urząd Pracy
Organizacja specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
343878Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
BUDOWA SIEDLISKA GOSPODARSTWA ROLNEGO W M. NIETOPEREK
343872Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
organizacja i przeprowadzenie warsztatów realizowanych w ramach projektu systemowego Aktywność - Twoja szansa na samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
343866Gmina Błonie
Przeprowadzenie szkoleń pn.: PRAKTYCZNA OBSŁUG@ KOMPUTERA I INTERNETU NA POZIOMIE PONADPODSTAWOWYM dla 100 osób Uczestników Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
343864Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, płynu do hemofiltracji i cytrynianu sodu.
343856Gmina Dobryszyce
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne.
343850Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Remont budynku B i budynku recepcji w ośrodku socjalnym w Sianożętach ul. Ku Morzu 3
343840Urząd Gminy w Dywitach
Przewóz uczniów podczas realizacji projektu Akademia Wysokich Lotów.
343834Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
Dostawa samochodu osobowo dostawczego
343832Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Prace budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38
343830Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy materiałów papierniczych i biurowych
343826Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa artykułów biurowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
343822Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nasiona faceli błękitnej
34381810 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
usługi rozszerzenia i aktualizacji dla systemu HIS oraz konsultacje i doradztwo odnośnie tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
343810Instytut Dendrologii PAN
Usługi leśne w dziale hodowla lasu. Pozyskanie, przygotowanie, hodowla i pielęgnacja materiału leśnego w celu założenia modelowej plantacji nasiennej modrzewia z wykorzystaniem podkładek skarlających.
343808Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Złota rączka dla 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących określone środowisko
343802Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Dzierżawa aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy wraz z dostawą kompatybilnych płynów i akcesoriów zużywalnych
343800Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej do obiektów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części
343798Wójt Gminy Zbuczyn
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013-2014
343792Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych
343786Uniwersytet Jagielloński
Dostawa szafy chłodniczej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/553/2013)
343782Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Kącik zieleni dla 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących określone środowisko
343780Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie przy ulicy Skrzatów
343772Gmina Łuków
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1309L w m. Żdżary
343766Powiat Chojnicki
WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ, PROGÓW SPOWALNIAJĄCYCH ORAZ WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆI.
343762Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawa urządzeń sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
343756Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
343750Gmina Kłodzko
Przebudowa budynku wielorodzinnego Krosnowice 210 na dwa lokale socjalne
343746Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
UMW / AZ / PE - PN - 25 / 13 - Usługa przeprowadzenia zewnętrznej ekspertyzy aktualności treści programów nauczania i ich przydatności praktycznej na rynku pracy w ramach realizacji projektu: Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
343734Jednostka Wojskowa Nr 2305
Wykonywanie usług przeglądu, diagnostyki, naprawy sprzętu optycznego i noktowizyjnego w 2013 r.
343732Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Szpitala Specjalistycznego
343728Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawa profesjonalnych środków czystości oraz części zamiennych do maszyn czyszczących
343722Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Remont płyty mostowej nad jazem w zaporze czołowej Zbiornika Wodnego Jeziorsko - II etap robót
343720Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawa samochodu typu pick-up wraz z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
343712Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ
Protokół ZP/Nr 09/PN/13
34371013 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
REMONTY POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, KONSERWACJE I NAPRAWY ELEWACJI, KONSERWACJE MALARSKIE I MURARSKIE, NAPRAWY POSADZEK - sprawa nr 84/2013
343708Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału działek położonych w Radomiu przy ul. Piastowskiej
343702Starostwo Powiatowe
Modernizacja operatu
343694Politechnika Częstochowska
Dostawa mebli dla Instytutu Maszyn Cieplnych
343692Województwo Lubelskie
Wykonanie badania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - OP-IV.272.106.2013.PD
343684Gmina Gardeja
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla bud. mieszkalnych i stacjami podnoszenia ciśnienia w m. Zebrdowo, Cygany i Rozajny w gminie Gardeja
343682Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA DIODY LASEROWEJ
343676Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
Dostawa odczynników laboratoryjnych
343668Urząd Gminy w Gdowie
Odbudowa drogi gminnej nr 560175K Pierzchów - za potokiem (dz. nr 454) w miejscowości Pierzchów w km 0+000 - 0+317
343666Nadleśnictwo Gniewkowo
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku gospodarczego na terenie osady leśnictwa Suchatówka.
343654Uniwersytet Wrocławski
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Instytutu Astronomii
343644Województwo Lubelskie
Przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przeznaczone pod funkcje usługowe, przemysłowe i magazynowe), znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej)
343642Gmina Miejska Głogów
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH I REMONT UL. PERSEUSZA W GŁOGOWIE
343638Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA ORAZ KONTROLOWANIA RUCHU OSOBOWEGO I TOWAROWEGO NA TERENIE I OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z.O.O W KRUSZWICY
343632Miasto Białystok
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku
343628Holdikom Spółka Akcyjna
Opracowanie graficzne, skład oraz wydruk: vademecum: Zmiana gospodarcza. Sieciowanie współpracy oraz publikacji: Strategia zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Struktury. Działania. Inicjatywy. w ramach projektu: Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, nr POKL.08.01.02-30-012-11.
343626Komenda Wojewódzka Policji
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim
343624Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr P2377W - ULICA PADLEWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA
343622Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Malczewskiego.
343616Uniwersytet Łódzki
7 - dniowa kompleksowa usługa organizacji wizyty studyjnej w Turynie (Włochy) dla 22 osób wraz z transferem z Łodzi na lotnisko Chopina w Warszawie i z powrotem (z wyłączeniem usługi przelotu) oraz usługą hotelowo - restauracyjną i usługą transportu.
343612Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku
343606Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na dostawę serwera na potrzeby projektu pn. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik distance learning na UMB
343604Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 NA ODCINKU ZAWADZKIE-WIERCHLESIE W KM 2+400 - 6+000
343602Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Dostawa oleju opałowego
343600SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Dostawa zastawek do implantacji przezcewnikowej
343598Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców świeżych wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Oimpijskich we Władysławowie
343594Gmina Zaleszany
Opracowanie i wydanie albumów wraz z oznakowaniem w celu realizacji projektu pn.:Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej
343592Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin
Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karwin - droga Rąpin
343590Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami - Nr AG-3211/44/13
343582Instytut Ogrodnictwa
Remont dachu zabytkowego Dworu w Prusach
343580Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
Przebudowa drogi osiedlowej ul. Sosnowa oraz przebudowa chodnika ul. Leśna w miejscowości Margonin (wyłącznie wykonawstwo).
343568Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa zestawów do cewnikowania żył centralnych
343566Urząd Miasta Sławkowa
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i świadczeniem usług serwisu i wsparcia technicznego
343560Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu
343558Powiat Niżański
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku.
343554Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Przebudowa ogrodzenia terenu szkoły przy ul. Starodębskiej 21b we Włocławku w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10
343540Zakład Budżetowy "Targowisko Miejskie"
Wykonanie utwardzenia części terenu Targowiska Miejskiego wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej
343538Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Zapewnienie łączy teleinformatycznch dla nw. Części przedmiotowego zamówienia
343534Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nasiona gorczycy białej
343532Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego.
343530Komenda Wojewódzka Policji
Przebudowa i remont pomieszczenia poddasza budynku administracyjnego A KWP w Rzeszowie, numer postępowania: ZP/33/2013
343528Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenki w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne
343526Urząd Miasta Sławkowa
Zakup usług dostępu do Internetu dla projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków
343524Nadleśnictwo Myślibórz
Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz - etap II
343516Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 11 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Radomiu
343514Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA LIKWIDACJĘ STACJI PALIW NA TERENIE KPP W MOŃKACH
343508Uniwersytet Rzeszowski
Przeprowadzenie badań naukowych w ramach projektu Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko - ukraińskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007- 2013
343498Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Dostawa zestawu kina cyfrowego
343496Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
PN 47/13 - dzierżawa aparatu do badań wykonywanych w trybie pilnym wraz z dostawą odczynników
343494Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa środków dezynfekcyjnych
343492Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Młynarskiej
343490Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie rocznej za 2014 rok do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
343478Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Choszcznie
343476Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego ogólnego zastosowania II dla SPZOZ Krotoszyn
343472Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Dostawa odczynników chemicznych, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego
343468Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Dostawę konserw mięsnych realizowana do Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie Znak postępowania 622/2013
343464Instytut Ochrony Środowiska
zorganizowanie obsługi logistyczno-gastronomiczno-hotelarskiej dla laboratoriów biorących udział w porównawczych badaniach hałasu dla zespołów WIOŚ realizujących monitoring hałasu ( część praktyczna) w dniach 30.09.2013 r.-04.10.2013 r.
343462Politechnika Śląska
Opracowanie materiałów dydaktycznych. Oznaczenie sprawy OZ/U/75/TB/13.
343460Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa systemu do pobierania krwi
343456Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu na potrzeby Służby Celnej, wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy
343454Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu.
343452Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej za 2014 rok do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
343450PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja przejazdu w Luboniu w km 156,642 i pozostałe roboty w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań
343448Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
dostawa produktu farmaceutycznego Linezolid
343426Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
dostawa nowości wydawniczych z zakresu literaturoznawstwa, filozofii i religioznawstwa
343420Gmina Zagnańsk
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk.
343418Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Chełmie od ulicy Witosa na odcinku 135 mb
343412Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Dostawa 18 ton granulatu karpiowego/ paszy przeznaczonej do karmienia ryb w stawach rybnych Pęczniew
343410Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli położonych w miejscowości Budzistowo, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 8/4 obręb Budzistowo
343408Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa kolorowej kamery mikroskopowej wideo z oprogramowaniem dla WO - nr sprawy KC-zp.272-605/13
343406Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawa stentgraftu aorty piersiowo-brzusznej
343404Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa i art. spożywczych.
34339813 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
Dostawa farb, wyrobów malarskich, materiałów technicznych, kosmetycznych, konserwacyjnych i chemicznych materiałów czyszczących do sprzętu czołgowo-samochodowego oraz środków do broni, hełmów i sprzętu optycznego - sprawa nr 77/2013
343394Szpital Wojewódzki w Opolu
DLG.39.356/13 Zakup i dostawa narzędzi laparoskopowych, płyt fosforowych, siatek separujących, staplerów
343388Gmina Urzędów
Budowa ciągu pieszo - rowerowego, dojście do boiska treningowego na działce nr 1091 obręb geodezyjny Mikuszewskie gmina Urzędów
343382Zespół Szkół w Stalach
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stalach w roku szkolnym 2013/2014.
343380Wojskowa Akademia Techniczna
REMONT ŁAZIENEK I SAL ŻOŁNIERSKICH W AKADEMIKU WOJSKOWYM NR 1
343378Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Remont boisk sportowych w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie
343376Gmina i Miasto Drzewica
Remont dróg i gminnych - Zadanie I : Remont ulicy Cmentarnej w Drzewicy etap I. Zadanie II : Remont ulicy Stawowej etap I 107 mb
343372Zarząd Powiatu w Bochni
Dostawa papieru do drukarek oraz papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni oraz jednostek organizacyjnych tj: Zespołu Szkół im. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
343368Agencja Mienia Wojskowego
PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZASOBU OT AMW WE WROCŁAWIU - postępowanie nr 118/ZP/13
343366Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lubomi
Dostawa opału do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi w sezonie grzewczym 2013/2014
343360Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
Usługi szkolenia zawodowego osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Korszach.
343356Gmina Sabnie
Modernizacja drogi gminnej na terenie Gminy Sabnie poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem sortowanym
343346Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
343342Gmina Biała
Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
343332Zakład Zieleni Miejskiej
Dostawa elementów małej architektury wraz z ich montażem na istniejące place zabaw w Katowicach. Zadanie nr 1 - Plac zabaw przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach - Kostuchnie. Zadanie nr 2 - Plac zabaw przy skwerze W. Pileckiego w Katowicach.
343324Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
343318Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Roboty remontowe konstrukcji galerii nawęglania
343312Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Laboratorium
343310Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16 oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim Al. J. Słowackiego 1c
343306Gmina Wohyń
Przebudowa dróg w Gminie Wohyń
343304Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dostawa materiałów jednorazowych akcesoriów aptecznych i laboratoryjnych według 9 pakietów, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
343300Nadleśnictwo Baligród
Budowa i remont ścieżek przyrodniczych, wiat turystycznych, wieży i platformy widokowej, schronów przeciwdeszczowych, parkingów, remont szlaków turystycznych oraz przebudowa bazy studenckiej Rabe - SA-2710-25/13
343298Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Naprawa balkonów w budynkach nr 01, 34 i 42 kompleksu Domu Wypoczynkowego Kościelisko - Oddział WDW Zakopane
343292Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 3A, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
roboty budowlane w lokalach mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem z rejonie działania OReg WAM Bydgoszcz
343272Nadleśnictwo Spała
Bieżące utrzymanie dróg leśnych wewnętrznych (konserwacja) w Nadleśnictwie Spała.
343264Miasto Ełk
BUDOWA UTWARDZONYCH DOJŚĆ I DOJAZDÓW WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM TERENU PRZY UL. ŚWIACKIEGO SĘPA W EŁKU W RAMACH ZADANIA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH
343262Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB/KZB/NDM: Wykonanie instalacji ppoż. i teletechnicznych w budynku nr 56 Klub Żandarma w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz
343258Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
Zakup i dostawa paliw stałych - węgiel orzech gruby gat.I dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
343256Zakład Karny w Żytkowicach
dostawa pieczywa
343248Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Grucie i Przedszkola Samorządowego w Mełnie
343240Gmina Gnojno
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej nr 606 w miejscowości Falki
343238Szkolne Schronisko Młodzieżowe
dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS (ZN/ITN - PKN S.A./NF - 219/2000) w ilości maksymalnej 2.500 l na potrzeby Obiektu nr 3 Kłobuk SSM w Nowej Kaletce.
343234Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawa biologicznych zastawek serca dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP - ZP/116/2013
343232Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą artykułów papierniczych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
343228Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli położonych w miejscowości Pieńkowo, gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 528/13 obręb Pieńkowo
343224Gmina Ropczyce
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezówce w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
34322232 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji (zbiórki surowców wtórnych) z obiektów jednostek wojskowych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu
343216Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
Dostawa i montaż wyposażenia filii bibliotecznej w Zelczynie
343212Uniwersytet Gdański
Świadczenie usług hotelowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
343206Gmina Laszki
Zakup kontenera metalowego z przystosowaniem na szatnię na boisku sportowym w m. Wysocko - dz. 617.
343204Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, dla zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
343194Gmina - Miasto Elbląg
Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego w Elblągu: a) Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego, b) Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza, w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013.
343192Gmina Mielnik
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik
343186Zespół Szkół w Krasieninie
Świadczenie usług cateringowych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół w Krasieninie
343180Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
Roboty remontowe na oczyszczalni ścieków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
343176Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie CZĘŚĆ I zamówienia - Operator żurawia przenośnego kat. II Ż (tzw. HDS-y) dla 10 osób, CZĘŚĆ II zamówienia - Prawo jazdy kategorii C+E dla 5 osób, szkolenia przyjęte do realizacji w 2013 r. - zgodnie z planem szkoleń
343168Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Remont wnętrza hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. B. Chrobrego 31A
343166Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"
Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1
343164Burmistrz Miasta Turku
BUDOWA ULIC NA OSIEDLU LEŚNA - PRZEBUDOWA KANAŁU FOLUSZ NA ODCINKU OD KM 3+820 DO KM 3+230 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
343162Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Usługa kompleksowa polegająca na świadczeniu pomocy marketingowej w ramach realizacji projektu pn Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.
343158Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
343154Gmina Miasto Gniezno
Wykonanie nakładki na jezdni oraz przebudowa zatok autobusowych na ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie, na odcinku od ul. Łazienki do ul. Chudoby
343152Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami
343136Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych
343134Urząd Gminy
Modernizacja drogi gminnej nr 103213L i 103224L w m. Wielkolas
343132Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
zakup urządzeń, oprogramowania i licencji do istniejącego systemu infrastruktury informatycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (serwer wraz z systemem operacyjnym, macierz dyskowa, komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym, komputer wysokowydajny z systemem operacyjnym, zasilacze awaryjne oraz kompleksowy system informatyczny do obsługi, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów Powiatu Konińskiego oraz licencje i gwarancje związane z przedmiotem zamówienia
343122Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową placu manewrowego przy budynku nr 27 w kompleksie wojskowym w Gliwicach przy ul. Andersa 47 w ramach zadania 42 909.
343118Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Zakup części do parkomatów P1 i P3. Znak sprawy 22/VIII/2013
343112Politechnika Lubelska
BZP/PN/116/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dla PL
343110Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Dwuwiązkowy spektrofotometr UV/VIS
343104Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych
343102Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
sprawa 91/P/2013 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy
343096Gmina Kłodzko
Wymiana instalacji elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej Sali widowiskowej w Ośrodku kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
343082Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu tynków elewacyjnych, remontu piwnicznych studzienek doświetlających, remontu wyjścia z podziemia budynku do ogrodu, remontu zniszczonego tarasu na parterze oraz udrożnienie odpływu wód opadowych w budynku Katowicka 8A.
343080Gmina Rudna
Remont lokalu mieszkalnego w m. Chobienia ul. Partyzantów nr 1
343062Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli położonych w miejscowości Suliszewo, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 339/23 obręb Suliszewo
343060Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
Rozbudowa Przedszkola w Łowyniu
343050Komenda Stołeczna Policji
Zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Policji
343042Gmina Czechowice-Dziedzice
Remont ul. Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach od ul. Niepodległości do ul. Parkowej
343026Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się z zobowiązań Użytkowników i Administratora oraz Wykonawcy Kontraktu, w zakresie sprawności użytkowej urządzeń, instalacji, i obiektów majątku powstałego w wyniku Kontraktu: Dostosowanie autostrady A2 na odcinku Konin-Stryków do standardów autostrady płatnej.
343024Gmina Rakoniewice
Remont drogi wewnętrznej Józefin - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi z zjazdami i podejściami położonej na działce nr 14/17 w obrębie Rakoniewice Wieś osada Józefin gm. Rakoniewice
343020Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
DSP.KM.2311.30.2013 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie jednodniowego szkolenia pt. Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej.
343016Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa końcówek do noża harmonicznego wraz z dzierżawą aparatu do cięcia i koagulacji tkanek miękkich
343004Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Klimatyzacja dla budynku przy ul. Zachodniej 10 w Polkowicach - dokumentacja techniczna
343002Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RÓŻNYCH - NR SPRAWY: EA-24-2013
34297813 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
REMONT MOSTU NA RZECE DRWĘCY W BRODNICY-sprawa nr 82/2013
342968Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji i modułem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
342966Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Sławkowo, Mirakowo, Zalesie, Pluskowęsy, Nowa Chełmża, Grzywna, Chełmża (gm. Chełmża, powiat toruński)
342964Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa i montaż lampy RTG dedykowanej do aparatu RTG MCA PRIME dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-107/2013)
342954Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla modernizacji budynków poradni przy ul. Mickiewicza w Toruniu
342950Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie im. Tadeusza Szeligowskiego
Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie - etap II
342946Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Dostawa pelletu. Nr postępowania: 77/PN/2013
342944Powiat Kartuski
Dostawa wyposażenia do laboratorium odnawialnych źródeł energii w ramach projektu: Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
342938Ochotnicza Straż Pożarna
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w układzie napędowym 4x4 uterenowionym dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie gm. Halinów
342936Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
NAPRAWA SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NALEŻĄCEGO DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI. ZADANIE NR 1 - WYKONANIE NAPRAW SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PRODUKCJI SCHMIDT POLSKA. ZADANIE NR 2 - WYKONANIE NAPRAW SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PRODUKCJI EPOKE.
342932Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Dostawa nawozu potasowego
342930Urząd Statystyczny w Kielcach
Dostawa laptopa, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
342928Gmina Miasto Częstochowa
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Koniec języka za przewodnika
342926Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pile
wymiana części ogrodzenia wokół budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
342920Akademia Obrony Narodowej
REMONT BITUMICZNYCH POKRYĆ DACHOWYCH W BUDYNKACH NR 4, 29, 36, 37, 51 Część I - REMONT BITUMICZNYCH POKRYC DACHOWYCH W BUDYNKACH NR 4, 36, 37. Część II - REMONT BITUMICZNYCH POKRYC DACHOWYCH W BUDYNKACH NR 29, 51.
342916Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
dostawa odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora
342904Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla SGGW
342898Prokuratura Okręgowa w Zamościu
Dostawa energii elektrycznej dla prokuratur okręgu zamojskiego
342890Komenda Główna Policji
Sukcesywne dostawy oryginalnych części zamiennych dla pojazdów Policji sprawa nr 152/Ctr/13/TG
342888Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Szubin- obręb wiejski Godzimierz, Nakło n. Notecią- obręb wiejski Wieszki, Kcynia-obręb wiejski Studzienki, Kcynia- Miasto
342880Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Wykonanie termomodernizacji budynku nr 4 w JW. 3444 Głogów
342878Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Wykonanie robót teletechnicznych w ramach przebudowy części budynku nr 4 w JW. 4408 Sulechów
342866Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
342862Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/44/2013 - Dostawa artykułów biurowych, papieru: kserograficznego, do videoprinterów i do aparatów EKG; kalendarzy na 2014 r.; czajników; koszy na odpady; pojemników na ręczniki papierowe i papier toaletowy; dozowników łokciowych na mydło oraz nalepek promienioczułych (zadania 1 - 9)
342860Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 88+750 ÷ 89+930.
342854Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości poniżej 130.000 EURO na dostawę do jednostek organizacyjnych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów, tuszów, papieru do urządzeń kserująco-drukujących w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu Nowe perspektywy 2
342852Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznych - w zakresie instalacji odgromowej dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 pn. Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
342842Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa strzykawek
342838Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie geotechnicznych badań kontrolnych w ramach pełnienia inwestorskiego nadzoru geotechnicznego dla zadania pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180-21+150, z podziałem na 2 części
342830Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Objęcie grupowym ubezpieczeniem NNW uczestników projektu -Nowe perspektywy 2- wdrażanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.3.3 PO KL.
342824Województwo Podkarpackie
Wykonanie pisemnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości.
342818Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Dostawa sprzętu informatycznego .
342814Miasto Dęblin
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora w Dęblinie
342808Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Śmiłowo, Runowo Krajeńskie (gmina Więcbork, powiat sępoleński)
342802Urząd Skarbowy Warszawa Praga
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego Warszawa Praga. Nr post. OL/ZP/5/13
342796Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek do siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6
342792Gmina Kępno
Przebudowa drogi w Olszowie - etap I i II
342788Gmina Kępice
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 30 gospodarstw w Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013
342784Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie.
342780Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Krasnystaw.
342778Dom Wczasów Dziecięcych
dostawa wyposażenia do budynku mieszkalno-dydaktycznego w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej
342760Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
342758Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
Przewóz osób transportem okazjonalnym
342756Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Usługi szkoleniowe z zakresu ITIL v3 Foundation
342754Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Wykonanie termomodernizacji budynku nr 3 w JW. 3444 Głogów
342748Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
342746Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
342742Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
342740Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Brodnica - Miasto (gmina Brodnica, powiat brodnicki)
342738Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawa części zamiennych do samolotów typu ZLIN oraz DA-20 - Zp/pn/55/2013
342726Gmina Miasto Częstochowa
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa programów multimedialnych na potrzeby realizacji projektu pn. Edukacja bez granic.
342724Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
usługa wykonania projektu wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz montażu instalacji teleinformatycznych, w budynku hotelowym Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Świdrze
342710Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
WYDANIE PUBLIKACJI DLA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
342708Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych
Dostawa artykułów żywnościowych - warzyw i owoców - do stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w SzklarachGórnych w okresie od września do grudnia 2013 roku
342706Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
Sukcesywna dostawa opału (węgiel kamienny) przeznaczona na cele grzewcze dla Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. w latach 2013 i 2014
342694Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach
342692Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Remont chodnika w ul.Ogrodowej w Grójcu, Przebudowa chodnika w ul.Słowackiego w Grójcu na odcinku al.Niepodległości - ul.POW strona lewa.
342690Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
zakup zestawu do analizy PCR w związku z realizacją zadania nr 2 (Doposażenie Laboratorium Nr 2 Spektrofotometrycznego i Laboratorium Nr 3 Chromatografii Gazowej) w ramach Projektu: Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności - LAPESTY, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1 Infrastruktura B+R (projekt nr POIG.02.01.00-20-105/09) - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Zest.PCR/TSDB/POIG/2013
342688Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych do chirurgii jednego dnia
342686Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Wykonanie termomodernizacji budynku nr 2 w JW. 3444 Głogów.
342678Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawa oprogramowania narzędziowego dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
342674Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych dla uczestników projektu To ja kształtuję swój los współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
342672Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Chełm.
342666Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
14 - dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych, uczestników projektu Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze.
342664Starostwo Powiatowe w Miechowie
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE OD 2010 - 2014 R.-KURS PRAWA JAZDY KAT. B
342656Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do oznaczeń immunologicznych dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn
342636Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach - Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10.
342626Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa: tlenku cyrkonu, pompy próżniowej - 2 szt., odczynników chemicznych, prętów i blach ze stopów Inconel, stali typ AMS 5613 norma lotnicza, blach prętów i sita ze stali H25N20S2, pompy wysokociśnieniowej do podawania chłodziwa, czujników ciśnienia, koncentratu chłodziwa, materiałów eksploatacyjnych dla maszyny FORTUS 360 mc., stali do spawania oraz wykonanie usługi badawczej związanej z wykonaniem demonstratora technologicznego lotniczej przekładni stożkowej i wykonanie trzpieni do form wtryskowych
342622Gimnazjum Nr 61
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 61 przy ul. Słowackiego 58/60 w Poznaniu
342604Miasto Zabrze
USUNIĘCIE ODPADÓW NIEWIADOMEGO POCHODZENIA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZABRZU PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 4
342596Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
342586Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Dostawa łodzi motorowej przystosowanej do przewozu 12 osób
342580Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Zaprojektowanie i wykonanie korekty urządzeń ochrony środowiska, w tym dostosowanie przejść dla małych zwierząt pod kątem migracji płazów oraz budowa i przestawienie fragmentu ogrodzenia autostradowego na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
342578Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu pn. Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę
342562Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
Dostawa węgla i miału węglowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim w sezonie grzewczym 2013-2014
342556Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatorów: Sysmex XT-2000i (analizator 5-diff z podajnikiem) i Sysmex XS -800i (analizator rozdzielający WBC na co najmniej 3 populacje)
342552Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą aparatu
342548Powiat Leżajsk
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM i KONFIGURACJĄ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NOWOCZESNYCH OBRABIAREK CNC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU w związku z realizacją projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat leżajski
342546Biuro Ochrony Rządu
Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu Notebook oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych.
342540Zespół Szkół Muzycznych Nr 2
Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
342534Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
342530Urząd Gminy Zamość
Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie
342524Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.
Zakup wraz z dostawą: węgiel kamienny Eko Groszek, węgiel kamienny kostka
342520Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Zaprojektowanie szablonu graficznego serwisu eog2016.mkidn.gov.pl oraz świadczenie opieki serwisowej
342518Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/58/2013
342508Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Sprawowanie usługi serwisowej na systemy dla Clininet Administracja Kadry, Płace, Finanse - Księgowość, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Karta Pracy z modułem RCP Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
342498Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Wsparcie na starcie
342494Miejski Zespół Gospodarczo-Administracyjny
Dostawa warzyw i owoców do kuchni MZGA ul. Leśna 2 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w IV kwartale 2013 roku.
342492Zarząd Budynków Komunalnych
Wykonanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Skawińskiej 18-24 w Krakowie.
342480Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie wzmocnienia fundamentów budynku przy ulicy 3 Maja 36 w Katowicach
342476Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa opału (węgla kamiennego typu orzech) dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w miejsce ich zamieszkania.
342460Wójt Gminy
Ocieplenie poddasza w budynku Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Czarnej Górze
342456Gmina Rogowo
Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo - wyposażenie
342452Komenda Główna Policji
Budowa dźwigu towarowo-osobowego dla Sekcji Głównego Archiwum Policji Gabinetu Komendanta Głównego Policji, nr sprawy 155/Cir/13/EJ
342450Gmina Miasto Szczecin
Przebudowa części poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe i pokoje hotelowe w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA z siedzibą przy ul. Monte Cassino 19 w Szczecinie - Etap II.
342442Miasto i Gmina Człopa
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach
342440Zarząd Zieleni Miejskiej
Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Leszczyńska-Bojanowska w Poznaniu
342428Zarząd Dróg Powiatowych
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego w sezonie zimowym 2013 / 2014
342414Gmina Nowe Miasteczko
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III w roku szkolnym 2012/13
342410Gmina Chorkówka
1. Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 2836 w miejscowości Kobylany 2. Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 1090 w miejscowości Zręcin
342408Gmina Trzciana
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ RELAIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII DZIAŁANIE 7.1. PODDZIAŁANIE 7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
342402Zarząd Zieleni Miejskiej
Sadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie rekreacyjno- sportowym w ramach zadania zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna w Poznaniu
342400Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych w Domu Studenckim Nr IV, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
342398Miasto Rybnik
Rozbudowa skateparku na terenie parku Wiśniowiec przy ul. Janiego w Rybniku.
342396Nadleśnictwo Skarżysko
Remont dróg na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2013-etap II
342394Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Ubezpieczenie studentów studiujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2013/2014.
342384Zakład Karny
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Kluczborku
342382Miasto Białystok
Przebudowa skrzyżowań na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku
342374Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE
342360Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Szczepionki, leki, dietetyczny środek spożywczy, protamine sulfate, paski testujące, testy ciążowe, igły Hubera i do penów oraz szwy chirurgiczne.
342350Gmina Krosno
Dostawa książek, filmów szkoleniowych i programów multimedialnych do pracowni doradztwa zawodowego oraz podręczników dla ZSP 5 i programów specjalistycznych dla ZSP 6 w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
342340Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych - leków i materiałów opatrunkowych do przychodni lekarskich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście.
342332Akademia Morska w Szczecinie
Przeprowadzenie szkolenia -Abc Przedsiębiorczości- w ramach projektu Informatyka - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie BZP/BC/6/2013
342324Urząd Gminy Konarzyny
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce
342316Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Dostawa odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą analizatora
342308Urząd Gminy Turek
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Albertów
342306Gmina Krościenko Wyżne
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych
342300Nadleśnictwo Lipusz
Dokończenie utwardzenia placu przy wiacie na opał Nadleśnictwa Lipusz
342292Gmina Kępno
ŚWIADCZENIA USŁUG PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU FAJNA SZKOŁA REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ KĘPNO
342288Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o
DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MYJĄCYCH I PIELĘGNUJĄCYCH
342286Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I LICENCJI ZABEZPIECZEŃ DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ USŁUGI SERWISU POGWARANCYJNEGO I WSPARCIA TECHNICZNEGO
342282Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ZAKUP PALIW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM - ZAD.II
342280Gmina Wałbrzych
Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS - w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi
342276Gmina Stęszew
Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Sapowicach - remont posadzki i pokrycia dachowego
342270Areszt Śledczy Warszawa Służewiec
Dostawy margaryny jadalnej do smarowania pieczywa i oleju roślinnego jadalnego do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/8P/13
342252Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Skanowanie fotogrametrycznych analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych dotyczących tych zdjęć - Numer referencyjny: ZP/BO-4-2500-44/GI-2500-62/2013
342250Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wznowienia oraz dwóch kolejnych audytów nadzoru w okresie trzech lat obowiązywania umowy w zakresie leczenia, profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz udzielania pomocy doraźnej w ramach medycyny ratunkowej, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
342248Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Zakup artykułów laboratoryjnych dla SPDSK - Znak postępowania: RejZamPub/55/2013
342242Politechnika Lubelska
BZP/PN/114/2013 Dostawa fabrycznie nowej wagi analitycznej dla CLW PL
342232Gmina Bystrzyca Kłodzka
Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Etap II
342226Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka i nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka
342224Gmina Nowe Miasteczko
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku, w ramach projektu: Gminne Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku
342220Gmina Czerniewice
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Chociwiu
342216Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych na drodze leśnej wewnętrznej służącej do celów przeciwpożarowych - droga pożarowa nr 37 o długości około 3,6 km po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej w Leśnictwach Ostroróg i Machliny, gm. Czaplinek
342212Biblioteka Publiczna
Dostawa, rozładunek i montaż 90 sztuk stacjonarnych, jednostronnych regałów drewnianych do wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Świebodzinie
342210Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa pasków do oznaczania parametru INR wraz z dzierżawą urządzeń
342206Uniwersytet Jagielloński
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi badawczej z zakresu badań ADMETox w modelach in vitro dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
342204Zespół Szkół Nr 19
Roboty remontowe i renowacyjne w Zespole Szkół nr 19 w Bydgoszczy
342198Powiatowy Zarząd Dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa - Łęczyca
342172Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
USŁUGA WYKONANIA 100 ORTEZ (GORSETÓW) ORTOPEDYCZNYCH
342166Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drygały
Pielęgnacja oraz ochrona przed szkodami od zwierzyny upraw i młodników.
342162Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy środków sterylizujących.Znak sprawy ZP-PN/86/13
342156Gmina Opatowiec
Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek i wyjazdów dla uczestników zajęć organizowanych w ramach projektów Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy
342154Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa produktów leczniczych. Znak sprawy ZP-PN/85/13
342148Jednostka Wojskowa 3711
Remont elewacji oraz wymiana drzwi i okien w bud. nr 73 CPdMZ Kielce
342144Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
Remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku nr 28 w JW 5700 m. Wędrzyn.
342140Gmina Miasto Gniezno
Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na jezdni oraz zatoce parkingowej ul. Sobieralskiego w Gnieźnie, w km 0+000.00 do km 0+090.10
342136Politechnika Lubelska
BZP/PN/111/2013 Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dla CLW PL
342134Zespół Opieki Zdrowotnej
Rozbudowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju o nowy Blok Operacyjny
342130Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa zestawu nagłaśniającego
169823Gmina Niemce
Pełnienie usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. /Równe szanse - lepszy start/ czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie/ współfinansowanego z środków EFS PO KL
169813Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Zakup usługi Catering dla uczestników form doskonalenia, sieci samokształcenia i konferencji podsumowującej Projekt w ramach projektu pt. /Rozwój Kompetencji - doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty/ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Będzińskim
169809Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Woźniki
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Razem w przedszkolu
169807Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne
Świadczenie usług cateringu, w ramach projektu Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim
169803Nadleśnictwo Tuszyma
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi: 1. Budowa kancelarii Leśnictwa Wojsław. 2. Remont - konserwacja elewacji drewnianej zewnętrznej budynku Gajówki w Podleszanach. 3. Remont budynku Nadleśnictwa - wymiana płytek podłogowych w holu i wiatrołapie na parterze budynku, odnowienie ścian i okien.
169797Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Czarna
169795Gmina Lwówek Śląski
Remont drogi Bielanka-Skorzynice.
169793Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci szkolenia grupowego sklasyfikowana zgodnie z kodem CPV 80530000-8: w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
169789Gmina Duszniki
Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz elementów małej architektury parku w Dusznikach
169787Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
169785Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Woźniki
Zatrudnienie nauczycieli/instruktorów prowadzących zajęcia w ramach projektu Razem w przedszkolu oraz pomocy nauczyciela w podziale na 5 części
169781Powiatowy Urząd Pracy
OA.3421-4/13 - Remont korytarzy, klatki schodowej i holu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.
169779Gmina Bulkowo
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 16.09.2013 r. - 26.06.2014r.
169767Powiat Chrzanowski
BUDOWA LODOWISKA SEZONOWEGO WRAZ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- ADMINISTRACYJNYM, WIATĄ, AGREGATEM CHŁODNICZYM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ NIEZBĘDNĄ DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU W CHRZANOWIE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 19
169765Urząd Gminy Dorohusk
BUDOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 10 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOROHUSK
169757Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Woźniki
Obsługa księgowa - zlecona do biura rachunkowego w wymiarze 70 godzin miesięcznie w ramach realizacji projektu pt. Razem w przedszkolu
169753Gmina Płoniawy-Bramura
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych we wsiach Węgrzynowo, Szlasy Bure, Szlasy Łozino, Szczuki, gm. Płoniawy- Bramura
169751Gmina Duszniki
Budowa wiaty wolnostojącej oraz remont części pomieszczeń Izby Regionalnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach
169749Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymogów kapitałowych dla pracowników UKNF
169743Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Projektu Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
169739Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa
169731Gmina Czarna
Przebudowa dróg wewnętrznych - dojazdowych do gruntów rolnych na działkach 318/27 i 1731/1 w miejscowości Pogwizdów
169715Gmina Kołbiel
Budowa obiektów małej architektury - place zabaw na terenie Gminy Kołbiel.
169709Kampinoski Park Narodowy
Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy
169703Gmina Miasta Gdyni
Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - etap II
169701Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Bazy Szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (nr sprawy WL.2370.17.13)
169697Gmina Miasto Brzeziny
Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul. Św. Anny w Brzezinach
169695Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
Prace modernizacyjne w ramach realizacji projektu pn. Budowa Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Eko-innowacje w Stanowicach w gminie Bogdaniec
169685Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
Remont ścian elewacyjnych wnękowych, klatki schodowej oraz wymiana drzwi
169681Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
Dostawa instrumentów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
169679Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego
169665Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Rekultywacja składowiska w Lubsku w ramach Projektu Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego
169661Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącego budynku w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego znak: OL/251-73/2013
169659Kancelaria Prezydenta RP
Zakup oraz dostarczenie pakietów oprogramowania biurowego, systemów operacyjnych dla serwerów, sprzętu i podzespołów komputerowych dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
169649Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Zamówienie na dostawę paliw do pojazdów WIOŚ
169647Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla PCPR w Kraśniku cz. II
169645Uniwersytet Medyczny
DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
169643Politechnika Śląska
Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/173/AS/13
169637Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.
169631PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków
Budowa altany do celów edukacyjnych
169629Wójt Gminy Sochaczew
Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Sochaczew w 2013r
169625Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch boisk szkolnych do gier zespołowych wraz z infrastrukturą tych boisk oraz ich wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6.
169623Nadleśnictwo Sulechów
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 - część druga
169617Kancelaria Prezydenta RP
Wykonanie usługi transmisji On Line z debat organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP
169615Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.58.2013 - Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Zamawiającego (w dwóch grupach) pt.: Prawo upadłościowe, postępowanie egzekucyjne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
169613Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
Najem dwóch samochodów specjalistycznych- śmieciarek
169607Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni nr 136 i 137B oraz w pomieszczeniu obsługi informatycznej nr 137A
169603Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
116/ZP/13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
169593Gmina Kąkolewnica
Przebudowa drogi gminnej nr 101725L Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna na odcinku od km 0+660 do km 2+295
169585Gmina Miejska Żory
Wykonanie nowej nawierzchni drogi przeciwpożarowej, placu manewrowego i chodnika przy Przedszkolu Nr 16 w Żorach na os. Sikorskiego.
169583Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
IFPS/40/13
169581Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.:Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Gorlice - odc.ref. 010 km 0+990 - 1+250.
169573Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych
169571Gmina Skoroszyce
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Skoroszyce zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Kompleksowy program rozwoju dla uczniów z Gimnazjum w Skoroszycach
169561Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
IFPS/41/13
169559Urząd Morski w Szczecinie
Zamówienie w ramach inwestycji Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój, 1. Przebudowa infrastruktury dostępowej w porcie Lubin - zabezpieczenie ścianki szczelnej nasady falochronu północnego narzutem kamiennym, 2. Przebudowa nabrzeży w Basenie Północnym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie - wykonanie konstrukcji slipu opartej na ściance szczelnej.
169555Gmina Czudec
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Pstrągowej- Etap I
169541Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Wykonanie składu książki Historical Atlas of Poland
169529Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH I-MOVE produkcji francuskiej firmy EDAP
169523Gmina Miłoradz
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz
169521Gmina Milicz
Budowa obiektów małej architektury oraz nawierzchni utwardzonych na placu zabaw zgodnie z projektem dla zadania Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Miliczu - etap II
169517Gmina Buczek
Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Gminnym w Buczku w ramach projektu Dobry start z przedszkolem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
169513Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
169511Gmina Olesna
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Olesno oraz opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na podstawie ewidencji dróg
169493Powiatowy Zarząd Dróg
Remont chodnika na ul. Poznańskiej w Koźminie Wlkp. (odcinek od ul. Bernardyńskiej do ul. Jana pawła II) - II przetarg.
169491Gmina Siemiatycze
Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie
169475Szpital Powiatowy
Dostawa antybiotyku dla apteki szpitalnej.
169473Zespół Szkół w Godziszowie Pierwszym
Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców do kuchni Zespołu Szkół w Godziszowie Pierwszym
169471Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
169469Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach
Dostawa materiałów wodociągowych
169463Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla pracowników UKNF
169457Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie jednodniowego spotkania o charakterze integracyjnym w ramach realizowanego projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim
169453Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
ZAŁOŻENIE (WYKONANIE NASADZEŃ) ZIELENI PRZYDROŻNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYSLU
169449Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
169433Urząd Miasta Płocka
Dostawa pojazdu technicznego w ramach projektu: Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V. - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.1. Transport miejski.
169431Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
169425Urząd Miasta Mszana Dolna
Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy - Miasto Mszana Dolna (nominowanego w PLN) w wysokości 1.000.000,00 z przeznaczeniem na : spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
169423Gmina Skołyszyn
Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych
169421Województwo Śląskie
Usługa w zakresie organizacji imprez dla maksymalnie 200 osób podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego na terenie Beskidów w obrębie województwa śląskiego
169411Gmina Lesznowola
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami w ul. bocznej od ul. GRN w Lesznowoli, działki o nr ewid. 178/3, 178/4, 178/5, 178/40, 178/41, 178/42, 178/43, 178/7, 193
169409Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pełnienie funkcji opiekuna podczas trwania studenckich praktyk metodyczno-przedmiotowych dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/11-2013/WA)
169407Gmina Bałtów
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie w sezonie 2013/2014
169403Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu na budynku wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 40 front w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.
169397Powiatowy Urząd Pracy
Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz metalowych regałów archiwalnych i szafek kartotekowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
169395Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Organizacja trzech spotkań informacyjnych oraz jednej konferencji dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu
169393Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej K600040 Tropiszów Sachalina (nr ew. 258) w miejscowości Tropiszów.
169389Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
WYKONANIE OCZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA OBSZARZE DZIAŁANIA WZDW POZNAŃ REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU
169387Gmina Stara Kiszewa
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pałubin
169383Urząd Gminy Obrazów
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w msc. Głazów etap I
169379Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pełnienie funkcji opiekuna podczas trwania studenckich praktyk ogólnopedagogicznych dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/10-2013/WA)
169375Urząd Gminy Czyże
Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach
169373Gmina Łęczyca
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. GAWRONY -ORACZEW gm. Łęczyca
169371Województwo Śląskie
Wycena nieruchomości w Chorzowie na terenie WPKiW
169365Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
169361Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia ulicznego odcinka ul. Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Styczyńskiego w Tarnowskich Górach
169357Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Objezierskiej w Obornikach
169355Gmina Czarny Bór
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- REJON I i II
169353Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
PRZEBUDOWA ULICY KRAKOWSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
169351Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawy warzyw i owoców świeżych
169345Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Wykonanie oświetlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i oddymiania klatek schodowych w budynkach SPZOZ w Łukowie
169337Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
Modernizacja oświetlenia boiska w Hali Sportowej Pogoń zlokalizowanej przy ul. Wolności 406 w Zabrzu, typu zaprojektuj i wybuduj
169335Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
wykonanie robót budowlanych w zakresie: adaptacji pomieszczeń III pietra budynku Rektoratu - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem kompleksowej przebudowy pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem remontu pomieszczeń w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Kancelarii Głównej i sanitariatów na parterze i I piętrze)
169333Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej do wstrzykiwania automatycznego Medrad Stellant
169331Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
dostawa kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym oraz kruszywa naturalnego na drogę leśną Szparagowa w leśnictwie Dąbrówka na terenie Nadleśnictwa Babimost
169329Gmina Miejska Ciechocinek
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopernika (od ul. Kościuszki do ul. Bema) w Ciechocinku.
169327Gmina Leśniowice
Wykonanie usługi audytu projektu pt.Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
169323Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
DOSTAWA WIDEOPROJEKTORÓW, KAMER I APARATÓW CYFROWYCH
169319Gmina Ostrówek
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek, gm. Ostrówek
169305Gmina Łęczyca
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. BŁONIE gm. Łęczyca
169299Województwo Śląskie
Wycena lokalu mieszkalnego w Będzinie
169297Miejski Szpital Zespolony
udzielenie kredytu inwestycyjnego na pokrycie udziału własnego w projekcie nr RPWM.07.02.01-28-018/10-00 na wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
169295Nadleśnictwo Karczma Borowa
Modernizacja budynku mieszkalnego w Kłodzie 119, gm. Rydzyna, pow. leszczyński: 1. Roboty budowlane - zasypanie piwnicy, odwilgocenie budynku, wymiana posadzek, podłóg, tynków, stolarki drzwiowej, prace malarskie w budynku, 2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku, 3. Montaż instalacji gazowej, wymiana instalacji wod- kan. i centralnego ogrzewania w budynku, 4. Montaż przyłączy wod-kan. zewnętrznych do budynku.
169287Gmina Brańszczyk
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk.
169285Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Odbudowa drogi powiatowej nr 1111W na odcinku Podlesie - Radzanów, o dł. 1800 mb, od 1 + 800 km do km 2+ 800 oraz od km 4+ 200 do km 5 +000.
169275Gmina Mikołów
Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II
169273Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kopernika 38 w Lidzbarku Warmińskim.
169269Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wyzwolenia w Rogowie oraz przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wiejskiej w Gorzyczkach
169265Powiat Rypiński
WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA OBRĘBÓW ROGOWO i OSTROWITE
169259Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawa wraz z instalacją systemu zliczającego rowerzystów (licznika rowerowego) realizowana w ramach projektu abc.multimodal, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Południowy Bałtyk
169257Gmina Nidzica
Budowa garażu wolnostojącego dla strażnicy OSP w miejscowości Frąknowo, gmina Nidzica
169255Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Dostawa artykułów biurowych dla Oddziału ZUS w Białymstoku
169251Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.97.2013.U
169247Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
W-11/P-21/2013
169245Gmina Susz
Przebudowa wejścia do piwnicy wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na szatnie w Szkole Podstawowej w Suszu
169241Komenda Portu Wojennego Gdynia
Wykonanie usługi w zakresie eksploatacji systemu cieplnego w kompleksie wojskowym na terenie obsługiwanym przez SOI Gdynia Witomino od źródła ciepła do grzejników włącznie w budynkach, sprawa nr 94/KPW/INFR/2013
169233Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Wykonanie projektu remontu ściany szczytowej i fragmentu ściany poprzecznej budynku położonego w miejscowości Zawidy 37, gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie.
169231Komenda Portu Wojennego Gdynia
DOSTAWA ZESTAWÓW KSZTAŁTEK KUMULACYJNYCH PODWODNYCH
169227Miasto i Gmina Skępe
Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03.
169225Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Dostawa obudowy BLADE c3000 z wyposażeniem
169223Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o.
Sukcesywna dostawa miału węglowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
169221Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawa niszczarek
169217Komenda Portu Wojennego Gdynia
Przegląd serwisowy sprężarek powietrza oddechowego BAUER MARINER 320 na ORP -Gen.K.PUŁASKI-oraz przegląd roczny sprężarek BAUER MARINER 320B zamontowanych na przyczepie 1,5t i sprężarek BAUER MARINER 320B o nr fabrycznym 5208-5407 dla OSNiP
169215Gmina Miejska Kamienna Góra
Remont drogi w ul. Księcia Bolka I wraz z jej odwodnieniem w Kamienne Górze
169211Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury
Dostawa projektorów oraz cyfrowego stołu mikserskiego (znak sprawy: RN-T-15/2013)
169209Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie ( znak sprawy: 104/ZP/13)
169207Polska Organizacja Turystyczna
Usługi lądowego transportu towarowego na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej
169189Zespół Opieki Zdrowotnej
ZP/6/2013
169181Urząd Gminy Osielsko
Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żołędowie
169171Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic ludzkich do oznaczania układów grupowych krwinek czerwonych metodą manualną
169155Jednostka Wojskowa 3294
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 80 (KLUB GARNIZONOWY) W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W ŚWIDWINIE
169153Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODNOWĄ FRAGMENTU NAWIERZCHNI JEZDNI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302 W M. ZBĄSZYŃ
169143Zarząd Dróg Powiatowych
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo
169137Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Dostawa grysu bazaltowego
169135Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-501, przy ul. Kopernika 27
169131Gmina Dźwierzuty
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty
169129Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911E na odc. Boryszów -Krzepczów - Mzurki
169127Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wierzbnie
Dostawa węgla na sezon grzewczy 2013/2014 do placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Wierzbno.
169103Gmina Szczecinek
Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo
169101Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze II półrocze 2013 r.
169097Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nadbrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu
169089Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawa taśm do operacji leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, na okres 24 miesięcy. Znak postępowania: DA-ZP-252-48/13
169085Zakład Karny w Zamościu
Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do cel mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i służbowych w budynku penitencjarnym Zakładu Karnego w Zamościu. D/Kw - 220/14/2013
169083Powiat Wadowicki
Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru A4 przeznaczonych do bieżącego wykorzystania przez pracowników Biura Partnera ds. realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
169077Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach
Remont dróg leśnych wewnętrznych przy leśniczówkach Chojnaty i Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących dróg
169071Zakład Aktywności Zawodowej "SWOBODA"
Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda
169067Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie, w tym zajęć ze stylizacji i wizażu w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność.
169061Gmina Dźwierzuty
Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2013/2014
169057Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć ze specjalistycznego języka angielskiego w ramach projektu Matematyk - pracownik wszechstronny
169047Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Dostawa żywności.
169045Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
Przebudowa dróg i placów na terenie Szkół Podstawowych w miejscowości Debrzno i Myśligoszcz
169037Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawa sprzętu i materiałów do ujawniania i rejestracji śladów dermatoskopijnych
169027Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim
169023Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"
Roboty remontowe dachu z obróbkami blacharskimi - ocieplenie dachu
169019Gmina Żyraków
Remont cmentarza z I wojny światowej nr 242 w Zasowie
169007Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bobrowniki w roku szkolnym 2013/2014
168995Gmina Lipusz
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz.
168979Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Całodzienne wyżywienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
168975Powiat Kaliski
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół NR 1 w Liskowie.
168971Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do autotransfuzji na potrzeby SPZOZ w Hajnówce
168969Uniwersytet Gdański
Dostawa Elektroporoatora - 1 szt.
168967Powiat Kaliski
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im.St. Mikołajczyka w Opatówku
168963Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Dostawa 2 sztuk pojazdów bazowych, przeznaczonych do adaptacji na ambulanse drogowe typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
168961Powiat Kaliski
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
168955Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawy leków i surowców farmaceutycznych
168949Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pełnienie funkcji koordynatora projektu (część I zamówienia), oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie (część II zamówienia) pn. Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim
168947Gmina Stepnica
Przebudowa drogi ul. Bolesława Śmiałego i ul. Królowej Jadwigi w Stepnicy, gmina Stepnica.
168945Urząd Miasta Krynica Morska
Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Krynicy Morskiej - Etap I
168941Wojewódzki Szpital Zespolony
Modernizacja wind oraz zakup drzwi z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
168937Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Przebudowa ul. Kowalewickiej w Poznaniu na odc. od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo
168935Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Remont nawierzchni chodników w ul. Sczanieckiej w Poznaniu
168933Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem klatki schodowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach przy ul. Wolności 13 do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p. poż.
168915Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZSE Jarosław: Przebudowa instalacji c.o. w budynku nr 4 na terenie JW - 3411 w m. Grójec
168905Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie ubezpieczeń na potoku Dynówka w km 0+700 - 2+200 w m. Dynów, Gm. M. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie - ETAP I w km 0+700 - 1+200
168887Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
Dostawa i montaż osprzętu umożliwiającego uruchomienie instalacji solarnej kotłowni Hotelu i Krytej Pływalni Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
168875Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Dostawa instrumentu muzycznego - FLETU - dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
168863Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Usługa rolnicza
168849Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim.
168833Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2013/2014
168829Instytut Nafty i Gazu
Przetarg nieograniczony na dostawę: automatycznego aparatu do oznaczania temperatury mętnienia oraz temperatury płynięcia
168823Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników serologicznych do zestawu do manualnej metody mikrokolumnowej firmy DiaHem stanowiącego własność Zamawiającego.
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:43:56