Lista ogłoszeń z dnia 20 maja 2013 731 ogłoszeń

82581Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów
82567Miejskie Przedszkole Nr 3
Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu do ćwiczeń ruchowych oraz książek dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie
82551Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
Remont drogi gminnej Raciechowice - Poznachowice Dolne nr 540419K w Poznachowicach Dolnych w km 0+000-0+100.
82537Powiatowy Urząd Pracy
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na realizacji 4 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz dla osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie finansowanych z Funduszu Pracy
82535Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I - przetarg nr 2.
82527Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów węzeł Wschodni - Jarosław węzeł Wierzbna od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - odwodnienie węzła Wierzbna
82509Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/56/13 zakup i dostawa klipsów skórnych i naczyniowych do zabiegów neurochirurgicznych
82503Gmina Nowy Targ
Remont drogi gminnej Turystyczna Nr K 363488 w miejscowości Pyzówka w km 0+000-0+140 wraz z remontem przepustu w km 0+025 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
82501Gmina Zabór
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Zabór - IV przetarg
82497Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie
Wykonanie usług geodezyjnych dot. gruntów położonych na terenie województwa mazowieckiego
82493Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Wykonywanie i weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, we wszystkich branżach, tj. : architektoniczno - budowlanej, konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji mechanicznych, instalacji wod-kan, dróg, zieleni, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych
82491Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Dostawa dwóch referencyjnych telewizyjnych monitorów kontrolnych.
82489Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/59/13 zakup i dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego Opolanin w Pobierowie
82485Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawa podręczników dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach Projektu Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji (Globalna SGH), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
82481Gmina Konopnica
Dostawa mieszanki pochodzenia granitowego
82469Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
usługa przeprowadzenia szkoleń językowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przygotowujących do zdania międzynarodowego egzaminu TELC potwierdzającego uzyskanie przez uczestników i uczestniczki projektu: Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych pełnego poziomu biegłości językowej A2 lub B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
82467Gmina Wadowice Górne
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WADOWICE GÓRNE.
82463Gmina Jastków
Usługa dostawy ciepłych posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków
82461Gmina Tczew
Zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów
82457Gmina Drohiczyn
Opracowanie dokumentów analitycznych w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej
82455Gmina Szczerców
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców. Zakres zmiany studium dotyczy całego obszaru Gminy Szczerców w jej granicach administracyjnych
82441Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy narzędzi i sprzętu medycznego.
82437Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
82425Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy, AEZ/S-089/2013
82421Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Kluczbork, obejmującego obręby ewidencyjne: Bąków, Biadacz, Bogdańczowice, Gotartów, Kuniów, Ligota Górna, Ligota Zamecka w systemie zintegrowanym Geo-Info 6 Integra, Mapa
82419Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
82415Zakład Karny w Starem Bornem
Przetarg nieograniczony dostawa mięsa i wędlin dla Zakładu Karnego w Starem Bornem
82407Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwoweNadleśnictwo Nowogród
Budowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Kuzie i Złota Góra
82399Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy
Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
82397Areszt Śledczy
Kurs Szpachlarz Malarz
82393Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja społeczno - zawodowa Brama Perspektyw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1 zadanie: Kurs prawa jazdy kat. B dla maksymalnie 13 osób, w tym 9 osób niepełnosprawnych.
82385Uniwersytet Warszawski
Cykliczna dostawa źródeł światła dla kompleksu budynków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego położonych przy ul. Dobra 56/66, Dobra 68/70, Dobra 72
82379Gmina Drohiczyn
Organizacja festynu w Ciechanowcu realizowanego w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej
82373Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa produktu leczniczego Bosentanum
82371Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Usługa w zakresie organizacji szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego /ZAWODOWY START/ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.3.
82369Gmina Dębno
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej oraz Alternatywy, Wiejskiej i Północnej w Dębnie - zamówienie uzupełniające
82363Urząd Gminy
Odbudowa dróg gminnych po powodzi w 2010
82359Akademia Morska w Gdyni
CRZP/4/2013/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej
82357Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej ( programu inwestycji ) dla zadania - Budowa systemu ochrony technicznej i elektronicznej wraz z przebudową sieci energetycznej i oświetlenia zewnętrznego w komp. wojskowym w Gdańsku.
82349108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Numer sprawy: 19/2013-DZP/PNO. Nazwa zadania: Dostawa protez naczyniowych.
82347Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Dostawy drobiu i jego przetworów dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.
82337Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Pozimowe remonty nawierzchni drogowych na drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Pszczynie
82333Powiat Koszaliński
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0396Z Sianów - Nadbór.
82331Gmina Nurzec-Stacja
Roboty budowlane związane z realizacją funduszu sołeckiego na terenie gminy Nurzec-Stacja.
82325Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
82319Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Olej opałowy
82313Areszt Śledczy w Nowej Soli
Dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich dla potrzeb Aresztu Śledczego w Nowej Soli
82309Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawę podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku
82295Zespół Szkół Technicznych
Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Lesku
82289Gmina Drohiczyn
Organizacja i obsługa piątego seminarium realizowanego w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej
82287Starostwo Powiatowe
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
82285Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawa materiałów profilaktycznych
82273Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
82267Gmina Chmielnik
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 765 951,41 zł.
82263Gmina Polkowice
Zamówienie uzupełniające do umowy nr 241/03/13 z dnia 01.03.2013 r. do zadania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii w zasobach zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie części nr III
82261Gmina Stopnica
Dostawa sprzętu multimedialnego.
82259Gmina Dopiewo
Nr sprawy ROA.271.11.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
82257Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa leku Zytiga
82255Urząd Gminy Zamość
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej - organizacja konferencji
82253Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dostawa książek
82251Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020
82243Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi nr 126 odc. Smolnica - Dębno
82237Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zastępstwo procesowe w sprawach pozostających w kompetencji Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia UMWD
82235Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety
82231Gmina Chmielnik
Remont drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska - Grodzisko - Chmielnik km od 0+000 do 0+700, działka - nr ewid 1341 w m. Wola Rafałowska.
82229Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C lub CE
82225Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Sukcesywne dostawy artykułów medycznych, zestawów medycznych oraz bielizny barierowej dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni.
82209Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Organizacja wykonania ośmiu koncertów folkowych w ramach /Mokotów FOLK Festiwal 2013/ na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
82205Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
82197Powiat Konecki
Część 1: zorganizowanie 3 spotkań rekreacyjno - sportowych (pikników) dla łącznie 150 osób (tj. Uczestników Projektu i osób z ich otoczenia) Część 2: zorganizowanie imprezy integracyjnej, połączonej z konferencją podsumowującą projekt dla 150 osób (tj. Uczestników Projektu i osób z ich otoczenia)
82195Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KOPERNIKA W OLSZTYNIE - ETAP III
82189Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Usługa zorganizowania szkolenia z zakresu: Obsługi pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics i dodatku analitycznego PS DAS
82187Prokuratura Okręgowa w Legnicy
Zakup sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Legnicy
82183Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawa produktów leczniczych w podziale na 3 części. Sprawa znak: ZP.3520/16/13
82181Gmina Otmuchów
Remont dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowości Jarnołtów
82179Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Zakup z dostawą sprzętu medycznego j.u. dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Patologii Noworodka z Intensywnym Nadzorem SPZOZ w Wieluniu..
82171Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego Etap I - km 9+815 do km 11+573 zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW - ETAP I - POWIAT GDAŃSKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 - 2013.
82165Gmina Karpacz
budowa parkingu oraz chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu
82155Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Wykonanie usługi szkoleniowej Obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne i fakturowanie komputerowe dla 15 osób bezrobotnych
82151Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Serwis pogwarancyjny drukarek eksploatowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w I Oddziale w Poznaniu, w II Oddziale w Poznaniu, w Oddziale w Pile oraz w podległych jednostkach terenowych w/w Oddziałów
82149Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu
Dostawa pokruszonego gruzu betonowo-ceglanego
82147Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ZP-1-23U-MOPS-2013
82143Nadleśnictwo Wieluń
Sukcesywna dostawa karmy dla zwierzyny leśnej w Nadleśnictwie Wieluń
82139Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w ramach umowy ramowej.
82137SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie
82131Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa stołu optycznego do głowic terahercowych Postępowanie nr WEiTI/25/BZP/2013/1030
82129Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, wody sterylnej, chemii gospodarczej, papierów rejestracyjnych i żeli do aparatów EKG, KTG.
82127Gmina Dopiewo
ROA.271.7.2013 Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej zawierającej projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w celu realizacji inwestycji w ramach 10 zadań
82123Powiatowy Urząd Pracy
pracownik obsługi klienta i technik sprzedaży
82117Powiat Przysuski
Pełnienie kompleksowego (we wszystkich branżach) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goździkowie.
82115Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Instalacja i rozbudowa monitoringu w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Katowicach przy ul. Barbary 25
82109Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
CTM/BZ/ZZ/28/13
82107Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Dostawy owoców i warzyw sezonowych
82101Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
Zakup i sukcesywna dostawa testów do wykrywania krwi utajonej w kale (ZP 05/2013)
82099Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
82097Dom Pomocy Społecznej
likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku
82095Agencja Wywiadu
ZP/5/2013
82087Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Świadczenie przez ENEA Operator SA usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
82073Powiat Przysuski
Rozbudowa budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goździkowie
82067Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu KMP w Legnicy przy ul. Asnyka 3-5
82065Gmina Polkowice
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV na zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hubala 2A-4D w Polkowicach w ramach zadania pn. Program poszanowania energii
82063Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA KLISZ O ODCZYNNIKÓW DO RTG
82057Sąd Rejonowy w Legionowie
Świadczenie usługi przez Wykonawcę AgencjęPracy Tymczasowejlub Doradztwa Personalnegopolegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu 13 pracowników tymczasowych.Pomocników biurowych do pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego tj.Sądu Rejonowego w Legionowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ Sygnatura postępowania nadana przez ZamawiającegoZP/SR/7/12
82051Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Zakup z dostawą drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wieluniu.
82045Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Sukcesywne dostawy kompletnych zestawów do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylatora CRT-D
82039Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
WR-3/13 Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej
82035Gmina Trzebinia
LETNIE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY TRZEBINIA I CZYSTOŚCI W RYNKU W TRZEBINI
82031Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus (PN-C-96024:2001)
82021Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu oznakowania pomieszczeń i budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w związku z realizacją projektu związanego z nadbudową budynku 1D, budową Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych oraz budową Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej. Sprawa znak: ZP.3521/3/13
82019Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim i naukoznawstwo w ramach projketu najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL
82009Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH CHŁODZONYCH DLA OŚRODKA KONFERENCYJNO -WYPOCZYNKOWEGO POSEJDON W USTCE
81999Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół
81991Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sukcesywna dostawa standardowych drukarek dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/08-2013/DOP-a)
81989Jednostka Wojskowa Nr 4724
Zakup i dostawa sprzętu spadochronowego
81985Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA KLISZ O ODCZYNNIKÓW DO RTG
81973Instytut Farmaceutyczny
Kwalifikacja aparatury ADZP 240-11/13
81961Gmina Jelcz-Laskowice
Budowa placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną przy ul.B.Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach.
81959Gmina Białobrzegi
Remonty dróg gminnych w 2013 roku
81955Powiat Świdnicki
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie
81947Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawy odczynników laboratoryjnych
81945Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Potoczku
81943Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania elektroenergetycznego ul. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie
81935Nadleśnictwo Sieniawa
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży, obuwia roboczego i BHP dla pracowników Nadleśnictwa Sieniawa.
81933Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie: ABC przedsiębiorczości
81929Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej
81927Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
81919Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawa profesjonalnych środków myjących i dezynfekujących wraz z dozownikami i montażem centralnego systemu dozowania stosowanych w zakładzie żywienia zbiorowego
81917Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
Świadczenie usługi związanej z całodobową ochroną nieruchomości i mienia Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 20
81911Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie szpitala Świętej Trójcy z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 28 i Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym z siedzibą w Płocku przy ulicy Tysiąclecia 13.
81909Gmina Osieczna
Przebudowa dróg gminnych: Ulicy Jasnej w Kąkolewie, Ulicy Ks. Cz. Obarskiego w Kąkolewie, Ulicy Polnej w Osiecznej, Drogi w Drzeczkowie, Drogi we Frankowie.
81907Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Rozbudowa wodociągu w Ignatkach
81903Gmina Złotoryja
Opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części działek na terenie gminy Złotoryja
81901Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Modernizacja budynków Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - numer Zp/pn/1/2013
81899Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
DOSTAWY KONCENTRATÓW DO PROWADZENIA HEMODIALIZ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
81895Gmina Żabno
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żabnie w ramach programu Radosna Szkoła
81893Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach OReg. WAM Gdynia.
81887Uniwersytet Rzeszowski
Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydaniu cateringu dla uczestników Konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansa dla Regionu
81885Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wykonanie usług konserwacji i obsługi instalacji CO, CW, wod-kan, kotłowni olejowej, węzła cieplnego, wentylacji ,studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, gazu ziemnego, sieci wodociągowej i hydrantowej oraz sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej
81883Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Plocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
81871Uniwersytet Rzeszowski
Opracowanie, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych dla dwóch odrębnych tematycznie konferencji organizowanych przez Zamawiającego w różnych czasowo terminach w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu
81865Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wykonanie druków promocyjnych i informacyjnych Powiatu Poznańskiego
81859Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Dostawa oleju napędowego dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku - Kamiennej
81857Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Świadczenie usług poligraficznych polegających na przygotowaniu do druku, wykonaniu druku oraz dostarczeniu broszury projektu CIRCUSE do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
81851Urząd Gminy
Cząstkowy remont dróg gminnych
81849Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice - Radacz
81847Gmina Miejska Ciechocinek
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC 3,5 t z pojedynczą kabiną oraz skrzynią ładunkową z trójstronnym wywrotem.
81845Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/12-2013/DOP-a)
81841Gmina Trzebinia
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. 1000-l.PP 72 w Trzebini
81837Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Wykonanie remontu mieszadła zagęszczacza grawitacyjnego.
81835Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
81833Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa szwów chirurgicznych , siatek przepuklinowych i wosku kostnego w podziale na zadania
81829Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Usługi serwisowania samochodów będących na gwarancji producenta użytkowanych w OT ANR w Gdańsku z miejscem postoju w Bytowie i Słupsku
81825Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Przeprowadzenie kursów, zajęć dodatkowych i dydaktyczno - wyrównawczych dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie: 1: Kierowca wózków jezdniowych 2: Spawanie w osłonie gazów aktywnych (MAG) - 135 3: Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem 4: Księgowość 5: ECDL Web starter 6: Tworzenie stron internetowych 7: Stylizacja paznokci 8: Wizażysta - stylista 9: Barman / kelner 10: Realizacja zasad GHP/GMP i wdrażanie systemu HACCP w zakładzie 11: Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 12: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
81821Miasto i Gmina
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
81817Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
IM.2420.2.2013.AP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.
81807Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Świadczenie usługi deratyzacji na terenie posesji administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w rejonie ADM nr 1-5 ( rejon ADM 5)
81805Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
Dostawa odczynników laboratoryjnych
81801Nadleśnictwo Szubin
Modernizacja osady Leśnictwa Drogosław
81799Urząd Gminy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chynów w okresie od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
81793Gmina Kościan
Mechaniczne profilowanie dróg gminnych
81783Gmina Bytów
Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Bytowy - roboty dodatkowe
81781Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Sukcesywne dostawy różnych drobnych artykułów i produktów medycznych.
81775Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Spółka z o.o.
Dostawa wyrobów hutniczych. Zamówienie obejmuje wyroby hutnicze przeznaczone do realizacji sieci i węzłów objętych projektem POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
81773Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Usługa kompleksowego utrzymania czystości siedziby Sądu Apelacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz usługa kompleksowego utrzymania czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - ZP/2/ZC/2013
81771Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Rzeka Rega - remont umocnień - wykonanie palisady na lewym brzegu w km 43+567 - 43+780, gm. Gryfice, m. Gryfice
81769Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu AGD i RTV wraz z wniesieniem i montażem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z podziałem na dwie części - ZP/158/055/D/13
81767Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Świadczenie usługi deratyzacji na terenie posesji administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w rejonie ADM nr 1-5
81763Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
81761Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dostawa fabrycznie nowych tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
81753Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ
Odbiór, transport i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych
81751Gmina Dobrzeń Wielki
Remonty dróg gminnych w Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki
81749Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
81747Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy odzieży i bielizny jednorazowego użytku
81741Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Malowanie pomieszczeń wraz z wymianą osłon grzejnikowych, montażem mieszaczy wody i wymianą opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Grzybowskiej 7 w Warszawie (znak sprawy ZP-53/13).
81735Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacji i przeprowadzenie szkolenia grupowego profesjonalne sprzątanie - 10 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
81733Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2013
81727Narodowe Centrum Kultury
Opracowanie i realizacja artystycznej, wizualnej koncepcji zdjęć do filmu pod roboczym tytułem /Miasto 44/
81721Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.48.2013.
81713Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawa materiałów elektrycznych
81711Miasto i Gmina
Przebudowa ulic: Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. Łąkowej ).
81709Urząd Miejski w Bierutowie
Roboty dodatkowe w ramach zamówienia publicznego pn.: Modernizacja ulicy Św. Jana i ulicy Parkowej w miejscowości Bierutów
81707Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Modernizacja strzelnicy garnizonowej w Kątach Węgierskich, gmina Nieporęt.
8170511 Wojskowy Oddział Gospodarczy
KONSERWACJA I NAPRAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, KSEROKOPIAREK ORAZ NISZCZAREK
81703Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Remont zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach - etap II
81697Komenda Stołeczna Policji
Dostawy akumulatorów do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
81695Zespół Opieki Zdrowotnej
DOSTAWY PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH
81693Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica.
81691Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw
Dostawa sprzętu komputerowego i RTV przeznaczonego na potrzeby obsługi systemu do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
81689Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1, od km 4+142,10 do km 4+500
81687Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i produktów do leczenia żywieniowego.
81681Gmina Ujsoły
Realizacja zadań pn. Odbudowa drogi gminnej Smerekówka w m. Glinka w km 0+000-1+201. Remont ulicy Letniskowej w Ujsołach w km 0+118-0+720. Remont ulicy Widokowej w Ujsołach w km 0+000-0+200
81679Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zakup elementów systemu wystawienniczego KLEM w związku z realizacją wystawy METROPOLIS IMPRINT 2011 w Arkadach Kubickiego.
81675Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
usluga szkoleniowa Księgowość komputerowa
81671Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ
Sukcesywna dostawa oryginalnych odczynnikow hematologicznych i krwi kontrolnej producenta Analizatora SYSMEX XT 2000i
81669Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku z podziałem na zadania: Zadanie 1. Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku. Zadanie 2. Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała w Radomsku
81661Areszt Śledczy
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH
81659Zarząd Budynków Komunalnych
Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej stanu sprawności technicznej budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku
81657Gmina Michałowice
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Nr sprawy: ZP. 2712.15.2013.
81653Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Zakup z dostawą sprzętu medycznego j.u. dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Patologii Noworodka z Intensywnym Nadzorem SPZOZ w Wieluniu.
81651Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
Zamówienie na roboty budowlane: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 206 w ramach programu Mia100 Kamienic.
81647Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawa zgrzewarki do jałowego zgrzewania drenów.
81645Narodowe Centrum Kultury
Realizacja wizualnej koncepcji filmu pod roboczym tytułem /Miasto 44/ w ramach przygotowania artystycznej kompozycji kadrów z uwzględnieniem ważnych dla sceny elementów dramaturgicznych i wykonania ujęć zgodnie z założeniami realizacyjnymi filmu oraz wykonanie wszelkich czynności jako operator kamery
81643Ośrodek Techniki Leśnej
Dostawa blach gorącowalcowanych. Sprawa ZP/2710/9/2013
81641Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Budowa Laboratorium / Centrum / Nauki w Podzamczu koło Chęcin
81639Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
naprawa piły Kombilan
81633Gmina Medyka
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
81629Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Przygotowanie materiału filmowego i wykonanie trailera oraz montażu materiału filmowego do spektaklu pt.: Konstelacje.
81623Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
Zmiany źródła zasilania w ciepło Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
81621Gmina Purda
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klebarku Wielkim.
81617Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wraz z montażem regałów kompaktowych jezdnych dla Archiwum Szpitala
81613Gmina Dąbrowa Zielona
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa Zielona i jej jednostek organizacyjnych
81611Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Sukcesywne dostawy sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
81609Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Przetarg na dostawę środków do dezynfekcji
81607Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Skomponowanie i nagranie utworu muzycznego do spektaklu pt.: Konstelacje.
81603Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych położonych w Łodzi przy: ul. Różyckiego 3, ul. Bednarskiej 40 i ul. Sokolej 23.
81595Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie koncepcji budynku segmentowego -Bezpieczne osiedle- wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
81591Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Budowa leśnego szlaku Nordic Walking w Gdyni
81581Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Rekultywacja Stawu Wąsal i Stawu Pozytywka wraz z łącznikiem - część II
81577Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Oferta na dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
81573Zarząd Budynków Komunalnych
Wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu sprawności technicznej instalacji gazowej budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku w 2013 roku
81571Komenda Stołeczna Policji
Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej
81567Zarząd Dróg Powiatowych
Usuwanie szkód powodziowych - ZP-4/2013: 1) Remont drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki w miejscowości Kawec i Żerosławice w km 8+200 - 9+800; 2) Remont drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna - Wieprzec w miejscowości Skomielna Czarna w km 0+000 - 1+000
81565Urząd Miejski
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Akademia sukcesu
81563Burmistrz Miasta Limanowa
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami na terenie miasta Limanowa w roku 2013
81561Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Dostawa gazu CO2 dla projektu Dobry fach to szansa pracy
81557Gmina Rzekuń
Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej oraz ,,Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w miejscowości Rzekuń
81545Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
Świadczenie usług animatora lokalnego.
81537Gmina Przeworno
Gminne Centrum Turystyczne w Romanowie
81533Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.:Budowa budynku dydaktycznego-aula-etap III.
81525Gmina Susiec
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Susiec z obiektów osób fizycznych i gminy oraz zbiórka i utylizacja zalegającego eternitu u osób fizycznych
81523Narodowe Centrum Kultury
Realizacja wizualnej koncepcji filmu pod roboczym tytułem /Miasto 44/ w ramach przygotowania artystycznej kompozycji kadrów z uwzględnieniem ważnych dla sceny elementów dramaturgicznych i wykonania ujęć zgodnie z założeniami realizacyjnymi filmu oraz wykonanie wszelkich czynności jako operator kamery
81521Urząd Gminy w Ślemieniu
Remont 3 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi 2010- 2011, obejmujący: 1. remont drogi gminnej ul. Obwodowa w Lasie w km 0+230-0+380, 0+380-0+680 2. remont drogi gminnej ul. Jasna w Ślemieniu w km 0+000 - 0+140 3. remont drogi gminnej ul. Leszczynowa w Ślemieniu w km 0+000 - 0+164
81519Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Instalacja i rozbudowa monitoringu (z oświetleniem terenu zewnętrznego) w Miejskim Przedszkolu nr 56 w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 17.
81517Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
Świadczenie usług pedagoga ulicy.
81513Areszt Śledczy
Przetarg nieograniczony nr 4/DKw/Ż/2013 na dostawy mięsa, podrobów i produktów mięsnych
81505Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Remont ul. Nowohuckiej w Krakowie
81503Politechnika Śląska
Zamówienie dodatkowe do umowy nr OZ/B/43/TB/12 na przebudowę budynku garażu na laboratorium naukowo-badawcze w Katowicach. Oznaczenie sprawy : OZ/B/8/TB/13.
81501Gmina Czerwonak
Wykonanie zamówień uzupełniających do umowy nr WD. 272.12.2012 z dnia 1 sierpnia 2012r., której przedmiotem jest remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie na terenie Gminy Czerwonak
81495Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Usługa druku materiałów promocyjnych Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
81493Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie dróg gruntowo-żużlowych na terenie miasta Tychy w 2013 roku
81491Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Koncert-spektakl z cyklu Śmietanka Łowicka
81487Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych.
81481Gmina Nowa Dęba
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba na działkach o nr ewid. 706 i 708
81477Urząd Gminy Kowale Oleckie
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Kowale Oleckie
81475Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Dostawa opasek dzianych podtrzymujących, kompresów gazowych sterylnych, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, preparatu do odkażania z zawartością chlorheksydyny
81473Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna
Pełnienie funkcji nadzoru przy przebudowie (modernizacji) drogi leśnej Wierchomla -Pod Hale
81469Gmina Ciasna
Uslugi w zakresie szacowania nieruchomosci
81463Gmina Papowo Biskupie
Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie
81457Zarząd Dróg Powiatowych
Zakup i dostawy żużla stalowniczego na bazę Zamawiającego.
81455Urząd Miasta i Gminy Gąbin
Budowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Gąbinie - opracowanie dokumentacji projektowej
81453Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Jasnej stanowiącej działkę nr 5/1, obręb 0087 o pow. 0,0051 ha i 5/3, obręb 0087 o pow. 0,0203 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00058934/5.
81451Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/23/2013.
81445Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa obuwia, drobnego sprzętu medycznego, nabojów gazowych, pojemników gastronomicznych i druków do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 20/13
81443Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap II
81435Nadleśnictwo Leśny Dwór
BUDOWA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE LEŚNY DWÓR W 2013R.
81415Urząd Gminy Kętrzyn
Budowa stadionu sportowego wraz z budynkiem socjalnym w miejscowości Łazdoje, Gmina Kętrzyn.
81411Urząd Gminy
Budowa chodnika przy ul. Zana w Marklowicach.
81409Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa materiałów biurowych do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
81407Gmina Siemianowice Śląskie
Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie
81405Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na potrzeby na potrzeby XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, dla Katedry Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
81403Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Przeprowadzenie badania z obszaru polityki społecznej nt. Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego
81397Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Monitoring wizyjny terenu ZZO
81395Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowo-promocyjnych dla projektu Profesjonalne kadry - lepsze jutro II
81393Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawa opryskiwacza zaczepianego do ZD ITP Poznań
81389Gmina Medyka
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Medyka.
81387Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Rezerwacja i dostawa biletów lotniczych na zagraniczny przewóz pasażerski lotniczy (w obie strony) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
81379Zarząd Dróg Powiatowych
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol od km 0+000 do km 2+200 (dł. 2,200 km)
81377Urząd Gminy w Skulsku
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa sprzętu dla zadania Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego- zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Skulska Wieś realizowanego w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś.
81369Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Remont nawierzchni parkingu dla potrzeb MOPS ul. Tybury 16.
81361Komenda Stołeczna Policji
Dostawy baterii i akumulatorów
81353Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu części pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej oraz rozdzielni elektrycznych
81351Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie wielotematycznych szkoleń w ramach realizacji zadania 3 Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia projektu POKL ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
81345Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Historii UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z WOS (wiedzy o społeczeństwie) w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (WR/6-2013/WH)
81343Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka
81341Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Zakup Portretu Marii Zielińskiej Witkacego olej 1914r. w ramach programu: Kolekcje - priorytet 4 - kolekcje muzealne
81339Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remonty schodów terenowych w Jastrzębiu-Zdroju: - ul. Zdrojowa 4 - ul. Mazowiecka 2 do Jaru Południowego - ul. Sybiraków (Dworzec Autobusowy)
81337Akademia Morska w Szczecinie
Usługa druku wraz z dostawą książek dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
81335Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
Roboty remontowo - konserwacyjne w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku.
81325Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Modernizacja parkingu przy Bulwarze Nadmorskim na alei Marsz. J. Piłsudskiego w Gdyni
81321Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
DOSTAWA RESPIRATORA WRAZ Z INKUBATOREM DO SPZOZ W ŁUKOWIE
81319Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty remontowe dla potrzeb Naczelnej Prokuratury Wojskowej - Warszawa, ul. Nowowiejska 26B
81317Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Wykonanie przyłączy wodociągowych od strony ul. Hożej i od strony ul. Wspólnej do budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Hożej 88 w Warszawie (znak sprawy ZP-56/13.
81313Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali
81311Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla jednego uczestnika projektu pt. Znów aktywni
81309Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Świadczenie usług prawnych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II
81305Gmina Otmuchów
Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych
81299Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
Zakup i dostawa artykułów biurowych i materiałów techniki biurowej dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu oraz podległych placówek terenowych
81295Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Remont chodnika przy ul. KOPERNIKA w Gdyni, na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Legionów
81293Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
81291Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z wynajmem analizatorów
81285Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
KONTYNUACJA KONSERWACJI ELEWACJI - DOKOŃCZENIE PRAC ELEWACJI ZACHODNIEJ I ŚCIAN Z TARASAMI W LEWYM SKRZYDLE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2
81275Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ZP-16/FRSE/2013
81273Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Usuwanie azbestu: demontaż, odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny.
81271Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
Dostawa gazu płynnego propan - butan oraz dzierżawa zbiorników
81265Urząd Gminy Dzierzgowo
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Dzierzgowo urządzeniami oświetleniowymi, polegającym na zapewnieniu świecenia 511 punktów świetlnych
81263Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ZGK 6-2013
81255Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa produktów medycznych
81251Gmina Korytnica
Remont chodnika wraz ze zjazdami i budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej 4239 W w miejscowości Wola Korytnicka.
81247Prokuratura Okręgowa w Zamościu
Przewóz zwłok na zlecenie prokuratur okręgu zamojskiego
81245Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dostawa artykułów spożywczych dla MCDN ODN Nowy Sącz.
81241Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Kompleksowa organizacja XXXIV Dni Bełchatowa w dniach 21-23 czerwca 2013 r.
81237Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego trzech szkoleń grupowych, w ramach 3 części (zadań) łącznie dla 21 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie pn.: Zadanie 1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Zadanie 2 - Cieśla budowlany, Zadanie 3 - Opiekunka domowa osób starszych i dzieci.
81233Gmina Przodkowo
Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki krajowego ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego - V etap
81231Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Dostawa produktów zbożowych, przypraw, przetworów oraz mrożonek
81229Książnica Zamojska
Dostawa książek
81225Gmina Łazy
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy
81223Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Dostawa materiałów tapicerskich - CPV 19200000-8, 19435100-5, 24910000-6, 30197100-7, 33141128-3,39143112-4, 44512400-6
81221Gmina Rogowo
Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła w Rogowie
81219Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
81213Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Zakup z dostawą albumina ludzka dla SPZOZ w Wieluniu
81209Gmina Bałtów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów
81201Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Wydziału Humanistycznego UMCS odbywającymi praktyki ogólnopedagogiczne ciągłe w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (WR/206-2013/WH)
81199Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 19+925 - 21+890 w m. Rymanów, ul. Kolejowa - etap II
81189Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (WR/195-2013/WH)
81187Nadleśnictwo Lębork
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego nr Z.P.-2710-15/2012 na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lębork w 2013 roku
81181Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
Wymiana bram, naprawa elewacji i stolarki okiennej, wymiana podsufitówki, opaska wokół budynku, budynek nr 6 w JW. 1986 w m. Wędrzyn
81177Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Dostawa owoców i jarzyn
81173Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Dostawa do siedziby KM PSP Tychy 8 000 litrów oleju napędowego
8116725 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU GARAŻOWYM NR 132 NA TERENIE JW. 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
81161Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Wydziału Humanistycznego UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z WOK w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (WR/183-2013/WH)
81157Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
81153Miasto i Gmina Kańczuga
Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w m. Kańczuga.
81143Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Dostawa wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa
81141Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
81139Gmina Nowy Targ
Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
81125Szpital Powiatowy w Radomsku
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych/ benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu/ w systemie kart flotowych
81123Miasto Rybnik
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 22 w dzielnicy Niedobczyce - II etap.
81121Gmina Grodzisko Dolne
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 1280/1 w km 0+015 na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym
81115Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych miedzianych do warsztatów konserwacyjno-naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych przez okres 12 miesięcy
81113Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu oraz wędlin wieprzowych i drobiowych
811094 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa benzyny Euro Super 95 i Oleju Napędowego na II kwartał 2013 roku
81107Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawa materiałów, akcesorii i drobnego sprzętu stomatologicznego
81105Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Przebudowa nawierzchni ul. Rogowskiej w Czyżowicach.
81103Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
Ochrona obiektów i budynków na terenie miasta Zabrze.
81097Gmina Lubochnia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec
81095Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowych służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę - VII części
81093Starostwo Powiatowe
Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Żywcu Al. Wolności 2
81091Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Budowa odcinków wodociągu w miejscowościach: Tryczówka i Księżyno Kolonia.
81087Szpital Specjalistyczny Nr 2
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
81085Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku
Przebudowa z modernizacją mostu nad rzeką Stążka w miejscowości Okiersk w trybie zaprojektuj i wybuduj.
81083Wojewódzki Szpital Okulistyczny
Dostawa zestawów operacyjnych do usuwania zaćmy
81079Powiatowy Urząd Pracy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych Znak:ON.MC.271-1/GR/FP/13
81075Ekosystem Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: zamówień publicznych, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
81069Miasto Rybnik
Roboty remontowe w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny.
81061Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Modernizacja drogi powiatowej nr 1919C Śmielin-Anieliny
81059Urząd Gminy w Siedliszczu
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bezku
81057Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych oraz drzwi balkonowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Sieradz w Sieradzu.
81055Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi szkolenia
196458Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2013 r z podziałem na 3 zadania..
196450Centrum Kultury Gminy Markowa
Przebudowa stropodachu na dach stromy w budynku Centrum Kultury Gminy Markowa w Markowej
196448Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach
Przedmiotem zamówienia było dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego doposażenie istniejącej pracowni technologii gastronomicznej.
196438Capella Cracoviensis
Dostawa trąbek barokowych
196432Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Remont drogi gminnej Jerzmanowice Koło Nowaka Dz. nr 551 w miejscowości Jerzmanowice w km 0+000-0+573
196428Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły
dostawe odczynników, testerów i innych art. wraz z dzierżawą specjalistycznej apartaury
196420Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji konferencji pn. Leader społeczności wiejskich a nowa perspektywa WPR 2014-2020
196412Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły
dostaw gazu medycznego marki Entonox (równoważny) wraz z dzierżawą butli i oprzyrządowania
196386Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Usługa druku dla NIZP-PZH
196384Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70.
196382Miasto Jelenia Góra
Zamówienie dodatkowe na wykonanie robót budowlanych na trasie ścieżki biegowej realizowanej w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I
196376Politechnika Warszawska
Występ artystyczny zespołu JAMAL w ramach Juwenaliów Warszawskich 2013 podczas Juwenaliów Politechniki Warszawskiej na Stadionie Syrenki w dniu 17 maja 2013 r.; Nr postępowania ZP/U/MP/33/2013
196370Samorząd Województwa Pomorskiego
Przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki
196366Gmina Brochów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0,695 km, 0+000 km do 0+695 km
196358Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196348Urząd Miejski
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna w podziale na pakiety.
196344Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196342Gmina Spytkowice
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Spytkowice w miejscowościach Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś
196340Gmina Przecław
Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 2928,2124 w miejscowości Tuszyma w km 0+000 - 0+410
196326Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196322Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
196318Powiat Niżański
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki.
196314Urząd Gminy w Żaganiu
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dybów
196312Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196292Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
1.Dostawa materiałów biurowych. 2. Dostawa sprzętu biurowego. 3. Dostawa tonerów
196290Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196284Powiat Niżański
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki.
196278Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
196274Komenda Wojewódzka Policji
Remont wewnętrzny kompleksowy budynku KP w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu
196268Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Pustola 30A m 83, Pustola 34 m 48, Redutowa 43 m 8
196264Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział muzyczny w koncercie
196262Gmina Baruchowo
Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2013 roku
196248Jednostka Wojskowa 3674
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze w ramach imiennych kart dla pracowników Jednostki Wojskowej 3674 w Olsztynie
196240Urząd Morski w Szczecinie
Opracowanie planu urządzenia lasu wraz z Programem ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko- dla lasów Urzędu Morskiego w Szczecinie, położonych w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych, na lata 2013-2022, wraz z aktualizacją granic
196238Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Wymiana usług reklamowych pomiędzy Polskim Radiem S.A., a Ringier Axel Springer Polska Sp. zo.o. (znak sprawy: BZ/SZP-4/13)
196236Miasto i Gmina Sztum
Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince
196232Gmina Ustrzyki Dolne
Wykonanie zadania pn. Fundusz Sołecki - 2013 r
196230Urząd Miejski w Łapach
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym, Wiejski Dom Kultury Łapy Szołajdy w Łapach Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie.
196226Gmina Złoczew
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
196220Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymiany instalacji odgromowej, naprawy wrót garażowych, częściowego przemurowania ogniomurów budynku nr 75 przy ul. Jagiellończyka 43 w Olsztynie
196212Gmina Dąbie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Dąbie, woj. lubuskie
196206Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Zamówienie na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania obiadów szkolnych.
196204Nadleśnictwo Sławno
Prace z zakresu gospodarki leśnej - zamówienie uzupełniające w lesnictwach Krakowiany, Domasławice, Noskowo.
196186Uniwersytet Medyczny
Dostawa bonów towarowych dla UM w Łodzi
196182Gmina Spytkowice
Rozbiórka i budowa nowego mostka na potoku Spytkowickim w km 0+625,00 w ciągu drogi gminnej ul. Spadzista w miejscowości Spytkowice
196180Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na obsłudze prawnej w zakresie bieżącej działalności RZI Szczecin.
196178Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i wyrobów medycznych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
196176Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Modernizacja i przebudowa hali warsztatowej budynku laboratoryjno-warsztatowego z adaptacją części kubatury na laboratoria
196174Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa książek do Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Biotechnologia - kierunek z przyszłością współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
196170Prokuratura Okręgowa
Artykuły i różny sprzęt biurowy i lub papier kserograficzny dla Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
196164Areszt Śledczy
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych do Aresztu Śledczego w Olsztynie
196156Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Usługi geodezyjne Go.SOP.016.24.13
196152Gmina Raniżów
Remont drogi gminnej Nr 104203 Poręby Raniżowskie - Pogwizdów Stary uszkodzonej w wyniku powodzi 2011 km 0 + 000 - 1+ 692 w miejscowości Raniżów, Gmina Raniżów
196140Burmistrz Ozimka
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ozimek
196134Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława - Przasnysz - Ostrołęka, ulica Piłsudskiego w Przasnyszu, odcinek od km 112+740,44 do km 113+352,00 - nr postępowania 019/13
196130Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Przeprowadzenie kursów zawodowych w celu aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pod nazwą AKADEMIA AKTYWNOŚCI
196128Jednostka Wojskowa 3294
Dostawa farb, rozpuszczalników, chemii, akcesoriów malarskich i materiałów budowlanych
196118Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Remont budowlano - konserwatorski Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2 w Helu, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck
196114Powiat Niżański
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Zdziary i Kopki.
196112Gmina Wieliczka
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podstolicach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
196100Gmina Chorzele
Rozbudowa drogi gminnej Nr 320102W Nowa Wieś - Wasiły Zygny - Baranowo na trasie Nowa Wieś - Wasiły Zygny od km 0+000,00 do km 2+296,00
196096Gmina Kozielice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice.
196092Gmina Wieliczka
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
196082Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Szczecin: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 20 km 3+849 na odcinku Stargard Szczeciński - Chociwel koło miejscowości Stargard Szczeciński nad kanałem Bydgoskim
196066Gmina Wieliczka
Budowa boiska sportowego w Brzegach w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
196056Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Budowa oświetlenia w ul. Zielnej we Wrocławiu
196054Zespół Szkół w Siennicy Różanej
Dostawa doposażenia na potrzeby projektu pt. Lepszy start - program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej realizowanego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
196046Miasto Luboń
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBOŃ
196040Urząd Miasta Płocka
Wykonanie docelowej nawierzchni ulicy Górnej - cały etap II od ulicy Filtrowej wraz z odcinkiem etapu III i sięgaczem ulicy Górnej zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1024/26, do odległości 6 mb za nowobudowaną latarnią oświetlenia ulicznego o nr 34 z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, przebudowy sieci elektroenergetycznych, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy i zabezpieczenia istniejącej linii telefonicznej, usunięcie elementów zieleni kolidujących z budowaną ulicą z wykonaniem nasadzeń zastępczych..
196038Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Wykonanie remontu spękań poprzecznych i podłużnych na drogach krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
196034Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa wyrobów medycznych: szwów chirurgicznych
196032Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji.
196030Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawa 1 (jednego) dostępu w wersji on-line do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - znak sprawy: ZP-11-A/CLKP/2013/W1
196022Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Odbiór i wysyłka publikacji Programu Wieloletniego na potrzeby IERiGŻ-PIB
196018Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Konserwacja oraz naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
196016Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
Dostawa wyrobów diagnostycznych i czynników diagnostycznych
196000Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Dostawa energii elektrycznej do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie na miesiące kwiecień - czerwiec - nr 19/WR/D/DT/13
195990Powiat Rycki
Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu ryckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L w gminie Nowodwór
195978Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mebli z montażem
195966Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Zakup mobilnego aparatu RTG.
195964Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, wzorców laboratoryjnych oraz pipet automatycznych
195962Nadleśnictwo Lubniewice
Budowa drogi leśnej ppoż. nr 38 z tłucznia kamiennego w Nadleśnictwie Lubniewice - etap II
195958Urząd Miejski w Koninie
Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina lewobrzeżnego i Konina prawobrzeżnego
195956Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Remont laboratoriów 1/2013
195948Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zastępstwo procesowe w sprawie pozostającej w kompetencji Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych
195942Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe
Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz plotera dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu
195936Powiatowy Urząd Pracy
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, w wymiarze 140 godzin zegarowych dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim.
195930Gmina Miasta Władysławowo
adaptacja pomieszczeń na biuro Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie
195920Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Serwis pogwarancyjny drukarek eksploatowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w I Oddziale w Poznaniu, w II Oddziale w Poznaniu, w Oddziale w Pile oraz w podległych jednostkach terenowych w/w Oddziałów
195918Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
Zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
195910Gmina Kąty Wrocławskie
Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju
195906Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
195896Gmina Wohyń
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wohyniu.
195892Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu KPP w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15
195880Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników wyjazdu do zakładów przemysłu chemicznego oraz Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce w dniach 14 - 16 maja 2013 r. realizowanego w ramach projektu Od studenta do eksperta - ochrona środowiska praktyce (Oznaczenie sprawy: PN/04-13/OŚ)
195874Nadleśnictwo Szprotawa
Przebudowa drogi Niebieskiej (dojazd pożarowy nr 15) relacji Leszno Dolne-Krzywczyce - odcinek 1 i 2
195872Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Organizacja wykonania pięciu koncertów jazzowych w ramach Mokotowski Jazz Fest na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
195866Powiat Sieradzki
Prace geodezyjno-kartograficzne
195860Jednostka Wojskowa Nr 1189
Naprawa skrzyni biegów.
195854Powiat Rzeszowski
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów - Św. Roch - Chmielnik w km od 6+792 do 8+312 wraz z budową chodnika
195850Politechnika Śląska
Zabudowa płytami MDF kanałów instalacyjnych i modernizacja stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi. Oznaczenie sprawy: OZ/B/7/NC/13
195848Wielkopolskie Centrum Onkologii
zakup i dostawa leku Zytiga
195846Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ WAŁÓW GŁÓWNYCH NAPĘDOWYCH NA POCHYLNIACH KANAŁU ELBLĄSKIEGO
195842Powiat Człuchowski
Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2556G na odcinku od km 2+190 do km 2+920 w m. Wierzchowo wieś
195840Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych w dniach 19-23.06.2013 r. w Gdyni, w ramach międzynarodowej konferencji MIXDES 2013 organizowanej przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
195830Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Czkliczne dostawy oleju napedowego
195820Uniwersytet Jagielloński
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie
195812Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
Przeprowadzenie kursu - prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Al. Mickiewicza 5 w ramach podstaw programowych kształcenia zawodowego dla zawodów: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
195806Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Oleszycach
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
195796Miasto Ruda Śląska
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania przez użytkowników działek, znajdujących się na części likwidowanego ogrodu ROD Biała Róża w związku z zajęciem nieruchomości pod budowę odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej
195790Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego
195788Gmina Człuchów
Budowa i utrzymanie geoportalu do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
195782Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin
195772Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dzierżawa wraz z kompleksowym serwisem urządzeń do mycia ręcznego i odtłuszczania części oraz urządzenia do mycia pistoletów lakierniczych
195762Gmina Komprachcice
Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
195758Gmina Zembrzyce
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Zembrzyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
195752Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Podłączenie szybkiej sieci lan z głównego punktu dystrybucyjnego szpitala do Centrum Szkoleniowego w SPZZOZ w Gryficach
195750Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Czerniakowskiego
195748Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Sukcesywne dostawy środków czystości - chemii basenowej do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
195746Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, SPRZĘTU BIUROWEGO ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
195744Uniwersytet Wrocławski
Wykonanie monitoringu gatunków ptaków lęgowych na obszarze Natura 2000 Doliny Baryczy w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
195736Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawa Odczynników chemicznych do NIZP-PZH.
195730Urząd Gminy w Błędowie
Przetarg nieograniczony na budowę zadaszeń stoisk handlowych na targowisku gminnym w Błędowie
195726Areszt Śledczy w Koszalinie
Przetarg nieograniczony PO KL 220/04/2013
195724Miasto i Gmina Skępe
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe
195722Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Krakowie.
195720Gmina Czechowice-Dziedzice
Obsada roślinami jednorocznymi: rond, skwerów, wysepek wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej obsady oraz utrzymaniem terenów zieleni urządzonej w Gminie Czechowice-Dziedzice
195716Teatr im. Wilama Horzycy
Wystawienie spektaklu pt. Proces, w reżyserii Jacka Bały, w ramach II edycji Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt
195714Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH - NR SPRAWY: EA-8-2013
195712Gmina Oleszyce
Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków- Stary Dzików- Oleszyce km 20+872 - km 21+413
195710Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa interferonu beta 1A oraz leku Anagrelidum - 29-PN-2013
1957005 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
USŁUGA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE SYSTEMU OPTIMED o moduł weryfikacji e-WUŚ
195696Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Zakup i dostawa zamiatarki drogowej.
195694U P w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody
dostawa oleju napędowego Ekodiesel Ultra w wysokości 110.000ltr dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach
195686Uniwersytet Medyczny
Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu i wymiana instalacji c.o. w budynku Collegium Anatomicum w Łodzi przy ul. Narutowicza 60
195684Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa skrzyżowania dróg nr 106 i 113 w m. Maszewo
195680Jednostka Wojskowa 4224
Dostawa przyrządów nawigacyjnych dla jednostek Marynarki Wojennej.
195678Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa kaniul do żył obwodowych
195670Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy.
195664Zakład Energetyki Cieplnej
Zakup kompaktowych węzłów cieplnych
195662Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Płońsku.
195660Gmina Kłoczew
Przebudowa kolektora sanitarnego przy ul. Długiej w Kłoczewie
195658Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Pleśna wraz z zabezpieczeniem osuwających się skarp korony drogi w km 0+825-0+905
195654Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/30/2013)
195652Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prace ogrodnicze (znak: BDG-741/004/2013)
195648Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
Naprawa szkód powodziowych - remont pompowni wody pitnej oraz ujęcia wody na odcinku: ujęcie - zbiornik dolny w Sromowcach Wyżnych
195640Nadleśnictwo Srokowo
Dostawa produktów naftowych w latach 2013 - 2014 dla Nadleśnictwa Srokowo
195634Gmina Miasto Szczecin
Przebudowa ulicy Spiskiej na os. Gumieńce w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Okulickiego i Wrocławską do wysokości GPZ
195632Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Przebudowa chodnika w granicach pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek - Rzymsko na odcinku od m. Koźminek do m. Tymianek
195628Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW STANOWIĄCYCH RODZAJ - MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE I WĘDLINY
195624Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, znak:ZP/PRZET/1/UE/MOPS/2013
195620Urząd Gminy w Żarnowcu
Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Małoszycach wraz z modernizacją zatoki parkingowej
195618Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi : Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Pleśna wraz z zabezpieczeniem osuwających się skarp korony drogi w km 0+825-0+905
195616Zarząd Dróg Gminnych
Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jezierzyce Kościelne i Krzycko Wielkie
195612Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
Dzierżawa łączy światłowodowych dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN
195606Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pt.: Remont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w m. Jawor
195604Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Zabezpieczenie i naprawa połaci dachowej budynku przy ul. Kubiny 28 w Świętochłowicach
195602Urząd Gminy Kraszewice
Remont sal wiejskich w miejscowościach Głuszyna i Jażwiny gmina Kraszewice woj.wielkopolskie
195594Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Usługi kurierskie dla NIZP-PZH
195590Politechnika Warszawska
Występ artystyczny zespołu Lady Pank - Juwenalia Warszawskie 2013 - Politechnika Warszawska
195586Teatr im. Wilama Horzycy
Wystawienie spektaklu pt. Wszyscy święci, w reżyserii Wojciecha Farugi, w ramach II edycji Festiwali Debiutantów Pierwszy Kontakt
195578Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawa sprzętu AGD dla SGGW
195574Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
Przebudowa dróg powiatowych nr 0737T Gołębiów - Nasławice w km 0+000 - 1+470 i nr 0797T Goźlice - Usarzów w km roboczym 1+470 - 2+710 o łącznej długości 2,710 km, współfinansowana w ramach: Programu Wieloletniego pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
195570Gmina Sucha Beskidzka
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka
195566Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakup (dostawa) leków - 22 pakiety.
195560Gmina Zaleszany
Przebudowa dróg wewnętrznych
195558Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Zakup wraz z dostawą książek oraz innych pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pt. Zbudujmy most ku przyszłości.
195554Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawa aparatury i armatury próżniowej
195548Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych UMP
195546Areszt Śledczy w Suwałkach
Przedmiotem zamówienia są usługi prania - wg kodu CPV 98310000-9
195544Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
Budowa oraz remont/odbudowa kompaktowych węzłów cieplnych na terenie miasta Bełchatowa, na podstawie dokumentacji projektowej, z podziałem na 2 zadania
195542Gmina Opatów
Budowa kładki pieszo - jezdnej w Opatowie
195540Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
1. montaż wkładu kominowego ze stali żaroodpornej w kominie dymowym kuchennym w mieszkaniu nr 5 przy ul. Bukowego 14, zgodnie z zaleceniami kominiarskimi, 2. montaż wkładu kominowego ze stali żaroodpornej w kominie dymowym kuchennym w mieszkaniu nr 11 w budynku przy ul. Wolności 2a, zgodnie z zaleceniami kominiarskimi. 3. dobudowa przewódu kominowego w przewodzie dymowym zbiorczym w mieszkaniu nr 12 w budynku przy ul. Wieczorka 4, zgodnie z zaleceniami kominiarskimi
195528Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm
195526Wójt Gminy Dąbrówka
Remont drogi gminnej Nr 241 Czarnów, ul. Piaskowa, dł. 400 mb, km 0+000 do 0+400
195516Gmina Grodziczno
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
195508Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Dostawy płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego - Nr sprawy: EA-7-2013
195506Urząd Gminy Strzeleczki
Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina - Kujawy.
195502Gmina Brok
Remont części prateru budynku Urzędu Gminy w Broku - zamówienie uzupełniające-
195498Gmina Kąty Wrocławskie
REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH KLATKI SCHODOWEJ BOCZNEJ W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
195494Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
SPZZOZ.ZP.II/4/2013 Rozbudowa Budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego
195492Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Świadczenie usług parkowania pojazdów. Znak sprawy 3/IV/2013
195484Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa środków dezynfekcyjnych
195480Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, monitorów i drukarek dla jednostek UMP
195476Teatr im. Wilama Horzycy
Wystawienie spektaklu pt. Blanche i Marie, w reżyserii Cezarego Ibera, w ramach II edycji Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt
195470Urząd Dozoru Technicznego
Zakup serwera typu blade wraz z podzespołami w ramach rozbudowy posiadanej infrastruktury oraz rozbudowa posiadanego serwera typu rack - nr spr. ZP-DW-22/13
195468Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
195466Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na ochronę obiektów i terenu, obsługę portierni Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
195464Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Remont pomieszczeń w budynku Przychodni F na parterze dla potrzeb Punktu Krwiodawstwa w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13
195462Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Usługi pocztowe rejestrowane świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oraz podległych Rejonów.
195458Zarząd Dróg Powiatowych
Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3168D w miejscowości Dobrzenice ( kilometraż : 0+000 - 1+597 )
195456Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa wraz z montażem mebli w postaci: krzeseł, foteli i mebli biurowych.
195452Politechnika Lubelska
Dostawa 8 zestawów laboratoryjnych do pracowni fizyki w ramach realizacji projektu Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera .
195450Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszewo
195446Zarząd Powiatu Zgierskiego
Przebudowa nawierzchni drogi Nr 5125 E relacji Głowno - (ul. Ostrołęcka) Ostrołęka - Albinów w gm. Głowno
195440Nadleśnictwo Trzebielino
PRZEBUDOWA DROGI P. POŻ. NR 9 W LEŚNICTWIE GLEWNIK
195434Gmina Miejska Głogów
Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogowa - etap I i II - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
195430Zarząd Dróg Powiatowych
Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze ( kilometraż : 7+020 - 8+220 )
195428Areszt Śledczy w Białymstoku
przeprowadzenie kursu stolarza i brukarza
195418Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczestników szkoleń na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w transporcie drogowym: kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyspieszona, kat. C i D, z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia technicznego spełniającego warunki określone w art. 39g, ust. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( tekst jed. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
195410Dziecięcy Szpital Kliniczny
Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawy leków (znak sprawy 31/13)
195408Gmina Szelków
Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie
195404Urząd Miasta Płocka
Uzupełnienie urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw, zagospodarowanie nowych placów zabaw i montaż urządzeń siłowych na terenie miasta Płocka.
195394Gmina Miejska Kościan
REMONT CHODNIKA W UL. 27 STYCZNA W KOŚCIANIE
195392Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
roboty budowlane w zakresie naprawy elewacji i częściowej naprawy pokrycia dachowego budynków użytkowych w nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 61a
195386Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w miejscowości Dębica, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
195382Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności- zamówienie uzupełniające
195380Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Remont drogi gminnej Nr 318035T Grójec przez wieś od km 0+070 do km 0+480
195378Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku
195376Szpital Morski im. PCK
D25A/252/3-5rj/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów drobnych
195372Urząd Gminy Bobrowniki
Usługi edukacyjne obejmujące realizację warsztatów robotyki dla uczestników projektu pt.: Kuźnia Kadr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
195366Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
Remont drogi powiatowej nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - Żerniki - Gołoszyce w m. Baćkowice w km 4+135 - 5+125 odc. dł. 0,990 km
195362Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa czekolad ( a 100 g )
195358Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Dostawa zestawu laparoskopowego HD z narzędziami dla ginekologii do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu
195356Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 5913S ul. Zamkowej w Lędzinach w km 0+735
195354Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułó biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-26/2013
195352Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przemurowanie 3 szt. kominów ponad dachem oraz zabezpieczenie dachu nad mieszkaniem nr 11 w budynku przy ul. Św. Jana 4 w Świętochłowicach
195336Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Opatów w m. Niemienice - Sadowie w km 5+250 - 6+500 odc. dł. 1,250 km
195334Gmina Krasiczyn
Przebudowa 11 dróg gminnych w m.Krasice,Sliwnica,Krasiczyn , Korytniki,Dybawka, Tarnawce,Prałkowce.
195324Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Dostawa materiałów elektrycznych
195318Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem mebli do Ośrodka Administracji Powiatowej przy ul. Św. Sebastiana nr 1 i nr 1A w Polkowicach: Zadanie nr 1: Meble biurowe: lada Wydziału GG, szafki biurowe, Zadanie nr 2: Meble biurowe do Sekretariatu, Zadanie nr 3: Szuflady pod klawiaturę
195312Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zużywalnych materiałów do wykonywania badań serologicznych mikrometodą dla Pracowni Transfuzjologicznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-24/2013
195310Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Na dostawę wyrobów medycznych.
195302Jednostka Wojskowa Nr 4101
Dostawa systemu relokacji anteny dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- nr sprawy 11/2013
195294Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013
195292Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji dla sędziów VI Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zaproszonych gości w dniach 11-12 czerwca 2013 - Część II - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-11/2013
195280Uniwersytet Warszawski
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW- postępowanie VI
195278Zarząd Zieleni Miejskiej
Dostawa i sadzenie róż oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie rosarium w parku Cytadela w Poznaniu
195274Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Usługa naprawy i wymiany uszkodzonych optyk - 37-PN-2013
195272Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa worków foliowych PE, folii polietylenowej w rolkach dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
195268Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.6.2013.IK)
195266Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Dostawa szyb prostych i zespolonych.
195260Gmina Podgórzyn
Remont drogi dz. nr 522/1 w Podgórzynie w km 0+000 - 0+230
195258Gmina Przeworno
Gminne Centrum Turystyczne w Romanowie.
195256Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi sprzątania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ w okresie 3 lat
195254Zakład Karny
Przeprowadzenie kursu pn.: brukarz dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce, w ramach projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.3.4 PO KL
195252Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakup dynamometrów tensometrycznych ZP-154/2013
195244Gmina Podgórzyn
Remont drogi dz. nr 296/1, 298, 300, 301, 302 w Zachełmiu w km 0+000 - 0+460
195240Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w zakresie Kurs magazynowo - handlowy z obsługą wózków jezdniowych
195238Urząd Gminy Morzeszczyn
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach admnistracyjnych Gminy Morzeszczyn na których zamieszkują mieszkańcy gminy Morzeszczyn.
195234Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy ZP-12/Log/2013
195232Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
usługi szkoleniowe
195230Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dostosowanie aplikacji e-Płatnik do obsługi zmian wynikających ze zmiany dokumentów ubezpieczeniowych w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach przekazywanych do ZUS
195226Gmina Rytwiany
Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Nr 003258T Kolonia Strzegomek do drogi gm. Nr 4241067 od 0+000,00 do km 0+400,00, Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Nr 003256T Strzegom do drogi gm. Nr 4241064 - Kurniki od km 0+000,00 do km 0+750,00, Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej Nr 003207T Rytwiany od drogi pow. Nr 42373 do drogi pow. Nr 42368 od km 0+000,00 do km 0+369,00.
195224Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Wymiana przewodów instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, łączników i gniazd wtykowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu przy ul. Galileusza 14 w Poznaniu
195220Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
195218ZOO Wrocław Sp. z o. o.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów władz spółki kapitałowej
195216Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Awaryjna naprawa części połaci dachowej w budynku przy ul. Łagiewnickiej 2 w Świętochłowicach
195214Miasto Zamość
Realizacja usługi audytu projektu pt. Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej. Projekt został wybrany do współfinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
195212Gmina Szepietowo
Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie - Świerże na cele rekreacyjne
195210Gmina Konstantynów
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komarno Kolonia
195208Gmina Młodzieszyn
Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską
195206Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta
Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu Szkoła czyni Mistrza - program rozwojowy ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łukowie
195204Bank Gospodarstwa Krajowego
Zakup upominków reklamowych
195200Miasto Zabrze
Organizacja zajęć edukacyjnych pozaszkolnych uzupełniających (w plenerze) do zajęć pozalekcyjnych w Dream Parku- Oceanarium w Ochabach Wielkich w ramach projektu systemowego Sukces rośnie z nami w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Zabrzu
195194Zarząd Dróg Powiatowych
Remont dróg powiatowych zamiejskich, poprzez ułożenie nawierzchni z masy mineralno -asfaltowej.
195192Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
195190Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dodatków do suchych podłóż: 1. Odczynnik A (NIT A) - 100 ml, 2. Odczynnik B (NIT B) - 100 ml
19518826 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Usługa żywienia w systemie zleconym uczestników ćwiczenia w oparciu o kasyno akademickie AON w Warszawie
195180Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Wykonanie oddymiania klatki schodowej nr 2 oraz remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Bałtyk w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Jastrzębiej Górze
195176Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Pławieńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177
195162Urząd Gminy Strzeleczki
Rozbudowa sieci wodociagowej Moszna - Urszulanowice.
195160Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych wraz z akcesoriami dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/13PN/2013
195158Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
195148Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
Remont i wyposażenie budynku klubowego przy stadionie miejskim w Małogoszczu
195142Gmina Dębno
Pozimowe remonty dróg na terenie Gminy Dębno
195140Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Zakup i sukcesywna dostawa blachy trawionej i blachy ocynkowanej do Oddziału Zamawiającego w Tarnowie
195138Gmina Ińsko
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko
195126Urząd Gminy
Odbudowa drogi gminnej nr 001759T Wolica od km 0+000 do km 0+750 Odbudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od km 1+730 do km 2+300 Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka - Słupiec od km 0+680 do km 1+590
195116Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
Przebudowa pomieszczeń Bursy Szkolnej os. Słoneczne 48 w Ostrowcu Św.
195104Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Wykonanie tłumaczenia z jężyka polskiego na język angielski ksiązki U.Sowiny pt.Woda i ludzie w mieście póżnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym....
195098Szpital Morski im. PCK
D25A/252/5-8rj/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług naprawy i pogwarancyjnej obsługi serwisowej polegającej na utrzymaniu pełnej sprawności urządzeń produkcji Instytutu Problemów Jądrowych Zakładu Aparatury Jądrowej w Świerku
195094Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu jednodniowych szkoleń warsztatowych w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego PROFESJA.
195086Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie
Wykonanie zadań remontowych polegających na remoncie elewacji i schodów wejściowych, wymianie ław kominiarskich, remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie
195082Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Remont pomieszczeń Gammacell-a w piwnicy budynku wysokiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
195074Gmina Miasto Ozorków
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków - doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych
195072Izba Celna w Katowicach
świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy celnych i pracowników wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach i podległych jednostkach.
195068Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
Roboty renowacyjne pomieszczeń technicznych oraz elewacji budynków Oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, wraz z remontem placów.
195060Gmina Gogolin
Budowa ulicy Górnej w Gogolinie
195058Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
Dostawa osłonek do ochrony drzew oraz palików bambusowych.
195054Komenda Portu Wojennego Gdynia
Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia
195050Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, c.o. oraz wykonywanie prac konserwatorskich w budynkach Oddziału GDDKiA w Kielcach
195048Gmina Niebylec
Remont drogi na działkach o nr ewidencyjnych 2294/1, 2293/1, 2290/1, 2302/1, 2314/1, 2015/4 w miejscowości Połomia oraz 384/1, 406/1, 407/1, 419/3, 420/1, 436/1, 435/1, 445/1, 446/1, 434/1, 449/1, 433/1, 432/1, 450/1, 457/3, 451/1, 430/1, 453/3, 476, 457/1 w miejscowości Gwoździanka w km 0+780 - 1+850 oraz drogi gminnej Nr 1 12222 R Gwoźnica Górna - Kąty Gwoźnickie w km 0+060 - 1+030
195038Miasto Stołeczne Warszawa - Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Dostawa technicznych koszulek biegowych na XXIII Bieg Powstania Warszawskiego i XXV Bieg Niepodległości
195036Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych
195018Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kompleksowa specjalistyczna usługa polegająca na całodobowym utrzymaniu czystości z dezynfekcją w pomieszczeniach klinicznych oraz administracyjnych, wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie i segregacji odpadów medycznych, komunalnych oraz segregowanych do miejsca ich składowania oraz usługi transportu. Usługa realizowana będzie na terenie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w budynku przy ul. Kopernika 50
195000Urząd Statystyczny w Łodzi
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Łodzi
194998Gmina Baboszewo
Dostawa 144 szt. opraw oświetleniowych drogowych.
194996Gmina Łapanów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Łapanów
194994Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
194990Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Przebudowa budynku nr 13 na potrzeby GWŁ i siedzibę Posterunku 2 ORel w JW 2423 Żagań - roboty uzupełniające i dodatkowe
194988Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
194986Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Wykonanie robót budowlanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
194980Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Roboty budowlane - dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej i drzwiowej w budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
194976Gmina Baruchowo
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki, Gmina Baruchowo
194964Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża"
Przebudowa i remont wolier dla ptaków W4 - W7 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża.
194962Miasto Suwałki
Zorganizowanie imprezy masowej pn: Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013
194946Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne (kabiny WC i łaźnie kontenerowe) z ich obsługą sanitarną ustawianych doraźnie na terenie Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania: 196/2013
194940Zakład Komunalny "PGM"
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych
194926Gmina Bieliny
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, środków transportu Gminy Bieliny oraz NNW członków OSP.
194924Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
dostawa leków -2 zad.
194922Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim - Etap II
194918Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ulicy Chopina
194914Powiat Radomszczański
Dostawa materiałów brukowych dla Powiatu Radomszczańskiego w roku 2013
194910POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
194906Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I
194902Gmina Terespol
Utrzymanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie Gminy Terespol
194900Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawa sprzętu do rehabilitacji
194898Komenda Stołeczna Policji
Dostawy zestawów pierwszej pomocy RO i apteczek samochodowych
194896Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Dostawa sprzętu do pobierania krwi w systemie zamkniętym, techniką próżniową - spr. nr ZP/251/I-05/2013
194894Gmina Mikołów
Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia z doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II.
194892Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
194886Komenda Stołeczna Policji
Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i kotłowni gazowych, olejowych i węglowych
194874Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
28/P/2013
194872Komenda Stołeczna Policji
Dostawy kserokopiarek i niszczarek
194870Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Usługa żywienia pacjentów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
194866Politechnika Warszawska
Występ artystyczny zespołów Bob One i Junior Stress Juwenalia Warszawskie 2013 Akademii Pedagogiki Specjalnej 10 maja 2013
194864Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/58/2013 obsługa serwisowa urządzeń wchodzących w skład systemu FCR
194860Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
194858Politechnika Warszawska
Występ artystyczny zespołu Marika Juwenalia Warszawskie 2013 UKSW 24 maja 2013 Agrykola
194856Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW nowego samochodu Ford Mondeo1.6 Silver X
194848Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawa artykułów elektrycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
194844Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
194842Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Usługa uaktualniania systemu SIMPLE ERP oraz sprawowanie usług serwisu technicznego systemu SIMPLE ERP
194836Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Środek ochrony roślin DUETT ULTRA 497 SC
194824Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
środek ochrony roślin TOPSIN M 500 SC
194822Dom Dziecka w Pawłówce
Dostawa oleju opałowego do Domu Dziecka w Pawłówce
194818Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Gnieźnie
Usługi sprzątania pomieszczeń GDDKiA O/Poznań w Rejonie Gniezno, OD Gniezno, OD Iwno i OD Września
194816Województwo Podkarpackie
Wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostawa artykułów promujących
194814Politechnika Warszawska
Występ artystyczny zespołu Vienio Juwenalia Warszawskie 2013 UKSW 24 maja 2013 Agrykola
194804Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
środek ochrony roślin HORIZON 250 EW
194800Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawa leków
194796Warszawski Uniwersytet Medyczny
Świadczenie usług cateringowych podczas 4. (czterech) edycji pięciodniowych kursów w ramach realizacji projektu: Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby
194792Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - /m.Wieruszów/ km 2+879 - 3+129
194790Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard oraz jego utrzymanie i prowadzenie przez okres 4 lat
194788Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
środek ochrony roślin MATADOR 303SE - równoważny
194786Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów - na terenie Dzielnic I-XVIII w Krakowie, Dzielnica XIV Czyżyny (część 14) - zamówienie uzupełniające do umowy nr 1031/ZIKiT/2010 z dnia 28.12.2010 - numer sprawy 10/IV/2013.
194780Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Mieszanka uzupełniająca mineralno-witaminowa dla krów mlecznych KM (2,5%)
194778Urząd Gminy Wielkie Oczy
Odbudowa drogi gminnej Skolin - Czaplaki nr 105321 w miejscowości Skolin w km 0 + 820 - km 2 + 380
194774Jednostka Wojskowa 4213
Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz faksów
194770Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu
194768Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Olej pochodzenia roślinnego (sojowy) w ilości 15 ton
194764Miasto Zabrze
Organizacja zajęć edukacyjnych pozaszkolnych uzupełniających (w plenerze) do zajęć pozalekcyjnych w Planetarium Śląskim w Chorzowie w ramach projektu systemowego Sukces rośnie z nami w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Zabrzu
194762Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Warszawie przy ul. Zawiszy 13 w okresie od 01.06.2013r do 31.12.2013r.
194758Gmina Łapsze Niżne
Instalacje w budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych
194756Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
194754Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Szczecinie
194750Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Znak : Ag/zp/ XIII/2013 r.
194748Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
remont 3 lokali mieszkalnych
194744Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac w wymiarze 150 godzin dydaktycznych dla grupy 15 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
194738Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Usługa zorganizowania spotkań pn. Kawiarenka Przedsiębiorczości
194734Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
dostawa sprzętu informatycznego
194732Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Sukcesywna dostawa produktów mięsnych, wędlin i pasztetów na potrzeby Kantyny Oddziału Zamawiającego w Tarnowie, celem dalszej odsprzedaży
194726Powiat Prudnicki
Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) jednostki ewidencyjnej Lubrza.
194724Gmina Milówka
Odbudowa drogi gminnej Rokitniok w Milówce w zakresie umocnień korpusu, poboczy i przepustów w km 0+000 - 0+400
194722Jednostka Wojskowa 4213
Wykonanie usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, usługi HACCP w obiektach administrowanych przez 2 WOG we Wrocławiu
194720Ośrodek Pomocy Społecznej
Sukcesywny zakup wraz z dostawą zastępczych środków płatniczych zwanych popularnie bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
194718Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
DOSTAWA Z MONTAŻEM URZĄDZENIA ROLKOWEGO DO BADANIA POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO I POWYŻEJ 3,5 T
194716Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w ramach Projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku
194712Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
194710Gmina Łapsze Niżne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z 2010r.
194708Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Zadanie nr 1: Odbudowa drogi powiatowej nr 0753 T Wysiadłów - Rzeczyca Mokra w miejscowościach Sucharzów, Rzeczyca Sucha od km 1 + 424 do km 2 + 264. Zadanie nr 2: Odbudowa drogi powiatowej nr 0849 T Rybnica - dr. pow. nr 0789 T w miejscowości Rybnica od km 4 + 750 do km 4 + 940
194706Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15kV WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA ULICY ŚNIADECKIEGO W ŁOMŻY
194704Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Administracyjno-Gospodarczy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
194702Gmina Skierbieszów
Budowa urządzeń infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wraz z budową stawu rekreacyjnego w miejscowości Sady.
194696Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy pieczywa, nabiału i tłuszczów, jaj oraz mrożonek dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, DZP/38/382-16/13
194694Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy substancji recepturowych i leków
194692Gmina Darłowo
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W MIEJSCOWOSCI JEŻYCZKI GM. DARŁOWO ETAP II
194688Gmina Bobrowo
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowo w 2013 r.
194680Gmina Śmigiel
Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie
194678Powiat Lubaczowski
Realizacja szkoleń w ramach projektu: Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków
194672Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
194670Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów GSM w 2 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
194668Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy przy ul. Klimatycznej w Gdańsku Sobieszewie - etap I
194664Jednostka Wojskowa 4213
Dostawa leków, preparatów medycznych, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu medycznego
194662Gmina Miasto Złotów
Dostawa, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Złotowa
194660Zarząd Zieleni Miejskiej
Konserwacja i utrzymanie porządku i czystości, pielęgnacja szaty roślinnej, naprawa ogrodzenia i urządzeń małej architektury placu zabaw przy ulicy Kadłubka w Poznaniu
194656Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
194646Gmina Karczmiska
Przebudowa drogi gminnej nr 108033L w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie od km 0+032,35 do km 2+132,52.
194644Urząd Miejski w Szczuczynie
Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn
194642Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
OBSŁUGA SERWISOWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA, POMP INFUZYJNYCH, RESPIRATORÓW, INKUBATORÓW
194640Powiatowy Urząd Pracy
Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
194632Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawa materiałów medycznych
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:47:04