Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
De Heus Sp. z o.o. 1 / 1 81 993,60 71 280,00 81 993,60 81 993,60 0,94 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Lidzbark: dostawa paszy dla bażantów w roku 2013
Numer ogłoszenia: 192386 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Lidzbark 1, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6961512, faks 023 6963161.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGLLP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa paszy dla bażantów w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy dla bażantów do Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Konopatach - Konopaty 38A, 09-304 Lubowidz na koszt dostawcy w ilościach: Rodzaj paszy Ilość [Mg] Termin dostawy Pasza starter 6 Do dnia 20 maja 2013 Pasza grower 22 Uzgodniony z Zamawiającym - jednak nie później niż do dnia 30.09.2013 Pasza finisher 20 Minimalne wymagania poszczególnych rodzajów pasz: Rodzaj paszy Min. zawartość biaka [%] Min. energia metaboliczna [kcal] Orientacyjny wiek bażantów [tygodni] Pasza starter 25 2800 do 4 tygodni Pasza grower 21 2750 4 - 11 tygodni Pasza finisher 17 2750 Powyżej 11 tygodni Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15710000-8 Wszystkie pasze muszą zawierać kokcydiostatyki i przeciwutleniacze w odpowiedniej dawce. Wszystkie pasze muszą spełniać obowiązujące Polskie Normy. Powinna również posiadać charakterystyczny dla danego gatunku kształt, barwę, zapach i smak oraz być wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i choroby. Pasza musi być w formie granulatu, workowana. Paszę należy dostarczyć do Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Konopatach (gm. Lubowidz)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.71.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81993,60

 • Oferta z najniższą ceną: 81993,60 / Oferta z najwyższą ceną: 81993,60

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęły żadne oferty. Warunki zamówienia nie zostały zmienione. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4

2013-05-16
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×