Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe InterWiedza sp. zo.o. 1 / 3 23 424,00 21 100,00 23 424,00 31 200,00 0,90 0,86
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Nysa: Kurs parkieciarza - 2 edycje wraz ze szkoleniem aktywizacyjnym
Numer ogłoszenia: 200192 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166934 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 077 4332471, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs parkieciarza - 2 edycje wraz ze szkoleniem aktywizacyjnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia - Kurs parkieciarza - 2 edycje wraz ze szkoleniem aktywizacyjnym - Ilość osób do przeszkolenia - 12 w jednej edycji (2x12) - Ilość kursów : 2(dwa) - Ilość godzin kursu dla jednej edycji co najmniej 130 w tym: I. godzin teorii co najmniej - 50 ( godzina lekcyjna 45 minut ) w tym 20 godz. z zakresu aktywizacji zawodowej l. godzin praktyki co najmniej - 80 (godzina zegarowa 60 minut) Kurs powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a blok programowy powinien zawierać następujące minimum: - zasady bhp i ochrony ppoż przy robotach parkieciarskich; - narzędzia i urządzenia potrzebne do układania podłogi z klepek parkietowych, naprawy, konserwacji, cyklinowania; - techniki konserwacji parkietu; - cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie; - sposoby naprawy podłogi wykonanej z klepki parkietowej; - przygotowanie podłoża; - układanie parkietu; Program zajęć aktywizacyjnych winien zawierać: 1) zajęcia indywidualne: a) dokonanie analizy potrzeb - określenie trudności zawodowych, b) ocena samego siebie - indywidualna ocena zawodowa, sprecyzowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, samoocena skazanego jako pracownika, c) określenie stopnia motywacji - określenie motywacji osadzonego do podjęcia pracy, d) planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, 2) zajęcia grupowe: a) wprowadzenie w zagadnienie bezrobocia, wskazanie trudności wejścia na rynek pracy osoby po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności , b) warsztat samopoznanie - problematyka samooceny, zainteresowań, uzdolnień, wartości, umiejętności i doświadczeń życiowych, c) warsztat rynek pracy - sytuacja na rynku pracy i jej rozwój, - oczekiwania pracodawców, - ocena przydatności i radzenia sobie na rynku pracy, - trafność wyboru zawodu, - właściwe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, - metody poszukiwania pracy i analizowanie ofert pracy, d) komunikacja interpersonalna, - sporządzanie aplikacji (CV, listu motywacyjnego)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Oświatowo-Naukowe InterWiedza sp. zo.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23424,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31200,00

 • Waluta: PLN.

2013-05-23
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×