Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AG ENERGO Grzegorz Włodarczyk 1 / 22 46 740,00 81 300,00 25 215,00 258 300,00 0,47 0,33
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Sośnicowice: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice
Numer ogłoszenia: 203200 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136992 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 032 2387191 w. 330, faks 032 2387550.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie, z włączeniem do istniejącego układu kanalizacyjnego w Sośnicowicach. Dane wyjściowe do projektowania:1. sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PCV O 200 mm
2. na sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie żelbetowe z uszczelkami i szczelnym przejściem przez ścianę,
3. przyjęte w projekcie do zastosowania materiały powinny być przeznaczone do budowy kanalizacji tj. o ściance jednorodnej (litej) i zapewniać trwałość i szczelność,
4. podstawowa sieć kanalizacji sanitarnej powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający bezzakłóceniowy i grawitacyjny odbiór ścieków. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych projekt ma uwzględniać układ kanalizacji ciśnieniowej,
5. projektowana kanalizacja sanitarna ma być włączona do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach wzdłuż ul. Łabędzkiej,
6. wymagana będzie ocena zdolności przepustowej pompowni ścieków zabudowanych na istniejącej kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach, zlokalizowanych wg wskazań na mapie,
7. wymagana będzie ocena zdolności przepustowej istniejącej oczyszczalni ścieków PS 200 przy ul. Powstańców w Sośnicowicach, zlokalizowanej wg wskazań na mapie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AG ENERGO Grzegorz Włodarczyk, ul. Baczyńskiego 54/40, 41-203 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46740,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25215,00 / Oferta z najwyższą ceną: 258300,00

 • Waluta: PLN.

2013-05-24
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×