Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S.C. Hanna i Janusz FRANICZEK 1 / 3 28 290,00 56 854,60 28 290,00 41 820,00 0,40 0,81
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Bieruń: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wałach rzeki Mlecznej w Bieruniu
Numer ogłoszenia: 215222 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160034 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wałach rzeki Mlecznej w Bieruniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na wałach rzeki Mlecznej w Bieruniu na odcinku od mostu kolejowego przy ulicy Chemików do mostu w ulicy Oświęcimskiej ( na długości ok. 1 km) wraz z budową oświetlenia terenu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem projektowanej na zlecenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (ŚZMiUW) w Katowicach przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej w Bieruniu. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1.Charakterystyka terenu. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty projektowaniem podlega wpływom eksploatacji górniczej.
2.Warunki techniczne dot. ścieżki pieszo-rowerowej.
a)przebieg ścieżki: - na odcinku od mostu w ciągu ul. Oświęcimskiej, przez ul. Licealną (most nad rzeką Mleczną) aż do kładki w rejonie ul. Za Kopcem - prawą stroną rzeki, następnie lewą stroną rzeki do kładki nad potokiem Stawowym;
b)rzędne ścieżki nie mogą być niższe niż projektowane rzędne korony wału przeciwpowodziowego, tj. muszą odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne (Dz.U 2007 nr 86, poz. 579) dla III klasy obwałowania,
c)ścieżka dwukierunkowa, szerokość ścieżki: 3,0 m,
d)szerokość poboczy: min. 0,25 m,
e)rodzaj nawierzchni: kostka betonowa gr. 8 cm,
f)w miejscach niebezpiecznych (przepusty, zjazdy) przewidzieć wykonanie barierek zabezpieczających,
g)przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów (stojaki) w rejonie ul. Oświęcimskiej,
h)przewidzieć placyki pod ławki (po dwa na każdym odcinku pomiędzy mostami).
3.Zakres prac. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego zadaniem.
2.Inwentaryzację zieleni.
3. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej (wg potrzeb)w zakresie koniecznym do opracowania całości dokumentacji projektowej.
4.Uzyskanie map do celów projektowych. Dokumentację projektową należy opracować na aktualnych podkładach mapowych z nakładką ewidencji. Wykonawca musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe zgodne ze stanem faktycznym w terenie, w tym celu należy m.in.: - przeprowadzić wywiad terenowy, - wykonać pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej, w tym zaznaczenie wszelkich obiektów budowlanych, usytuowania zieleni, pomiary urządzeń podziemnych, o których nikt wcześniej nie wiedział, odszukanie punktów granicznych, uzgodnienie map w instytucjach branżowych.
5.Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (aktualny stan ewidencji gruntów i budynków).
6.Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, które powinny zawierać w szczególności: - szczegółowy opis techniczny, - niezbędne analizy i obliczenia, - dokładny opis stosowanych materiałów i urządzeń, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - część rysunkową. W szczególności należy opracować projekty w następujących branżach: - projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy; - projekt oświetlenia terenu; - uzgodniony i zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu; - uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; - inne projekty branżowe niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
7.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
8.Wykonanie przedmiarów robót.
9.Wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów.
10.Wszelkie konieczne do realizacji zamówienia oraz rzeczowego wykonania inwestycji (budowy) wywiady środowiskowe, uzgodnienia, opinie, zgody, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia, postanowienia, informacje, sprawdzenia, zgłoszenia, itp.
11. Wykonanie i skompletowanie wszelkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie wniosku w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
12.Wykonawca zobowiązany będzie do: - świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu; - zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez zamawiającego; - uzgadniania harmonogramu prac z zamawiającym; - uzgadniania koncepcji zamierzenia projektowego z zamawiającym; - współdziałania z zamawiającym przy realizacji dokumentacji projektowej oraz do uczestnictwa w spotkaniach roboczych i konsultacjach; - udzielania wyjaśnień na pisemne zapytania zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane (bez dodatkowego wynagrodzenia) w terminach umożliwiających zamawiającemu sprawne przeprowadzenie takiego postępowania;
4. Przepisy Dokumentacja projektowo- kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z: -Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.113.2010.759 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art.29 ust.3 Przedmiotu zamówienia nie wolno opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.202.2004.2072 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 130. 2004.1389), -Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.243.2010.1623) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej Ustawy, a w szczególności: -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120.2003.1126), -Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92.2004.881) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, -Ustawa z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80.2003.717 z poźn. zmianami), -Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63.2000.735 z poźn. zmianami), -Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U.193.2008.1194 z późn. zm.), -Ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.19.2007.115 z późn. zm.), -Ustawą Prawo wodne ( Dz.U.239.2005.2019 tekst jednolity), -Ustawą O Ochronie przyrody (Dz.U.92.2004.880 z póżn. zm.), -Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 25.2008.150 tekst jednolity), -Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397), -Ustawą z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.163.2011.981), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie projektu prac geologicznych (Dz.U.153.2001. 1777), -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220.2003.2181), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 291.2011.1714), -Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.240.2005.2027 tekst jednolity), -Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. 25.1995.133), -Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.45.1999.453) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa (w tym: ochrony ppoż., bhp, san-epid, ochrony środowiska),przepisami techniczno-budowlanymi , normami, katalogami, wytycznymi, instrukcjami.
5.Uwagi końcowe
1)Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji i dokumentów), uzyskane uzgodnienia, opinie, inne dokumenty. Dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenie o kompletności. Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Powinna uwzględnić uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych dla realizacji
w/w projektu. Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski powinny obejmować wszystkie konieczne roboty związane z realizacją zadania. Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać: - w wersji papierowej w 7 egzemplarzach, - w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach na płytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umożliwiającej jego przetwarzanie, np. dwg, doc). Przedmiary robót należy wykonać: - w wersji papierowej w 7 egzemplarzach, - w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach na płytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umożliwiającej jego przetwarzanie - excel). Kosztorys inwestorski należy wykonać : - w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, - w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach na płytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umożliwiającej jego przetwarzanie - excel). Dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowej formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.202.2004.2072 z późn. zm.).
1)Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania technologiczne i materiały należy konsultować z zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.
2)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu - zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz technologię robót w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na producenta.
3)Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy pzp.
4)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wariantowych.
5)Wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawiera również wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
6)Do obowiązków wykonawcy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie też należał udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S.C. Hanna i Janusz FRANICZEK, ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56854,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41820,00

 • Waluta: PLN.

2013-06-05
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×