Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Ogólnobudowlany RADEX Ryszard Jedlikowski 1 / 6 92 741,08 175 628,58 92 741,08 159 000,00 0,43 0,74
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Wrocław: Remont i przebudowa dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w budynku Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 222594 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174458 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15A, 53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3607356, faks 071 360 73 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w budynku Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w budynku Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu : 1.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym m.in.: 1.1.1. rozbiórka instalacji odgromowej, 1.1.2. rozbiórka istniejącego pokrycia z papy, 1.1.3. rozbiórka istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej, 1.1.4. rozbiórka obróbek blacharskich, 1.1.5. rozbiórka rynien i rur spustowych, 1.1.6. rozbiórka uszkodzonych fragmentów kominków, 1.1.7. skucie uszkodzonych tynków na kominach i attykach, 1.1.8. demontaż blaszanych wywietrzaków, 1.1.9. demontaż pasów ocieplenia ścian wysokości ok. 25 cm, celem umożliwienia ułożenia obróbek papowych na styku dachu łącznika ze ścianami sąsiednich budynków, 1.2. roboty budowlane związane z remontem dachu obejmujące m.in.: 1.2.1. ułożenie paraizolacji z folii PE gr. 0,3 mm, 1.2.2. ułożenie izolacji termicznej z dwóch warstw płyt wełny mineralnej na zakład - dolna warstwa gr. 8 cm z wełny odmiany 120 i górna gr. 4 cm z wełny odmiany 180, 1.2.3. przemurowanie góry kominów wraz z wykonaniem otworów bocznych oraz wykonanie czap betonowych - wysokość kominów mierzona od kalenicy dachu do krawędzi otworów bocznych min. 60cm, 1.2.4. tynkowanie kominów - tynk cem.-wap. kat.III, 1.2.5. uzupełnienie uszkodzonych tynków attyk, 1.2.6. montaż na otworach wentylacyjnych kominów ocynkowanej siatki stalowej o oczkach 20x20mm, 1.2.7. pokrycie dachów papą zgrzewalną: -podkładową do mocowania mechanicznego nie gorszą niż 150/2000 (osnowa z włókniny poliestrowej wzmocnionej 150g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000g/m2), -nawierzchniową nie gorszą niż 200/3000 (osnowa z włókniny poliestrowej 200g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min.3000g/m2), -daszki papowe pokryć tylko papą nawierzchniową, 1.2.8. wykonanie obróbek papowych: -papę podkładową wywinąć na wys. 12,5cm albo zastosować paski szerokości 25cm, -z papy nawierzchniowej szer. 40 cm (lub z wywinięciem na attyki), -w narożnikach zastosować trójkąty styropianowe laminowane 50x50mm, -ułożenie obróbek papowych na styku dachu łącznika ze ścianami sąsiednich budynków, po uprzednim demontażu ocieplenia wraz z odtworzeniem pasów ocieplenia wysokości ok. 25cm - metodą lekką-mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej, 1.2.9. montaż kominków wentylacyjnych, 1.2.10. wykonanie obróbek blacharskich: -wchodzących pod papę i kominki wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm, -gzymsów i zakończeniowych obróbek papowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm, 1.2.11. malowanie tynków nad dachem 2x farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym, 1.3. roboty instalacyjne związane z remontem dachu obejmujące m.in.: 1.3.1. montaż instalacji odgromowej, 1.3.2. montaż rynien O150mm i rur spustowych O120mm z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm, 1.3.3. sprawdzenie stanu żeliwnych odcinków rur spustowych i ich czyszczaków wraz z wymianą uszkodzonych elementów, 1.3.4. sprawdzenie stanu technicznego przykanalików i przewodów kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem lub wymianą w razie konieczności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.26.14.10-1, 45.26.12.14-7, 45.26.13.20-3, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany RADEX Ryszard Jedlikowski, ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175628,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 92741,08

 • Oferta z najniższą ceną: 92741,08 / Oferta z najwyższą ceną: 159000,00

 • Waluta: PLN.

2013-06-10
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×