Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Rejonowy Związek Spółek Wodnych 1 / 4 3 096,99 6 023,90 3 096,99 20 983,44 0,42 0,26
Rejonowy Związek Spółek Wodnych 2 / 9 24 939,79 48 849,04 24 939,79 78 891,71 0,42 0,48
AQUAMEL Mirosław Piwowar 3 / 7 23 555,82 55 302,22 23 555,82 98 771,25 0,35 0,39
Rejonowy Związek Spółek Wodnych 4 / 6 17 565,93 29 422,10 17 324,23 49 532,80 0,49 0,53
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Lwówek Śląski: Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka: Część nr 1 - Utrzymanie cieku Czerwona Woda na długości 200 mb na terenie miasta Zgorzelec, Część nr 2 - Utrzymanie cieku Bielawka ( SPO ) na długości 5898 mb w m. Bielawa Górna, Strzelno, Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, Część nr 3 - Utrzymanie cieku Żarecki Potok ( SPO ) na długości 5530 mb w m. Gronów, Sławnikowice, gm. Zgorzelec i m. Wyręba, gm. Lubań, Część nr 4 - Utrzymanie cieku Studzianka ( SPO ) na długości 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne, gm. Sulików
Numer ogłoszenia: 225526 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168322 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7824602, 7824603, faks 075 782 4506.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka: Część nr 1 - Utrzymanie cieku Czerwona Woda na długości 200 mb na terenie miasta Zgorzelec, Część nr 2 - Utrzymanie cieku Bielawka ( SPO ) na długości 5898 mb w m. Bielawa Górna, Strzelno, Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, Część nr 3 - Utrzymanie cieku Żarecki Potok ( SPO ) na długości 5530 mb w m. Gronów, Sławnikowice, gm. Zgorzelec i m. Wyręba, gm. Lubań, Część nr 4 - Utrzymanie cieku Studzianka ( SPO ) na długości 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne, gm. Sulików.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia - Utrzymanie cieku Czerwona Woda na długości 200 mb na terenie miasta Zgorzelec, Część nr 2 zamówienia - Utrzymanie cieku Bielawka ( SPO ) na długości 5898 mb w m. Bielawa Górna, Strzelno, Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, Część nr 3 zamówienia - Utrzymanie cieku Żarecki Potok ( SPO ) na długości 5530 mb w m. Gronów, Sławnikowice, gm. Zgorzelec i m. Wyręba, gm. Lubań, Część nr 4 zamówienia - Utrzymanie cieku Studzianka ( SPO ) na długości 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne, gm. Sulików.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Utrzymanie cieku Czerwona Woda na długości 200 mb na terenie miasta Zgorzelec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Armii Krajowej 100/4, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6023,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3096,99

 • Oferta z najniższą ceną: 3096,99 / Oferta z najwyższą ceną: 20983,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Utrzymanie cieku Bielawka ( SPO ) na długości 5898 mb w m. Bielawa Górna, Strzelno, Dłużyna Górna, gm. Pieńsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48849,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24939,79

 • Oferta z najniższą ceną: 24939,79 / Oferta z najwyższą ceną: 78891,71

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Utrzymanie cieku Żarecki Potok ( SPO ) na długości 5530 mb w m. Gronów, Sławnikowice, gm. Zgorzelec i m. Wyręba, gm. Lubań

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUAMEL Mirosław Piwowar, ul. Bursztynowa 20, 59-700 Kruszyn, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55302,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23555,82

 • Oferta z najniższą ceną: 23555,82 / Oferta z najwyższą ceną: 98771,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Utrzymanie cieku Studzianka ( SPO ) na długości 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne, gm. Sulików

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Armii Krajowej 100/4, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29422,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17565,93

 • Oferta z najniższą ceną: 17324,23 / Oferta z najwyższą ceną: 49532,80

 • Waluta: PLN.

2013-06-12
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×