Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Usług Leśnych Zdzisław Kuligowski 1 / 1 60 328,24 60 257,74 60 328,24 60 328,24 0,81 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Sława: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych w leśnictwie Świętobór
Numer ogłoszenia: 126967 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1a, 67-410 Sława, woj. lubuskie, tel. 068 3566229, faks 068 3566229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych w leśnictwie Świętobór.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych w leśnictwie Świętobór.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Leśnictwo Świętobór

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Zdzisław Kuligowski, Czasław 16, 67-106 Otyń, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60257,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60328,24

 • Oferta z najniższą ceną: 60328,24 / Oferta z najwyższą ceną: 60328,24

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 6 czerwca 2013 roku zredukowany został zakres zadań opisany w umowie nr 2710-17/13 z dnia 28.01.2013 r. zawartej pomiędzy działającym w imieniu Skarbu Państwa Nadleśniczym Nadleśnictwa Sława Śląska- mgr inż. Wiesławem Daszkiewiczem a Bogusławem Rusakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Leśnych i Budowlanych Bogusław Rusak, Wielka Wieś 40, 64-225 Kopanica, na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Świętobór w roku 2013. Redukcja zakresu zadań z zakresu pozyskania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych w leśnictwie Świętobór nastąpiła z przyczyn leżących całkowicie po stronie Wykonawcy- opóźnienia w realizacji zlecanych zadań. W związku z koniecznością realizowania zaplanowanych na rok bieżący zadań gospodarczych w leśnictwie Świętobór, zachodzi potrzeba pilnego wyłonienia nowego Wykonawcy. Zaniechanie lub opóźnienie wykonania tych prac może doprowadzić do opóźnień w dostawach surowca drzewnego sprzedawanego poszczególnym kontrahentom Nadleśnictwa, co z kolei może spowodować nałożenie z ich strony kar umownych na Nadleśnictwo z tytułu opóźnień w dostawach. Uzasadnienie prawne- art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie uzupełniające do umowy nr 2710-14/12 z dn. 09.01.2012 r. Uzasadnienie prawne- art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2013-06-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×