Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Remontowo-Budowlany Tomasz Jon 1 / 1 95 460,00 106 066,67 95 460,00 95 460,00 0,73 1,00
Zduństwo- Tadeusz Olędzki 2 / 2 124 150,00 137 944,44 124 150,00 200 957,00 0,73 0,76
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Elbląg: Roboty zduńskie wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Numer ogłoszenia: 255642 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218942 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2398400, faks 55 2398405.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty zduńskie wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przestawieniu pieców ceramicznych i trzonów kuchennych ceramicznych oraz na wykonaniu nowych pieców ceramicznych i trzonów kuchennych ceramicznych w mieszkaniach. przedmiot główny: nazewnictwo wg CPV: Wznoszenie pieców przedmiot dodatkowy: nazewnictwo wg CPV: Roboty remontowe oraz renowacyjne Przedmiot zamówienia składa się z 3 części opisanych w pkt XVIII SIWZ. 2.Zakres zamówienia. Zakres robót obejmuje między innymi: - rozebranie istniejącego pieca, - wykonanie fundamentu pod piec, - postawienie pieca lub przestawienie pieca - wymiana osprzętu pieca, - sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych Szczegółowy zakres robót do wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontowo - Budowlanych stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4.Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - PON II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany Tomasz Jon, ul. Daszyńskiego 13/4, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106066,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 95460,00

 • Oferta z najniższą ceną: 95460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95460,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - PON III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zduństwo- Tadeusz Olędzki, ul.Gałczyńskiego 27, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137944,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 124150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 124150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200957,00

 • Waluta: PLN.

2013-07-02
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×