Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Agencja Handlowa MILENA, Elżbieta Pros 1 / 5 16 035,90 44 430,88 16 035,90 32 395,20 0,29 0,66
GRAMAR Sp. z o.o. 2 / 3 63 748,70 52 073,18 58 480,11 66 201,66 1,00 1,02
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Nowa Dęba: Dostawa środków czystości dla 33 WOG Nowa Dęba
Numer ogłoszenia: 256710 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82909 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3711, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 15 816 22 06, faks 15 816 22 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości dla 33 WOG Nowa Dęba.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków czystości dla 33 WOG Nowa Dęba w postaci 2 zadań: Zadanie nr 1 Służba mundurowa Zadanie nr 2 Służba mundurowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.81.20.00-7, 33.71.19.00-6, 33.74.11.00-7, 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-0, 19.64.00.00-4, 18.40.00.00-3, 39.22.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Służba mundurowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Handlowa MILENA, Elżbieta Pros, ul. Sanatoryjna 63, 35-474 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44430,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16035,90

 • Oferta z najniższą ceną: 16035,90 / Oferta z najwyższą ceną: 32395,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Służba żywnościowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAMAR Sp. z o.o., ul. Staroniwska 115, 35-101 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52073,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63748,70

 • Oferta z najniższą ceną: 58480,11 / Oferta z najwyższą ceną: 66201,66

 • Waluta: PLN.

2013-07-03
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×