Polkowice: Budowa kanalizacji kablowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą 0,4 kV dla potrzeb zasilania boksów i garaży w Komornikach w ramach zadania pn. Przebudowa oświetlenia na terenie gminy
Numer ogłoszenia: 273778 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polkowice , Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 84 74 121, faks 076 72 46 780.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji kablowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą 0,4 kV dla potrzeb zasilania boksów i garaży w Komornikach w ramach zadania pn. Przebudowa oświetlenia na terenie gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjno-inżynieryjne związane z: a) budową kanalizacji kablowej, b) montażem szafek rozdzielczych i pomiarowych, c) budową wewnętrznej instalacji zasilającej w boksach i garażach. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisie pozycji przedmiarów robót opracowanymi przez: Pracownia Projektowa Grzegorz Juźwiak, ul. Głogowska 2A, Wilków, 67-200 Głogów. Decyzja pozwolenia na budowę nr 775.2012 z dnia 27.11.2012 r. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych i jakościowych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp. Podane w dokumentacji technicznej nazwy własne wyrobów i producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych na poziomie zgodnym z dokumentacją projektową lub wyższym. Zamawiający wymaga aby wykonawcy udzielili 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do treści SIWZ przedmiary robót w formacie umożliwiającym ich edycję i ułatwiającym dokonanie właściwej wyceny - pliki przedmiarów z rozszerzeniem ath. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadzone przedmiary z rozszerzeniem ath mają charakter pomocniczy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami z rozszerzeniem pdf oraz ath, należy stosować zapisy przedmiarów z rozszerzeniem pdf. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 164.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać i udokumentować realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, jako robót najważniejszych w ramach odrębnych umów co najmniej 5 zadań budowlanych (budowy lub remontu) dotyczących budowy instalacji elektrycznych zasilających odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. o wartości min. 100.000 zł brutto i zakresie rzeczowym: linia kablowa o długości min 1000 m (w odniesieniu do każdego z wykazanych zadań).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Należy wykazać dysponowanie minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia wykonawcze SEP lub odpowiadające oraz minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia pomiarowe SEP lub odpowiadające.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 40.000,00 zł, wraz z dowodem uiszczenia należnych składek. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykonawca jest zobowiązany wskazać w przedłożonym wykazie i złożyć poświadczenia dla robót budowlanych, których zakres określony został w rozdziale III.2. siwz, jako warunek udziału w postępowaniu. Roboty te są robotami najważniejszymi.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Dowodami, o których mowa w pkt IV.1.1.1a, są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1). Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanego rozporządzenia (rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), np. referencje, końcowe protokoły odbioru bez uwag, itp. b) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; c) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; d) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złożone przez każdy podmiot; e) Każdy z podmiotów występujących wspólnie powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualną opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma kwot wynikających z tych dokumentów powinna wynosić minimum 40.000 zł; f) Dowód lub dowody uiszczenia należnych składek w zakresie aktualnej opłaconej polisy lub innego dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; g) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku: a. wystąpienia potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, b. gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót dodatkowych lub uzupełniających, c. braku dostępu do boksu/garażu, d. stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącymi urządzeniami, której nie wskazano w dokumentacji technicznej. Termin zostaje wówczas przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji, e. konieczności wprowadzenia istotnych zmian skutkujących zmianą dokumentacji projektowej i zmianą decyzji pozwolenia na budowę, termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 2. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizacją przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej lub uzyskania wyjaśnień od projektanta. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie przetargowej (kosztorysie ofertowym) i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. 4. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności. 5. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe itp.). 6. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1 , 59-100 Polkowice, pok. nr 127.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1 , 59-100 Polkowice, Kancelaria - pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-07-31 12:00:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-07-12
data publikacji ogłoszenia

3 500,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×