Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Michałowo: Modernizacja osady Żednia 30
Numer ogłoszenia: 275206 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Żednia , Żednia 5, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7175251, 7175252, faks 085 7175252.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/zednia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja osady Żednia 30.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest: a) wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym b) wykonanie remontu budynku gospodarczego c) wykonanie dróg dojazdowych w tym czterech miejsc postojowych i chodników d) ogrodzenie siedliska Budynek Mieszkalny: 1. Rozbiórka dwóch betonowych murków zewnętrznych od strony zachodniej piwnicy i ścianki o wys. 74 cm w pom. kotłowni zgodnie z rys. rzutu piwnicy. 2. Demontaż ze ścian boazerii PCV (pomieszczenia piwnicy, klatka schodowa oraz korytarze na parterze i poddaszu). 3. Rozbiórka istniejących warstw posadzkowych w piwnicy i wymiana na nowe wg rys. przekroju. 4. Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej na gruncie w piwnicy (pomieszczenia 1/1, 1/3 i 1/5) i pogłębienie pomieszczeń 1/1,1/2, 1/3 1/5, 1/6, 1/7 do wysokości 2,5 m w świetle wykończonej posadzki. Projektowane warstwy wg rys. przekroju. Wykończeniowa warstwa posadzki gres. 5. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w całym budynku i miejscowe poszerzenie otworów w piwnicy wg. rys. rzutu. 7. Demontaż balustrady stalowej schodów zewnętrznych. 8. Demontaż istniejącej podłogi z desek sosnowych w pom. kuchni na parterze i wykonanie posadzki z gresu na uprzednio wyrównane podłoże (poziom wykończonej posadzki powinien być zgodny z podłogą z desek w korytarzu). 9. W celu likwidacji szczelin i nierówności, demontaż i ponowne ułożenie oraz wycyklinowanie i polakierowanie istniejących podług z desek sosnowych na parterze i poddaszu. 10. Wykonanie niezbędnych przebić instalacyjnych (w tym projektowane dwa przewody wentylacyjne z rur stalowych ocynkowanych O160mm w kuchni na parterze oraz spalinowy do agregatu w kotłowni) w stropach, w ścianach i w dachu. 11. Instalacja dodatkowych kanałów wentylacji z rur stalowych ocynkowanych O160 mm w kuchni na parterze w tym obudowa kanałów płytą OSB i GK oraz spalinowego w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy (odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego). Udrożnienie istniejących przewodów kominowych spalinowych i do wentylacji pomieszczeń z uporządkowaniem podłączeń do konkretnych pomieszczeń. 12. Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej w istniejącym kanale dymowym. 13. Demontaż istniejącego kotła olejowego i montaż nowego na paliwo stałe oraz bojlera na c.w.u według projektu instalacji sanitarnych. 14. Rozbudowa instalacji c.o., wod.-kan. oraz elektrycznych w piwnicy wg. proj. branżowych. 15. Wymurowanie ścian działowych wc w piwnicy z cegły ceramicznej dziurawki gr 6,5 cm, wg. rysunku rzutu. 16. Wymiana zużytej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej werand na nową zgodnie z rysunkami rzutów i zestawieniem stolarki. 17. Wymiana istniejących warstw elewacyjnych i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (szalówka z desek) zgodnie z rysunkiem. 18. Oklejenie istniejących ścian wewnętrznych parteru i poddasza na uprzednio wyrównane podłoże, płytą GKF gr.12,5 mm. 19. Wymiana poszycia ścian i glazury w łazience na parterze i poddaszu na wodoodporne płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm, oraz wykonanie nowej izolacji z wełny mineralne i foli paroizolacyjnej 0,02 mm. 20. Demontaż istniejącej podłogi z desek na werandach i wykonanie nowej zgodnie z rys. przekroju i detalu podłogi werandy. 21. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem ekstrudowanym XPS gr. 10 cm. i wyłożenie płytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym. 22. Docieplenie ścian wewnętrznych działowych poddasza w konstrukcji szkieletowej gr.10cm na profilach stalowych, wg rys .rzutu. 23. Docieplenie ścian szkieletowych i stropu na poddaszu wełną mineralną wg rys. przekroju. 24. Wykonanie zadaszenia wejścia do piwnicy wg. rys. detalu oraz obróbek blacharskich, podokienników, rynien i rur spustowych. 25. Ułożenie płyt granitowych na schodach i podestach zewnętrznych w kolorze czerwonym oraz montaż balustrad stalowych. malowanych proszkowo w kol. czarnym wg. rys. detalu. 26. Montaż marmurowych parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicy. 27. Remont wnętrz pomieszczeń mieszkalnych (ściany, sufity, posadzki, schody drewniane) malowanie, szpachlowanie, lakierowanie. 28. W projekcie zagospodarowania terenu proponuje się: - niwelację terenu siedliska z zachowaniem dotychczasowego spadku w kierunku zachodnim wraz z wycinką krzewów i drzew. - wykonanie drogi dojazdowej na terenie siedliska i 4 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 314m2 oraz chodników pieszych o łącznej powierzchni 64m2 z kostki betonowej brukowej typu Superbruk S3 cegła wg zagospodarowania terenu oraz rys. detali nawierzchni. - wykonanie opaski żwirowej o szerokości 50cm o frakcji 8/16 mm wokół budynku. - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia drewnianego i budowę nowego systemowego z paneli z siatki stalowej w kol. zielonym wg. rys. detalu. Budynek Gospodarczy: 1. Rozbiórka parterowej dobudówki w konstrukcji drewnianej przy zachodnim szczycie budynku gospodarczego. 2. Wymiana w ok. 30% poszycia z desek istniejących ścian zewnętrznych w konstrukcji szkieletowej. 3. Zamurowanie istniejących otworów w fundamencie o wym. 41x42 cm i 71x44 cm cegłą ceramiczną pełną. 4. Demontaż istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych eternitu. 5. Wymiana w ok. 30% istniejących krokwi dachowych ~ O 10 cm. 6. Wymiana istniejących desek stropowych poddasza. 7. Wykonanie wykopów oraz fundamentów zgodnie z rys. rzutów i przekroju. 8. Wykonanie izolacji poziomych i posadzek betonowych zgodnie z rys. przekrojów. 9. Instalacja trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynkowanych O 160 mm, obudowa kanałów płytą OSB i GK 12,5 mm i wyprowadzenie ponad połać dachu zgodnie z rysunkiem rzutów. 10. Wykonanie drzwi do pomieszczenia składu drewna 1/1 (wycięcie otworu w istniejącym poszyciu z desek, przeniesienie rygla nad projektowany otwór drzwiowy i montaż słupa dla ościeży drzwi) zgodnie z rysunkiem rzutu parteru. 11. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej na nową zgodnie z rysunkami rzutów i zestawieniem stolarki. 12. Budowa ścian garażu w konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm i płytą 2 x GKF wg rysunku rzutu i przekroju. 13. Budowa stropu nad garażem w konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm i płytą 2 x GKF wg rysunku przekroju. 14. Oklejenie istniejących ścian wewnętrznych z bali drewnianych na uprzednio oczyszczone i wyrównane podłoże, płytą GKF gr. 12,5 mm. 15. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej w kol brązowym wraz z montażem płotków śniegowych. 16. Wykonanie cokołu z kamienia polnego. 17. Wykonanie szalówki z desek sosnowych lub świerkowych gr. 1,8 cm na istniejące poszycie ścian zewnętrznych zgodnie z przekrojami i rysunkiem elewacji. 18. Wykonanie obróbek blacharskich, podokienników, rynien i rur spustowych. 19. Remont wnętrz pomieszczeń gospodarczych (ściany, sufity) malowanie, szpachlowanie, lakierowanie. 2. Szczegółowy zakres robót określa: - projekt wykonawczy architektury remontu budynku mieszkalnego - projekt wykonawczy architektury remontu budynku gospodarczego - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku gospodarczego - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego -projekt wykonawczy instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych - orientacyjne przedmiary robót budowlanych budynku mieszkalnego wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem ogrodzenia -orientacyjne przedmiary robót budowlanych budynku gospodarczego 3. Kody CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. 45000000-7 Roboty budowlane. 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania. 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który określają wymienione w p. 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Roboty należy wykonać zgodnie z: Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową. 6. Zakres robót budowlanych do wykonania oraz materiałów i urządzeń do zastosowania określony jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz załączonych orientacyjnych przedmiarach robót, które należy traktować jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli w dokumentacji projektowej występują nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne z pozostawieniem kolorystki, wzornictwa oraz o parametrach technicznych zastosowanych materiałów takich samych lub lepszych. 8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiary robót (załączniki do SIWZ) nie stanowią podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego są one jedynie elementem pomocniczym do przygotowania ofert. Kosztorysy ofertowe (załączniki nr 10 do SIWZ) wypełnia Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i dostarcza Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 12. Wymagania stawiane materiałom: - stosowane materiały powinny być nowe oraz muszą odpowiadać wymogom o wyrobach budowlanych Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), - materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 13. Warunki wykonania i finansowania zadania: a) Należność za wykonaną robotę budowlaną będzie płatna w całości po wykonaniu całego zamówienia. Wypłata należności będzie dokonywana na konto wskazane przez Wykonawcę, po wykonaniu zamówienia na podstawie końcowego bezusterkowego odbioru robót w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. c) Odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, po ewentualnym usunięciu wszystkich ujawnionych wad i stanowić będzie podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. e) Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu ofertowym) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. b) Zamówienia uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 30 % zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od dnia podpisania umowy).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank OR/BGŻ S.A. Białystok konto nr 75 2030 0045 1110 0000 0101 5800 przed upływem terminu składania ofert. 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w pokoju Sekretarza przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wniesienia wadium przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy w dokumencie wadialnym, w szczególności wnoszonym w formie niepieniężnej, wskazać w imieniu jakich podmiotów wadium to jest wnoszone. Uwaga: Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie żądania i zwrotu wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, w związku z czym Zamawiający nie wymaga posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał lub wykonuje co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu budowy, przebudowy lub remontów budynków o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy ubiegający się wspólnie spełnią w całości ww. warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia będą posiadały uprawnienia do kierowania robotami i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych wodociągowych kanalizacyjnych i gazowych - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektryczny i elektro-energetycznych. W celu wykazania spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. osoby w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami oraz złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. W dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie wymagał aby warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno - finansowej Wykonawcy był spełniony przez cały okres obowiązywania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełnionego i podpisanego Formularza oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), - stosowne pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie 9 ppkt 1 lit. h) niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy jedynie w przypadku zaistnienia następującej okoliczności: a) Wykonawca ma prawo wystąpić o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron umowy lub z powodu działania siły wyższej. b) W przypadku przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy Wykonawcy dopuszcza się spisanie aneksu do umowy uwzględniającego te zmiany. c) W przypadku zmiany kierownika budowy, kierowników i inspektorów nadzoru w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie odpowiednich zmian personalnych. Osoby pełniące w/w funkcje muszą spełniać wymagania określone dla nich w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 4 W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych poniżej może ulec zmianie termin wykonania zamówienia: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawki itp.), - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac lub sposób ich wykonania c) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, d) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 20 ppkt 4, lit. a - d terminy wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zednia.bialystok.lasy.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Nadleśnictwa Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-07-31 11:30:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-07-15
data publikacji ogłoszenia

9 000,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×