Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Olsztyn: Wykonanie izolacji pionowej na trzech ścianach fundamentowych i drenażu opaskowego wraz z odtworzeniem opaski betonowej, chodników, schodów wejściowych i terenu przyległego do budynku nr 1 w Olsztynie ul. Jagiellońska 53
Numer ogłoszenia: 279226 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3674 , ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5422815; 5423866; 5423856, faks 89 5422815.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wog.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji pionowej na trzech ścianach fundamentowych i drenażu opaskowego wraz z odtworzeniem opaski betonowej, chodników, schodów wejściowych i terenu przyległego do budynku nr 1 w Olsztynie ul. Jagiellońska 53.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej na trzech ścianach fundamentowych i drenażu opaskowego wraz z odtworzeniem opaski betonowej, chodników, schodów wejściowych i terenu przyległego do budynku nr 1 w Olsztynie ul. Jagiellońska 53 zgodnie z dokumentacją projektową.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące załączniki do specyfikacji specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa (w tym rysunki, przedmiary robót, odpowiedź na zgłoszenie/decyzje);.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-7, 43.20.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.12.00.00-4, 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.26.23.50-9, 45.44.20.00-7, 45.26.23.50-2, 45.26.23.04-4, 45.23.32.51-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku nr 1, pok. nr 10 przed upływem terminu do składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.22wog.wp.mil.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: JW 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, w kanc. jawnej, bud. nr 1, pokój nr 18, parter nie dopuszcza się składania ofert na biurze przepustek lub u oficera dyżurnego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-08-02 10:00:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-07-17
data publikacji ogłoszenia

2 500,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×