Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
SET-UP Systemy Komputerowe Grażyna Możdżonek 1 / 2 16 580,40 12 769,00 16 580,40 17 855,01 1,06 0,96
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Józefów: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego oraz dwóch komputerów przenośnych dla Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
Numer ogłoszenia: 296674 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243946 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum nr 1, ul. Leśna 39, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 789 69 31, faks 022 789 69 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego oraz dwóch komputerów przenośnych dla Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego oraz dwóch komputerów przenośnych dla Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 30.21.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SET-UP Systemy Komputerowe Grażyna Możdżonek, Płowiecka 70, 04-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12769,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16580,40

 • Oferta z najniższą ceną: 16580,40 / Oferta z najwyższą ceną: 17855,01

 • Waluta: PLN.

2013-07-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×