Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Agencja Artystyczna GAMA Dorota Ptak 1 / 3 60 085,50 48 868,46 58 000,00 60 085,50 1,00 1,02
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Sosnowiec: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Numer ogłoszenia: 298220 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236382 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, faks 32 296 06 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca organizację, realizację i obsługę imprezy plenerowej WAKACYJNE GRILLOWANIE, zwanej dalej imprezą, w dniu 24.08.2013 r. od godz. 16:00 do godz. 22:00 w Parku Środula w Sosnowcu przy ul. 3 Maja, na terenie o powierzchni około 3.500 m2 w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z załączoną mapką terenu (załącznik nr 1 do Specyfikacji). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie i organizację imprezy pod względem artystycznym, rozrywkowym wraz z zapewnieniem zaplecza gastronomicznego, technicznego, medycznego i ochrony oraz umożliwienie grillowania mieszkańcom. Impreza nie będzie miała charakteru imprezy masowej. WYKONAWCA ZAPEWNIA: Teren imprezy został podzielony na dwie strefy: strefę smaku i strefę muzyki. Wykonawca zapewni kompleksową organizację obu stref imprezy. Przewidywana ilość uczestników imprezy: 800 osób. Strefa smaku: Przygotowanie i wydzielenie terenu do grillowania, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najlepszą potrawę z grilla. W konkursie wezmą udział osoby indywidualne lub grupy osób zgłoszone do konkursu (Zamawiający dopuszcza zarejestrowanie do 50 grup, w konkursie mogą brać udział maksymalnie 6-osobowe grupy, w każdej grupie należy wyznaczyć lidera). Wykonawca zapewni jedną nagrodę główną (grill) dla zwycięzców oraz dwa wyróżnienia. Fundusz nagród i wyróżnień wynosi 1.500,00 zł. brutto. Organizacja konkursu w szczególności obejmuje:
a)utworzenie punktu informacyjnego (namiotu) i prowadzenie w nim rejestracji indywidualnych osób oraz grup osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie do godz. 16:00 dnia 24.08.2013 r. Każdy uczestnik (lider grupy) imprezy przy rejestracji podaje imię i nazwisko oraz PESEL. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników;
b)przekazanie każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi konkursu drewnianej tabliczki z numerem (zapewnionej i przekazanej przez Wykonawcę), która będzie wbita do ziemi oraz wyznaczenie miejsca do grillowania, a także przekazanie worków na śmieci oraz identyfikatorów dla osób indywidualnych oraz dla liderów grup (identyfikatory te muszą różnić się od identyfikatorów wykonanych dla strefy muzyki);
c)osoby (uczestnicy imprezy) muszą być zarejestrowani. Zamawiający dopuszcza większą ilość grillujących, ale bez możliwości uczestnictwa w konkursie. Miejsca oraz wytyczne dotyczące grillowania ustalane będą w punkcie informacyjnym (osoby te otrzymają identyfikator bez tabliczki z numerem);
d)zapewnienie i przekazanie szczypców do grillowania dla każdej zarejestrowanej grupy oraz osób indywidualnych (maksymalnie 50 sztuk);
e)zapewnienie i przekazanie koców piknikowych dla każdej zarejestrowanej grupy (koce niewykorzystane zostaną przekazane na nagrody w konkursach podczas imprezy);
f)zapewnienie trzyosobowego składu Jury, któremu będzie przewodniczyła osoba związana z branżą kulinarną i znana medialnie. Ewentualne noclegi, przejazdy, wyżywienie, honoraria dla jury po stronie Wykonawcy;
g)zapewnienie namiotu do obradowania dla Jury wyposażonego w stół z krzesłami oraz napoje i przekąski;
h)zapewnienie dwóch namiotów o wymiarach minimum 4x8 m. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. stałych opadów deszczu) jeden namiot będzie służył do grillowania dla uczestników konkursu, a w drugim Wykonawca zapewni: gry i zabawy dla dzieci oraz malowanie twarzy wraz z obsługą. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych oba namioty zostaną połączone i będą miały miejsce w nich przygotowane atrakcje dla dzieci, zorganizowanie pokazu kulinarnego przewodniczącego Jury w namiocie lub w obrębie sceny. Wszelkie niezbędne materiały do przeprowadzenia prezentacji kulinarnej, tj. sprzęt, składniki itp. zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewni bezpłatną degustację przyrządzonej potrawy dla uczestników imprezy. Honoraria oraz wszelkie opłaty wynikające z organizacji pokazu leżą po stronie Wykonawcy, zapewnienie (wydzielonego z terenu imprezy) ogródka piwnego oraz punktu gastronomiczno- handlowego, w którym będzie można kupić m. in. artykuły niezbędne do grillowania, uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń do organizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze szczególną uwagą należy potraktować bezpieczeństwo uczestników imprezy podczas grillowania, w tym uzyskanie zezwoleń związanych z ochroną przeciwpożarową oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego, a także uzyskanie niezbędnych decyzji z sanepidu. Dodatkowe informacje. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania regulaminu imprezy zawierającego szczegółowy zakres czynności obejmujących strefę smaku (Zamawiający zastrzega m. in., że każda grupa może rozpalić jednego grilla, w regulaminie należy ująć godziny grillowania, Zamawiający dopuszcza możliwość grillowania przez uczestników imprezy do godz. 22:00, ponadto Zamawiający zastrzega, że można grillować tylko w strefie smaku). Wykonawca umieści regulamin w widocznym miejscu podczas imprezy. Ponadto Wykonawca przekaże każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi konkursu do podpisu druk oświadczenia zawierającego zapis, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała związane z uczestnictwem w imprezie oraz że organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas imprezy. Strefa muzyki. Infrastruktura techniczna: Wykonawca zaproponuje i zapewni odpowiedni sprzęt i infrastrukturę umożliwiające sprawny przebieg i obsługę imprezy, w tym:
a)zapewnienie sceny w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego o wymiarach minimum 8x10 m, zadaszonej, osłoniętej bokami i tyłem materiałem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi, najpóźniej do godz. 12:00 dnia 24.08.2013 roku wraz z zapleczem technicznym;
b)złożenie sceny, zaplecza technicznego po zakończeniu imprezy po godz. 22:00. Teren imprezy powinien być opuszczony przez Wykonawcę w stanie nienaruszonym;
c)odebranie od Zamawiającego i umieszczenie w widocznym miejscu na scenie bannera z nazwą imprezy, o wymiarach: 80x1000 cm;
d)ogrodzenie sceny głównej wraz z zapleczem technicznym profesjonalnymi płotkami/barierkami, które zostaną zamówione, opłacone wraz z transportem i rozstawione przez Wykonawcę do godz. 12:00 w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zostaną one złożone po zakończeniu imprezy;
e)przygotowanie i wydzielenie terenu do koncertu.
f)zapewnienie zabezpieczenia technicznego, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, który spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa używania oraz który jest zgodny z riderem technicznym artystów i występujących, zaproponowanych przez Wykonawcę w scenariuszu imprezy;
g)zapewnienie zaplecza technicznego do sprawnej obsługi imprezy tj. garderób dla artystów (namiot z krzesłami, stołem i lustrem);
h)zapewnienie obsługi technicznej, nagłośnienia i oświetlenia w czasie trwania całej imprezy, a także zapewnienie osoby kierownika sceny, dbającego o sprawny przebieg imprezy według ustalonego scenariusza;
i)kierownik sceny będzie również odpowiedzialny za ustalenie i określenie z artystami i występującymi czasu trwania wszelkich prób akustycznych, technicznych, które muszą zakończyć się przed rozpoczęciem imprezy;
j)zapewnienie identyfikatorów bądź opasek do oznaczenia osób uprawnionych do przebywania w obrębie sceny (otoczonej barierkami/płotkami zaporowymi). Identyfikatory/ opaski muszą być różne dla:
1. artystów,
2. obsługi technicznej,
3. Zamawiającego (z nazwą: Organizator),
4. gości,
5. przedstawicieli mediów / fotoreporterów. Przedstawiciele mediów zostaną zapoznani przez Wykonawcę z zasadami oraz możliwością fotografowania czy przeprowadzania wywiadów z artystami i występującymi;
k) zapewnienie agregatu prądotwórczego (z paliwem), zapewniającego niezależną obsługę energetyczną imprezy, przez cały czas jej trwania oraz osoby posiadającej uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wykonawca zapewnia również dostęp do energii elektrycznej dla zaplecza sceny. Scenariusz imprezy
a)przedstawienie scenariusza imprezy z zapewnieniem DJ - a oraz zespołu muzycznego dostosowanego do charakteru imprezy. Impreza ma charakter biesiadny. Pod pojęciem scenariusza rozumie się program przebiegu (plan) imprezy wraz z opisami poszczególnych działań. Na scenie podczas grillowania w godzinach od 16:00 do 20:00 prezentowana będzie muzyka przez DJ -a. Od godz. 20:30 do godz. 22:00 odbędzie się występ zespołu muzycznego.
b)zapewnienie podczas trwania całej imprezy, oprócz występów muzycznych, konkursów dla osób w różnych kategoriach wiekowych (w trakcie trwania przerw technicznych), w których nagrodami będą przedmioty bądź usługi przekazane przez sponsorów i Zamawiającego;
c)zapewnienie pokazu kulinarnego
d)uiszczenie niezbędnych opłat oraz wykonanie wszelkich formalności na rzecz ZAiKSu; Wstępny program imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE: strefa smaku: 14:00- 16:00- rejestracja uczestników 16:00 - rozpoczęcie grillowania 19:00 - ocena Jury (w kolejności zgłoszeń) 20:00 - zakończenie konkursu 20:00- 22:00- kontynuacja grillowania przez zarejestrowanych uczestników strefa muzyki: 16:00 - rozpoczęcie imprezy 16:15 - występ artystyczny DJ a 17:30 - konkursy 18:00 - pokaz kulinarny zaproszonego mistrza kuchni 19:30 - występ artystyczny DJ a 20:00 - rozdanie nagród z udziałem władz samorządowych 20:30 - występ zespołu muzycznego 22:00 - zakończenie imprezy. Dodatkowe informacje: Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania regulaminu imprezy w strefie muzyki. Wykonawca umieści regulamin w widocznym miejscu podczas imprezy. Dodatkowe informacje dotyczące obu stref imprezy: Bezpieczeństwo i obsługa medyczna Wykonawca zobowiązany jest do:
a)zapewnienia ochrony imprezy w obu strefach, adekwatnie do jej charakteru.
b)zapewnienia we własnym zakresie ochrony sceny, zaplecza technicznego i wszelkich elementów będących integralną częścią organizowanego przedsięwzięcia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe od momentu rozpoczęcia przygotowań do imprezy do momentu całkowitego ich zakończenia.
c)zabezpieczenia imprezy pod względem zaplecza medycznego poprzez zapewnienie podmiotu świadczącego usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną. Prowadzenie imprezy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby prowadzącej całą imprezę, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu wydarzeń. Osoba ta oprócz prowadzenia konkursu na najlepszą potrawę z grilla, będzie zapowiadała kolejne punkty scenariusza imprezy, będzie prowadziła konkursy dla publiczności, jak również będzie zobowiązana do odczytania listy sponsorów oraz komunikatów przygotowanych przez Zamawiającego. Namiot dla Zamawiającego. Wykonawca zapewni namiot dla Zamawiającego na terenie imprezy o wymiarach min. 3x3 m wyposażony z stół i krzesła oraz wodę mineralną i przekąski. Dostęp do wody. Wykonawca umożliwi dostęp do wody dla uczestników imprezy (dopuszczalny beczkowóz). Obsługa fotograficzna imprezy. Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną podczas trwania całej imprezy (w tym zgranie zdjęć na 1 płytę CD oraz przekazanie ich do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia imprezy. Dodatkowe usługi. Teren imprezy powinien być opuszczony przez Wykonawcę w stanie nienaruszonym po zakończeniu imprezy. Ponadto Wykonawca winien ściśle współpracować z Zamawiającym. ZAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA: wydruk plakatów i bannerów, zapewnienie toalet typu TOI TOI, sprzątanie terenu, wykoszenie trawy, zamieszczenie informacji o imprezie na stronie internetowej www.sosnowiec.pl., pozyskanie patronów medialnych imprezy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Artystyczna GAMA Dorota Ptak, ul. Naftowa 61/d/1, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48868,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60085,50

 • Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60085,50

 • Waluta: PLN.

2013-07-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×