Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Jan Skolimowski 1 / 2 173 307,00 175 246,28 173 307,00 186 222,00 0,80 0,96
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Korczew: Modernizacja drogi gminnej na dz.227 i 328 w m.Ruda
Numer ogłoszenia: 352548 - 2013; data zamieszczenia: 31.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289098 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, woj. mazowieckie, tel. 025 6312078, faks 025 6312089.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej na dz.227 i 328 w m.Ruda.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest : odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie ręczne z zagęszczeniem mechanicznym podłoża m2- 5200, Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym m2- 5200 Powierzchowne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 4 warstwy m2 - 500 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (dokumentacja budowlana), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej. ( wytyczenie , sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Jan Skolimowski, ul. Kościuszki 26, 08-109 Przesmyki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175246,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 173307,00

 • Oferta z najniższą ceną: 173307,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186222,00

 • Waluta: PLN.

2013-08-31
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×