Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o., 1 / 2 84 870,00 69 105,69 84 870,00 141 450,00 1,00 0,75
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Ostrołęka: : Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Drewnowo II gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski.
Numer ogłoszenia: 359512 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318738 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7603226, faks 029 7604657.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Drewnowo II gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego rozpoznania potrzeb melioracji użytków rolnych na powierzchni ok 750 ha dla przyszłego zadania inwestycyjnego pn: Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Drewnowo II gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski w tym:
1. Koncepcja rozwiązań projektowych zawierającą: część opisową, charakterystykę rejonu inwestycji, określenie potrzeb wodnych i analizę możliwości ich pokrycia, proponowane rozwiązania techniczne, przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko, przewidywane rodzaje robót, orientacyjne rozmiary i koszty, wnioski dotyczące dalszych dokumentacji specjalistycznych i projektowych, propozycje podziału przyszłej inwestycji na etapy.
2. Mapa poglądowa w skali 1:25000
3. Mapa istniejących i wnioskowanych urządzeń melioracyjnych w skali 1: 5000
4. Operat glebowy zawierający: operat rolniczy, Opisy odkrywek glebowych, zestawienie ocen potrzeby odwodnienia dla profili glebowych, Zestawienie wyników analizy laboratoryjnych, zestawienie powierzchni konturów glebowych, charakterystyka właściwości gleb, szkic polowy mapy gleb i użytkowania, pierworys mapy gleb i użytkowania, zestawienie właściwości jednostek glebowych, mapa roślinności i uwilgotnienia, opis roślinności, dane rolniczo gospodarcze i inne. Koncepcja wraz z mapami należy opracować w czterech egzemplarzach oraz w formie zapisu elektronicznego w formatach powszechnie stosowanych na płycie CD w wersji (formacie plików) PDF a ponad to pliki tekstowe w wersji Microsoft Office Word lub inny program do edycji tekstów oraz mapy w wersji wektorowej względnie hybrydowej tj. podkład rastrowy w formacie TIFF oraz warstwa wektorowa w postaci pliku DXF lub DWG Lokalizacja: tereny wsi jak na załączonej mapie poglądowej - załącznik nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o.,, ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84870,00

 • Oferta z najniższą ceną: 84870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141450,00

 • Waluta: PLN.

2013-09-05
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×