Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski 1 / 3 2 152 484,91 2 824 272,68 2 152 484,91 2 397 270,00 0,62 0,95
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Prusice: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.
Numer ogłoszenia: 364314 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295496 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Pawła II nr 7, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 71 312 50 35, faks 71 312 50 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i umową, zadania obejmującego roboty budowlane i aranżację wnętrz w ramach inwestycji pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.
2. Przedmiot umowy obejmuje budowę wraz z wyposażeniem wnętrz budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach zlokalizowanego na działce nr ewid. 225, AM-1 obręb Prusice. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. W przypadku rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej pierwszeństwo będą miały zapisy projektu budowlanego i wykonawczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.25.00-0, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8, 45.23.22.00-4, 45.26.13.20-3, 45.26.21.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.25.10-2, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2824272,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2152484,91

  • Oferta z najniższą ceną: 2152484,91 / Oferta z najwyższą ceną: 2397270,00

  • Waluta: PLN.

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×