Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Warszawa: Udrożnienie koryta rzeki Wieprz na odcinku od m. Trawniki (gm. Trawniki, pow. Świdnik, woj.lubelskie) w km 164,0 do m. Łęczna w km 136,0 (woj. lubelskie)
Numer ogłoszenia: 193101 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie , ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, faks (22) 587 02 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie koryta rzeki Wieprz na odcinku od m. Trawniki (gm. Trawniki, pow. Świdnik, woj.lubelskie) w km 164,0 do m. Łęczna w km 136,0 (woj. lubelskie).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty interwencyjno-przeciwpowodziowe na rzece Wieprz, polegające na usunięciu z koryta rzeki Wieprz na odcinku od km 164,0 w m. Trawniki (gm. Trawniki, pow. Świdnik, woj. lubelskie) do km 136,0 w m. Łęczna (woj. lubelskie) zatorów utworzonych z powalonych, zatopionych i spłyniętych drzew, pni, gałęzi oraz nagromadzonych zanieczyszczeń pływających odłożonych przez wodę. Zatory powstały w wyniku przejścia fal powodziowych oraz działalności bobrów. Roboty mają na celu doprowadzenie do swobodnego przepływu wód, czyli zachowania drożności rzeki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 45.24.64.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, zapewniające realizację zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty zawierający m.in.: cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 2. Pełnomocnictwa dla osób - innych niż wymienione w dokumentach rejestrowych wykonawcy - podpisujących oferty i dokumenty przetargowe, a także składających ewentualne wyjaśnienia, wystawione przez osoby umocowane do reprezentacji wykonawcy; 3. Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki umowy wraz z określeniem dopuszczalnych zmian postanowień umowy zawarto w projekcie umowy, będącym załącznikiem do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - ul. Zarzecze 13 B, pokój 216 lub 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - ul. Zarzecze 13 B; parter, pokój 156 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-10-04 11:00:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-09-23
data publikacji ogłoszenia

0,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×