Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Usługowy COBEX - INWEST Janina Zawadzka 1 / 3 6 457,50 9 000,00 6 457,50 6 985,00 0,58 0,96
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Opole: Wycena gruntów i stawów rybnych położonych w obrębie Udórz, gmina Żarnowiec, powiat zawierciański, woj. śląskie składających się z sześciu kompleksów o łącznej powierzchni 95,4683 ha. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.95.2013.U
Numer ogłoszenia: 225777 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164935 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4000900, faks 077 4000951.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena gruntów i stawów rybnych położonych w obrębie Udórz, gmina Żarnowiec, powiat zawierciański, woj. śląskie składających się z sześciu kompleksów o łącznej powierzchni 95,4683 ha. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.95.2013.U.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wycena gruntów i stawów rybnych położonych w obrębie Udórz, gmina Żarnowiec, powiat zawierciański, woj. śląskie składających się z sześciu kompleksów o łącznej powierzchni 95,4683 ha..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wycena gruntów i stawów rybnych położonych w obrębie Udórz, gmina Żarnowiec, powiat zawierciański, woj. śląskie składających się z sześciu kompleksów o łącznej powierzchni 95,4683 ha.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowy COBEX - INWEST Janina Zawadzka, ul. Miła 11, 46-020 Krzanowice., kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6457,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6457,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6985,00

 • Waluta: PLN.

2013-10-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×