Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Franciszek Nowicki Instalatorstwo Pomiary Elektryczne `ELMIAR` 1 / 3 55 411,50 46 690,00 36 241,95 56 653,80 0,96 1,19
Jan Napierała Z.U.H. EL-KOM 2 / 3 58 929,30 57 590,00 47 724,00 69 654,90 0,83 1,00
Franciszek Nowicki Instalatorstwo Pomiary Elektryczne `ELMIAR` 3 / 3 150 545,85 121 500,00 77 883,60 161 351,40 1,01 1,26
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Kalisz: Wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych w podziale na 3 części
Numer ogłoszenia: 468838 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306476 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 42 62 598 52 79, faks +48 62 598 52 74.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych w podziale na 3 części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które składają się: 1)podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2)pozostałe prace eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a)zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej), b)inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp. w podziale na 3 samodzielne części (Miasto Koło, Miasto Turek, Konin). 2.Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Miasto Koło

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Franciszek Nowicki Instalatorstwo Pomiary Elektryczne `ELMIAR`, Półwiosek Nowy 4, 62-561 Ślesin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46690,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55411,50

 • Oferta z najniższą ceną: 36241,95 / Oferta z najwyższą ceną: 56653,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Miasto Turek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Napierała Z.U.H. EL-KOM, Słodków 9A, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57590,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58929,30

 • Oferta z najniższą ceną: 47724,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69654,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Miasto Konin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Franciszek Nowicki Instalatorstwo Pomiary Elektryczne `ELMIAR`, Półwiosek Nowy 4, 62-561 Ślesin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 150545,85

 • Oferta z najniższą ceną: 77883,60 / Oferta z najwyższą ceną: 161351,40

 • Waluta: PLN.

2013-11-18
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×