Gorzyce: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce w roku 2014 r.
Numer ogłoszenia: 493596 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzyce , ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, faks 015 8362209.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorzyce.itl.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce w roku 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce w terminie od 2 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Zamówienie jest udzielane w częściach. 2. Część I zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - budynki komunalne. 3. Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - tereny komunalne. 4. Powierzchnia Gminy Gorzyce wynosi ok. 6 917 ha, na których znajduje się 8 miejscowości. Odpady będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych (dalej w SIWZ nazywanych obiektami i terenami komunalnymi) wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r. ze wskazanych obiektów i terenów komunalnych odebrano ogółem ok. 218,44 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z obiektów i terenów komunalnych określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca, oprócz stosowania się do granicznych (minimalnych) zapisów harmonogramu odbioru odpadów, zobowiązany jest także do monitorowania stanu zapełnienia pojemników i dopasowywania częstotliwość ich opróżniania w taki sposób, aby nie dopuszczać do zalegania przy nich odpadów. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach - z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 22.00. 7. Odbiór będzie prowadzony w sposób ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego oraz niezależnie od warunków atmosferycznych. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu. 9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 2. 10. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności: 1) zapobieganiu wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas zbiórki odpadów; 2) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 12. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Gorzyce Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym pojemników w rodzaju i ilości wskazanej w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pojemników innych niż wskazane w załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia np. w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 14. Wykonawca może prowadzić działania mające na celu propagowanie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez zastosowanie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (np. szkło lub odpady zielone). Ponadto Wykonawca może prowadzić akcję informacyjną przy punktach odbioru odpadów zachęcającą do segregowania odpadów. 15. Zaoferowana cena netto i brutto za świadczenie usługi w miesiącach: styczeń-wrzesień i grudzień nie może być niższa niż 5%, a za miesiące październik i listopad nie wyższa niż 15%, ogółem zaoferowanej ceny netto i brutto za świadczenie usługi w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 16. Zabrania się mieszania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych z odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT za świadczone usługi, wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 i ust. 7 ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu tak, aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie uległo zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gorzyce.itl.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, pokój nr 4 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - budynki komunalne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - budynki komunalne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - tereny komunalne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - tereny komunalne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


2013-12-10 09:00:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-12-02
data publikacji ogłoszenia

0,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×