Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera 1 / 3 3 124 325,46 4 289 729,40 3 124 325,46 4 238 358,60 0,59 0,85
Zakład Zieleni Wacław Pokacki 2 / 4 1 052 572,50 2 610 331,62 1 052 572,50 2 527 342,50 0,33 0,59
P.U.H. REDON Andrzej Trudziński, 3 / 3 1 287 716,52 2 089 095,33 1 287 716,52 2 070 449,16 0,50 0,77
Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej Janina Horyd 4 / 4 1 081 409,85 1 845 568,64 1 081 409,85 1 785 332,70 0,48 0,75
Zakład Usług Drogowych PATROL s.c. Jerzy Załuski, Piotr Załuski, , 5 / 2 951 349,65 1 430 225,13 951 349,65 1 414 832,10 0,54 0,80
Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. 6 / 5 534 179,16 1 357 162,53 534 179,16 1 071 428,40 0,32 0,67
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Bydgoszcz: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 497726 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327826 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3234500,3234580, faks 52 3234504, 3234574.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część 1 - Rejon w Bydgoszczy Część 2 - Rejon w Inowrocławiu Część 3 - Rejon w Nakle nad Notecią Część 4 - Rejon w Świeciu Część 5 - Rejon w Toruniu Część 6 - Rejon we Włocławku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część 1 - Rejon w Bydgoszczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera, Dalachów 354, 46-325 Rudniki, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4289729,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3124325,46

 • Oferta z najniższą ceną: 3124325,46 / Oferta z najwyższą ceną: 4238358,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część 2 - Rejon w Inowrocławiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Zieleni Wacław Pokacki, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2610331,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1052572,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1052572,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2527342,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część nr 3 Rejon w Nakle nad Notecią

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H. REDON Andrzej Trudziński,, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2089095,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1287716,52

 • Oferta z najniższą ceną: 1287716,52 / Oferta z najwyższą ceną: 2070449,16

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część 4 - Rejon w Świeciu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej Janina Horyd, ul. Piastowska 11 e, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1845568,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1081409,85

 • Oferta z najniższą ceną: 1081409,85 / Oferta z najwyższą ceną: 1785332,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część nr 5 Rejon w Toruniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Drogowych PATROL s.c. Jerzy Załuski, Piotr Załuski, ,, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 18, 87-162 Lubicz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1430225,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 951349,65

 • Oferta z najniższą ceną: 951349,65 / Oferta z najwyższą ceną: 1414832,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część nr 6 Rejon we Włocławku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o., Al. K. Wielkiego 1 b, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1357162,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 534179,16

 • Oferta z najniższą ceną: 534179,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1071428,40

 • Waluta: PLN.

2013-12-03
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×