Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela 1 / 2 715 284,00 756 000,00 715 284,00 1 080 432,00 0,77 0,80
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Porąbka: ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PORĄBKA
Numer ogłoszenia: 273607 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255631 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, woj. śląskie, tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, faks 033 8272802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PORĄBKA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, a także nieruchomości mieszanych - zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach usytuowanych w szczególności przy budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, w zakładach pracy, punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach oraz przy cmentarzach, ulicach, placach, parkingach i przystankach.
2.2.Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (gromadzonych w sposób selektywny) następujących frakcji: 2.2.1.Suche (odpady surowcowe: papier, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz torebki i worki foliowe, szkło ozdobne, odzież, tkaniny , tekstylia, naczynia żaroodporne, porcelana, fajans, guma, skóra, itp ) 2.2.2.Mokre (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, pozostałe odpady biodegradowalne np. odpady kuchenne, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki papierowe, mokre i zatłuszczone: papier i karton oraz worki i torebki papierowe; pieluchy jednorazowe, pozostałości po domowej hodowli zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie). 2.2.3.Szkło: butelki i słoiki po napojach i żywności; szklane opakowania po kosmetykach 2.2.4.Popiół, gromadzonych w workach lub pojemnikach usytuowanych w szczególności przy budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, w zakładach pracy, punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach, 2.2.5.Odpady budowlane i rozbiórkowe, 2.2.6.Zużyte baterie i akumulatory, 2.2.7.Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 2.2.8.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( w tym np. zużyte świetlówki, żarówki); 2.2.9.Przeterminowane chemikalia tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin itp. (w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerolozach, zużytych smarach i olejach itp.) 2.2.10.Zużyte opony, gromadzonych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości mieszkalnych i mieszanych.2.2.11.Przeterminowane leki, gromadzonych w pojemnikach umieszczonych we wszystkich aptekach na terenie Gminy.
3.Rodzaje nieruchomości, z których będą odbierane odpady:
3.1.nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako mieszkalna);
3.2.nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość, o której mowa w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako mieszana lub zamieszkała w części);
3.3.nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako niezamieszkała).
4.Typy pojemników z których będą odbierane odpady z terenu Gminy Porąbka:
4.1.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,055 m3 (55 litrów),
4.2.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3 (60 litrów),
4.3.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3 (80 litrów),
4.4.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,11 m3 (110 litrów),
4.5.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3 (120 litrów),
4.6.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3 (240 litrów),
4.7.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3 (1100 litrów),
4.8.kontener o pojemności 1,5 m3,
4.9.kontener o pojemności 5,0 m3,
4.10.kontener o pojemności 7,0 m3,
4.11.kontener o pojemności 10,0 m3,
4.12.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od 10 do 70 litrów).
4.13.worki na odpady segregowane o poj. 120L (na odpady suche) i 60L (na szkło) lub o innej pojemności na odpady mokre,
4.14.worki na odpady zmieszane. Zamawiający nie dysponuje szczegółową informacją o rodzaju i ilości pojemników, w które właściciele poszczególnych nieruchomości wyposażyli nieruchomości.
5.Sposób oraz częstotliwość odbioru odpadów:
5.1.Bezpośrednio z nieruchomości:
a)MOKRE - odpady ulegające biodegradacji - gromadzone w pojemnikach lub w workach zakupionych przez właściciela nieruchomości u Wykonawcy albo indywidualnie. Częstotliwość odbioru - według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
b)SUCHE gromadzone w pojemnikach lub w dostarczonych przez Wykonawcę workach. Częstotliwość odbioru - według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
c)SZKŁO gromadzone w pojemnikach lub w dostarczonych przez Wykonawcę workach. Częstotliwość odbioru - według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
d)ZMIESZANE (niesegregowane) - gromadzone w pojemnikach lub w workach zakupionych przez właściciela nieruchomości u Wykonawcy albo indywidualnie. Częstotliwość odbioru - według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
e)POPIÓŁ - gromadzony w pojemnikach będących w posiadaniu właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru - według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGI dot. częstotliwości: 5.1.1. W zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Bielskiej i Wodociągowej w Kobiernicach) odpady komunalne muszą być odbierane 1 raz na tydzień, według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 5.1.2. Z obiektów wykorzystywanych na cele imprez, imprez masowych lub plenerowych (np. stadiony, boiska szkolne, park, itp.) odpady komunalne muszą być odbierane niezwłocznie po zakończeniu imprezy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Poza przypadkami
w/w imprez odpady komunalne z obiektów komunalnych należy odbierać zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 5.1.3.Z cmentarzy komunalnych odpady zgromadzone w kontenerach należy odbierać według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dodatkowy odbiór będzie zarządzany przez Zamawiającego w okolicach Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Wszystkich Świętych. 5.1.4.Z placu targowego w Porąbce odpady komunalne będą odbierane w każdą sobotę miesiąca, po zakończeniu targu. 5.1.5.Z przystanków oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy odpady będą odbierane dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek i sobotę. 5.1.6.Worki z odpadami ze sprzątania centrów poszczególnych sołectw należy odbierać z miejsc wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy w każdą sobotę miesiąc. 5.1.7.Przeterminowane leki będą odbierane ze wszystkich aptek na terenie Gminy Porąbka, raz w miesiącu w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wykonawca będzie zobowiązany do włożenia worka do pojemnika na leki.
5.2.Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego do odbioru popiołu z obiektów komunalnych ( maksymalnie 4 razy w trakcie trwania umowy z każdego z 3 obiektów) oraz do odbioru odpadów mokrych - zielonych z terenów Gminy (park w Kobiernicach, park w Czańcu wokół Przedszkola Publicznego) - maksymalnie 6 razy z każdego obiektu w trakcie trwania umowy.
5.3.Wykonawca będzie zobowiązany w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego do likwidacji tzw. dzikiego wysypiska, która będzie obejmować podstawienie kontenera, załadunek odpadów i ich wywiezienie.
5.4.Wykonawca będzie zobowiązany w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego do wywiezienia odpadów powstałych w wyniku pożarów, powodzi, lub innych zdarzeń losowych. Usługa w tym przypadku będzie obejmowała podstawienie kontenera i wywiezienie odpadów.
5.5.Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania objazdowej zbiórki i odbioru bezpośrednio sprzed posesji zamieszkałych i zamieszkałych częściowo:
a)odpadów komunalnych wielkogabarytowych i mebli - co najmniej dwa razy w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramem,
b)przeterminowanych chemikaliów - co najmniej raz na kwartał w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramem,
c)zużytych baterii i akumulatorów - co najmniej dwa razy w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramem,
d)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej dwa raz w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramem,
e)zużytych opony - co najmniej dwa raz w trakcie realizacji umowy zgodnie z zgodnie z ustalonym między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramem, UWAGA: w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego w 2014r. na terenie Gminy Porąbka Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji przez Wykonawcę części usług wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 5.5, dlatego też wymaga ich odrębnej wyceny.
5.6.Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i zamieszkałej w części. Zamówienia będą składane do Zamawiającego, który będzie przekazywał je Wykonawcy i koordynował ich realizację. Każdy właściciel nieruchomości w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie miał prawo do oddania do 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ciągu roku. Termin realizacji usługi: Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego pojemnika / kontenera do 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia przez właściciela nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości pojemnika/kontenera to 14 dni. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji.
6.Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów: Wykonawca, na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez Gminę Porąbka Gminie Bielsko-Biała realizacji swojego zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; ma obowiązek przekazania całego strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Porąbka do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do RIPOK w Bielsku-Białej przy ul. Krakowska 315d. Wykonawca, w związku z powyższym jest zobowiązany do podpisania umowy z ZGO S.A. w Bielsku-Białej oraz przestrzegania zasad wynikających z zapisów Instrukcji przyjmowania odpadów przez ZGO S.A. w Bielsku-Białej. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, do którego kierowany będzie cały strumień odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka, kart przekazania odpadów, sporządzonych zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i potwierdzonych przez Zamawiającego w sposób zgodny z przepisami prawa, stanowiących podstawę przyjęcia odpadów do ZGO S.A. w Bielsku-Białej.
7.Harmonogram oraz terminy wywozu odpadów komunalnych:
7.1.Odbiór odpadów z terenu Gminy Porąbka Wykonawca prowadzić będzie od poniedziałku do soboty w godzinach nieuciążliwych dla właścicieli nieruchomości tj. 7oo-18oo.
7.2.Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z poszczególnych sołectw Gminy Porąbką w zakresie odpadów suchych, mokrych, szkła, popiołu oraz odpadów zmieszanych stanowi złącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: w zakresie odbioru odpadów z domków letniskowych dopuszcza się możliwość zorganizowania przez Wykonawcę punktów, na terenie poszczególnych sołectw, działających w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (w terminach poza harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), do których właściciele domków letniskowych będą mogli samodzielnie dostarczać odpady zbierane selektywnie lub odpady zmieszane według składanych deklaracji. Wykonawca, przy zadeklarowaniu takiej dodatkowej opcji odbioru odpadów z domków letniskowych - zapewni w działających punktach stosowne pojemniki/kontenery na zbierane odpady oraz będzie sprawował kontrolę nad ich przyjmowaniem i właściwą segregacja (w przypadku oddawania odpadów segregowanych), a także będzie ponosił odpowiedzialność za czystość i porządek wokół pojemników/kontenerów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nie później niż do 3 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram odbioru odpadów w zakresie o którym mowa w pkt.
5.5. załącznika nr 1 so SIWZ.
7.3.Wykonawca dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości mieszkalnych, niezamieszkałych oraz mieszanych zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w 2014r. do dnia 31 grudnia 2013r. oraz niezwłocznie każdorazowo w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w harmonogramie (uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym).
7.4.UWAGA: Zamawiający w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (np. gwałtowne opady śniegu, powódź) lub innych przyczyn organizacyjnych (np. gwałtowny okresowy wzrost określonej liczby odpadów) przewiduje możliwość świadczenia przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot umowy według tzw. harmonogramu zastępczego, który będzie przewidywał inne niż wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ - terminy odbioru odpadów na terenach poszczególnych sołectw. Harmonogram zastępczy musi być dostarczony Zamawiającemu na piśmie do akceptacji niezwłocznie w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Po jego akceptacji przez Zamawiającego - podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5.UWAGA: Jeżeli wskazy w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dzień odbioru odpadów przypada w święto, odbioru odpadów należy dokonać w następnym dniu roboczym.
8.Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki:
8.1.Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego wyposażania wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości mieszkalnych oraz zamieszkałych w części, na których gromadzone są odpady w sposób selektywny, w worki niebieskie o pojemności 120 l na odpady suche oraz w worki białe o pojemności 60 l - na szkło.
8.2.Worki na odpady suche oraz na szkło Wykonawca ma obowiązek dostarczać mieszkańcom w ramach wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.
8.3.Zamawiający zakłada miesięczną liczbę worków na odpady suche i szkło dostarczanych w ramach wynagrodzenia Wykonawcy - łącznie 27 000 sztuk worków średnio na miesiąc.
8.4.Worki na odpady suche muszą mieć kolor niebieski; na szkło muszą mieć kolor biały. Worki muszą mieć grubość zapewniającą ich wytrzymałość.
8.5.Wykonawca ma obowiązek pozostawić na każdej nieruchomości co najmniej taką ilość worków na odpady suche i szkło - jaką odbiera z danej nieruchomości (worek za worek).
8.6.Wyposażenie nieruchomości w worki na odpady mokre należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Worki na odpady mokre nie mogą być koloru białego i niebieskiego. Wykonawca ma obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu worków na odpady mokre bezpośrednio u niego, w trakcie realizacji usługi odbioru. UWAGA: Mieszkańcy mogą ale nie muszą kupować worki na odpady mokre u Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek odbioru z nieruchomości odpadów mokrych niezależnie od tego w jaki worek zostały przez właściciela nieruchomości zapakowane, za wyjątkiem sytuacji w której odpady mokre zostaną spakowane w worki przeznaczone na odpady suche i szkło dostarczone przez Wykonawcę usługi odbioru.
8.7.Do 31 grudnia 2013r. Wykonawca wyposaży Urząd Gminy Porąbka w 500 worków niebieskich i 300 białych, które będą wydawane mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie im worków dostarczonych przez Wykonawcę. Po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kolejną partię worków.
8.8.Wykonawca, zamiast worków na odpady suche i szkło, będzie zobowiązany do wyposażenia altanek śmieciowych zlokalizowanych przy zabudowie wielorodzinnej tj. blokach przy ul. Bielskiej 9 i Wodociągowej 2 w Kobiernicach, w zamykane pojemniki na odpady suche i szkło o pojemnościach dostosowanych do ilości mieszkańców obu bloków i przewidywanej częstotliwości odbioru odpadów.
9.Zakaz mieszania odpadów: Wykonawcy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wolno pod groźbą kary pieniężnej mieszać selektywnie zebranych odpadów z odpadami zmieszanymi. Zamawiający nie dopuszcza także możliwości mieszania ze sobą poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
10.Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
10.1.wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10.2.odbiór odpadów z wszystkich bez wyjątku nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka, w tym z wszystkich miejsc trudnodostępnych, górskich, do których prowadzą tylko wąskie drogi z małym polem manewru. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub braku możliwości dojazdu pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do podejścia do nieruchomości położonej w trudnodostępnym miejscu w celu opróżnienia pojemników lub odbioru worków z odpadami,
10.3.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich nowych nieruchomości, zgłaszanych przez Zamawiającego - zarówno mieszkalnych jak i niezamieszkałych (przewiduje się możliwość zgłoszenia ok.100 nowych budynków w okresie realizacji umowy). W takim przypadku Wykonawca będzie odbierał odpady z tych nieruchomości począwszy od pierwszego, określonego w harmonogramie terminu odbioru odpadów, przypadającego po zgłoszeniu. W przypadku nieruchomości zamieszkałych i mieszanych Wykonawca wyposaży daną nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów.
10.4.przeprowadzenie, co najmniej jednej akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy w przedmiocie szczegółowego sposobu segregacji odpadów na terenie gminy Porąbka (opracowanie i dostawa ulotek do mieszkańców),
10.5.w przypadku stwierdzenia, że dana nieruchomość jest zamieszkała, a nie jest objęta odbiorem odpadów komunalnych, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu w terminie do dwóch dni roboczych, podając dane umożliwiające zlokalizowanie danej nieruchomości,
10.6.w przypadku odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych w części dotyczącej np. prowadzonej działalności ( czyli zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej, punkty usługowe, domki letniskowe itp.). Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowej kontroli zgodności liczby i pojemności pojemników opróżnianych z liczbą i pojemnością pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości. Każda rozbieżność winna być zgłaszana Zamawiającemu w formie miesięcznego raportu.
10.7.Sprawozdawczość:
a) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne w formie papierowej i elektronicznej, stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru odpadów (załączanego do faktury), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: -ilości odebranych odpadów mokrych, suchych, szkła, popiołu i zmieszanych - w tonach (Mg), -ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w tonach (Mg), -ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz chemikaliów, opon, baterii oraz akumulatorów w tonach (Mg) z podziałem na frakcje, odebranych podczas objazdowej zbiórki, -ilości przeterminowanych leków w tonach (Mg),
b)miesięczny raport z rozbieżności stwierdzonych podczas kontroli zgodności liczby i pojemności pojemników opróżnianych z liczbą i pojemnością pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych, w części nie dotyczącej mieszkań. Raport powinien zawierać wskazanie adresu nieruchomości i opis rozbieżności.
c)miesięczny raport z kontroli prawidłowości segregowania odpadów, z uwzględnieniem zapisów pkt.12.8. Raport powinien zawierać wskazanie adresu nieruchomości oraz dokumentację związaną z naruszeniem obowiązków w zakresie segregacji,
d)przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania kwartalne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej.
10.8.Kontrola rzetelności segregacji:
a) Wykonawca powiadamia Gminę w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
b) Wykonawca odbierający odpady komunalne, które są zmieszane od właściciela nieruchomości, który zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów ma obowiązek: - pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości z pisemną informacją dla właściciela nieruchomości o konieczności ich posegregowania, -jeśli upomnienie nie przyniesie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na poziomie umożliwiającym wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty (dokumentacja fotograficzna z datownikiem wykonana w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika wykonawcy, który stwierdził niezgodność wraz z jego podpisem) oraz do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie w formie raportu miesięcznego o którym mowa w pkt.10.7 lit.
c).
10.9.wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Porąbka, itp.
10.10.zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
10.11.porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników i kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru (z winy wykonawcy); oraz porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wokół koszy lokalizowanych na przystankach autobusowych i na ulicach (uprzątnięcie terenu do 2 m od kosza zlokalizowanego na przystanku i od kosza ulicznego obejmujące zebranie odpadów, uporządkowanie terenu, odbiór odpadów),
10.12.W przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości reklamacji dotyczącej niewłaściwej realizacji usług odbioru odpadów przez Wykonawcę (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków do segregacji itp.) Wykonawca w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego, e-mailem lub faksem od Zamawiającego informacji o zgłoszonej reklamacji musi się do niej ustosunkować na piśmie. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zawinionego działania Wykonawcy uzasadniającego złożenie przez właściciela nieruchomości reklamacji, Wykonawca będzie musiał zrealizować reklamację w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Zamawiającego informacji o uznaniu zasadności reklamacji właściciela nieruchomości. Po realizacji reklamacji Wykonawca niezwłocznie musi potwierdzić Zamawiającemu e-mailem lub faksem jej wykonanie,
10.13.wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy,
10.14.wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
10.15.zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych,
10.16.Wykonawca wyposaży Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na co najmniej jednym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego. Oprogramowanie to umożliwi bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, odwzorowanie na monitorze, na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Porąbka z możliwością jednoznacznego określenia miejsca (adresu) prowadzenia przedmiotowych prac, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera),
10.17.Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w liczbie niewiększej niż 3 osoby w zakresie obsługi oprogramowania. Szkolenie musi odbywać się w siedzibie Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym
10.18. okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,
10.19.ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe z winy Wykonawcy podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy,
10.20.naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych z winy Wykonawcy podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń),
10.21.naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego,
10.22.umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo-transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi,
10.24.udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak, aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą,
10.25.Wykonawca będzie zobowiązany do dystrybucji innych, przekazanych przez Zamawiającego dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru (np. ulotki informacyjne) właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Porąbka - max. 4 razy w trakcie trwania umowy.
10.26.Wykonawca ma obowiązek wyposażyć właścicieli nieruchomości, którzy posiadają pojemniki (nie worki) w naklejki służące oznaczeniu pojemników przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj. MOKRE, SUCHE, SZKŁO, ZMIESZANE, POPIÓŁ.
10.1.Charakterystyka Gminy Porąbka:
a)Gmina Porąbka zajmuje obszar 6459 ha.
b)Gmina obejmuje cztery sołectwa: Porąbka, Czaniec, Kobiernice i Bujaków.
c)Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych - około 13 853. - w tym liczba mieszkańców w zabudowie zbiorowej (2 bloki): około 159.
d)Łączna ilość nieruchomości objętych systemem: 4386 -liczba nieruchomości wielorodzinnych:
2. e) Liczba nieruchomości niezamieszkałych: -domki rekreacyjno-wypoczynkowe lub użytkowane jako rekreacyjno-wypoczynkowe (letniskowe): 196 -obiekty użyteczności publicznej: 41 (szkoły, przedszkola, domy kultury, cmentarze, ośrodki zdrowia, itp.) -nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej: około 243, -liczba nieruchomości mieszanych (mieszkania + działalność gospodarcza): 38.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela, ul. Krakowska 120, 43-353 Porąbka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 756000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 715284,00

 • Oferta z najniższą ceną: 715284,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1080432,00

 • Waluta: PLN.

2013-12-16
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×