Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp.z o.o.Filia: ul.Laski 2 D.G. 1 / 1 37 344,00 56 693,85 37 344,00 37 344,00 0,54 1,00
RAPZ Sp. z.o.o. 2 / 1 76 005,00 117 122,40 76 005,00 76 005,00 0,53 1,00
RAPZ Sp. z.o.o. 3 / 1 28 764,00 73 440,00 28 764,00 28 764,00 0,32 1,00
RAPZ Sp. z.o.o. 4 / 1 3 675,00 6 440,40 3 675,00 3 675,00 0,46 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Dąbrowa Górnicza: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz kursów certyfikowanych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Miasta Dąbrowa Górnicza.
Numer ogłoszenia: 275287 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224093 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz kursów certyfikowanych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Miasta Dąbrowa Górnicza..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw i usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i kursów certyfikowanych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół Miasta Dąbrowa Górnicza w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.2 -Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części. I. Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień 1. Cel szkolenia/kursu - uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursu obsługi koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu nadzorowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) świadectwa i książeczki operatora. 2. Zakres szkolenia - szkolenie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Kurs powinien zakończyć się sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności. Wykonawca zorganizuje w miejscu szkolenia sprawdzian przed Komisją powołaną przez IMBiGS, a koszty sprawdzianu uwzględni w cenie ofertowej. 3.Wymiar godzin szkolenia/kursu - 202 godziny szkoleniowe podzielone na część: teoretyczną (116 godzin na osobę) i praktyczną (86 godzin na osobę). Czas przeznaczony na sprawdzian nie jest wliczony do godzin kursu. 4.Plan realizacji szkolenia/kursu - Program szkolenia określający szczegółową tematykę winien być zgodny w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 118, poz. 1263) oraz opracowany przez IMBiGS zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz.1263). Po podpisaniu umowy i otrzymaniu imiennego wykazu uczestników, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu harmonogram kursu. Kurs będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 5.Materiały szkoleniowe - wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe związane bezpośrednio z zakresem szkolenia w postaci skryptów (w formie drukowanej), materiały piśmiennicze (co najmniej 1 zeszyt A-4 w twardej oprawie, długopis oraz teczka wiązana). Po zakończeniu szkolenia w/w materiały przejdą na własność uczestnika. 6.Środki ochrony osobistej - wykonawca na czas szkolenia praktycznego zapewni uczestnikom niezbędne środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 7.Uzyskane uprawnienia i dokumenty - Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki na wzorze MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2012 r., poz. 186, z późn. zm.) wraz z suplementem oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu świadectwo i wpis do książeczki operatora III klasy uprawnień, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 8.Termin, czas i miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia powinny być zrealizowane w bazie szkoleniowej zweryfikowanej i wskazanej przez IMBiGS (adres bazy szkoleniowej wpisany w dokumencie wydanym przez IMBiGS potwierdzającym spełnienie warunków do prowadzenia szkolenia operatorów koparko-ładowarki) - na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się po zajęciach szkolnych w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin zegarowych dziennie (nie dłużej niż do godz. 20:00) lub w godzinach od 8:00 do 18:00 w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin zegarowych dziennie w dniach wolnych od nauki szkolnej, z wyłączeniem niedziel i świąt. Maksymalny czas realizacji szkolenia- 12 tygodni. Termin realizacji - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2014 roku. 9. Liczba uczestników kursu: maksymalnie 24 osoby. II. Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG 135 1.Cel szkolenia/kursu - uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności spawania spoin pachwinowych elektrodą metalową w osłonie gazowej metodą MAG (135), to jest wg procesów i numerów opisanych normą PN-EN ISO 4063, oraz po zdaniu egzaminu uzyskanie uprawnień spawalniczych zgodnie z normą PN-EN 278-1:2007. 2.Zakres szkolenia - kurs powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa oraz pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 3.Wymiar godzin szkolenia - 145 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-02. Zajęcia teoretyczne powinny być realizowane w grupach o liczebności nie większej niż 24 osoby. 4.Plan realizacji szkolenia/kursu - Program szkolenia określający szczegółową tematykę kursu winien być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-07/IS-41. Kurs powinien zakończyć się sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Wykonawca zorganizuje uczestnikom kursu egzamin spawaczy spoin pachwinowych według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Koszty egzaminu wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu imiennego wykazu uczestników, wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu harmonogram kursu. Kurs będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 5.Materiały szkoleniowe - wykonawca zapewni każdemu z uczestników materiały szkoleniowe związane bezpośrednio z zakresem szkolenia w postaci podręcznika przeznaczonego dla słuchaczy kursu spawania w osłonie gazów metodą MAG, materiały piśmiennicze (co najmniej 1 zeszyt A-4 w twardej oprawie, długopis oraz teczka wiązana). Po zakończeniu szkolenia w/w materiały przejdą na własność uczestników. 6.Środki ochrony osobistej - wykonawca na czas szkolenia praktycznego zapewni uczestnikom odpowiednie dla spawaczy środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 7.Uzyskane uprawnienia i dokumenty - Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2012 r., poz. 186, z późn.zm.) wraz z suplementem oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, przeprowadzonego pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych - Książeczkę spawacza i odpowiednie Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN 287-1:2007. 8.Termin i miejsce przeprowadzenia kursu: Kurs powinny zostać zrealizowany na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w zatwierdzonej przez Instytut Spawalnictwa bazie szkoleniowej (Atest lub jednorazowa zgoda IS w Gliwicach na przeprowadzenie kursu). Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się po zajęciach szkolnych w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin zegarowych dziennie i trwać nie dłużej niż do godziny 20:00. W dni wolne od nauki szkolnej z pominięciem niedziel i świąt zajęcia mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00 w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin zegarowych dziennie. Maksymalny czas realizacji szkolenia - 8 tygodni. Termin realizacji - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2014 roku. 9. Liczba uczestników kursu: maksymalnie 45 osoby. III. Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, bezpieczną wymianą butli gazowej oraz obsługą kas fiskalnych 1.Cel szkolenia - podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie wielomodułowego kursu magazyniera, kierowcy/operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz obsługi kas fiskalnych, a po zdaniu egzaminu zdobycie uprawnień kierowcy/operatora wózka jezdniowego i uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowej, wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 2.Zakres szkolenia - szkolenie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. Kurs kierowcy/operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych powinien zakończyć się sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Wykonawca zorganizuje i opłaci uczestnikom szkolenia egzamin przed Komisją UDT, a koszty egzaminu uwzględni w ofercie. 3.Wymiar godzin szkolenia - 105 godzin zegarowych, w tym 8-godzinne szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz 67-godzinny kurs kierowcy/operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych. (UWAGA - jeżeli wykonawca posiada zatwierdzony przez UDT inny niż 67-godzinny program szkolenia kierowców/operatorów wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - wówczas wymiar godzin przedmiotowego szkolenia winien być zgodny z posiadanym programem). Zajęcia teoretyczne powinny być realizowane w grupach o liczebności nie większej niż 18 osób. 4.Plan realizacji szkolenia - Program szkolenia w zakresie kursu kierowcy/operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - wydany i/lub zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Program szkolenia w zakresie kursu magazynier powinien być opracowany w oparciu o Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych MPiPS w obrębie zawodu: Magazynier [kod zawodu: 413103] i powinien zawierać zagadnienia z zakresu: - przepisów bhp i p .poż w magazynie - hurtowni - odbioru towarów - zasad poprawnego przechowywania towarów - wydawania towarów - obsługi programów komputerowych do prowadzenia gospodarki magazynowej, np. MAGAZYN MULTI, SUBIEKT dla WINDOWS lub inny - dokumentów magazynowych - sporządzania i obiegu. Program szkolenia w zakresie kursu obsługi kas fiskalnych powinien zawierać zagadnienia z zakresu: - podstaw prawnych gospodarki kasowej - budowy kas fiskalnych i zakresu ich działania - programowania kas fiskalnych - dokumentacji obrotu kasowego. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu imiennego wykazu uczestników, wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu harmonogram kursu z uwzględnieniem poszczególnych modułów szkoleniowych. Kurs realizowany będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 5.Materiały szkoleniowe - wykonawca zapewni każdemu z uczestników materiały szkoleniowe związane bezpośrednio z zakresem szkolenia w postaci skryptów do obsługi kasy fiskalnej (w formie drukowanej), a w postaci książek: do kursu magazyniera oraz do obsługi wózków jezdniowych i bezpiecznej wymiany butli gazowej (w formie drukowanej), materiały piśmiennicze (co najmniej 1 zeszyt A-4 w twardej oprawie, długopis oraz teczka wiązana). Po zakończeniu szkolenia w/w materiały przejdą na własność uczestników. 6.Środki ochrony osobistej - wykonawca na czas szkolenia praktycznego zapewni uczestnikom środki ochrony osobistej kierowcy/operatora wózka jezdniowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 7.Uzyskane uprawnienia i dokumenty - Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, bezpieczną wymianą butli gazowej oraz obsługą kas fiskalnych na wzorze MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r., poz. 186, z póżn. zm.) wraz z suplementem, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zaświadczenie o uprawnieniach kierowcy/operatora wózka jezdniowego i zaświadczenie o uprawnieniach do bezpiecznej wymiany butli gazowej wydane przez UDT. 8.Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia: Kursy powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza Zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin zegarowych dziennie winny odbywać się po zajęciach szkolnych, nie dłużej niż do godziny 20:00. W dniach wolnych od nauki szkolnej z pominięciem niedziel i świąt zajęcia w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin zegarowych dziennie mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00. Maksymalny czas realizacji szkolenia - 6 tygodni. Termin realizacji - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2014 roku. 9. Liczba uczestników kursu: maksymalnie 36 osoby. IV. Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowawczego oraz egzaminu kwalifikacyjnego SEP E G1 1.Cel szkolenia/kursu - podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV, przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień SEP E G1 2.Zakres szkolenia - szkolenie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. Kurs powinien zakończyć się sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Wykonawca zorganizuje i opłaci egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), a koszty egzaminu uwzględni w ofercie. 3.Wymiar godzin szkolenia/kursu - 30 godzin. 4.Plan realizacji szkolenia/kursu - Program szkolenia określający szczegółową tematykę musi obejmować: - przepisy ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pracy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828) oraz: - zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, -zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, - ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, - zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, - instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu imiennego wykazu uczestników wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu harmonogram kursu. Kurs będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 5.Materiały szkoleniowe - wykonawca zapewni każdemu z uczestników materiały szkoleniowe związane bezpośrednio z zakresem szkolenia w postaci książki i materiały piśmiennicze (co najmniej 1 zeszyt A-4 w twardej oprawie, długopis oraz teczka wiązana). Po zakończeniu szkolenia w/w materiały przejdą na własność uczestników. 6.Uzyskane uprawnienia i dokumenty - Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV na wzorze MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r., poz. 186, z póżn. zm.) wraz z suplementem oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV - E G1 - na obowiązującym wzorze (Zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828). 7.Termin i miejsce przeprowadzenia kursu: Kurs powinien zostać zrealizowany na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zajęcia w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin zegarowych dziennie winny odbywać się po zajęciach szkolnych i trwać nie dłużej niż do godziny 20:00. W dniach wolnych od nauki szkolnej z pominięciem niedziel i świąt zajęcia w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin zegarowych dziennie mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00. Maksymalny czas realizacji szkolenia - 3 tygodnie. Termin realizacji - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2014 roku. 8. Liczba uczestników kursu: maksymalnie 7 osób. V. Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1 i części 2 i części 3 i części 4): 1. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186, z późn. zm.). 2. Godzina zegarowa kursu liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut - długość przerwy jest ustalona w sposób elastyczny przez Wykonawcę. 3.Wykonawca winien zapewnić i dostosować odpowiednią ilość i jakość pomieszczeń do przeprowadzenia oferowanego kursu oraz wyposażyć je w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, w szczególności liczba stolików i krzeseł na zajęciach teoretycznych powinna być odpowiednia do liczby uczestników kursu (grupy) a uczestnicy powinni mieć swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych z zapewnioną ciepłą wodą, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż., rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm). 4.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji adresowej o miejscu przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) - szkolenie powinno zostać zrealizowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania badań lekarskich, w celu uzyskania przez uczestników oferowanego kursu zawodowego orzeczenia wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu odpowiednio do rodzaju szkolenia (nie dotyczy Części 4). Koszty badań należy uwzględnić w ofercie przetargowej. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego pokryje Zamawiający nawet w przypadku nie uzyskania pozytywnego orzeczenia lekarskiego przez ucznia i skreślenia go z listy uczestników kursu, na zasadach określonych w § 5 ust. 3 projektu umowy (zał. nr nr 8/1, i (-lub) 8/2, i (-lub) 8/3, i (-lub) 8/4 do SIWZ). 6. Wykonawca po podpisaniu umowy, w ramach oferowanych usług winien ubezpieczyć każdego z uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 1 osoby - 5000,00 zł) na czas szkolenia. Polisę lub dokument potwierdzający ubezpieczenie uczestników kursu wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, w innym przypadku zostaną naliczone kary umowne zgodnie z projektem umowy - zał. nr nr 8/1, i (-lub) 8/2, i (-lub) 8/3, i (-lub) 8/4 do SIWZ. 7.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia w postaci Dziennika zawierającego listy obecności (na drukach MEN); protokołów lub innych dokumentów potwierdzających wydanie i odbiór przez uczestników szkolenia wszelkich materiałów szkoleniowych i piśmienniczych; rejestru zaświadczeń MEN wydanych uczestnikom na potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego. Ponadto Zamawiający wymaga wykonania przez wykonawcę dokumentacji szkolenia w postaci materiału fotograficznego (koniecznie z datą) z przeprowadzonych zajęć na kursie (po 5 zdjęć z zajęć teoretycznych i praktycznych) i utrwalenia materiału fotograficznego na płycie CD/DVD. 8. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: a) imienną listę osób, które będą uczestnikami szkolenia; b) wzór dziennika i list obecności; c) wzór protokołu odbioru usługi szkolenia zawodowego; d) oraz inne informacje niezbędne do ubezpieczenia uczestników oraz do sporządzenia harmonogramu i terminu rozpoczęcia szkolenia zawodowego w oferowanym zakresie. 8. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia ewaluacji szkolenia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) niezgłoszeniu się uczestników na kurs; b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa; c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy. 10. Wszystkie prowadzone w trakcie realizacji szkolenia dokumenty wymienione w punkcie 7, wzory zaświadczeń MEN wydanych uczestnikom, dokument potwierdzający zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich, kserokopie wydanych orzeczeń lekarskich, kserokopie protokołów z przeprowadzonych egzaminów oraz wyniki tych egzaminów, wzory dokumentów, jakie otrzyma uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty egzaminacyjnej w imieniu uczestników kursu (z wyjątkiem kursu operatora koparko-ładowarki) zawierający co najmniej imię i nazwisko ucznia, PESEL oraz kwotę wniesionej opłaty, materiał fotograficzny z realizacji szkolenia zarejestrowany na płycie CD/DVD - wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia kursu. W dniu przekazania przez wykonawcę w/w dokumentacji zostanie sporządzony Protokół odbioru usługi szkolenia zawodowego. 11. Wszystkie pomieszczenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze wydane uczestnikom, wszystkie dokumenty prowadzone przez wykonawcę w trakcie realizacji szkolenia oraz zaświadczenia lub inne dokumenty wydane uczestnikom szkoleń zawodowych powinny posiadać informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013 i uwagami Zamawiającego (logotypy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - informacja możliwa jest do pobrania w wersji elektronicznej z pliku Logotypy zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA - Jeżeli Wykonawca zgodnie z obowiązującymi go przepisami nie może dokonać w/w oznaczenia na wydawanych uczestnikom zaświadczeniach lub innych dokumentach - zobowiązany jest wydać uczestnikom kursu dodatkowe Certyfikaty ukończenia kursu zawierające wymagane oznaczenie EFS i POKL. 12. Rozwiązania równoważne Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawą. W związku z tym : 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych - tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów jakościowych ma w szczególności gwarantować realizację usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Dot. uszczegółowienia sekcji IV.5 niniejszego ogłoszenia : zadanie 1: wartość szacunkowa bez zamówienia uzupełniającego wynosi: 37 795,90 zł.; zadanie 2: wartość szacunkowa bez zamówienia uzupełniającego wynosi:78 081,60 zł.; zadanie 3:wartość szacunkowa bez zamówienia uzupełniającego wynosi:48960,00 zł.; zadanie 4: wartość szacunkowa bez zamówienia uzupełniającego wynosi:4 293,60 zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp.z o.o.Filia: ul.Laski 2 D.G., ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56693,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37344,00

 • Oferta z najniższą ceną: 37344,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37344,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG 135.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAPZ Sp. z.o.o., ul. Przybylaka 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117122,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 76005,00

 • Oferta z najniższą ceną: 76005,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76005,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, bezpieczną wymianą butli gazowej oraz obsługą kas fiskalnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAPZ Sp. z.o.o., ul. Przybylaka 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28764,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28764,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28764,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowawczego oraz egzaminu kwalifikacyjnego SEP E G1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAPZ Sp. z.o.o., ul. Przybylaka 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6440,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3675,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3675,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3675,00

 • Waluta: PLN.

2013-12-18
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×