Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 531934 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 507474 - 2013 data 09.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 4784, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która z ramienia Wykonawcy będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona przez Wykonawcę jako zdolna do wykonania poszczególnej części zamówienia brała udział w realizacji tej części zamówienia), spełniającą w zależności od części zamówienia, niżej określone wymogi: a) w zakresie części nr 1 zamówienia (obsługa prawna 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej Jarosław) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm); - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; b) w zakresie części nr 2 zamówienia (obsługa prawna 21 Batalionu Dowodzenia Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) w zakresie części nr 3 zamówienia (obsługa prawna 21 Batalionu Logistycznego Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) w zakresie części nr 4 zamówienia (obsługa prawna 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Jarosław) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. e) w zakresie części nr 5 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3730 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) w zakresie części nr 6 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3233 Żurawica) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) w zakresie części nr 7 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3730 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. h) w zakresie części nr 8 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3841 Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - co najmniej 3-letnie doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - doświadczenie w wykonywaniu usług prawniczych świadczonych w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej przez okres co najmniej 3 lat w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, z których co najmniej 1 była wykonana lub jest wykonywana na wartość min. 10 000,00 zł. Dodatkowo dla usług tych wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. - poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i) w zakresie części nr 9 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3928 Przemyśl) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. j) w zakresie części nr 10 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 5077 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. k) w zakresie części nr 11 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3730 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która z ramienia Wykonawcy będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona przez Wykonawcę jako zdolna do wykonania poszczególnej części zamówienia brała udział w realizacji tej części zamówienia), spełniającą w zależności od części zamówienia, niżej określone wymogi: a) w zakresie części nr 1 zamówienia (obsługa prawna 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej Jarosław) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm); - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - MON, Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Ministrowi Sprawa Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r.) - MSW lub Ministrowi Sprawiedliwości - MS; - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; b) w zakresie części nr 2 zamówienia (obsługa prawna 21 Batalionu Dowodzenia Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) w zakresie części nr 3 zamówienia (obsługa prawna 21 Batalionu Logistycznego Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) w zakresie części nr 4 zamówienia (obsługa prawna 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Jarosław) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. e) w zakresie części nr 5 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3730 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) w zakresie części nr 6 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3233 Żurawica) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); g) w zakresie części nr 7 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3538 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. h) w zakresie części nr 8 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3841 Rzeszów) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - co najmniej 3-letnie doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - doświadczenie w wykonywaniu usług prawniczych świadczonych w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej przez okres co najmniej 3 lat w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, z których co najmniej 1 była wykonana lub jest wykonywana na wartość min. 10 000,00 zł. Dodatkowo dla usług tych wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. - poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i) w zakresie części nr 9 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 3928 Przemyśl) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. j) w zakresie części nr 10 zamówienia (obsługa prawna Jednostki Wojskowej 5077 Nisko) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS); - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla osób wykonujących zadanie; - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. k) w zakresie części nr 11 zamówienia (obsługa prawna 6 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego Stalowa Wola) - posiadającą: - wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub adwokatów właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych - tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm. lub art. 65 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze - tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188 z późn. zm).; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie adwokata lub radcy prawnego liczone od dnia wpisu na stosowną listę adwokatów lub radców prawnych; - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON), Ministrowi Spraw Wewnętrznych/ Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 18.11.2011 r. (MSW/MSWiA) lub Ministrowi Sprawiedliwości (MS)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Jednostka Wojskowa 4784 w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1).
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Jednostka Wojskowa 4784 w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1).
2013-12-20
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×