Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
HOMBRE Service Spółka z o.o. 1 / 10 58 562,52 54 841,63 40 693,32 80 274,36 0,87 0,97
Jantar 2 Spółka z o.o. Jantar Spółka z o.o. 2 / 6 27 434,64 29 936,54 27 434,64 49 957,68 0,75 0,71
LUXOR Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Bartkowska 3 / 8 9 900,00 11 484,65 9 498,00 35 760,00 0,70 0,44
Jantar Sp. z o.o. Jantar 2 Sp. z o.o. 4 / 6 15 320,88 17 367,84 10 680,00 23 095,56 0,72 0,91
LUXOR Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Bartkowska 5 / 7 26 892,00 25 782,09 26 892,00 57 652,56 0,85 0,64
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Pruszcz Gdański: Sprzątanie budynków administracyjno - biurowych ANR OT w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku.
Numer ogłoszenia: 879 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456318 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, faks 058 3004843.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie budynków administracyjno - biurowych ANR OT w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie budynków administracyjno - biurowych ANR OT w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Malborku i Słupsku oraz sprzątanie budynków administracyjno - biurowych wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych w Bytowie, Przechlewie i Skarszewach.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
1.3. Wykonawca będzie świadczyć zlecone usługi własnymi pracownikami oraz własnym sprzętem przy użyciu materiałów własnych.
1.4. Środki czystości i środki higieny niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na własny koszt.
1.5. Zamówienie obejmuje zabezpieczenie przez wykonawcę sprzętu sprzątającego oraz środków czystości niezbędnych do wykonania zamówienia, środków higieny przeznaczonych do uzupełniania i wymiany - zgodnie z opisem w załącznikach A i B do SIWZ.
1.6. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań w następujący sposób:
1) Część I - Zadanie Nr 1: obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego - siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku oraz Centralnej Składnicy Akt, mieszczącego się w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy
28. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
2) Część II - Zadanie Nr 2: obejmuje sprzątanie budynków administracyjno - biurowych wraz z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych - mieszczących się w Bytowie przy ul. Zakładowej 4 oraz w Przechlewie przy Os. Juźkowa
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
3) Część III - Zadanie Nr 3 obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego mieszczącego się w Malborku, przy ul. Wołyńskiej
19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
4) Część IV - Zadanie Nr 4 obejmuje sprzątanie wraz z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych dwóch budynków administracyjno - biurowych mieszczących się w Skarszewach, przy ul. Starogardzkiej
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
5) Część V - Zadanie Nr 5: obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego mieszczącego się w Słupsku, przy ul. 3 Maja
44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ.
1.7. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne
1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia - w zakresie Części 1 oraz Części 5 - co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - tj. osoby spełniającej przesłanki statusu niepełnosprawności określonego ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 r. Nr 14 poz. 92 z poźn. zm.) lub odpowiednich przepisów państwa członkowskiego UE lub EOG, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.
2) Osoba, o której mowa w punkcie powyżej musi zostać zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia.
3) Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt
1), zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby lub w przypadku nieutrzymania ciągłości jej zatrudnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 10 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 77.31.41.00-5, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HOMBRE Service Spółka z o.o., ul. Chmieleckiego 5b, 81-721 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54841,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58562,52

 • Oferta z najniższą ceną: 40693,32 / Oferta z najwyższą ceną: 80274,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jantar 2 Spółka z o.o. Jantar Spółka z o.o., Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29936,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27434,64

 • Oferta z najniższą ceną: 27434,64 / Oferta z najwyższą ceną: 49957,68

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LUXOR Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Bartkowska, Ul. Jasna 7/38, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11484,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9498,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jantar Sp. z o.o. Jantar 2 Sp. z o.o., Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17367,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15320,88

 • Oferta z najniższą ceną: 10680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23095,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LUXOR Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Bartkowska, ul. Jasna 7/38, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25782,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26892,00

 • Oferta z najniższą ceną: 26892,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57652,56

 • Waluta: PLN.

2014-01-02
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×