Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
P.W. Atex Sp. z o.o. 1 / 8 669 120,00 560 133,00 669 120,00 857 310,00 0,97 0,88
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zamość: Dostawa miału węglowego
Numer ogłoszenia: 3030 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 461742 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6773333, faks 084 6386669.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Miał węglowy M II A o wartości opałowej 22/18/06 - 1700 ton (tysiąc siedemset ton) Oferowany miał węglowy musi odpowiadać niżej wymienionym parametrom: 1. wartość opałowa - minimum 22000 kJ/kg 2. zawartość popiołu - maksymalnie 18 % 3. zawartość siarki - maksymalnie 0,6 % 4. dopuszczalna wilgotność - maksymalnie 15% Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. Atex Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilichowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 560133,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 669120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 669120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 857310,00

 • Waluta: PLN.

2014-01-03
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×