Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Konsorcjum firm: 1. Skanska S. A. 2. Firma budowlano - Drogowa PRASBET s.j. 3. Autorska Pracownia Projektowa Architekt Janusz Miścicki 1 / 1 204 977,99 166 648,77 204 977,99 204 977,99 1,00 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Olsztyn: Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie - zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 54602 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 544 31 00, faks 89 544 31 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowego zakresu robót z projektu zamiennego dla zadania Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem - etap II. Zakres zamówienia obejmuje: - remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych - wykonanie włazów i wzmocnień komory wodociągowej - nawierzchnie z klinkieru drogowego - nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej - ogrodzenie wewnętrzne rondeli - przełożenie torowiska - ustawienie donic z nasadzeniami - przebudowa kolizji energetycznych - budowa oświetlenia - przebudowa sieci gazowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.00-6, 45.23.12.20-3, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: 1. Skanska S. A. 2. Firma budowlano - Drogowa PRASBET s.j. 3. Autorska Pracownia Projektowa Architekt Janusz Miścicki, ul. J. Zajączka 9, 10-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166648,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 204977,99

 • Oferta z najniższą ceną: 204977,99 / Oferta z najwyższą ceną: 204977,99

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe przesłanki: 1) Zamówienie dodatkowe udzielone będzie dotychczasowemu wykonawca robót, Konsorcjum składającym się z: 1. Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033102, NIP: 778-00-01-070, REGON: 630782880, kapitał akcyjny w wysokości 203 937 500,00 PLN, wpłacony w całości, będącą następcą prawnym PUDIZ Spółka z o.o., ul. Jarocka 21,10-699 Olsztyn, 2. Firma Budowlano-Drogowa PRASBET sp.j. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005514, REGON: 870524689, 3. Janusz Miścicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Autorska Pracownia Projektowa Architekt Janusz Miścicki, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7390507809, REGON: 510550579 2) Zamówienie dodatkowe nieobjęte jest zamówieniem podstawowym, Zakres zamówienia obejmuje dodatkowe prace, które zostały wprowadzone w trakcie zmian projektowych podyktowanych wytycznymi konserwatorskimi. Roboty te nie były ujęte w pierwotnych założeniach do programu funkcjonalno-użytkowego : -remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych -wykonanie włazów i wzmocnień komory wodociągowej -nawierzchnie z klinkieru drogowego -nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej -ogrodzenie wewnętrzne rondeli -przełożenie torowiska -ustawienie donic z nasadzeniami -przebudowa kolizji energetycznych -budowa oświetlenia -przebudowa sieci gazowych 3) Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, Wartość zamówienia podstawowego wynosi 2 888 368,17 netto, Wartość zamówienia dodatkowego wynosi 166 648, 77 zł netto, co stanowi 5, 77 % wartości zamówienia podstawowego. 4) Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego Wykonania zamówienia dodatkowego niemożliwe będzie osiągnięcie zamierzonego celu (rezultatu), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa inżynieryjnego, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 5) Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (nie można było stwierdzić na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia podstawowego przy dochowaniu należytej staranności przez zamawiającego), W trakcie realizacji zadania Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie, między innymi w wyniku prowadzonych badań archeologicznych, które zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie są rozszerzane, zaistniała konieczność zmiany zakresu zadania. I etap robót (ok. 70% całego zadania) został zrealizowany i opłacony w latach ubiegłych. II etap robót obejmujący tereny Wysokiej Bramy w dalszym ciągu czeka na realizację ze względu na stale rozszerzany zakres badań archeologicznych. W wyniku tych badań odkryte zostały wartościowe relikty, które zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków powinny zostać odpowiednio zakonserwowane i uczytelnione. W związku z koniecznością ochrony odnalezionych reliktów odstąpić również należało od wykonania takich elementów jak fontanna i układ słoneczny. W związku z powyższym wykonano koncepcję zagospodarowania Placu Jedności Słowiańskiej z uwzględnieniem odkrytych reliktów architektury a następnie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na jej podstawie wykonany został projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres zamówienia obejmuje dodatkowe prace, które zostały wprowadzone w trakcie zmian projektowych podyktowanych wytycznymi konserwatorskimi. Roboty te nie były ujęte w pierwotnych założeniach do programu funkcjonalno-użytkowego. 6) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (opisanej wyżej), a wykonanie zamówienia realizowanego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2014-02-17
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×