Olsztyn: Zakup środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 73925 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Część nr 1 Zakup środków ochrony roślin do stacji badawczo - dydaktycznej w Bałdach. 1. Alert 375,5 SE litr 50 2. Apyros 75 WG kilogram 2,70 3. Capalo 337,5 SE litr 120 4. Cycocel 750 SL litr 60 5. Granstar Ultra kilogram 6 6. Guardian Complete Mix 664 SE litr 280 7. Kosmik 360 SL litr 500 8. Mustang 306 SE litr 50 9. Olympus 480 SC litr 42 10. Sekator 125 OD litr 19 11. Toledo 250 EW litr 40 12. Topsin M 500 SC litr 56. Część nr 2 Zakup środków ochrony roślin do stacji dydaktyczno - doświadczalnej w Tomaszkowie. 1. Afalon dyspersyjny litr 1 2. Altima 500 SC litr 0,5 3. Apyros 75 WG gram 345 4. Basagram litr 1 5. Baytan Universal 094 FS litr 8 6. Calypso 480 S.C. litr 1 7. Command 480 EC litr 1 8. Dithane Neo Tec 75 WG litr 1 9. Decis 2,5 EC litr 0,5 10. Fantom 069 EW litr 6 11. Fernando 225 EC litr 2 12. Granstar Ultra gram 435 13. Infinito 687,5 SC litr 2 14. Kosmik 360 SL litr 60 15. Linurex 500 SC litr 2 16. Mospilan 20 SP gram 100 17. Mustang 306 SE litr 0,5 18. Puma Universal 069 WG litr 1 19. Stomp 330 EC litr 3 20. Sumi-Alpha 050 EC litr 0,25 21. Toledo 250 EW litr 4 22. Topsin M 500 SC litr 6 23. Toska 72,5 WP kilogram 2. Część nr 3 Zakup środków ochrony roślin do stacji badawczo - dydaktycznej w Łężanach. 1. Afalon dyspersyjny kilogram 30 2. ADOB Cu litr 2 000 3. ADOB Mn litr 2 000 4. Asahi litr 540 5. Atlantis 04 WG kilogram 100 6. Awans litr 2 000 7. Basfoliar 36 Extra litr 10 000 8. Capalo 337,5 SE litr 450 9. Comand 480 EC litr 3 10. Huzar activ kilogram 550 11. Moddus 250 EC litr 350 12. Pakiet Fuzaro sztuka 31 13. Proteus litr 50 14. Sekator 125 OD kilogram 50 15. Siarczan magnezu jodnowodny kilogram 1 000 16. Silwet L litr 70 17. Swing Top 183 SC litr 360.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  nie dotyczy

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Dział Zamowień Publiczych, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 311.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Dział Zamowień Publiczych, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 310.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup środków ochrony roślin do stacji badawczo - dydaktycznej w Bałdach.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Alert 375,5 SE litr 50 2. Apyros 75 WG kilogram 2,70 3. Capalo 337,5 SE litr 120 4. Cycocel 750 SL litr 60 5. Granstar Ultra kilogram 6 6. Guardian Complete Mix 664 SE litr 280 7. Kosmik 360 SL litr 500 8. Mustang 306 SE litr 50 9. Olympus 480 SC litr 42 10. Sekator 125 OD litr 19 11. Toledo 250 EW litr 40 12. Topsin M 500 SC litr 56.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.10.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.04.2011.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup środków ochrony roślin do stacji dydaktyczno - doświadczalnej w Tomaszkowie.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Afalon dyspersyjny litr 1 2. Altima 500 SC litr 0,5 3. Apyros 75 WG gram 345 4. Basagram litr 1 5. Baytan Universal 094 FS litr 8 6. Calypso 480 S.C. litr 1 7. Command 480 EC litr 1 8. Dithane Neo Tec 75 WG litr 1 9. Decis 2,5 EC litr 0,5 10. Fantom 069 EW litr 6 11. Fernando 225 EC litr 2 12. Granstar Ultra gram 435 13. Infinito 687,5 SC litr 2 14. Kosmik 360 SL litr 60 15. Linurex 500 SC litr 2 16. Mospilan 20 SP gram 100 17. Mustang 306 SE litr 0,5 18. Puma Universal 069 WG litr 1 19. Stomp 330 EC litr 3 20. Sumi-Alpha 050 EC litr 0,25 21. Toledo 250 EW litr 4 22. Topsin M 500 SC litr 6 23. Toska 72,5 WP kilogram 2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.10.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.04.2011.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup środków ochrony roślin do stacji badawczo - dydaktycznej w Łężanach.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Afalon dyspersyjny kilogram 30 2. ADOB Cu litr 2 000 3. ADOB Mn litr 2 000 4. Asahi litr 540 5. Atlantis 04 WG kilogram 100 6. Awans litr 2 000 7. Basfoliar 36 Extra litr 10 000 8. Capalo 337,5 SE litr 450 9. Comand 480 EC litr 3 10. Huzar activ kilogram 550 11. Moddus 250 EC litr 350 12. Pakiet Fuzaro sztuka 31 13. Proteus litr 50 14. Sekator 125 OD kilogram 50 15. Siarczan magnezu jodnowodny kilogram 1 000 16. Silwet L litr 70 17. Swing Top 183 SC litr 360.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.10.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.04.2011.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  2011-03-14 09:00:00
  termin składania ofert minął 6 lata temu
  2011-03-04
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Klasyfikacja CPV

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×