Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. 1 / 2 35 780,09 50 685,56 35 780,09 37 815,28 0,57 0,97
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Jaworzno: Odbiór odpadów stałych z obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wraz z transportem na składowisko odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 76999 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46283 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 614 17 67, 745 10 30, faks 32 614 17 67 wew. 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów stałych z obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wraz z transportem na składowisko odpadów komunalnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Odbiór odpadów stałych z obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wraz z transportem na składowisko odpadów komunalnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., 43-600 Jaworzno ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50685,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35780,09

 • Oferta z najniższą ceną: 35780,09 / Oferta z najwyższą ceną: 37815,28

 • Waluta: PLN.

2011-03-09
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×