Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Przemęt: Montaż ścianki wspinaczkowej wraz z ogrodzeniem
Numer ogłoszenia: 62908 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemęt , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, tel. 65 5496071, faks 65 549 69 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż ścianki wspinaczkowej wraz z ogrodzeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż ściany wspinaczkowej - bulderingowej na działce o nr ewid. 250/1 w m. Osłonin - plaża gminna, wraz z wykonaniem ogrodzenia. 1. Konstrukcja ściany wspinaczkowej bulderingowej to samonośna bryła wykonana z laminatu poliestrowego o ukształtowaniu zgodnie z poniższym opisem. Ogólna charakterystyka ściany wspinaczkowej: Pokrycie ściany wspinaczkowej tworzą panele jednego rodzaju - panele na bazie włókna szklanego typu Mono Design (lub równoważne), wykonane, jako powierzchnia kształtowana indywidualnie, spełniająca warunki normy PN-EN 12572-1; 2009. Pozwala to na utworzenie paneli wspinaczkowych o powierzchni zbliżonej do naturalnych formacji skalnych i uzyskanie odpowiedniej sztywności płyty. Panele muszą być wykonane w technologii zapewniającej odporność zastosowanych materiałów na działanie warunków atmosferycznych. Panele należy tak zamontować, by granice połączeń poszczególnych fragmentów ściany były niewidoczne (wrażenie jednolitej bryły skalnej). Powierzchnia płyt powleczona mieszaniną piaskowo-żywiczną, zapewniającą odpowiednie tarcie. W panelach znajdować się muszą gniazda do zamocowania chwytów ok. 5-8 szt./m2. Chwyty wspinaczkowe należy zamontować w rozmiarach od XS do XL. Kształt i forma chwytu powinna uwzględniać sportowo-rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o trudnościach odpowiednich dla różnych grup wiekowych. Podstawowe wymiary ściany: - wysokość do 3m, - powierzchnia wspinaczkowa ok. 40 m2, - kształt i ukształtowanie powierzchni: dostosowany do każdej grupy wiekowej i poziomu trudności od łatwego do trudnego, wyglądem przypominająca /łuk triumfalny/, pod którym można przejść (w załączeniu szkic wykonany przez Zamawiającego) 2. Teren wokół bryły należy wykonać, jako nawierzchnię amortyzującą upadki składającą się z ułożenia geowłókniny oraz ze żwiru okrągłego, płukanego o granulacji 8-16 mm, grubości 40 cm - zgodnie z norma PN-EN 12572-2: 2008 /Sztuczne ściany wspinaczkowe cz.2/. 3. Ogrodzenie ściany wspinaczkowej o powierzchni 10x10m -wykonanie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, -wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV o min. grubości drutu 3,0 mm na słupach, wysokość ogrodzenia - 1,0 m , łączna długość ogrodzenia - 39 mb, słupki ogrodzenia z rur stalowych o rozstawie 2,4 m, osadzone w cokole, malowane proszkowo, zakończenia słupków winny być wykonane z tworzyw sztucznych bez ostrych krawędzi, połączenia systemowe bezspawowe, druty naciągowe - ilość 3. -w ogrodzeniu należy przewidzieć furtkę w ramie z kształtowników malowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia, wypełnioną z siatki bądź systemem panelowym, z zamkiem i 3 kpl. kluczy. -kolor ogrodzenia zielony. Gwarancja na zamontowane urządzenia: 24 miesiące Gwarancja obejmuje min. 1 okresowy przegląd w roku stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej ścianki (na podstawie art. 62 ustawy Prawo Budowlane) zakończony protokołem z wpisem zezwalającym na bezpieczne użytkowanie (protokół bez uwag!), potwierdzony przez Zamawiającego. W trakcie wykonywania przeglądu należy również wykonać konserwację ścianki wspinaczkowej - bulderingowej. Przeglądu okresowego należy dokonać w miesiącu kwiecień-maj. Wszelkie wykryte wady i usterki w trakcie eksploatacji sprzętu wynikające nie z winy Użytkownika po zgłoszeniu Wykonawcy należy usunąć w terminie 14 dni od otrzymania informacji. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w/w przeglądy i konserwacje w cenę dostawy przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie wykonywania przeglądu urządzeń zabawowych. Usytuowanie ściany wspinaczkowej bulderingowej należy tak zaprojektować by wewnątrz ogrodzenia możliwe było wyłożenie nawierzchni z kostki betonowej 1x2 m (przy jednym z boków ogrodzenia), na której ustawiona zostanie ławka. Obok utwardzenia zamontowany zostanie również kosz na śmieci. Wykonanie utwardzenia oraz montaż ławki i kosza na śmieci NIE JEST przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową Zakres wykonywanych prac realizowany jest na zgłoszenie budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Załączona mapa do SIWZ stanowiła jednocześnie załącznik do zgłoszenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.91-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /Montaż ścianki wspinaczkowej wraz z ogrodzeniem/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno w swej treści zawierać wskazanie wszystkich wykonawców wspólnie się ubiegających wraz z podaniem ich nazw i siedzib

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie krótszym niż 3 lata, jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 3 lata wykonał należycie, co najmniej dostawę 2 ścian wspinaczkowych zewnętrznych, wolnostojących wg własnego projektu lub ścian wspinaczkowych bulderingowych wg własnego projektu, wykonanych z paneli skało podobnych o powierzchni użytkowej równej, co najmniej powierzchni ściany wymaganej tj. min. 40 m2 każda realizacja

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) w szczególności: - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającymi, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie swojej specjalności oraz będącymi członkami Okręgowej Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa i posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a wartość, na jaką powinna opiewać polisa ma zabezpieczać pokrycie ewentualnej szkody w pełnej wysokości jednak nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowane zgodnie z treścią wzorcowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia udowadniając zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: --oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią wzorcowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. - Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. - Uproszczony kosztorys ofertowy: Kosztorys ofertowy dla Zamawiającego będzie stanowił jedynie funkcję pomocniczą. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom przyjętych cen i ilości przedmiarowych w celu ewentualnego częściowego odbioru robót i ich rozliczenia na etapie realizacji inwestycji. Kosztorys ofertowy nie będzie elementem podlegającym ocenie i porównywania ofert. W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien ująć wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia. - Dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę. - W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Dokumenty, z których wynika umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. - W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedstawić wizualizację, fotografię wraz z opisem

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we /wzorze umowy/ stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr. 16.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr. 24 lub przesłać pocztą, z dopiskiem /Oferta na montaż ścianki wspinaczkowej wraz z ogrodzeniem/.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: do 13.05.2011.

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: - Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. - Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Inwestycja pn.: /Montaż ścianki wspinaczkowej wraz z ogrodzeniem/ wchodzi w skład projektu pn.: /Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez zagospodarowanie terenów przyjeziornych wraz z adaptacją obiektów historycznych na cele turystyczne/ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat I - Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2011-04-12 10:00:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-04-04
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×