Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Jolanta Cyprych 1 / 1 9 520,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 0,81 1,00
Ewa Chyra 2 / 1 4 624,00 4 760,00 4 624,00 4 624,00 0,79 1,00
Dorota Cer 11 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Aleksandra Szukała 12 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Olga Michalak 13 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Aleksandra Szukała 14 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Dorota Cer 3 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Monika Mach 4 / 1 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,81 1,00
Beata Bugaj 5 / 1 9 520,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 0,81 1,00
Anna Wojtyra 6 / 1 14 280,00 14 280,00 14 280,00 14 280,00 0,81 1,00
Olga Michalak 7 / 1 14 280,00 14 280,00 14 280,00 14 280,00 0,81 1,00
Katarzyna Balas 8 / 1 9 520,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 0,81 1,00
Jolanta Cyprych 9 / 1 9 520,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 0,81 1,00
Ewa Chyra 10 / 1 4 624,00 4 760,00 4 624,00 4 624,00 0,79 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Lipie: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ
Numer ogłoszenia: 107495 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36001 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, tel. 034 3188033, faks 034 3188032.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia prowadzenie zajęć dodatkowych uzupełniających oraz rozwijających z języka polskiego w ramach projektu -Stawiamy na edukację- finansowanego z EFS dla szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Lipie. Projekt dotyczy wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Lipie i jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części - zadań. ZADANIE NR 1: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPIU Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 136. ZADANIE NR 2: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINDOWIE Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 3: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 4: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NATOLINIE Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 5: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 136. ZADANIE NR 6: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 204. ZADANIE NR 7: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 204. ZADANIE NR 8: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 136. ZADANIE NR 9: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPIU Szacowana ilość godzin lekcyjnych: 136. ZADANIE NR 10: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINDOWIE Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 11: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 12: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 13: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. ZADANIE NR 14: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZMIECHACH Szacowana ilość godzin lekcyjnych:
68. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt - Stawiamy na edukację, finansowany z EFS. Projekt dotyczy wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Lipie i jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPIU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Cyprych, ul. Częstochowska 33/6, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINDOWIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Chyra, Lindów 31a, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4624,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4624,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4624,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Cer, Rębielice Szlacheckie 93, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NATOLINIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Mach, Julianów 11A, 42-165 LIPIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Bugaj, ul. Częstochowska 184, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Wojtyra, Danków 6B, 42-165 LIPIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14280,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Olga Michalak, Natolin 38, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14280,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Balas, ul. Wyspiańskiego 18, 42-160 Krzepice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPIU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Cyprych, ul. Częstochowska 33/6, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINDOWIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Chyra, Lindów 31a, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4624,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4624,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4624,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Cer, Rębielice Szlacheckie 93, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZYMIECHACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Szukała, ul. Częstochowska 12a, 42-164 Parzymiechy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W LIPIU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Olga Michalak, Natolin 38, 42-165 Lipie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ- W GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W PARZMIECHACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Szukała, ul. Częstochowska 12a, 42-164 Parzymiechy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00

 • Waluta: PLN.

2011-04-06
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×