Biskupiec: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów-szkoleń w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu projektu systemowego Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia -program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych, rodzin, niepełnosprawnych realizowanego w gminie Biskupiec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 117173 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7152260, 7152513, faks 89 7152260.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.bip.biskupiec.pl/17030,17206/17206/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejski ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów-szkoleń w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu projektu systemowego Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia -program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych, rodzin, niepełnosprawnych realizowanego w gminie Biskupiec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów-szkoleń w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu projektu systemowego Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia- -program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych, rodzin, niepełnosprawnych realizowanego w gminie Biskupiec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń, indywidualnego doradztwa dla uczestników i uczestniczek projektu osób objętych kontraktem socjalnym KIS Realizacja 58 kontraktów socjalnych na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej i osób objętych programem aktywności lokalnej PAL -Wspieramy Rodziny- na rzecz 10 rodzin niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie, część: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ: Część I. Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych - 128 godzin oraz indywidualne poradnictwo - 116 godzin (KIS) w terminie od podpisania umowy do 31. 08.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1. Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych w ilości łącznej 128 godzin, prowadzone w 4 grupach edukacyjnych- 32 godz. zajęć dla grupy w cyklach spotkań jeden dzień w tygodniu po 2 godz. dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie: - komunikacji interpersonalnej, - wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, - radzenia sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, - poprawnych zachowań w środowisku rodziny oraz w pracy, - pełnienia ról społecznych w rodzinie, środowisku, miejscu pracy - wzmacniania motywacji do aktywności zawodowej i społecznej - tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich, - wyznaczania celów życiowych i sposobów realizacji, - umiejętności szukania i udzielania wsparcia ( wsparcie instytucjonalne, samopomoc, grupa wsparcia), - rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie 2. Indywidualne poradnictwo psychospołeczne - łącznie 116 godzin ( średnio na jednego uczestnika 2 godziny) w terminach zajęć warsztatowych - prowadzenie kart indywidualnego poradnictwa dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. - Opracowanie i przeprowadzenie indywidualnych badań ewaluacyjnych z uczestnikami zajęć - w miesiącu maju - określających początkowy poziom wiedzy i umiejętności w miesiącu sierpniu - określających poziom postępu wiedzy i umiejętności oraz raportu ewaluacyjnego w zakresie uzyskanych efektów - Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach - prowadzenie dziennika zajęć - Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego - Zapewnienie przez wykonawcę materiałów dydaktycznych -Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. -Wykonawca zobowiązany jest do Załączenie do oferty programu merytorycznego warsztatów oraz scenariusza badań ewaluacyjnych Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część II: Warsztaty aktywizacji zawodowej - 128 godzin oraz indywidualne poradnictwo zawodowe - 116 godzin (KIS) w terminie od podpisania umowy do - 31. 08.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: Warsztaty aktywizacji zawodowej ilości 128 godzin, prowadzone w 4 grupach edukacyjnych - 32 godziny zajęć z grupą w cyklach spotkań 1 dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie: Aktywnych i efektywnych sposobów poszukiwania pracy, Przygotowania i sporządzania podstawowych dokumentów aplikacyjnych, Skutecznej komunikacji i autoprezentacji w kontaktach z pracodawcami, Form zatrudnienia istniejących na rynku pracy, Podniesienia świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania w obszarze rynku pracy, Inicjowanie aktywności zawodowej uczestników 2) Indywidualne poradnictwo zawodowe - łącznie 116 godzin ( średnio na jednego uczestnika 2 godziny) w terminach zajęć warsztatowych - prowadzenie kart indywidualnego poradnictwa dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. 3) Opracowanie i przeprowadzenie indywidualnych badań ewaluacyjnych z uczestnikami zajęć - w miesiącu maju - określających początkowy poziom wiedzy i umiejętności zawodowych ; w miesiącu sierpniu - określających poziom postępu wiedzy, umiejętności zawodowych oraz raportu ewaluacyjnego w zakresie uzyskanych efektów 4) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć 5) Prowadzenie dziennika zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach 6) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 7) Zapewnienie przez wykonawcę materiałów dydaktycznych, 8) Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 9) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty scenariusz zajęć. Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część III. Warsztaty edukacji prawnej - 48 godzin w ramach(PAL)-Pokonać bariery do zrealizowania w terminie od podpisania umowy do 30.10.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1) Warsztaty edukacji prawnej ilości łącznej 48 godzin, , prowadzone w cyklach spotkań jeden dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin . dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie - uprawnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i Krajach Unii Europejskiej wynikające z przepisów prawa - prawa pracy dotyczącego osób niepełnosprawnych - możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach UE - możliwości zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne - zagadnienia prawne wynikające z ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy w Odniesieniu do osób niepełnosprawnych - uprawnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i Krajach Unii Europejskiej wynikające z przepisów prawa - zagadnienia prawne wynikające z ustawy o pomocy społecznej ( obowiązki i uprawnienia klientów pomocy społecznej), 2) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach 3) Prowadzenie dziennika zajęć 4) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów 2. Warsztaty edukacji prawnej w ramach KIS w terminie: 6.09 - 31. 10.2011 W ilości 64 godzin, prowadzone w 4 grupach edukacyjnych - 16 godzin zajęć z grupą w cyklach spotkań 1 dzień w tygodniu po 2 godziny dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. 1) Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie - prawa pracy ( formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, umowy c.p, obowiązki pracodawcy i pracownika ), - możliwości zatrudnienia w krajach UE ( uprawnienia i obowiązki pracodawców i Pracownika) - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, - zagadnienia prawne wynikające z ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy ( obowiązki i uprawnienia osób bezrobotnych) - zagadnienia prawne wynikające z ustawy o pomocy społecznej ( obowiązki i uprawnienia klientów pomocy społecznej), 2) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach 3) Prowadzenia dziennika zajęć 4) Sporządzania miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5) Zapewnienia przez wykonawcę materiałów dydaktycznych, 7) Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 8) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty scenariusz zajęć warsztatowych oraz scenariusza ankiet ewaluacyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 w dwóch terminach: Część IV. Warsztaty ekonomii społecznej - 64 godzin w terminie: 6.09 - 31. 10.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1. Warsztaty ekonomii społecznej w ilości 64 godzin łącznie, prowadzone w 4 grupach edukacyjnych - dla grupy wynosi 16 godzin, prowadzone w cyklach spotkań raz w tygodniu po 2 godziny dla 58 osób- osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie: - zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, - zmotywowania uczestników do podjęcia inicjatywy założenia spółdzielni socjalnej oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego. 2. Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach 3. Prowadzenie dziennika zajęć 4. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów. 6. Zapewnienie przez wykonawcę materiałów dydaktycznych, 7. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty scenariusz zajęć warsztatowych oraz scenariusza ankiet ewaluacyjnych Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część V. Realizacja 40 godzinnego programu Szkoła dla rodziców i wychowawców na rzecz 10 rodzin niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej w ramach (PAL)-Wspieramy rodziny w terminie od podpisania umowy do 11.07.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1. realizację zajęć dla rodziców w cyklach spotkań jeden dzień w tygodniu po 4 godziny. Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie: - radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, - naukę umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie - Lepszego poznania i zrozumienia zachowania swojego dziecka oraz pogłębienia z nim więź. - Metod wychowawczych. - budowania ciepłych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku i miłości. - Rozwiązywania konfliktów w rodzinie - Poznania konkretnych sposobów i metod wychowawczych. 2. Prowadzenie ewidencji obecności uczestników programu oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach, 3. Prowadzenie dziennika zajęć 4. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów. 5. Zapewnienie przez oferenta materiałów dydaktycznych, 6. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty scenariusz zajęć warsztatowych oraz scenariusza ankiet ewaluacyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część VI. Warsztaty aktywizacji zawodowej - łącznie 48 godzin (PAL)-Pokonać bariery w terminie od podpisania umowy do 30.10.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1) Warsztaty aktywizacji zawodowej ilości łącznej 48 godzin, prowadzone przez okres 24 tygodni, w cyklach spotkań jeden dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin zajęć na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Zajęcia ukierunkowane są na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie: - Aktywnych i efektywnych sposobów poszukiwania pracy, - Przygotowania i sporządzania podstawowych dokumentów aplikacyjnych, - Skutecznej komunikacji i autoprezentacji w kontaktach z pracodawcami, - Form zatrudnienia istniejących na rynku pracy, - Podniesienia świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania w obszarze rynku pracy, - Inicjowanie aktywności zawodowej uczestników 2) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach 3) Prowadzenie dziennika zajęć 4) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów. 6) Zapewnienie przez wykonawcę materiałów dydaktycznych 7) Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 8) Załączenie do oferty programu merytorycznego warsztatów oraz scenariusza badań ewaluacyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część VII. Warsztaty psychospołeczne - 48 godzin oraz indywidualne poradnictwo - 18 godzin (PAL)-Pokonać bariery od podpisania umowy do 30.10.2011 Kod CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1) Warsztaty psychospołeczne w ilości łącznej - 48 godzin, prowadzone w cyklach spotkań jeden dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Zajęcia ukierunkowane na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie: - komunikacji interpersonalnej, - wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, - radzenia sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, - wzmacniania motywacji do aktywności zawodowej i społecznej - tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich, - wyznaczania celów życiowych i sposobów realizacji, - umiejętności szukania i udzielania wsparcia ( wsparcie instytucjonalne, samopomoc, grupa wsparcia), - rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie 2) Indywidualne poradnictwo psychospołeczne- - łącznie 18 godzin ( średnio na jednego uczestnika 2 godziny) w terminach zajęć warsztatowych - prowadzenie kart indywidualnego poradnictwa na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. 3) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach 4. prowadzenia dziennika zajęć 5) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 6) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów 7) Zapewnienie przez wykonawcę materiałów dydaktycznych, 8) Wykonawca zobowiązuje się wszelkie pomoce naukowe (rzutnik, laptop, flipchart itp.) zorganizować na własny koszt. 9) Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do oferty programu merytorycznego warsztatów oraz scenariusza badań ewaluacyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone w siedzibie zamawiającego - Klub Integracji Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości 4 Część VIII. Zajęcia korekcyjno usprawniające - 48 godzin (PAL)-Pokonać bariery w terminie od podpisania umowy do 30.10.2011 Kod CPV: 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe Zamówienie obejmuje: 1) Korekcyjno usprawniające - w ilości łącznej 48 godzin, , prowadzone jeden dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Zajęcia ukierunkowane są na: - podniesie sprawności ruchowej z dostosowaniem do indywidualnych możliwości uczestnik ( w Sali sportowej, zajęcia terenowe) 2) Prowadzenia dziennika zajęć 3) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach 4) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów 6) Zapewnienie przez wykonawcę zaplecza technicznego w zakresie realizacji zadania 7) wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na terenie Biskupca 8) załączenie do oferty scenariusza zajęć korekcyjno-usprawniajacych Oraz wskazanie bazy-adresu na terenie Biskupca , gdzie zajęcia będą realizowane Część IX. Warsztaty terapii zajęciowej (PAL)-Pokonać bariery w terminie od podpisania umowy do 30.10.2011 CPV:80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Zamówienie obejmuje: 1) Warsztaty terapii zajęciowej - w ilości 48 godzin prowadzone jeden dzień w tygodniu w wymiarze 2 godzin na rzecz 9 osobowej grupy osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu: ergoterapii, arterapii, biblioterapii, choreoterapii, muzykoterapii, 2) Prowadzenia dziennika zajęć 3) Prowadzenie ewidencji obecności uczestników zajęć oraz informowanie zamawiającego o nieobecnościach 4) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego 5) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród uczestników zajęć oraz raportu końcowego z uzyskanych efektów 6) Zapewnienie przez wykonawcę zaplecza technicznego w zakresie realizacji zadania 7) Zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na terenie Biskupca 8) załączenie do oferty scenariusza zajęć warsztatowych Oraz wskazanie bazy-adresu na terenie Biskupca , gdzie zajęcia będą realizowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniach-warsztatach, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niemożność przeprowadzenia szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie więcej niż o 20 procent.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy polegające na ewentualnym powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego -do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w trybie art 22 ust 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w trybie art 22 ust 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w trybie art 22 ust 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek opisany w pkt 3 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: dla części I: jednym wykładowcą wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, socjologia, tytuł trenera grupowego umiejętności psychologicznych z minimum 2 letnim doświadczeniem w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 2) dla części II: jednym doradcą-ekspertem wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego lub licencja doradcy zawodowego oraz minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) dla części III: jednym ekspertem-wykładowcą wykształcenie wyższe prawnicze oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) dla części IV: jednym wykładowcą z minimum rocznym doświadczeniu wykładowcy dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 5) dla części V: jednym wykładowcą z uprawnieniami w zakresie realizacji programu Szkoła dla rodziców i wychowawców, 6) dla części VI: doradcą-ekspertem ( wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego lub licencja doradcy zawodowego) oraz minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 7) dla części VII: jednym wykładowcą-ekspertem ( wykształcenie wyższe o kierunku psychologia lub socjologia lub tytuł trenera grupowego umiejętności psychologicznych ) oraz minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8) dla części VIII: jedną osobą z uprawnieniami do prawidłowego wykonania zadania(np.: fizjoterapeuta) oraz minimum roczne doświadczenie w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) dla części IX: jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania zadania ( np.; terapeuta zajęciowy) oraz minimum roczne doświadczenie w realizacji tego typu zajęć dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniach-warsztatach, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niemożność przeprowadzenia szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie więcej niż o 20%.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.biskupiec.pl/17030,17206/17206/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3 Tel.: 89 715 25 13, fax: 89 715 22 60.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3 pokój nr 2-sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie BIskupiec w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nr projektu: 0D4B-5BC9-FA3F-ACD3.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2011-04-28 10:00:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-04-18
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×