Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, Przedstawicielstwo Handlowe w Koninie, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin 1 / 1 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,81 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Konin: Świadczenie usług pocztowych dla Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie
Numer ogłoszenia: 312801 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2423022 w. 176, 155, faks 063 2426569.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych dla Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, Przedstawicielstwo Handlowe w Koninie, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z brzmieniem tego przepisu Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych o wadze do 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie.

2010-11-04
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×