Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
ESKA Sp. z o.o. Usługi Ogólnobudowlane 1 / 1 81 432,07 85 028,91 81 432,07 81 432,07 0,78 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Debrzno: Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Główna, Bolesławowo i Buka na terenie gminy Debrzno.
Numer ogłoszenia: 314103 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274387 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, woj. pomorskie, tel. 059 8335366, faks 059 8335351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Główna, Bolesławowo i Buka na terenie gminy Debrzno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Zadanie nr I. Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Główna, gm. Debrzno - linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 303m; - szafa sterownicza - 1 kpl.; - słup stalowy ocynkowany, stożkowy o przekroju okrągłym, 8m z wysięgnikiem 1m/1,5m i oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 3 kpl. Zadanie nr II. Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Bolesławowo, gm. Debrzno - linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 428m; - szafa sterownicza - 1 kpl.; - słup stalowy ocynkowany, stożkowy o przekroju okrągłym, 8m z wysięgnikiem 1m/1,5m i oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 6 kpl. Zadanie nr III. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Buka gm. Debrzno - linia AsXSn 2x25mm2 podwieszona na istniejących słupach - 506m; - wysięgnik ocynkowany 0,5m/1,5m z oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 3 kpl.
1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a.załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa; b.załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; c.załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.36.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ESKA Sp. z o.o. Usługi Ogólnobudowlane, ul. Czarnieckiego 7, 77-300 Człuchów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85028,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81432,07

 • Oferta z najniższą ceną: 81432,07 / Oferta z najwyższą ceną: 81432,07

 • Waluta: PLN.

2010-11-05
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×