Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Agencja Boston 1 / 1 8 610,00 10 000,00 8 610,00 8 610,00 0,70 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Chełm: Koncert zespołu Kapela Staśka Wielanka, podczas Dni Chełma 2011 w dn. 18.06.2011r. o godz. 20.30 na Pl. Łuczkowskiego w Chełmie
Numer ogłoszenia: 118370 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chełmski Dom Kultury, pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 0-82 563-00-81, 563-10-82, faks 0-82 563-02-65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządwoa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koncert zespołu Kapela Staśka Wielanka, podczas Dni Chełma 2011 w dn. 18.06.2011r. o godz. 20.30 na Pl. Łuczkowskiego w Chełmie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Koncert zespołu Kapela Staśka Wielanka, podczas Dni Chełma 2011 w dn. 18.06.2011r. o godz. 20.30 na Pl. Łuczkowskiego w Chełmie. Czas trwania koncertu: 60 minut plus ewentualne bisy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.21.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Boston, ul. Konstancińska 7a/42, 02-942 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8610,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8610,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest koncert zespołu Kapela Staśka Wielanka, podczas Dni Chełma 2011 w dn. 18.06.2011r. o godz. 20.30 na Pl. Łuczkowskiego w Chełmie, zaliczany do usług w zakresie działalności artystycznej. Zamówienie z zakresu tej działalności cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności, co przemawia za tym, aby możliwe było udzielenie zamówienia konkretnemu Wykonawcy. W przedmiotowym postępowaniu decydujące znaczenie ma pozycja i reputacja Wykonawcy. Kapela Staśka Wielanka jest aktualnie najpopularniejszym zespołem wykonującym utwory związane z tzw. folklorem warszawskim. Są to nie tylko stare piosenki warszawskiej ulicy i przedwojenne szlagiery, ale także piosenki legionowe, okupacyjne, lwowskie i żydowskie. Zespół ten jest bardzo popularny, szczególnie wśród odbiorców ze starszych grup wiekowych, a koncert w jego wykonaniu będzie atrakcyjną propozycją dla mieszkańców naszego miasta. Zamówienie zostanie udzielone Agencji Artystycznej BOSTON, która sprawuje opiekę nad zespołem Kapela Staśka Wielanka w zakresie organizacji koncertów. Uzasadnienie prawne: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia zachodzą okoliczności wymienione w art.67 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2011-05-18
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×