Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 1 / 7 3 335 586,45 2 929 807,79 3 335 586,45 4 238 487,43 0,93 0,88
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Grodzisk Wielkopolski: Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec - droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo - Jaskółki - Granówko
Numer ogłoszenia: 141503 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108187 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grodziskiego, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 061 4452500, 4452553, faks 061 4452555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec - droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo - Jaskółki - Granówko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec - droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo - Jaskółki - Granówko. Całkowita długość drogi wynosi 10,624 km. Projektem objęty jest odcinek długości 2,8785 km. Droga swój początek ma od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 308 w miejscowości Kamieniec, przebiega przez Karczewo, Jaskółki, Granówko, Kąkolewo do drogi krajowej Nr 32. Droga powiatowa Nr 3585P Kamieniec - droga krajowa Nr 32 na odcinku: - 0 + 000 ÷ 2 + 862 - 3 + 277 ÷ 4 + 022 - 6 + 485,5 ÷ 10 + 624 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m. Droga na wymienionych odcinkach posiada pełną infrastrukturę, czyli w terenie niezabudowanym odwodnienie do istniejących rowów, w terenie zabudowanym do kanalizacji deszczowej. Stan nawierzchni - dobry. Plan liniowy drogi jest następujący: - 0+000 ÷ 2+862 - istniejąca nawierzchnia bitumiczna, wykonana w 1992 roku, - 2+862 ÷ 3+277 - projektowany remont, - 3+277 ÷ 4+022 - istniejąca nawierzchnia bitumiczna (teren zabudowany), wykonana w 2003 roku, - 4+022 ÷ 6+485,5 - projektowana budowa, - 6+485,5 ÷ 10+624 - istniejąca nawierzchnia bitumiczna, wykonana w 1992 roku. Zakres rzeczowy planowanego remontu i budowy przedstawia się następująco: A. Remont drogi. Projektowany odcinek w km 2+862 do km 3+277 posiada nawierzchnię bitumiczną, szerokości 6,0 m. Długość odcinka wynosi 415 m. Przebiega przez teren niezabudowany. Posiada nawierzchnię mocno spękaną, występują liczne ubytki. Projektowany remont tego odcinka przewiduje: - częściowe obustronne rozebranie istniejącej nawierzchni w ilości 830 m2, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 12 cm oraz z kamienia łamanego gr. 20 cm w ilości 872 m2, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, w ilości 872 m2, - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 872 m2, - wzmocnienie nawierzchni warstwą bitumiczną o łącznej grubości 10 cm, w tym warstwa wyrównawcza w ilości 125 kg/m2 na powierzchni 2532 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej w ilości 2490 m2. Odwodnienie przewidziano do istniejącej kanalizacji deszczowej i rowów. Remont kanalizacji deszczowej polegać będzie na wymianie studzienek ściekowych o 500 w ilości 6 szt. oraz wykonaniu przyłączy na długości 30 m. Wykonane zostaną też: remont chodnika o powierzchni 930 m2 oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wykonanie oznakowania poziomego polegać będzie na wykonaniu 3 przejść dla pieszych, dwóch umożliwiających bezpieczne przejście na przystanek autobusowy oraz jednego na boiska. Oznakowanie pionowe dotyczy oznakowania przejść dla pieszych. B. Budowa drogi. Projektowana budowa przewiduje wykonanie odcinka o długości 2,4635 km w km 4+022 do km 6+485,5. Aktualnie projektowany odcinek posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 5,0 m. Odcinek przebiega w terenie niezabudowanym między miejscowościami Jaskółki a Granówko. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni mineralno - asfaltowej, szerokości 6,0 m wraz z obustronnymi poboczami szerokości po 1,0 m oraz rowami. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni: - podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 17681,25 m2 - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kamienia łamanego w ilości 16682,45 m2, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 16.682,45 m2, - podbudowa zasadnicza gr. 4 cm z masy bitumicznej o pow. 15.933,35 m2, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 15.433,95 m2. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome (linia segregacyjna) oraz zostaną zamontowane bariery ochronne w ilości 60 m. Wskaźniki dotyczące realizowanego zadania: - długość nowo wybudowanej / wyremontowanej drogi - 2878,5 mb (2463,5 + 415,0), - liczba wyremontowanych skrzyżowań (wyłączając typ rondo) - 3 szt., - długość wyremontowanych chodników - 620 mb, - liczba przebudowanych przejść dla pieszych - 3 szt., - długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej - 30,0 mb. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podane zostały w dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót oraz kosztorysach ofertowych - załączonych do SIWZ. Oryginalna dokumentacja projektowa, w szczególności uzgodnienia branżowe i załączniki graficzne do tych uzgodnień, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do jakości zeskanowanych dokumentów znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Uwaga! W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia materiałów posiadających nazwy (znaki) towarowe ma zastosowanie zapis lub równoważny. Produkt równoważny należy opisać poprzez posiadane parametry..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Akacjowa 1, 64-224 Świętno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2929807,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3335586,45

 • Oferta z najniższą ceną: 3335586,45 / Oferta z najwyższą ceną: 4238487,43

 • Waluta: PLN.

2011-05-18
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×