Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
POLDIM Spółka Akcyjna ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów 1 / 4 325 504,31 353 614,74 325 504,31 481 443,82 0,75 0,81
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Pleśna: Odbudowa po powodzi drogi Pleśna - Gądówka w km 0+000-0+955 i 0+955- 2+177 (955mb + 1222mb=2177mb)
Numer ogłoszenia: 129564 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89126 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pleśna, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, woj. małopolskie, tel. 014 6798170, faks 014 6798947.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa po powodzi drogi Pleśna - Gądówka w km 0+000-0+955 i 0+955- 2+177 (955mb + 1222mb=2177mb).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem będzie odbudowa po powodzi drogi Pleśna - Gądówka w km 0+000-0+955 i 0+955 - 2+177 (955mb + 1222mb=2177mb) 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45.23.31.40.-2 Roboty drogowe. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót ( kosztorysy ofertowe), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Sposób wykonania zamówienia: 4.1. Prace maja być wykonane zgodnie z normami, w tym CE, sztuką budowlaną, wedle powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach, z materiałów własnych Wykonawcy. 4.2. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych ( dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881z póź. zm.) to jest być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczną oraz być zgodne z właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi. Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. 4.3. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 4.4. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 4.5. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). 4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4.7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 5. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /podwykonawcom/ wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej firmę i adres podwykonawców oraz określić jaki zakres rzeczowy lub finansowy będzie przez nich wykonywany (art.36 ust.4 pzp)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLDIM Spółka Akcyjna ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, 33-100 Tarnów, ul Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353614,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 325504,31

 • Oferta z najniższą ceną: 325504,31 / Oferta z najwyższą ceną: 481443,82

 • Waluta: PLN.

2011-05-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×