Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Agencja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o. 1 / 2 14 850,00 15 000,00 13 380,00 14 850,00 0,80 1,05
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Lubartów: Usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Księgowość komputerowa z elementami kadr,Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i HACCP, Profesjonalny przedstawiciel handlowy, Asystent - asystentka Dyrektora dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie.
Numer ogłoszenia: 360932 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324792 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, ul. Juliusza Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 0-81 855 20 02, faks 0-81 852 65 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę przeprowadzenia szkoleń o tematyce: Księgowość komputerowa z elementami kadr,Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i HACCP, Profesjonalny przedstawiciel handlowy, Asystent - asystentka Dyrektora dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, w których wezmą udział osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczby osób, co nie może stanowić podstawy do roszczeń wykonawcy z tytułu niezrealizowania części umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Księgowość komputerowa z elementami kadr dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie Część II: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i HACCP dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie Część III: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Profesjonalny przedstawiciel handlowy dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Część IV: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Asystent - asystentka Dyrektora dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Szkolenia realizowane będą ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ części I-IV. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i HACCP dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14850,00

 • Waluta: PLN.

2010-11-08
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×