Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Miastko: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego
Numer ogłoszenia: 361732 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku i Szkole Podstawowej w Wałdowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. W 13 grupach zajęć wyszczególnionych jako odrębne części zamówienia i opisane w załączniku I - Informacje dotyczace ofert cześciowych nieniejszego ogłoszenia. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem projektu oraz z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego Rozporządzenia MEN (podstawa programowa, wymagania edukacyjne, standardy kształcenia) oraz w sposób niestereotypowy;
2)opracowanie programu pracy na cały okres trwania projektu z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych wynikających z projektu;
3)przeprowadzenia rekrutacji uczestników zajęć;
4)prowadzenia systematycznej ewaluacji uczestników
w/w zajęć;
5)terminowe prowadzenie dokumentacji zajęć (dzienniki, karty pracy, sprawozdania, rekrutacja i inne związane z realizacją projektu);
6)realizowanie celów projektu w zakresie zajęć;
7)zachowania równości szans pod względem płci;
8)promowanie postawy szacunku dla różnic i odmienności;
9)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z przemocą rówieśniczą
10)wykorzystanie sprzętu zakupionego do realizacji projektu oraz sprzętu komputerowego zakupionego w szkołach wcześniej ze środków Unii Europejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia stosownie do art. 44 Pzp o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 Pzp w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia stosownie do art. 44 Pzp o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu wynikające z art.22 ust. 1 w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zamówienia, o które udzielenie będzie się ubiegał. Osoby te powinny spełniać następujące wymogi w zakresie: 1)posiadania kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i stopnia awansu zawodowego: a) kwalifikacje do nauczania języka polskiego zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z 12 marca 2009r.) b) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, c) stopień awansu zawodowego - minimum nauczyciel kontraktowy, d) znajomość obsługi komputera ( MS Office); 2)dyspozycyjności w czasie trwania projektu zgodnie z harmonogramem projektu; 3)posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 4)braku karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe. W przypadku dysponowania osobami z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, osoby te powinny legitymować się stosownymi uprawnieniami w/w zakresie upoważniającymi je do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Polski. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę.Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiany osób wskazanych w ofercie wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu na uzasadniony wniosek wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązują się one z nałożonych obowiązków; a)wstrzymaniem zajęć przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności, b) uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu z przyczyn obecnie niemożliwych do określenia. 2) Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na wniosek Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca - na jego wniosek.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko. Osoba do kontaktu p. Elzbieta Hummer tel. 605 608 548.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - stosownie do wniosku o dofinansowanie nr projektu WND-POKL.09.01.02-22-218/10 pn.: Ku doskonałości...

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach VIa i VIb w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie - 8;średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach VI c i VI d w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -8; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach Va i Vb w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie - 8; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach Vc i Vd w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie - 8; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach IVa i IVc w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie- 8; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach IVb i IVd w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie - 8; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej w Wałdowie; ilość uczniów w grupie - 7; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 8/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach VIc i VI b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: 9/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasie VId w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: 10/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego - KLUBU FILMOWEGO w klasach VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: 11/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego - KLUBU FILMOWEGO w klasach V w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie-12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: 12/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasach IV w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: 13/Jp.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego w klasie VIa w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; ilość uczniów w grupie -12; średnio 1 godz. dydaktyczna (45 minut) tygodniowo; łącznie 84 godziny dydaktyczne.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  2010-11-16 11:00:00
  termin składania ofert minął 6 lata temu
  2010-11-08
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×