Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
P.P.H.U. KRYS-MAR Marian Stachlewski 1 / 2 18 714,21 20 051,46 18 714,21 18 714,21 0,76 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warszawa: Wykonanie remontu lokalu mieszklanego nr 519 w budynku przy ul.Modzelewskiego 46/50.
Numer ogłoszenia: 316905 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254377 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737, faks 022 5493737.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu lokalu mieszklanego nr 519 w budynku przy ul.Modzelewskiego 46/50..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszklanego nr 519 w budynku przy ul.Modzelewskiego 46/50..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. KRYS-MAR Marian Stachlewski, Błonie, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20051,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18714,21

 • Oferta z najniższą ceną: 18714,21 / Oferta z najwyższą ceną: 18714,21

 • Waluta: PLN.

2010-11-09
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×