Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Trzebownisko: Przebudowa więźby dachowej i zmiana poszycia dachu budynku komunalnego - byłej rządcówki w zespole folwarcznym położonym w Łące na działce nr 1195/8, Gmina Trzebownisko
Numer ogłoszenia: 146622 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebownisko , Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko, woj. podkarpackie, tel. 017 7713700, faks 017 7713719.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa więźby dachowej i zmiana poszycia dachu budynku komunalnego - byłej rządcówki w zespole folwarcznym położonym w Łące na działce nr 1195/8, Gmina Trzebownisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa więźby dachowej i zmiana poszycia dachu budynku komunalnego - byłej rządcówki w zespole folwarcznym położonym w Łące na działce nr 1195/8, Gmina Trzebownisko W związku ze złym stanem technicznym pokrycia i konstrukcji dachu, koniecznością wymiany poszycia dachu i ścian szczytowych, przebudowy, kominów oraz faktem iż orrynnowanie budynku w większości jest skorodowane, należy wykonać wymianę wszystkich wymienionych elementów, przebudowując ich konstrukcje z zachowaniem rozwiązań zastosowanych oryginalnie w obiekcie. Uwaga: Należy zachować nieskorodowane elementy ścian szczytowych, a nowe obicie dostosować ściśle do istniejących. Projekt przebudowy zakłada iż elementy konstrukcji dachu oraz wykończenie ścian szczytowych, wykonane zostaną z zachowaniem pierwotnego typu konstrukcji oraz wykończone w sposób ściśle opowiadający rozwiązaniom oryginalnym. Rozstaw i przekroje elementów drewnianych konstrukcji dachu, należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym. Wyjątek stanowią przekroje płatwi oraz słupów które zostały zwiększone w stosunku do istniejących w związku z koniecznością dostosowania projektu do obowiązujących norm. Należy wykonać nowe ściany szczytowe, odtwarzając je w sposób zgodny ze stanem pierwotnym (szczegóły w części rysunkowej), oraz wykonać nowe orrynnowanie budynku wraz z nowymi rurami spustowymi Należy wykonać renowację kominów, poprzez ich przemurowanie na długości 3 m od szczytu oraz wykonanie żelbetowych zwięczeń. Szczegółowy zakres prac: 1.Rozbiórka i utylizacja materiałów zawierających azbest - Demontaż elementów istniejącego pokrycia dachu, przechowywanie oraz utylizacja części pokrycia dachowego wykonaną z płyt eternitowych 2. Rozbiórka elementów dachu - W związku z powstałymi ubytkami w poszyciu połaci głównie w części kalenicowej, większość elementów drewnianych konstrukcji dachu budynku jest mocno skorodowana i nie nadaje się do użytkowania jako element konstrukcyjny. W związku z tym należy przeprowadzić prace rozbiórkowe konstrukcji dachu. - Rozbiórka ścian szczytowych, którą należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością mając na uwadze fakt iż nieskorodowane elementy drewniane poszycia ścian należy zamontować ponownie po zmianie konstrukcji dachu. 3. Roboty remontowe: więźby dachowej, pokrycia dachu, trzech kominów - Należy zastosować oryginalny rozstaw krokwi oraz głównych układów konstrukcyjnych, który wynika z zachowania zewnętrznego wyglądu. - Wszystkie złącza wykonać na śruby, gwoździe oraz wręby. - Słupki więźby oprzeć na tramach, a te na ścianach zewnętrznych budynku dzięki czemu istniejąca konstrukcja dachu nie obciąża stropu budynku. Do wykonania więźby należy zastosować drewno świerkowe klasy C 24. Drewno konstrukcyjne więźby dachowej należy zaimpregnować atestowanymi preparatami zabezpieczającymi je przed działaniem grzybów domowych, grzybów pleśniowych i glonów oraz przed bakteriami i owadami oraz preparatami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu ognia. - Wszystkie elementy drewniane stykające się z elementami murowanymi lub betonowymi należy od nich odizolować papą termozgrzewalną. - Na dachu należy wykonać płotek zabezpieczający osuwaniu się śniegu na przyległy teren. Podczas prac przy wykonywaniu dachu nie wolno dopuścić do zalania budynku przez opady atmosferyczne, w związku z tym w trakcie wykonywania prac należy zabezpieczyć strop. - Należy wykonać przebudowę istniejących kominów w zakresie przemurowania zniszczonej części (3m poniżej połaci dachu), oraz wykonanie żelbetowych czap kominowych. Kominy wykonać jako murowane z cegły pełnej. Zakończenia (czapy kominowe) wykonać jako żelbetowe o gr 8 cm. - Zastosować rynny o średnicy fi 15, oraz rury spustowe o średnicy fi 10. Stosować rynny stalowe, ocynkowane. - Ściany szczytowe wykonać z desek o wymiarach oraz wykończeniach zgodnych z zastosowanymi oryginalnie. - Pokrycie dachu wykonać z blachy dachówkopodobnej w kolorze czerwonym matowym, odpowiednim dla dachówki ceramicznej zastosowanej w oryginale. 4. Instalacja odgromowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych w tym jednej przy obiekcie zabytkowym stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości równej lub większej niż 200 000 zł brutto każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie.Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni zapewnić; - kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi, z minimalnym okresem zatrudnienia na stanowisku kierowniczym 3 lata. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł, pozwalającej zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca potwierdzi posiadanie opłaconej polisy, że jest ubezpieczony od oc w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 94
  • 2 - Gwarancja - 6

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzebownisko.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzebownisko, 36 - 001 Trzebownisko 976, pokój nr 18 (sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Trzebownisko, 36 - 001 Trzebownisko 976..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2011-06-27 09:45:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-06-07
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×