Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
AERATOR Stanisław Podsiadłowski 1 / 1 420 000,00 522 000,00 420 000,00 420 000,00 0,65 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Swarzędz: Kompleksowa rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą mobilnego aeratora pulweryzacyjnego i aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym
Numer ogłoszenia: 203439 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą mobilnego aeratora pulweryzacyjnego i aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówieniem objęta jest kompleksowa rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego mająca na celu stworzenie funkcji turystyczno - rekreacyjnej tego zbiornika, w ramach budowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej Miasta i Gminy Swarzędz. Rekultywacja polegała będzie na: 1.dostarczeniu, usytuowaniu i uruchomieniu aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym, wyposażonym w system dozowania koagulantów; 2.przeprowadzeniu trzykrotnej tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej połączonej ze strącaniem fosforu, polegającej na uprawieniu całego jeziora mobilnym aeratorem pulweryzacyjnym, poprzez wprowadzanie do wody siarczanu żelazowego razem z tlenem, w ilości wymaganej w danym punkcie jeziora (średnio ok. 13 kgha) - tzw. zabieg precyzyjnej inaktywacji fosforu, w celu szybkiego doprowadzenia jeziora do równowagi biochemicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AERATOR Stanisław Podsiadłowski, os. Rusa 36/6, 61-245 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 522000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 420000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi następująca okoliczność: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zaproponowana metoda oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego jest metodą nowatorską, proekologiczną, która rokuje na przyszłość niemal zupełne oczyszczenie wody bez skutków ubocznych dla środowiska. Technologia mobilnej aeracji wykorzystująca proces aeracji pulweryzacyjnej, jest chroniona Patentem nr 182023 RP udzielonym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetowi Przyrodniczemu) w Poznaniu 4 kwietnia 2001 roku, natomiast firma AERATOR posiada licencję wyłączną na jego wykorzystywanie. Istotą tej technologii jest natlenienie, połączone z mineralizacją fosforu, naddennej warstwy wody całego jeziora, wymagające uprawienia całej jego powierzchni. Mobilny aerator pulweryzacyjny można traktować również jako pływające laboratorium chemizmu wody. Chodzi bowiem o minimalizację dawek koagulanta i wprowadzanie go do komór aeratora w taki sposób, by do strefy naddennej docierał już dobrze wymieszany z natlenioną wodą i w niskich stężeniach, obojętnych już dla ekosystemu jeziornego. Opracowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu aerator wykorzystuje energię wiatru do zasysania wody ze strefy przydennej, pulweryzacji umożliwiającej wydatną dyfuzję gazów i odprowadzania natlenionej wody do strefy pobrania. Aerator ten wykazuje ponadto dużą odporność na zanieczyszczenie wody, znacznie wyższą od pomp o działaniu ciągłym. Cecha ta jest szczególnie istotna w przypadku aeracji stref przydennych jeziora. Stosunkowo niskie zapotrzebowanie mocy opracowanego aeratora, umożliwiło natomiast zastosowanie do jego napędu silnika wietrznego, rotorowego. Silnik ten charakteryzuje się względną prostotą konstrukcyjną i technologiczną oraz niewrażliwością na zmienność kierunku wiatru. Aerator wyposażony jest dodatkowo w tzw. system inaktywacji fosforu pozwalający na podawanie do strefy naddennej koagulantu. Wysoką skuteczność inaktywacji fosforu osiąga się tutaj dzięki przeprowadzaniu koagulacji w warunkach natlenionej wody. Praca aeratora oparta jest wyłącznie na wykorzystaniu energii wietrznej, w związku z czym aerator nie powoduje emisji zanieczyszczeń do wody jeziora i atmosfery, nie powoduje także powstawania hałasu, nie wymaga korzystania z energii elektrycznej. Praca aeratora nie stwarza zagrożeń, które wynikają z eksploatacji urządzenia. Aerator nie spowoduje awarii zagrażającej ludziom i środowisku.

2011-07-27
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×