Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
1. PRI 7 Sp. z o.o. (LIDER) 1 / 5 7 241 815,16 9 858 779,98 7 241 815,16 10 756 350,00 0,60 0,80
EKO-ERDE Sp. z o.o. 2 / 1 749 736,00 634 146,34 749 736,00 749 736,00 0,96 1,00
2. UAB Alcesta 1 / 5 7 241 815,16 9 858 779,98 7 241 815,16 10 756 350,00 0,60 0,80
3. PRI-B Export - Pribex Sp. z o.o. 1 / 5 7 241 815,16 9 858 779,98 7 241 815,16 10 756 350,00 0,60 0,80
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warszawa: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego - Etap II Zadanie 1. - wykonanie utwardzonego i skanalizowanego placu o powierzchni około 20 695 m2 przeznaczonego do awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego Zadanie 2. - Transport i zagospodarownie przez odzysk lub unieszkodliwianie odwodnionych mechanicznie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Czajka w ilości 7 800 Mg.
Numer ogłoszenia: 239690 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86388 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4455317, 18, 19, faks 22 4455315.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego - Etap II Zadanie 1. - wykonanie utwardzonego i skanalizowanego placu o powierzchni około 20 695 m2 przeznaczonego do awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego Zadanie 2. - Transport i zagospodarownie przez odzysk lub unieszkodliwianie odwodnionych mechanicznie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Czajka w ilości 7 800 Mg..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: wykonanie utwardzonego i skanalizowanego placu o powierzchni około 20 695 m2 przeznaczonego do awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego wytworzonego przez obecnie funkcjonującą oczyszczalnię ścieków. Projektowana konstrukcja nawierzchni jest przeznaczona dla obciążenia ruchem KR2, Płyta fundamentowa o grubości od 29cm do 35cm wykończona jest warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Wygrodzenie placu stanowią ściany oporowe w konstrukcji żelbetowej monolitycznej o wymiarach: grubość 25 cm, wysokośći od 2,5 do 2,7 m, posadowionych 1,0 m poniżej projektowanego terenu. Łączna długość ścian oporowych to około 500m. Odwodnienie terenu zaprojektowane zostało poprzez spadki do ścieków, w których rozmieszczone są wpusty. Ścieki zlokalizowane są dookoła placu w odległości 0,75m od muru (krawędzi placu) oraz wzdłuż krawędzi drogi obsługującej teren. Ścieki należy wykonać z prefabrykatów. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez zamawiającego - pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 r. (SIDIR). Zadanie 2: Transport i zagospodarownie przez odzysk lub unieszkodliwianie odwodnionych mechanicznie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Czajka w ilości 7 800 Mg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.23.31.40-2, 45.23.24.10-9, 90.12.23.40-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt nr POIS.01.01.00-00-204 09 pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE
1. - WYKONANIE UTWARDZONEGO I SKANALIZOWANEGO PLACU O POWIERZCHNI OKOLO 20 695 M2 PRZEZNACZONEGO DO AWARYJNEGO MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 1. PRI 7 Sp. z o.o. (LIDER), ul. Modlińska 310/312, Warszawa, kraj/woj. Polska.
 • 2. UAB Alcesta, Naujoji g. 118, Alytus, kraj/woj. Litwa.
 • 3. PRI-B Export - Pribex Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9858779,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7241815,16

 • Oferta z najniższą ceną: 7241815,16 / Oferta z najwyższą ceną: 10756350,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE
2. - TRANSPORT I ZAGOSPODAROWNIE PRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODWODNIONYCH MECHANICZNIE KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 POWSTALYCH W ZAKLADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW CZAJKA W ILOSCI 7 800 MG.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKO-ERDE Sp. z o.o., ul. Lisa Kuli 25, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 634146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 749736,00

 • Oferta z najniższą ceną: 749736,00 / Oferta z najwyższą ceną: 749736,00

 • Waluta: PLN.

2011-08-10
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×