Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 253098 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217533 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych w miejscowości Darłowo w miejscu realizacji inwestycji oraz 4 sztuk roll-up dostarczonych do siedziby Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15 A w Słupsku. 2. Opis techniczny tablicy informacyjnej: a) tablica ma być wykonana z blachy aluminiowej o grubości 2 mm o wymiarach: Wysokość 2,00 metra Szerokość 3,00 metra w ramie stalowej o profilu zamkniętym 60x40x3mm z kratownicą, blacha zaginana krawędziowo, nitowana na bocznych krawędziach, 2 słupy nośne z profilów zamkniętych 100x100x4mm o długości 2,8 metra, b) stopy z blachy grubości 12mm mocowane na podłożach na 4 szpilkach M20 (długość szpilki 900mm), c) całość malowana na mokro plus dwa razy farba nawierzchniowa chlorokauczukowa (kolor jasny szary, kod 7035 w systemie kolorów RAL), d) fundamenty o wymiarach 80x80x100cm pod słup nośny tablicy z betonu C25/30 (B30), e) sposób wykonania wykopu pod fundament powinien być dostosowany do gruntu - rodzaj gruntu: piasek średni, tak aby zapewnić stabilność konstrukcji, f) wydruk solwentowy plus laminat na gorąco. 3. Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne POIiŚ - /Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska/. Powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy; b) informację o współfinansowaniu u ze środków Unii Europejskiej: /Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko/; c) tytuł projektu /Ochrona brzegów na wschód od Portu Darłowo/; d) nazwę beneficjenta - Urząd Morski w Słupsku; e) wartość projektu 205 402 015,00 PLN; f) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności 174 594 263,00 PLN. Wielkość czcionki zastosowana do elementu z ppkt b) nie może być mniejsza od wielkości czcionki zastosowanej do opisania elementów w pptk c). 4. Opis techniczny wykonania 4 sztuk roll-up: a) rozmiar 96x200 cm, b) rozmiar grafiki 96x200 cm, c) typ pojedynczy, d) system aluminiowy w kasecie, e) grafika: druk cyfrowy, 4c, materiał blackout, f) stopka: aluminiowa o podstawie 25 cm szerokości,, g) zestaw ma zawierać torbę transportową. 5. Roll-up musi zawierać następujące elementy: a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne POIiŚ /Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska/; b) informację o współfinansowaniu u ze środków Unii Europejskiej: /Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko/; c) tytuł projektu /Ochrona brzegów na wschód od Portu Darłowo/; d) nazwę beneficjenta - Urząd Morski w Słupsku; e) wartość projektu 205 402 015,00 PLN; f) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności 174 594 263,00 PLN. 6. Tablice i roll-upy muszą być wykonane zgodnie z /Zasadami stosowania znaku POiŚ/ stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania informacji zawartych na wykonanych tablicach oraz roll-up do czasu zakończenia realizacji projektu (w ciągu 2 tygodni od dnia przekazania zaktualizowanej informacji przez Zamawiającego). Zmiany dotyczyć będą kwoty wartości projektu oraz dofinansowania zgodnie z aneksowaną umową o dofinansowanie. Aktualizacja będzie przeprowadzana na wezwanie Zamawiającego. Planowany czas zakończenia projektu przewidywany jest na IV kwartał 2012 roku. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane tablice i roll-up przez okres 24 miesięcy licząc od daty ich odbioru..
  • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych w miejscowości Darłowo w miejscu realizacji inwestycji oraz 4 sztuk roll-up dostarczonych do siedziby Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15 A w Słupsku. 2. Opis techniczny tablicy informacyjnej: a) tablica ma być wykonana z blachy aluminiowej o grubości 2 mm o wymiarach: Wysokość 2,00 metra Szerokość 3,00 metra w ramie stalowej o profilu zamkniętym 60x40x3mm z kratownicą, blacha zaginana krawędziowo, nitowana na bocznych krawędziach, 2 słupy nośne z profilów zamkniętych 100x100x4mm o długości 2,8 metra (Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązania równoważnego tj. ramy stalowej, spełniającej identyczną funkcję (zabezpieczenie krawędzi tablicy, dodatkowe usztywnienie tablicy) lecz o innej charakterystyce. Zamawiający dopuszcza do montażu konstrukcji innych niż ww. tj. m.in. konstrukcji kratowych z profilu otwartego, które charakteryzować się będą nie mniejszą wytrzymałością oraz spełniają wymogi normy PN-EN 12767:2003 (Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych). b) stopy z blachy grubości 12mm mocowane na podłożach na 4 szpilkach M20 (długość szpilki 900mm), c) całość malowana na mokro plus dwa razy farba nawierzchniowa chlorokauczukowa (kolor jasny szary, kod 7035 w systemie kolorów RAL), - Zamawiający dopuszcza malowanie proszkowe jako zabezpieczenie tablicy aluminiowej. d) fundamenty o wymiarach 80x80x100cm pod słup nośny tablicy z betonu C25/30 (B30), e) sposób wykonania wykopu pod fundament powinien być dostosowany do gruntu - rodzaj gruntu: piasek średni, tak aby zapewnić stabilność konstrukcji, f) wydruk solwentowy plus laminat na gorąco, g) lica tablic mają być wykonane z folii nieodblaskowej, h) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania powierzchni tablicy z połączenia dwóch elementów pod warunkiem, że nie zostaną naruszone walory estetyczno-jakościowe tablicy. i) montaż tablicy: prześwit między gruntem a dolną krawędzią tablicy ma wynosić min. 2 m. 3. Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne POIiŚ - /Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska/. Powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy; b) informację o współfinansowaniu u ze środków Unii Europejskiej: /Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko/; c) tytuł projektu /Ochrona brzegów na wschód od Portu Darłowo/; d) nazwę beneficjenta - Urząd Morski w Słupsku; e) wartość projektu 205 402 015,00 PLN; f) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności 174 594 263,00 PLN. Wielkość czcionki zastosowana do elementu z ppkt b) nie może być mniejsza od wielkości czcionki zastosowanej do opisania elementów w pptk c). 4. Opis techniczny wykonania 4 sztuk roll-up: a) rozmiar 96x200 cm, b) rozmiar grafiki 96x200 cm, c) typ pojedynczy, d) system aluminiowy w kasecie, e) grafika: druk cyfrowy, 4c, materiał blackout, f) stopka: aluminiowa o podstawie 25 cm szerokości,, g) zestaw ma zawierać torbę transportową. 5. Roll-up musi zawierać następujące elementy: a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne POIiŚ /Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska/; b) informację o współfinansowaniu u ze środków Unii Europejskiej: /Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko/; c) tytuł projektu /Ochrona brzegów na wschód od Portu Darłowo/; d) nazwę beneficjenta - Urząd Morski w Słupsku; e) wartość projektu 205 402 015,00 PLN; f) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności 174 594 263,00 PLN. 6. Tablice i roll-upy muszą być wykonane zgodnie z /Zasadami stosowania znaku POiŚ/ stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania informacji zawartych na wykonanych tablicach do czasu zakończenia realizacji projektu (w ciągu 2 tygodni od dnia przekazania zaktualizowanej informacji przez Zamawiającego). Zmiany dotyczyć będą kwoty wartości projektu oraz dofinansowania zgodnie z aneksowaną umową o dofinansowanie. Aktualizacja będzie przeprowadzana na wezwanie Zamawiającego. Planowany czas zakończenia projektu przewidywany jest na IV kwartał 2012 roku. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane tablice i roll-up przez okres 24 miesięcy licząc od daty ich odbioru..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, pok. nr 20 (I piętro, Sekretariat)..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, pok. nr 20 (I piętro, Sekretariat)..
2011-08-22
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×